Boşanma avukatı

Boşanma Davası ve Sonuçları

Aile mahkemelerinde açılarak eşlerin evlilik birliğinin sona ermesini sağlayan dava türüne “Boşanma Davası” denir. Okumaya devam et

Velayet Davası

Velayet Davası

Velayet Nedir ?

Ergin olmayan (18 yaş altı kişiler) veya istisnai olarak haklarında kısıtlılık kararı alınmış ergin çocuklar ile ilgili gerekli kararları alabilmek ve onların sorumluluğunu üstlenmek için anne ve babaya, kanun koyucunun tanıdığı yetkiye “Velayet” denir.

Velayet Davası Nedir?

Bir eşin çocuğunun velayetiyle ilgili durumlar için diğer eşe açtığı davaya “velayet davası” denir.

Velayet Davaları, Velayetin Kaldırılması ve Velayetin Değiştirilmesi olarak iki şekilde ayrılır. Öncelikle velayetin tanımına bakalım.

Velayet Davası Nasıl Açılır ?

3 türlü velayet davası açılabilir. Bunlar; Velayetin değiştirilmesi davası, velayetin kaldırılması davası ve velayetin düzenlenmesi davası. Hangi dava türü açılacaksa o dava türüne uygun bir dilekçe hazırlanır ve tüm delillerle birlikte görevli mahkemede dava açılabilir.

Velayet Davasında Görevli Mahkeme

Velayet davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.

Velayet Davasında Yetkili Mahkeme

Çocuğun yerleşim yeri mahkemesi yetkili mahkemedir. Çocuğun velayeti annede ise ve anne Bakırköy’de oturuyorsa o zaman yetkili mahkeme Bakırköy Aile Mahkemesi’dir.

Velayet Davası Ücreti 

Velayet davaları için net bir ücret söylenmesi mümkün değildir. Bu nedenle avukatınızla görüşüp dava türü ve durumuna göre net bir fiyat alabilirsiniz.

Velayetin Kullanılması

1-) Anne ve Baba Evli İse

A- Evlilik Birliği Devam Ederken

Türk Medeni Kanunu 336. maddeye göre; Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Çocuğun doğumu anında evli olmayan anne ve baba, çocuğun doğumundan sonra evlenirse, evlilik birliği fiilen devam ettiği sürece yine velayeti birlikte kullanırlar.

Velayetin kullanılmasında anne ve baba birbirinden bağımsız olup eşit haklara sahiptirler. Eğer anne ve baba çocuğun velayetinin kullanılması konusunda anlaşmazlığa düşerlerse o zaman taraflar hakime başvuracak ve TMK 346. madde devreye girecektir.

Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, ana ve baba duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hakim, çocuğun korunması için uygun önlemleri alır. (TMK md. 346)

Hakim, anlaşmazlık durumunda öncelikle tarafların bir noktada anlaşmasını sağlamaya çalışacaktır. Hakim, ana ve babanın ortak rızası ile uzman kişilerin yardımına başvurabilir (TMK md.195 f.2).

Anne ve baba arasında velayet hakkının birlikte kullanılması esnasında ortaya çıkan uyuşmazlık, çocuğun yararını ve gelişimini tehlikeye düşürüyorsa hakim, anne ve babanın ortak rızası olmaksızın re’sen uzman kişilerin yardımına başvurabilir.

B- Ortak Yaşamaya Son Verilmiş İse

Eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir (TMK md. 197).

Bu durumu ayrılıkla karıştırmamak gerekir. Ayrılık olabilmesi için hakimin kararı gerekmektedir. Ortak hayata son verme 3 nedenden dolayı olabilecektir. Bunlardan ilki, ortak hayat sebebiyle eşlerden birinin kişiliğinin tehlikeye düşmesidir. Yani, ortak hayat sebebiyle eşlerden birinin özgürlük, vücut bütünlüğü, sağlık, şeref ve namus gibi kişilik değerlerinin tehlikeye düşmesi halinde bu eş için ayrı yaşama hakkı söz konusu olacaktır. İkincisi, ortak hayat sebebiyle eşlerden birinin ekonomik güvenliğinin tehlikeye düşmesidir. Üçüncüsü ise, ortak hayat sebebiyle ailenin huzurunun ciddi bir biçimde tehlikeye düşmesidir.

TMK 336. madde 2. fıkraya göre, ortak hayata son verilmiş olması halinde hakim velayeti tek başına ana veya babadan birine verebilecektir. Velayetin, eşlerden birine verilmesi zorunlu değildir. Ortak yaşama son verilmesi durumlarında da velayet birlikte kullanılabilecektir.

C- Eşlerin Ayrılması Durumunda

Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hakim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez. Dava boşanmaya ilişkinse, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir (TMK md. 170).

Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine verebilir (TMK md. 336).

D- Ana ve Babadan Birinin Ölmesi Durumunda

Velayet, ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir (TMK md. 336). Ölüm halinde velayetin değişmesi kendiliğinden gerçekleşir. Hakim kararına gerek yoktur.

Ölüm karinesi durumlarında da velayet sağ kalana geçecektir. Anne veya babadan birinin gaipliğine karar verilmesi halinde velayet tek başına diğerine ait olacaktır.

2-) Anne ve Baba Evli Değilse

A- Boşanma Durumunda

Boşanmada çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir (TMK md. 336 f.3).

Türk hukukunda boşanma durumunda ortak velayet hükmü yoktur. Boşanma sonucunda velayet bırakılan tarafa aittir. Velayetin anneye mi babaya mı bırakılacağı hususu hakimin kararındadır.

Çocuğun Yüksek Menfaati Açısından Yapılan Değerlendirme ve Dikkate Alınan Etkenler
Uzmanlar tarafından yapılan ve mahkemenin takdirine sunulan değerlendirmelerde dikkate alınan başlıca etkenleri izleyen şekilde sıralamak mümkündür :
• Çocuğun yaşı
• Tarafların çocuğa yönelik geçmiş davranışları
• Tarafların çocuğa bakma açısından uygun özelliklere sahip olması
• Çocuğun alıştığı ortamın korunması
• Varsa kardeşlerin ayrılmaması
• Çocuğa iyi bir aile ortamı sağlanması
• Çocuğun diğer tarafla kişisel ilişkisinin gözetilecek olması
• Çocuğun görüşü

B- Batıl (Geçersiz) Bir Evlilik Durumunda

Batıl bir evlilik sadece hakim kararıyla sona ermektedir. Hakim karar verinceye dek geçerli bir evlilik sayılacaktır. Bu nedenle batıl bir evliliğin içinden doğan çocukların velayeti evlilik bitinceye kadar ortak velayet olarak kalacak. Evlilik geçersiz sayıldığı an ise çocuğun velayeti anne veya babadan birisine verilecektir.

C- Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti

Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir (TMK md. 337).

Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velayet kendisinden alınmışsa hakim çocuğun menfaatine göre ya çocuğa vasi atar ya da çocuğun velayetini babaya verir (TMK md.337 f.2).

Adli Tatilde Velayet Davası Açılabilir Mi?

Adli tatilde her davada olduğu gibi velayet davası da açılabilmektedir. Velayet davasının duruşmaları adli tatilde de yapılmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

İşverenin Ücret Ödeme Borcu ve İşçinin Ücretinin Korunması

İşverenin Ücret Ödeme Borcu ve İşçinin Ücretinin Korunması

Ücret Nedir?

Ücret bir işçiye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. İşçinin aldığı ücret üçüncü kişilerin verdiği bahşişlerden ibaret olabilir. Ya da otel lokanta gibi işyerlerinde ücretler gelen hesaptaki yüzdeler yoluyla müşteriler tarafından da ödenebilir. Ancak aşağıda da değineceğimiz gibi bu ücret asgari ücretin altındaysa tamamlanmalıdır.

Okumaya devam et

Hatır Taşıması

Hatır Taşıması

Hatır taşıması, taşıyanın, yakını olsun olmasın herhangi bir kimseyi taşıtına alıp, ücret almaksızın bir yerden bir yere götürmesidir. Örneğin; Kuzeninizi evden havaalanına götürmek, eşinizin arkadaşını hastaneden eve götürmek veya aracın başka birisine karşılıksız bir şekilde verilmesi. Bunlar hatır taşımasına örnek olarak gösterilebilir.

Okumaya devam et

soru ve cevaplarla boşanma

Soru ve Cevaplarla Boşanma Davası

İçindekiler

1-) Boşanma davası nasıl açılır?

Boşanma davası, görevli ve yetkili mahkemeye verilecek bir boşanma dilekçesiyle açılır. Dilekçede boşanma gerekçeleri ve ilgili deliller mutlaka sunulmalıdır. Aksi takdirde davanız reddedilebilir.

2-) Dava açmak için gerekli evraklar nelerdir?

Okumaya devam et

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Kişinin hileli davranışla ve aldatma kastıyla birinin zararına olarak kendisine veya başkasına yarar sağlamasına “dolandırıcılık suçu” denir.

Dolandırıcılık suçundan söz edebilmek için;

Okumaya devam et

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

İşçinin işverene bir hizmeti belirli veya belirsiz bir süreyle üstlendiği ve karşılığında ücret aldığı sözleşmelere “iş sözleşmesi” denir.

Okumaya devam et

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir, Nasıl Açılır

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir, Nasıl Açılır?

Türk Medeni Kanunu’nda çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma biçiminde tanımlamalar bulunmamaktadır. Bu ayrım, uygulamada oluşan bir ayrımdır.

Okumaya devam et

Sosyal Medyada Borçlu Olduğunu Beyan Eden Kişi Borcu Kabul Etmiş Sayılır

Sosyal Medyada Borçlu Olduğunu Beyan Eden Kişi Borcu Kabul Etmiş Sayılır

                       Yargıtay 9. Hukuk Dairesi  2015/14813 Esas  –  2016/2351 Karar

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Okumaya devam et

Ziynet eşyasının erkek tarafından götürüldüğünü beyan eden kadın, beyanını ispat etmekle yükümlüdür.

                                    Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  2019/5915 Esas – 2019/9117 Karar

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı kadın tarafından ziynet alacağı davasının reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece 26.01.2016 tarihli kararla davalı-davacı kadının ziynet alacağı davasının kabulüne karar verilmiş,

Okumaya devam et