Maluliyet

Maluliyet Nedir?

Maluliyet, kelime anlamı olarak “sakatlık” demektir. İş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası veya başka bir nedenle bir kişinin vücut bütünlüğünde oluşan eksilmeye “maluliyet” denir.

Maluliyet Aylığı Nedir? 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu sakat kalan kişiye bağlanan aylıktır. Maluliyet aylığı almanın şartları:

 • Çalışma gücünü veya meslekte kazanma gücünü en az %60 yitirmiş olmak; kamu çalışanları yönünden ise çalışma gücünü en az %60 oranında yitirmiş veya görevini yapamayacak hale gelmiş olmak,
 • 10 yıllık sigortalılık süresini ve 1800 gün prim gününü doldurmuş olmak. Eğer kişi, başkasının bakımına muhtaç bir şekilde malul kalmışsa bu kez 10 yıllık sigortalılık süresi aranmaz ve 1800 prim günü yeterli olur.
 •  Kuruma yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Maluliyet Aylığı Ne Kadar 2024? 

Maluliyet aylığı hesaplama

Maluliyet Oranı Nedir? 

İş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası veya başka bir nedenden ötürü vücut bütünlüğünde eksilme meydana gelen kişi için mesleğinde kazanma gücü kaybı oluşup oluşmadığını “Maluliyet oranı” belirleyecektir.

Meslekte kazanma gücü kayıp oranı % 60 ve üzerinde olan sigortalı kişi malul sayılır.

Maluliyet Oranı Hesaplama

Maluliyet kararı, Kurum sağlık kurullarınca verilir. Sevkiniz sonucu hakkınızda düzenlenen sağlık
kurulu raporları ve diğer belgelerden bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünce oluşturulan dosya ilgili Kurum sağlık kuruluna gönderilir.

Maluliyet Raporu Nedir?

Sakatlık oranınızı belirten sağlık kurulu raporuna “maluliyet raporu” denilir.

Maluliyet Raporu Nasıl Alınır? 

Maluliyet raporu için Sosyal Güvenlik Kurumu’na veya e-devlet üzerinden (Maluliyet ve Hastaneye Sevk Talep Başvurusu)  başvuru yaparak alabilirsiniz. Ayrıca açılmış bir tazminat davanız da mevcutsa mahkeme aracılığı ile de maluliyet raporu alınabilir.

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

Maluliyet ve çalışma gücü kaybı tespiti işlemleri yönetmeliği, 19.02.2019 tarihinden sonra Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Maluliyet Tespiti İçin Nereye Başvuru Yapılmalıdır?

Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il ve merkez müdürlüğünün ilgili servislerine başvurarak maluliyet tespitini yapabilirsiniz. Maluliyet tespiti için e-devlet üzerinden de talepte bulunabilirsiniz.

Maluliyet Tazminatı Nedir?

İş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası veya başka bir nedenden ötürü beden veya ruh sağlığında eksilme, bozulma meydana gelmiş olan kişinin sorumlulardan alacağı tazminata “maluliyet tazminatı” denilmektedir.

Maluliyet Tazminat Hesaplama

Maluliyet tazminatı kişinin maluliyet oranına göre belirlenecektir. Kişinin yaşı, mesleği, aylık kazancı, kazadaki kusuru vb. durumlar da dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.

Maluliyet Raporu Veren Hastaneler

Sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğü tarafından size verilen sevk yazısında belirtilen, Devlet
üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Askeri hastaneler
sağlık kurulu raporu düzenleyebilir.

Maluliyet Raporu Sorgulama

Maluliyet raporunuzu maluliyet tespiti için başvurduğunuz hastaneden sorgulayabilirsiniz.

Maluliyet Raporu Ne Zaman Alınır? 

İş kazası, meslek hastalığı veya trafik kazası sonrası sakat kalan kişi tedavisinin bitmesiyle

Maluliyet Tespiti Nasıl Yapılır? 

Maluliyet tespiti için Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğine göre yapılacaktır. Maluliyet oranının tespiti için SGK’ya veya e-devlet üzerinden başvuru yaparak Üniversite veya Araştırma hastanesine giderek orada gerekli kontroller sağlandıktan sonra maluliyet tespiti yapılacaktır.

Maluliyet Tespiti Davası

Maluliyet tespiti için dava açılmasına gerek yoktur. E-devlet üzerinden veya SGK’ya başvuru yaparak maluliyetin tespiti istenebilecektir.

Maluliyet Tazminatı Mirasçılara Geçer Mi? 

Davada davacının ölümü hâlinde HMK’nın 55. maddesi gereğince mahkemece, davacının mirasçılarının tamamı tespit edilerek davadan haberdar edilmeleri gerekir.

Maluliyet Raporuna İtiraz

Kurum sağlık kurullarınca malul sayılmayanlar, dosyalarının bir kez de Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nda incelenmesini talep edebilirler. İtiraz dilekçelerini yine bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine verirler
Yüksek Sağlık Kurulu itiraza konu karara esas olan ve dosyada mevcut bulunan sağlık kurulu raporları
üzerinden değerlendirme yaparak, karara bağlar.

Korsan Taksi Cezası – Korsan Taksi Araç Bağlanması

Korsan Taksi Nedir?

Korsan taksi, bir taksi plakasına sahip olmadan, kayıtsız bir şekilde ve hiçbir biçimde vergi vermeden yasadışı yollarla yolca taşımacılığı yapan sivil araçlara denir. Kısacası korsan taksi, yasal olmayan bir taksi hizmetidir. Korsan taksicilik yapan kişilerin çalışma izni, vergi levhası yoktur. Bu durum hem sürücü hem de yolcu için tehlikeli ve cezai sonuçları olan bir durumdur.  Bu nedenle ehliyeti ve aracı olan herkes korsan taksicilik yapabilir.

Korsan Taksi Yasal Mı?

Ülkemizde korsan taksi olarak çalışmak yasal değildir. Bunun için de belirli cezalar öngörülmüştür. Makalemizin diğer kısımlarında ceza ile ilgili diğer detayları öğrenebilirsiniz.

Korsan Taksi Cezası 2024

Korsan taksi cezaları, korsan taksi işi yapan sürücüye veya korsan taksi ile yolculuk yapan kişilere (yolculara) uygulanan cezalardır. Korsan taksi kullanmanın cezası iki şekildedir. Bunlar hem idari hem de cezai olarak uygulanabilir. Korsan taksi yakalanma cezası, idari olarak 2024 yılı için, korsan taksi işi yapanlara 32.233,00 TL idari para cezası (% 25 İndirimli 24.174,75 TL) ve aracın 60 gün trafikten men edilmesidir.

Korsan taksi ile yolcu cezası 2.143,00 TL para cezasıdır. Korsan taksi kullanmanın cezası, cezai olarak ise korsan taksi işi yapanlara 2 yıla kadar hapis cezası, korsan taksi ile yolculuk yapanlara ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır.

Bir yıl içerisinde tekerrür halinde; korsan taksi kullanma cezası 64.466,00 TL dir.  %25 İndirimli hali ise 48.349,50 TL dir.

Korsan Taksi Para Cezası İtiraz

Korsan taksi yapan sürücülere yüksek miktarda para cezası verilmektedir. Korsan taksi idari para cezası için itiraz hakkınız bulunmaktadır. Bunun için yetkili idare mahkemesinde iptal davası açılması gerekmektedir.

Korsan Taksi Ceza Maddesi

Karayolları Trafik Kanunu EK 2.maddesinde düzenlenmiştir. Ancak belirtmek gerekir Karayolları Trafik Kanununda idari para cezaları belirtilmiş olsa da bu rakamlar güncel olmayıp her yıl belirli oranlarda arttırılarak güncellenmektedir. Güncel trafik idari para cezaları makalemizde bahsedilmiştir.

Korsan Taksi Cezası Araç Bağlanması

Karayolları Trafik Kanunu EK 2/3-a maddesi uyarınca korsan taksiden işlem yapılan araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmakta ve aynı kanun uyarınca araç 60 (altmış) gün trafikten men edilmektedir. Aracın bağlanması, kanundaki belirtilen sürelerde aracın trafikte kullanılmaması demektir. Korsan taksi nedeniyle aracın bağlanması durumunda 2024 yılı itibariyle araç 60 gün boyunca yediemin otoparkında bekletilmektedir. Bunun dışında alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında bir faaliyet var ise 30 (otuz) gün; alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında faaliyet var ise 15 (on beş) gün süreyle araç bağlanacaktır.

Korsandan Bağlanan Aracı Çıkarmak 2024

Korsan taksinin bağlanması durumunda bağlanan aracı çıkarmak için 60 (altmış) günlük süre içerisinde İdare mahkemesine yürütmeyi durdurma talepli olarak “İptal davası” açılması gerekmektedir. Bu davayı idari işlemin uygulandığı yerdeki idare mahkemesinde yapmak gerekmektedir. Korsan taksi cezası araç bağlanmasına itiraz edildiğinde, korsan taksi cezasına ilişkin yürütmenin durdurulması kararı ortalama 1 (bir) hafta içerisinde verilmekte ve çoğu durumda araç otoparktan alınabilmektedir.

Korsan Taksi Araç Bağlanması İtiraz

Korsan taksi araç bağlanmasına itiraz için yetkili idare mahkemesine yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açılmalıdır.

Korsan Taksi Sürücü Cezası

Karayolları Trafik Kanununda idari para cezaları belirtilmiş olsa da bu rakamlar güncel olmayıp her yıl belirli oranlarda arttırılarak güncellenmektedir. Korsan taksi cezası 2024 yılında uygulanacak olan trafik cezalarının netleşmesiyle birlikte artış göstermiştir. Korsan taksi şoförü cezası, 2024 yılı için 32.233 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Korsan Taksi Ruhsat Sahibine Ceza

Anayasa Mahkemesinin kararı ile birlikte korsan taksi sürücüsü araç sahibi olmaması halinde, ruhsat sahibine yaptırım uygulanması, cezaların şahsiliği ilkesine aykırıdır. Kararda; Araç sahibi kişinin kusurunun bulunup bulunmadığı, belgesiz ticari amaçlı yolcu taşımacılığına izin verip vermediği değerlendirilmeden idare tarafından yaptırım uygulanmaktadır. Bu durum işlemediği bir fiilden dolayı araç sahibine yaptırım uygulanmasına neden olabilecek niteliktedir. Dolayısıyla, izinsiz yolcu taşımacılığı yapılması ve sürücüsünün araç sahibi olmaması halinde tescil plakası sahiplerine sadece ruhsat sahibi olmaları nedeniyle yaptırım uygulanması, cezaların şahsiliği ilkesine aykırıdır.

Korsandan Bağlanan Araç Satılır Mı?

Korsandan bağlanan aracın satılması hukuken mümkün değildir. Zira araç kayıtlarında trafikten men işlemine ilişkin şerh bulunmakta olup noterde yapılacak satış işlemleri sırasında şerh karşınıza çıkmaktadır.

Korsan Taksi Yolcu Cezası 2024

Korsan taksici olmak kadar korsan taksi ile yolculuk yapmak da bir idari para cezası gerektirmektedir. Korsan taksi yakalandığında içinde yolcu varsa hem sürücüye hem de korsan taksi içinde bulunan yolcuya ceza kesilmektedir. Korsan taksi müşteri cezası 2024 yılı için 2.143,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. (KTK EK-2/6)

Korsan Taksi Yolcu Cezası İtiraz

Korsan taksi cezası itiraz, korsan taksi işi yapan veya korsan taksi ile yolculuk yapan kişilerin, kendilerine uygulanan cezaya karşı yasal yollara başvurmasıdır. Korsan taksi cezası itiraz, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. Korsan taksi cezası itiraz, cezayı kesen kuruma veya mahkemeye yapılabilir. Korsan taksi cezası itiraz, cezanın iptal edilmesi veya indirilmesi için gerekçelerin ve delillerin sunulmasını gerektirir. Korsan taksi cezası itiraz, başarılı olması halinde, cezanın kaldırılması veya azaltılması sağlanabilir. Ancak, korsan taksi cezası itiraz, başarısız olması halinde, cezanın artması veya ek yaptırımların uygulanması riski de vardır

Korsan Taksi Yolcu Cezası Nereye Ödenir? 

Korsan Taksi trafik idari para cezaları; Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT aracılığıyla ödenebilir.

Korsan Taksi Cezası Erken Ödeme İndirimi

Korsan taksi cezası erken ödeme indirimi, korsan taksi işi yapan veya korsan taksi ile yolculuk yapan kişilerin, kendilerine uygulanan cezayı belirli bir süre içinde ödemeleri halinde, cezada indirim yapılmasıdır. Korsan taksi cezası erken ödeme indirimi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 17. Maddesine göre uygulanır. Buna göre, korsan taksi cezası erken ödeme indirimi, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, cezada %25 indirim yapılır. Dolayısıyla 2024 yılı için korsan taksi kullanan sürücüye 32.233 TL idari para cezası kesilmektedir. Bu ceza 15 gün içerisinde ödenmesi halinde % 25 indirimli olarak 24.174,75 TL korsan taksi sürücü tarafından ödenmesi mümkündür. Korsan taksi cezası erken ödeme indirimi, cezanın 15 gün içinde ödenmemesi halinde, cezada herhangi bir indirim yapılmaz.

2024 yılı için korsan taksi yolcu cezası 2.143,00 TL dir. 15 gün içinde ödenmesi halinde bu miktar %25 indirimli olarak 1.607,25 TL olmaktadır.

Korsan Taksi Cezası Ehliyete El Koyma

Sürücü belgelerine farklı sebeplerden dolayı 6 ay, 1-2 sene gibi el koyulabilir. Hatta bazı durumlarda ehliyetiniz tamamen iptal edilir. Aşağıdaki sebeplerden dolayı ehliyete el konulur:

 • 100 ceza puanının doldurulması
 • Ölüme sebebiyet veren trafik kazasına karışmak
 • Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak
 • Stajyer sürücü olarak kural ihlali yapmak,
 • Ehliyetin geçerlilik süresinin dolması
 • Sağlık durumunun bozulması
 • Hız sınırı kuralına uymamak
 • Alkollü araç kullanmak

Korsan Taksi İkinci Kez Yakalanırsa Ne Olur?

İkinci kez korsan taksiden ceza uygulanıyorsa kanundaki tanımıyla fiilen işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde aynı sebepten dolayı cezai işlem uygulandıysa bu sefer idari para cezası iki kat olarak uygulanır. Korsan taksi sürücüsü bir yıl içerisinde tekrar yakalanması halinde 64.466 TL idari para cezası ödeyecektir.

Korsan Taksi Ehliyet Ceza Puanı

Ehliyet Ceza puanları aşağıdaki gibidir. Sadece korsan taksi kullanılmasından ötürü ehliyet ceza puanı verilmemelidir.

Trafik Cezaları Ehliyet Ceza Puanları
Alkollü araç kullanmak 20 puan
Kırmızı ışıkta geçmek 20 puan
Yakın mesafe takibi 20 puan
Trafik levhalarına uymamak 20 puan
Dönüşlerde sinyal vermemek 20 puan
Plakasız araç kullanmak 20 puan
Motosiklet kullanırken kask takmamak 15 puan
Emniyet kemeri takmamak 15 puan
Hız sınırını %30 veya daha fazla oranda aşmak 15 puan
Hız sınırını %10 ile %30 oranı arasında aşmak 10 puan
Muayenesiz araç kullanmak 10 puan
Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak 5 puan

İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi Dilekçe Örneği

………….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

 

TALEPTE BULUNAN
(MAĞDUR)      :

VEKİLİ :

KONU : Müvekkilimize internet yoluyla yapılan saldırının hukuka aykırılığının tespiti, yayının durdurulması ve kaldırılması istemimizden ibarettir.
AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilin bir röportaj sırasında çekilen videosu …./…/…. tarihinde “www. ….. .com” internet sitesinden yayınlanmıştır. Müvekkil söz konusu videoda her ne kadar kendi isteği ile konuşmuşsa da daha sonra videosunun yayınlanmasına izin vermemiştir. (EK-1)

2-)Söz konusu video internette yayınlandıktan sonra müvekkil hakkında bir çok olumsuz yorum yapılmış, kendisine ve ailesine hakaretler edilmektedir. (EK-2)

3-) İnternet ortamında kolayca ulaşılabilecek bir şekilde müvekkilin özel hayatına ve kişilik haklarına saldırı niteliğindeki haber ile müvekkil açıkça mağdur edilmiştir.

4-) İnternet ortamında …… internet sitesinden yapılan yayın ile müvekkilin saygın şahsiyeti ve ticari itibarı tehlikeye girmiştir. İşbu hukuka aykırı yayın hakkında …/…/…. tarihinde yer sağlayıcısına başvurularak müvekkile ilişkin içeriğin yayından çıkarılması talep edilmiş, ancak talebin yer sağlayıcısına ulaşmasından itibaren 2 gün içinde başvurumuza cevap verilmediği gibi yayın ilgili internet sitesinden kaldırılmamıştır. (EK-3)

5-) Yukarıda bahsi geçen hususlar nedeniyle, internet yoluyla yapılan saldırının hukuka aykırılığının tespiti, yayının durdurulması ve kaldırılması istemiyle Sayın Mahkeme’nize başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :5651 sayılı Kanun, sair ilgili tüm mevzuatlar
HUKUKİ DELİLLER :
1-) İlgili internet sitesi görüntüleri
2-) Çeşitli gazetelere ilişkin haber kupürleri.
3-) İnternet sitesi yer sağlayıcıya yapılan başvuru dilekçe örneği
4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, somut olayda müvekkilimizin kişilik hakkına açıkça ihlal niteliği taşıyan “………..com” adlı internet sitesinde yer alan internet yoluyla yapılan saldırının hukuka aykırılığının tespiti, yayının durdurulması ve kaldırılmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER :
1-) İlgili internet sitesi görüntü fotokopileri
2-) Çeşitli gazetelere ilişkin haber kupürleri.
3-) İnternet sitesi yer sağlayıcıya yapılan başvuru dilekçe örneği
4-)Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi                                5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Talep Eden Vekili
Av. Yekcan ÖNER

Jigolo Dolandırıcılığı

Jigolo Nedir?

Jigolo, kadınlarla ilişkilerini maddi çıkar üzerine kuran erkeklere denilmektedir. Halk arasında yaşlı kadınların genç erkekleri cinsel ilişki için tutması olarak da bilinir.

Jigolo Suçu Nedir?

Jigolo, duygusal veya cinsel ilişkileri maddi kazanca dönüştüren erkekleri ifade eder. Jigolo olmak, cinsel hizmetler sağlayarak maddi kazanç elde etmek, mevcut yasalara göre yasa dışı kabul edilen bir faaliyettir.

Jigololuk Yasal Mı?

Jigololuk yapan kişiler hakkında TCK’da bir hapis cezası öngörülmemiştir. Ancak TCK  227.maddeye göre fuhuşa teşvik eden ve bunun yolunu kolaylaştıranlar için ciddi hapis cezaları öngörülmüştür. Yani kişinin jigololuk yapması suç değildir. Fakat örneğin jigololuk yapan erkek kendisini telefonla arayan müşterisinin isteği üzerine bir başka arkadaşını da jigololuk yapması için aracılık yaparsa hapis cezası ile cezalandırılması söz konusu olacaktır.  Yine internette kola ylıkla ulaşılabilen bir web sitesinde jigololuk yapan erkeklerin resim ve iletişim bilgilerini yayınlayarak onların internet üzerinden müşteri bulmasını kolaylaştıran buna aracılık eden kişiler, web sitesi sahibi ve yöneticileri TCK 227. maddeye göre cezalandırılacaklardır.

Jigolo Olmanın Cezası

Jigolo olmak suç mu? Jigolo cezası var mı? Jigololuk yapmak yasak mı? Sık karşılaştığımız soruların cevabı aşağıdaki gibidir:

Jigolo olmak TCK’ya göre suç değildir. Ancak yasa dışı kabul edilen bir faaliyettir. Jigololuk yapan kişi Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre idari para cezası ile cezalandırılır.

Jigolo Dolandırıcılığı Nasıl Anlaşılır?

Jigololuk siteleri, üyelerini öncelikle kayıt yaparken 3 aylık, 6 aylık veya 1 yıllık üyelik seçenekleri sunarak  üye olacak kişilerden bunun karşılığında bir üyelik ücreti istemektedirler. Üyelik ücretinin ardından müşterisi olduğu kadınlarla görüştürme yapmak için de ayrıca ücret talep etmektedirler. Ayrıca jigolo internet siteleri üyeliklerini iptal ettirdiği gerekçesiyle üyelerine mesaj atarak para talep etmekteler. Bu durumda jigolo sitelerine üye olan kişiler çevreleri, daha çok ailesi tarafından duyulmasından tedirgin olmaktadırlar. Bu olayın duyulmaması için jigolo dolandırıcıları, kişilerden para göndermesini talep etmektedirler.

Jigolo Dolandırıcılığı Cezası

Jigolo sitesi dolandırıcıları, hileli davranışlar sergileyerek mağduru aldatması ve bunun sonucunda da kendisi ya da bir başkası adına menfaat elde etmesi ile dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır. Jigolo dolandırıcılık suçu için herhangi bir şikayet süresi yoktur.

Jigolo dolandırıcılığında fail TCK m. 158/1 uyarınca cezalandırılacaktır. Söz konusu madde göre jigolo dolandırıcılığı suçu işlenmesi halinde, fail üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak jigolo dolandırıcılığı eyleminin bilişim sistemlerinin kullanılması vasıtasıyla işlenmesi halinde nitelikli hal alacaktır. Bu durumda hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz. (TCK m.158/1-f)

Jigolo Para Cezası Nedir? 

Jigololuk yapmak aslında fuhuş yapmaktır. Fuhuş mağdurları TCK’ya göre cezalandırılmaz. Jigololuk yapan kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilecektir. 2024 idari cezası en az 4135 TL en fazla 16.687 TL olarak belirlenmiştir.

Jigolo Sitesinden Ceza Gelir Mi?

Jigolo sitesinden para cezası gelir mi? Jigolo sitesi ceza 2024? Jigololuk siteleri, üyelerini öncelikle kayıt yaparken 3 aylık, 6 aylık veya 1 yıllık üyelik seçenekleri sunarak  üye olacak kişilerden bunun karşılığında bir üyelik ücreti istemektedirler. Üyelik ücretinin ardından müşterisi olduğu kadınlarla görüştürme yapmak için de ayrıca ücret talep etmektedirler. Jigolo aracılık sitesi yasal bir oluşum değildir. Bu nedenle jigolo sitesinden para cezası gelmeyecektir. Detaylı bilgi için uzman avukatımızla görüşebilirsiniz.

Jigolo Sitesi Tazminat Davası Açabilir Mi?

Kişinin uğramış olduğu haksız fiil nedeniyle zararının karşılanması talebiyle açılan dava tazminat davasıdır. Ancak jigolo tazminat sorumluluğundan bahsedilebilmesi için, borca aykırı bir davranışla sözleşmenin ihlal edilmesi, bu ihlalden kaynaklı bir zararın meydana gelmesi, ihlal fiili, uygun nedensellik bağı ve kusur gibi şartların oluşmuş olması gerekmektedir.

Jigolo Üyeliği Suç Mu?

Jigolo üyeliği yaptım bundan nasıl çıkabilirim? Jigolo üyeliği yapan siteler yasal siteler değildir. Ne gibi durumlarla karşılaşacağınızı öğrenmek için hukuk büromuzu arayarak danışmanlık almak için talep oluşturabilirsiniz.

Jigolo Ajansı Dava Açabilir Mi?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi jigolo siteleri, jigololuk oluşumları yasal bir oluşum değildir. Yasal olmayan bir oluşumun size karşı dava açması da düşünülemez.

Jigolo Ajansı Yasal Mı?

Jigolo ajansı yasal değildir. Jigolo ajansı olduğunu söyleyen kişilerden uzak durulması gerekmektedir.

Jigolo Dolandırıcılığı Şikayet

Jigolo dolandırıcılığı takibi şikayete bağlı suçlar arasında değildir. Savcılık bu suçun oluştuğunu haber aldığında kendiliğinden harekete geçerek soruşturma başlatır. Yeterli suç şüphesine ulaşılması durumunda da iddia makamı sıfatıyla savcılık makamı kamu davası açar.

Jigolo Dolandırıcılığı Şikayet Hattı

Jigolo dolandırıcılığı ile ilgili herhangi bir şikayet hattı bulunmamaktadır. Bilgi almak için bu konuda uzman olan bir avukata başvurmanızı önermekteyiz. Danışmanlık için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Jigolo Başvuru Cezası

Türk Ceza Kanunu’nda jigololuk bir suç olarak görülmemiştir. Ancak jigolo başvuru cezası TCK’da bir cezai yaptırım belirtilmese de jigololuğa aracı olmanın iki yıldan dört yıla kadar hapis, üç bin güne kadar da adli para cezası bulunuyor.

Jigolo Başvurusu İptal Edilmezse Ne Olur? 

Jigolo ajansları ve jigolo siteleri yasal bir oluşum değildir. Oluşturduğunuz üyelik de gerçek bir üyelik değildir. Detaylı bilgi için uzman avukatımızla görüşerek ücretli bir şekilde danışmanlık alabilirsiniz.

Jigolo Tebligat Gelir Mi?

Jigolo tebligat nedir? Jigolo siteleriyle ilgili herhangi bir şüpheli bildirim alırsanız, bu durumda dikkatli olmanız ve avukat aracılığıyla yasal tavsiye almanız önemlidir. Tebligat ile ilgili tüm işlemlerin detayları 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile birlikte düzenlenmiştir. İlgili kanunda tebligatın yapılması, konusu, ücret tarifesi ve teslimatın nasıl yapılacağı gibi çok sayıda konu açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Jigolo Şikayet Avukat – Jigolo Avukat

Jigolo dolandırıcılık suçu çok geniş konulu bir suçtur. Bu nedenle dolandırıcılık suçunda uzman bir avukatla çalışmanız her zaman sizin yararınıza olacaktır. Jigolo dolandırıcılığında ceza avukatı olarak mağduriyetlerinizde yanınızdayız. Söz konusu jigolo dolandırıcılığı için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

Jigolo Dolandırıcılığı Yargıtay Kararı

Yargıtay 15.CEZA DAİRESİ Esas: 2016/3263 Karar: 2018/7882 Karar Tarihi:12.11.2018

Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1-) Sanık hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15/05/2012 tarih ve 2010/2194 soruşturma numaralı iddianamesi ile müştekiler … ve …’e karşı sanık hakkında TCK’nın 158/1-f maddesi uyarınca 2 kez cezalandırılması yönünde kamu davası açılmasına rağmen bu suçlarla ilgili hüküm kurulmadığı anlaşıldığından, zamanaşımı süresi içerisinde bu yönde her zaman bir karar verilmesi mümkün görülmüştür.

2-) Sanığın, 0… numaralı telefondan katılan …’e ait 0… numaralı telefonu arayarak, kendisini “Buket” olarak tanıttığı ve jigoloajansı.com internet sitesinden aradığını söyleyerek, para kazanmak isteyip istemediğini sorduğu, “siz sadece bayanlarla yemeğe çıkacaksınız, 3 saat boyunca onlar ne isterse yapacaksınız ve sonunda size 570 TL ödenecek” dediği, katılan …’in kabul etmesi üzerine de 250 TL parayı suç tarihinde evli olduğu eşi adına yatırmasını istediği, katılan …’in söz konusu parayı belirtilen banka hesabına yatırdığı, ancak daha sonra bir daha sanığın telefonuna ulaşılamadığı; sanık savunmaları, katılan beyanları ve dosya kapsamına göre; katılan …’in internet üzerindeki iş arama ilanını doldurması sonucunda, sanığın telefonla ulaşıp, hile eylemini gerçekleştirdiği dikkate alındığında, tebliğnamedeki eylemin basit dolandırıcılık suçunu oluşturduğu yönündeki düşünceye iştirak edilmeksizin, sanığın eylemleri nedeniyle nitelikli dolandırıcılık suçunun sübuta erdiği gerekçesine dayanan mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

3-) Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanık müdafiinin herhangi bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 12/11/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Erişimin Engellenmesi Red Kararına İtiraz Dilekçesi;

Erişimin Engellenmesi İtiraz Dilekçesi

 

……….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZDA BULUNAN
(MAĞDUR)                     :

VEKİLİ                            :

KONU                            : ……. Sulh Ceza Hakimliği’nin ……. tarih ve …… / ……. Sayılı  “ www…….com” internet sitesine erişimin engellenmesi talebinin reddi kararının itirazen kaldırılarak, erişimin engellenmesi talebinin kabulüne karar verilmesinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim adına ……. Sulh Ceza Hakimliği’ne … tarihte kişlik haklarının ihlali nedeniyle “ “www…….com” sitesine erişim engellenmesi talebi sunulmuştur. Ancak bu talebimiz hakimlik tarafından reddedilmiştir.

2-) … Sulh Ceza Hakimliği’nin kararının eksik inceleme sonucu alındığı, dolayısıyla usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatindeyiz. Söz konusu internet sitesinde müvekkilin kişilik hakların ciddi bir şekilde saldırı bulunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER : 5651 Sayılı Kanun ve ilgili tüm mevzuatlar
HUKUKİ DELİLLER : İlgili internet sitesi görüntüleri ve diğer tüm deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, ……. Sulh Ceza Hakimliği’nin ……. tarih ve …… / ……. Sayılı  kararına süresinde itiraz ederek, kişilik hakkının ihlali nedeniyle “………..com” adlı internet sitesi için “erişimin engellenmesine” karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EK    :

 • ……. Sulh Ceza Hakimliği’nin ……. tarih ve …… / ……. Sayılı

 

İtiraz Eden Vekili
Av. Yekcan ÖNER

Erişimin Engellenmesi Dilekçesi

Erişimin Engellenmesi Talebi Dilekçesi – Erişimin Engellenmesi Dava Dilekçesi

 

……….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

TALEPTE BULUNAN
(MAĞDUR)                     :

VEKİLİ                            :

KONU                       : Kişilik hakkı ihlali nedeniyle “www. ….. .com” internet sitesine erişimin engellenmesi kararı verilmesi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim ….. … bir üniversite öğrencisidir. Kendisinin adı, soyadı ve fotoğrafları pornografik sitelerde geçirilerek kendisine karşı bir linç kampanyası başlatılmıştır. Ayrıca müstehcen fotoğrafı da talep konusu url de geçmektedir. Kendisinin adı ve soyadı google.com.tr arama motorlarına yazıldığında bu web siteleri görünmekte, bu yüzden kişilik hakları ciddi manada zedelenmektedir. Bu görüntülerin yayınlandığı siteler bakımından 5651 sayılı kanunun 8. Maddesi gereği erişim engellemesi kararı verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 5651 Sayılı Kanun ve ilgili tüm mevzuatlar
HUKUKİ DELİLLER : İlgili internet sitesi görüntüleri ve diğer tüm deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, somut olayda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında kişilik hakkının ihlali nedeniyle “………..com” adlı internet sitesi için “erişimin engellenmesine” karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

 

Talep Eden Vekili
Av.

 

EKLER         :

 • İlgili internet sitesi görüntüleri ve linkleri içeren bir adet CD

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Yargıtay Kararları

Hakaret Manevi Tazminat Yargıtay Kararları

1-) Haksız fiil tarihinden itibaren sekiz yıl içinde tazminat davası açma hakkı vardır. (TBK.72)

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2016/12827 Esas 2016/12073 Karar 

Davacı; davalı ile komşu olduklarını, aralarında önceye dayalı husumet bulunduğunu, olay günü de yanından geçerken arabasının camını açarak kendisine hakaret ettiğini, bu durumun kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu iddia ederek, uğranılan zararın tazmini isteminde bulunmuştur.

Davalı, cevap dilekçesiyle istemin zamanaşımından ve esastan reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, manevi tazminat davalarında zamanaşımının haksız fiil tarihinden itibaren iki yıl olduğu, fail ve fiilin öğrenilmesinden itibaren iki yıl içerisinde davanın açılması gerektiği, davacının talebine konu olayın 18/03/2010 tarihinde gerçekleştiği, davanın 06/11/2015 tarihinde açıldığı, davacının haksız fiil sebebiyle manevi tazminat talebine ilişkin davasının zamanaşımına uğramış olduğu gerekçesiyle davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Olay tarihinde yürürlükte bulunan BK’nın 60/2. maddesinde (TBK.72) tazminat isteminin, ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı süresini öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuş olması halinde bu zamanaşımı süresinin uygulanacağı düzenlenmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 125. maddesinde bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişinin, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Aynı Yasa 66. maddesinde ise hakaret suçu yönünden dava zamanaşımı süresi sekiz yıl olarak belirlenmiştir.

Davaya konu olayda; haksız fiil 18/03/2010 tarihinde gerçekleşmiş olup, olay sebebiyle davalı hakkında ….. Mahkemesi’nin ….. esas sayılı dosyasında kamu davası açılmış, yapılan yargılama sonunda …. cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

Şu halde; yukarıda belirtilen yasa maddeleri gereği davacının haksız fiil tarihinden itibaren sekiz yıl içinde tazminat davası açma hakkı vardır. Mahkemece, davanın esastan incelenerek bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile istemin zamanaşımından reddi doğru olmamış, bu durum kararın bozulmasını gerektirmiştir.

2-) Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer, ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2016/3335 Esas 2016/6146 Karar 

Türk Medeni Kanunu’nun 25/son maddesine göre; davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 16. maddesine göre ise; haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer, ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Şu durumda, dava konusu olayda, kişilik haklarının saldırıya uğradığı iddia edildiğinden zarar gören, davayı kendisinin veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde veya haksız eylemin meydana geldiği yer mahkemesinde açabilir. Bu seçeneklerden herhangi birini kullanmak, bu tür davalarda davacıya tanınmış bir haktır.

Somut olayda davacı, bu seçimlik hakkını kendi yerleşim yeri mahkemesinde kullanmıştır. Bu hakkı kullanmanın yasal dayanağı da yukarıda belirtilmiştir. Bu bakımdan işin esası incelenerek karar vermek gerekirken, yasa hükümlerine aykırı olarak yetkisizlik kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

3-) Hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmektedir. 

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2016/10596 Esas 2016/6968 Karar 

Dosya kapsamından; … 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2015/837 karar sayılı dosyası ile davalının davacıya karşı tehdit ve hakaret eylemlerini gerçekleştirmiş olması sebebiyle mahkumiyet hükmü kurulduğu, kararın temyiz edilmekle henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır.

6098 sayılı TBK’nın 74. maddesi uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmektedir. Dava konusu olayın özelliği sebebiyle ceza mahkemesindeki davanın kesinleşmesi beklenmeli ve tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Mahkemece açıklanan yönler gözetilmeyerek, yerinde olmayan gerekçe ile yazılı biçimde karar verilmiş olması, usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Jigolo Dolandırıcılığı Şikayet Dilekçesi

      ……. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
MÜŞTEKİ                   : 
VEKİLİ                       :  Av. Yekcan ÖNER
ŞÜPHELİLER            : 
İŞLENEN SUÇLAR   : Dolandırıcılık ve re’sen öngörülecek suçlar
SUÇ TARİHİ               : 
KONU                        :
AÇIKLAMALAR        :
1-)  Yukarıda belirtilen suç tarihinde, şüpheli müvekkille (5…. …. …. …..) numaralı hat ile iletişime geçerek kendisini …….. ………. olarak tanıtarak müvekkilin jigolo sitesine üye olduğu belirtmiştir. Müvekkil gelen telefon üzerine korkarak paniklemiştir ve bu şahıs üyeliğin iptali adı altında müvekkilden … TL talep etmiştir. Müvekkil bu olayın kimse tarafından duyulmaması için talep edilen parayı ….. ….. İBAN numaralı banka hesaba yatırmıştır. Söz konusu dekont ekte mevcuttur. Daha sonrasında  (5…. …. …. …..)  numaralı hat üzerinden  ……. ……  olarak kendini tanıtan şahıs sistemsel hatadan ötürü  … TL müvekkilden talep etmiş ve müvekkil bu parayı aynı banka hesabına yatırmıştır. Dolandırıcılar daha da ileriye giderek avukata vererek dava açacaklarını söyleyerek müvekkili tehdit etmeye başlamışlardır. Müvekkil aynı şekilde talep edilen parayı da yatırmıştır.
2-) Yukarıda anlattığımız tüm nedenlerden ötürü sayın savcılığınız tarafından gerekli soruşturmanın yapılarak, İBAN hesap sahiplerinin, hat sahiplerinin tespiti ve bu suretle suç faillerinin bulunarak cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

3-) Müvekkilin iletişime geçtiği numaralar
• +905………….     (…… olarak kendini tanıttı )
• +905………….     (….. olarak kendini tanıttı)
• +905…………      (….. müdür olarak kendini tanıttı)
• +905………….     (….ajansı olarak kendini tanıttı)

4-) Müvekkilin para gönderdiği İBAN Bilgileri
• ………..Hesap sahibi …….-(TR… …. … … … … … … … .. )- ….. Bankası
• ………..Hesap sahibi …….-(TR… …. … … … … … … … .. )- ….. Bankası
• ………..Hesap sahibi …….-(TR… …. … … … … … … … .. )- ….. Bankası
• ………..Hesap sahibi …….-(TR… …. … … … … … … … .. )-  …. Bankası
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, sayın savcılığınız tarafından gerekli soruşturmanın yapılarak şüphelilerin tespiti ve cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılması saygılarımla arz ve talep olunur. …/…/…
Müşteki vekili
Av. Yekcan ÖNER
EKLER :
1- Banka Dekontları
2- Telefon ekran görüntüleri
3- Vekaletname

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Hakaret Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                :

VEKİLİ                  : Av. Yekcan ÖNER
DAVALI                 :

ADRESİ                :

DAVA DEĞERİ     : …….. TL

KONU                  : Hakaret sebebi ile Manevi Tazminat İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR  :

1-) Müvekkilimiz … …, toplumda ve çevresinde saygı gören bir bilim insanıdır. Kendisi halen … Üniversitesi … Fakültesi’nde … Bölüm Başkanlığı yapmaktadır.
2-) Müvekkilimiz …/…/… tarihinde … televizyonundaki “….” programına  konuk olarak katılmıştır. Bu programda müvekkilimiz diğer katılanlarla gayet seviyeli bir şekilde tartışmış ve görüşlerini beyan etmiştir.  Ancak … … isimli şahıs ile girdiği bir tartışma sırasında müvekkilimiz sakin olmasına rağmen karşı taraf saygısız bir şekilde “Senin gibi bir şerefsiz olamaz. Bu kötü niyetli düşüncen batsın, ahlaksız.” şeklinde ifadeler kullanmak suretiyle müvekkilimize hakaretlerde bulunmuştur. “…..” konuk olduğu programda davalının anılan eylemi müvekkilin insanların gözünde küçük düşmesine, onurunun kırılmasına ve saygınlığının zarar görmesine neden olmuştur. Müvekkilimiz, yaşadığı olay nedeni ile psikolojik sarsıntı yaşamıştır.
3-) Tüm bu gelişmeler ışığında, ilgili görüntü kayıtları dilekçemiz ekinde sunulmuş olup, tanık listesinde isimleri yer alan ilgililer tarafından, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verilecektir.
4-)  Müvekkilime hakaret eden … …’dan şikayetçiyiz ve ilgili şahsın cezalandırılması için tarafınıza başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.
HUKUKİ NEDENLER : 6098 S. K. m. 51, 58, 6100 S. K. m. 2, 3, 107, 5237 S. K. m. 125 ve ilgili sair mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER    : Program kayıtları, tanık beyanları ve diğer tüm deliller.
SONUÇ VE İSTEM      :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle, davalının hakaret oluşturan eylemleri nedeniyle kişilik hakları zedelenen müvekkil lehine 40.000 TL manevi tazminatın, haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. …/…/…

EKLER                          :

 • Program kayıtlarını içeren CD,
 • Bir adet özel yetki içerir onaylı vekaletname örneği.
Davacı Vekili
Av. Yekcan ÖNER

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Cevap Dilekçesi

Hakaret Manevi Tazminat Cevap Dilekçesi

 

…..  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No       : 

Davalı             :

Vekili              : Av.

Davacı           :

Vekili              : Av.

Konu             : Cevap dilekçemizin sunulması ve iş bu davanın reddinden ibarettir.

Açıklamalar :

Yukarıda numarası verilen dosya mahkemeniz nezdinde müvekkil aleyhine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi kapsamında hakaret suçundan ceza davası açılmış ve cezalandırılması istenmiştir. Ayrıca  ……..TL manevi tazminatın haksız fiilin gerçekleştiği tarih olan …/…/… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsili istemine ilişkin dava dilekçesi …/…/… tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş olmakla, davalı müvekkile karşı haksız ve yersiz olan iş bu davaya karşı süresi içinde cevap ve itirazlarımızı sunuyoruz. Şöyle ki;

1-) Müvekkilin davacıya yönelik …… ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde; müvekkilin davacı tarafa yönelttiği sözlerinin, davacının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, nezaket dışı ve kaba söz niteliğindedir. Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir.

2-)  Hal böyle iken, müvekkile karşı açılmış bu davanın reddi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, yerinde bulunmayan davanın reddine, masraf ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. …/…/…

 

Davalı Vekili
Av.