mirasçılıkta eşin durumu

Mirasçılıkta Eşin Durumu

Türk Medeni Kanunu’nda evlilik bağı bulunan kişiler birbirlerinin yasal mirasçılarıdır. Evlilik bağına dayanan yasal mirasçılığın belirli koşulları vardır.

Sağ kalan eşin mirasçı olabilmesi için gereken koşullar şunlardır:

1-) Hukuken kurulmuş bir evlilik bulunmalıdır. Mirasbırakan öldüğü zaman geçerli bir evlilik bulunmalıdır. Ayrılık kararı olsa da hukuken geçerli bir evlilik olduğu kabul edilir. Bu nedenle ayrılık halinde de sağ kalan eş miras hakkına sahiptir.

Peki, dini nikahlı eş mirasçı olabilir mi? Hayır olamaz. Resmi evlilik bulunmadığından dolayı dini nikahlı sağ kalan eş mirasçı olamayacaktır.

2-) Eşlerden biri ölmüş olmalı veya hakkında gaiplik kararı olmalıdır.

Boşanma Davası Devam Ederken Eşin Ölmesi

Boşanma davası devam ederken, eşin ölümü halinde sağ kalan eşin mirasçı olabilmesi belli koşullar durumunda engellenebilir.

Ölen eşin mirasçılarından herhangi biri davayı ettirir ve sağ kalan eşin boşanma davasında kusurlu bulunursa sağ kalan eş mirasçı olamayacaktır. Boşanma davasında sağ kalan eş kusurlu bulunmaz ise o zaman mirasçı olabilecektir.

Sağ Kalan Eşin Miras Payı

  • Eş ve altsoy (birinci derece) birlikte mirasçı olursa; sağ kalan eş altsoy ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte birini (1/4) alır.
  • Eş ve mirasbırakanın anne, baba ve zümresi (ikinci derece) ile birlikte mirasçı olursa; sağ kalan eş ikinci derece mirasçılarla birlikte mirasçı olursa mirasın yarısını (1/2) alır.
  • Eş ve mirasbırakanın büyük anne, büyük baba ve zümresi (üçüncü derece) ile birlikte mirasçı olursa; sağ kalan eş üçüncü derece mirasçılarla birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte üçünü (3/4) alır.

Sağ Kalan Eşin Saklı Payı

  • Eş ve altsoy (birinci derece) birlikte mirasçı olursa; sağ kalan eş altsoy ile birlikte mirasçı olursa saklı payı yasal mirasın tamamıdır.
  • Eş ve mirasbırakanın anne, baba ve zümresi (ikinci derece) ile birlikte mirasçı olursa; sağ kalan eş ikinci derece mirasçılarla birlikte mirasçı olursa saklı payı yasal mirasın tamamıdır.
  • Eş ve mirasbırakanın büyük anne, büyük baba ve zümresi (üçüncü derece) ile birlikte mirasçı olursa; sağ kalan eş üçüncü derece mirasçılarla birlikte mirasçı olursa saklı payı yasal mirasın dörtte üçüdür (3/4).

Miras payınızı hesaplamak için Miras Hesaplama Aracımızı kullanabilirsiniz.

Mirasçılık belgesinin iptali davası

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

Miras bırakanın vefat etmesinden sonra mirasın kimlere geçeceğini gösteren belgeye “mirasçılık belgesi” denir. Mirasçılık belgesi yerine veraset belgesi, veraset ilamı gibi terimler de kullanılmaktadır.

Mirasçılık belgesinin verilmesine ilişkin kararlar kesin hüküm oluşturmaz. Bu nedenle mirasçılık belgesinin iptali için dava açılabilecektir. Yani, mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.

Mirasçılık belgesinin iptali davası bir çekişmeli yargı davasıdır. Çekişmeli yargıya dahil olan bu davada karar verildiği anda diğer koşullarında mevcut olması durumunda kesin hüküm oluşturacaktır.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davasında Görevli Mahkeme

Mirasçılık belgesinin iptali davasında eskiden Sulh Hukuk Mahkemesi görevliydi. Ancak 2011 tarihinden sonra açılan davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. 

Mirasçılık Belgesinin İptali Davasında Yetkili Mahkeme

Mirasçılık belgesinin verilmesi davalarında kesin yetki bulunmamaktadır. İptal davalarında ise, mirasçıların her birinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabilecektir.

Mirasçılık Belgesinin İptalini Kimler İsteyebilir ?

Hukuki yararı bulunan herkes bu iptal davasını açabilecektir. Yasal mirasçıların hepsi tarafından mirasçılık belgesinin iptali istenebilir. Ayrıca yetki belgesi verilen kişi de bu davayı açabilecektir.

Atanmış mirasçılar, miras payını satın alanların iptal davası açma hakkı yoktur.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davasında Davalı 

İptal davasında mirasçı olarak gösterilen kişiler davalı olarak gösterilir. Mirasçılık belgesinde mirasçı olarak gösterilen herkes davalı olarak gösterilmelidir. Davalılara usulüne uygun biçimde tebligat yapılıp taraf teşkili sağlandıktan sonra davanın esasına girilmelidir.

Davalılardan birinin ölmüş olması durumunda bu ölen kişinin mirasçıları davalı olarak gösterilmelidir. Ölü kişiye karşı iptal davası açılamaz.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davasında İspat Yükü

Mirasçılık belgesinin iptali için açılan davada ispat yükü davacıya aittir. Davacı taraf, miras belgesinin gerçeğe aykırı olduğunu ispatlamak zorundadır.

Yeni Mirasçılık Belgesinin Verilmesi

Mirasçılık belgesinin iptali davasında iptal talebinin yanında yeni bir mirasçılık belgesinin verilmesi de talep edilebilir. Mahkeme, iptal kararını verdikten sonra davacının talebini gözardı etmeden yeni bir mirasçılık belgesi de verilmelidir.

Davacı taraf iptal talebinin yanında yeni bir mirasçılık belgesi talebinde bulunmamışsa mahkeme kendiliğinden mirasçılık belgesi veremeyecektir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davasında Zamanaşımı

Mirasçılık belgesinin iptali davasında zamanaşımı yoktur. Bu dava her zaman açılabilecektir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Adli Tatilde Görülür Mü?

Veraset (mirasçılık) belgesinin iptali davası adli tatilde de görülebilir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davasında Vekalet Ücreti

2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre davayı kazanan kişi lehine 4080,00 TL maktu vekalet ücretine hükmedilecektir.

Mal Rejimi Sözleşmesi

Mal Rejimi Sözleşmesi

Mal Rejimi Sözleşmesi Nedir? 

Toplumda “evlilik sözleşmesi” olarak da bilinen mal rejimi sözleşmesi, evlenen kişilerin evlilik boyunca mallarını nasıl yöneteceklerini ve boşanma durumunda malların nasıl paylaştırılacağını düzenlemektedir.

Okumaya devam et

freelance iş

Freelance İş ve Çalışanlar İçin Sözleşme

Freelance İş Nedir?

Freelance, Türkçe’de “serbest” anlamına gelmektedir. Freelance iş, serbest iş demektir. Freelance çalışan için de “serbest, bağımlı olmayan çalışan” denilebilir.

Okumaya devam et

cinsel boşanma nedenleri

Cinsel Boşanma Sebepleri

Eşim Arkadaşlarına Cinsel Hayatımızı Anlatıyor

Eşlerden birinin, cinsel yaşamlarını arkadaşlarına veya akrabalarına anlatması haklı boşanma nedenidir. Yargıtay kararlarına göre; Eşi ile cinsel hayatlarını üçüncü kişilere anlatmak diğer eşe haklı boşanma nedeni sağlar.

Okumaya devam et

Cinsellik Nedeniyle Boşanma

Cinsellik Nedeniyle Boşanma

Bir evlilikte ilişkinin genel sağlığı için cinsellik çok önemlidir. Düzenli ve sağlıklı bir cinsel yaşama sahip olan çiftlerde evlilik daha az stresli ve daha mutlu sürmektedir. Evliliğin sosyal amacı yanında, cinsel arzuları tatmin etme amacı da vardır. Cinsel haz, cinsel memnuniyet, evlilikteki ilişkinin kalitesi ile yakından ilişkilidir. Çoğu evlilikte çiftler cinsellik konusunda anlaşamamaktadır. Cinsellik nedeniyle boşanmak isteyen kişiler olabilmektedir.

Okumaya devam et

Boşanma Davalarında Hukuka Aykırı Delil

Boşanma Davalarında Hukuka Aykırı Delil

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 189. madde 2.fıkraya göre, hukuka aykırı olarak elde edilen deliller mahkeme tarafından bir olgunun ispatında dikkate alınamayacaktır. Özellikle boşanma davalarında bir delilin hukuka aykırı mı yoksa hukuka uygun mu olduğu oldukça tartışılmaktadır. Çünkü öne sürülen deliller çoğunlukla tarafların özel hayatlarının gizli alanlarını ilgilendirmektedir. Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan delil yasak delildir. Yasak delil de davada kullanılamaz.

Okumaya devam et

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu

Kişinin haberleşme özgürlüğünün kişinin rızası dışında ihlal edilmesi durumunda haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu oluşmaktadır.

Okumaya devam et

Bakırköy İşçi Avukatı

Bakırköy İşçi Avukatı

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki her türlü ilişkiyi inceleyen ve düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş hukukunun temel amacı işçinin mağdur olmasını engellemektir. Ancak iş hukuku hem işçi için hem işveren için çok önemlidir.

Okumaya devam et

İşyerinde Mobbing

İşyerinde Mobbing

Mobbing Nedir ?

Mobbing ne demek ? Mobbing, bir veya birkaç kişinin başka bir kişiye veya gruba yönelik psikolojik baskı, şiddet, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermesidir. Psikolojik taciz ve yıldırma kelimeleri de mobbing yerine sık sık kullanılmaktadır.

Okumaya devam et