Kategori: Dilekçe Örnekleri

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi

Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği

 

İSTANBUL NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN : ….. ….. (T.C …)                                                                                                                      ADRES           :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ: 

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ:

İTİRAZ KONUSU: Çağlayan Trafik Denetleme Büro Amirliği`nin 02.07.2024 tarih MA seri, …. sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMA :

1-) 34 … 492 tescil plakasına kayıtlı aracın; karayolları trafik kanunu`nun 51/2-A maddesi hükmüne istinaden “Hız sınırını %10’dan %30’a kadar aşmak” suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu 02/07/2014 tarihli, toplam …. TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip …../…/… tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2-) Hız sınırının 70 KM olduğu, yasal %10 luk tolerans ile bu rakamın 77 KM olduğu ve tebliğ edilen tutanakta araç hızının 78 KM olduğu, hava ve yol durumu gibi çevresel faktörler birlikte değerlendirildiğinde, 1 kilometre/saatlik hız aşımı makul sınırlar dahilinde kaldığı kanaatindeyim.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı çekme parasının iptaline ve ödenen meblağın iadesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

 

İTİRAZ EDEN
……… …….

 

EK-1: Trafik ceza tutanağı ve tebligat tutanağı
EK-2: Araç Ruhsat Fotokopisi
EK-3: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Adli Sicil Arşiv Kaydı Sildirme Dilekçesi

Adli Sicil Arşiv Kaydı Sildirme Dilekçe Örneği

 

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE  

İSTEMDE BULUNAN      : ……. (T.C. ………)

KONU                               : Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi

TALEP                             : Adli Sicil Arşiv Kaydımda görünen sabıkalarımın gerekli yasal süre geçtiğinden silinmesi talebimdir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Hakkımda, 23.05.2001 tarihinde işlenen hırsızlık suçuna ilişkin olarak Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …….E. ve ……. K. sayılı ilamıyla verilen 6 ay hapis cezası kesinleşmiştir (EK-1). Verilen cezanın infazı tamamlanmıştır.

2-) 06.03.2024 tarihinde Bakırköy 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin başvuruda bulunmuş ve mahkemenin 30.04.2024 tarih ek kararıyla bu istem kabul edilmiştir (EK-2). Bu kararın alınmasının üzerinden 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu madde 12’de belirtilen on beş yıllık sürenin geçtiği açıktır.

3-) E-Devlet üzerinden sorgulama yaptığımda arşiv kaydımın bulunduğunu öğrendim. (EK-3). Tarafıma ait kaydın adli sicil belgesinde görülmesi nedeniyle, iş başvurularında ve günlük yaşama dair hususlarda bu kayıtlar hak kaybıma neden olmaktadır.

4-) Açıkladığımız sebeplerle, cezamın infaz edilmiş olduğu, infaz tarihinden bu tarihe kadar herhangi bir mahkumiyet almadığım ve Bakırköy 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin 30.04.2024 tarih ek kararıyla kararı gözetildiğinde adli sicil arşiv kaydımın silinmesi için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ ve İSTEM :

Yukarıda açıkladığım üzere Adil Sicil Arşiv Kaydımda yer alan tüm kayıtların, meselenin kişisel önemi ve aciliyeti de göz önünde bulundurularak Adli Sicil Arşiv Kayıtlarından silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim

 

İletişim bilgileri          

Telefon                       : 05… ….. …..
Adres                         : …………

EKLER          : 

1-) Bakıröy 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ……..  E. ve ……….  K. sayılı kesinleşmiş kararı
2-) Bakırköy 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin 30.04.2024 tarihli EK kararı.
3-) 19.04.2024 tarihli adli sicil kaydı

 

İSTEMDE BULUNAN
………

Aile Konutu Şerhi Dilekçesi

Aile Konutu Şerh Dilekçe Örneği  

AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               : ……. (T.C …..)
ADRES                                :

VEKİLİ                                 : Av. Yekcan ÖNER
ADRES                                :

DAVALI                                : ……. (T.C …..)
ADRES                                :

KONU                                  : Aile Konutu Şerhi Verilmesi İstemimiz Hakkındadır.

AÇIKLAMALAR                

1-) Müvekkilimiz ile davalı …. ….., …/…/… tarihinde evlenmiş ve bu evliliklerinden …  isimli bir çocukları olmuştur. Müvekkilimiz ile davalı … yıl süren evliliklerinin son 3 yılını …ada …pafta … parselde kayıtlı bulunan, … …. …. …. adresindeki taşınmazda (EK 1) sürdürmüşlerdir.

2-) Davalı taraf ile müvekkilim arasında yaşanan ufak gerginlikler nedeniyle davalı taraf sürekli olarak evi satacağından bahsetmektedir.

3-) Müvekkilimizin çocukları ile birlikte oturdukları konut, davacı ve davalının ortak biriktirdiği para ile alınmış olup davalı adına tapuya kayıt edilmiştir. (EK 1) Davalı sürekli olarak  evin kendisine ait olduğunu ve müvekkilimizin çocuğu ile birlikte oturdukları konutu satacağını söylemiştir.

4-) Müvekkilimiz, genç yaşta evlenmiş ve erken anne olmuştur. Çocuk olduktan sonra mesleği bırakmış ve şuan hiçbir geliri bulunmamaktadır. Davalının, müvekkilimizin çocuğu ile birlikte oturdukları konutu satması, müvekkilimizin, çocuğu ile birlikte gereksinim duyduğu barınma ihtiyacını karşılayamaz hale gelmesine yol açacaktır.

5-) İş bu nedenlerle ada …pafta … parselde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 4721 S. K.  m. 194, 6100 S. K. m. 119 ve ilgili tüm mevzuat

HUKUKİ DELİLLER         : …ada …pafta … parsele ait Tapu Kaydı, Nüfus Kaydı ve ilgili tüm deliller

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle ada …pafta … parselde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EK      :          

1- …ada …pafta … parsele ait tapu kaydı
2- Nüfus Kayıt Örneği
3- Vekaletname

 

Davacı Vekili
Av. Yekcan ÖNER

         

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi Dilekçesi

Çekişmeli Boşanma Davasının Anlaşmalı Boşanmaya Dönüşmesi Dilekçesi

…… AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO     :

DAVACI          :

VEKİLİ           : Av. Yekcan ÖNER

KONUSU     : Çekişmeli boşanma davamızın anlaşmalı boşanma davası olarak devamına karar verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda bilgileri verilen Mahkemeniz dosyası her ne kadar çekişmeli boşanma davası olarak açılmış ise de taraflar işbu dilekçemiz ekinde sunduğumuz Anlaşmalı Boşanma Protokolündeki şart ve koşullar konusunda anlaşmışlardır.

SONUÇ VE İSTEM: Ekte yer alan Anlaşmalı Boşanma Protokolü de dikkate alınarak mümkün olan en erken güne duruşma günü verilmesini ve Mahkemenizce uygun bulunması halinde ön inceleme ve tahkikat duruşmalarının birlikte yapılmasını talep ederiz.

EK      : 
– Anlaşmalı boşanma protokolü (Protokol aslı duruşma esnasında sunulacaktır.)

                                                                                                                Davacı Vekili
Av. Yekcan ÖNER

Yoksulluk Nafakası Artırım Davası Dilekçe Örneği

Yoksulluk Nafakasının Artırılması Davası Dilekçe Örneği – Yoksulluk Nafakası Artırım Dilekçesi 

… AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                 : ……. (T.C. …..)
ADRES                  :

VEKİLİ                   :
ADRES                  :

DAVALI                  : ……. (T.C. …..) 
ADRES                  :

KONU                    : Aylık …TL. olan  Yoksulluk Nafakasının …TL. Arttırımı ile Aylık …TL.’ye Çıkartılması İstemimiz hakkındadır

AÇIKLAMALAR    :

1-) Davalı … ile müvekkilimiz …  Aile Mahkemesinin …/…/… tarih, …/… E. ve …/… K. sayılı ilamı ile boşanmışlardır. (EK-1)

2-) Boşanma kararı ile birlikte müvekkilimiz lehine aylık …. TL yoksulluk nafakası ödenmesine karar verilmiştir.

3-) Boşanma davasının kesinleşmesinden bu davanın açıldığı tarihe kadar 5 yıl geçmiştir. Bu süre içinde ülkede gerçekleşen aşırı enflasyon artışları karşısında alım gücü sürekli düşmüştür. Müvekkil halen kiralık bir evde yaşamakta ve boşanma tarihinden bu yana da edinmiş olduğu evi, taşınmazı ve herhangi bir mal varlığı da bulunmamakta olup ilgili kayıtları mahkemenize dilekçemiz ekinde ibraz ediyoruz. (EK-2)

4-) Davalı taraf boşanma sürecinde işçi pozisyonundayken şuan çalıştığı şirkette yönetici konumuna yükselmiş ve geliri çok daha iyi hale gelmiştir.

5-) Davalının gelir durumundaki artış, yüksek enflasyon karşısında paranın alım gücündeki düşüş ve nafaka ödenmesine karar verilmiş olduğu …/…/… tarihinden davanın açıldığı bu tarih arasında geçen beş yıl değerlendirildiğinde yoksulluk nafakasının artırılması istemimizi içerir bu davanın açılma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER  :4721 S. K. m. 175, 176 ve ilgili tüm mevzuatlar

HUKUKİ DELİLLER    : Aile Mahkemesi’nin …/…/… T. …/… E. …/…. K. sayılı boşanma ilamı, mal varlığını gösteren belgeler, tanık ve sair tüm deliller

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle aylık …TL. olan yoksulluk nafakasının dava/karar tarihinden başlamak üzere …TL. arttırımı ile aylık …TL. ‘ye çıkartılmasına ve nafaka miktarının her yıl ÜFE artış oranı ile arttırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine  karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

EKLER:
1-) …. Aile Mahkemesi’nin …/…/… T. …/… E. …/…. K. sayılı boşanma ilamı.
2-) Müvekkilimizin mal varlığını gösterir kayıtlar
3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

Davacı Vekili
Av. Yekcan ÖNER

 

Yoksulluk Nafaka Davası Dilekçe Örneği

Yoksulluk Nafakası Dava Dilekçesi – Yoksulluk Nafakası Dilekçe Örneği

… AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                 : …… (T.C. ……..)                                                                                                          ADRES                  :

VEKİLİ                   :                                                                                                                                  ADRES                  :

DAVALI                  : …… (T.C. ……..)
ADRES                  :

KONU                    : Yoksulluk nafakası verilmesi istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

1-) Müvekkilimiz ile davalı, ekte sunduğumuz, … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ E. …/ … K. sayılı kararı ile boşanmışlardır. Mahkemece verilen boşanma ilamında, boşanmaya sebep olan olaylarda davalının ağır kusurlu olduğu hüküm altına alınmıştır. ( EK – 1)

Söz konusu boşanma dosyasında boşanma davasının hızlı bir şekilde sonuçlanması için yoksulluk nafakası talebimiz bulunmamaktaydı.

2-) Müvekkilimiz evlendikten hemen sonra işinden eski eşinin baskıları nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Müvekkilimize ait istifa dilekçesi ektedir. (EK – 2)

3-) Evlilik süreci boyunca işsiz olan müvekkilim boşandıktan sonra da iş bulmakta zorlanmaktadır. Davalı ise … hava yolu şirketinde pilot olarak olarak çalışmakta olup, davalının evlilik birliğinin devam ettiği süre boyunca … TL. maaş aldığı, müvekkilimiz tarafından bilinmektedir.

4-) Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimiz lehine düzenlenecek olan tensip tutanağı ile birlikte dava süresince ayda 7000 TL tedbir nafakası verilmesine dava kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak devamına  karar verilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER   : 472 1 S. K. m. 175 ve ilgili tüm mevzuatlar

HUKUKİ DELİLLER     :… Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ E. …/ … K. sayılı kararı, müvekkilimizin …/ …/ … tarihli istifa dilekçesi, sosyal durum raporu ve ilgili tüm deliller

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Dava tarihinden geçerli olmak kaydıyla müvekkil lehine aylık 7.000,00-TL tedbir nafakasının davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, hükmün kesinleşmesinden sonra aynı miktarda yoksulluk nafakası olarak devamına, belirlenen bu nafakaların her yıl TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında artırılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

EKLER:

1-)… Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ E. …/ … K. sayılı kararı
2-) İstifa Dilekçesi
3-) Vekaletname örneği

Davacı Vekili
Av. Yekcan ÖNER

Zina Sebebiyle Boşanma Dava Dilekçesi

Boşanma Davası Zina Dilekçe Örneği – Zina Davası Dilekçe Örneği

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;
DAVACI : ………. ( T.C. … ) 
ADRES :
VEKİLİ :
ADRES :
DAVALI : ………. ( T.C. … ) 
ADRESİ :
KONU : Zina nedeniyle boşanma, nafaka ve tazminat istemlerimizi içerir dilekçemizdir.
AÇIKLAMALAR :
1-) Müvekkilimiz, davalı eşiyle 06.06.2016 tarihinde evlenmiştir.  Tarafların bu evliliklerinden 01.02.2018 doğumlu … adında ve 02.05.2019 doğumlu … isminde çocukları olmuştur.
2-) Müvekkilimiz, … Hava Yolu şirketinde kaptan pilot olarak görev yapmaktadır. Mesleği nedeni ile sık sık yurtdışına uçuşlar gerçekleştirmekte bu uçuşların çoğu da yatılı bir şekildedir.  Bu nedenle, haftada ortalama 3-4 gün evde bulunmamaktadır.
3-) Müvekkilimiz, 04.03.2024 tarihinde saat 08.00 civarı uçuşa gitmek için evden ayrılmıştır. Havaalanına gittikten sonra uçuşun bir sonraki güne ertelendiğini öğrenmiştir. Müvekkil bunun üzerine eşini uyandırmamak için bu durumu eşine haber vermeden eve dönmeye karar vermiştir. Saat 11.00 gibi evine vardığında ise, davalı eşini, yabancı bir erkekle uygunsuz vaziyette bulmuştur. Davalı eş, müvekkilimizin yokluğunu ve ortak çocukların okula gitmelerini fırsat bilmiştir.
4-) Yaşanan arbede üzerine komşular kapıya gelmiş ve bu olaya tanıklık etmişlerdir. Davalı eş ve birlikte olduğu erkek hızlı bir şekilde ortak konuttan ayrılmaya çalışmışlardır. Tüm bu olaylara kapı komşuları şahittir. Tanıkların bilgileri daha sonra mahkemeye sunulacaktır. Ayrıca site güvenlik kamera kayıtlarının bir kopyası da CD halinde dilekçemizin ekinde yer almaktadır.
5-) Müşterek çocuklar, halen müvekkilimizin ebeveynlerinin yanında kalmaktadır. Meydana gelen olaylar nedeniyle ortaya çıkan durum karşısında, müşterek çocukların annesinin yanında kalmaya devam etmesinin, çocuğun gelişimi açısından fevkalade zararlı olacağı açıktır. Bu nedenle, müşterek çocukların dava süresince müvekkilimizin ebeveynlerinin bakım ve gözetimi altında kalmasına, boşanma sonrasında ise, velayetinin müvekkilimize verilmesini talep ediyoruz.
6-) Davalının zina eylemiyle birlikte müvekkilin maruz kaldığı manevi yıkım nedeniyle, müvekkilimiz lehine … TL maddi, … TL manevi olmak üzere, toplam … TL tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz.
HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 161, 168, 169, 174, 175, 182, 4787 S. K. m. 4,  6100 S. K. m. 240, 266. ve ilgili tüm mevzuatlar
HUKUKİ DELİLLER : Aile nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, işyeri bildirim yazısı, tanık ifadeleri, kamera kayıtları, bilirkişi incelemesi ve diğer tüm deliller
SONUÇ VE İSTEM :  Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun dava süresince büyükannesi ile büyükbabasının yanında kalmasına, çiftin boşanmasına karar verilmesi halinde, velayetlerinin müvekkilimize verilmesine, müvekkilimiz lehine … TL maddi, …TL manevi olmak üzere, toplam … TL tazminata, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…
EKLER :
1- Aile nüfus kaydı örneği ve Kimlik cüzdanı fotokopisi,
2- İşyeri bildirim yazısı,
3- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,
4- Kamera kayıtlarını içeren bir adet CD
Davacı Vekili
Av. Yekcan ÖNER

Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                  :

DAVALI                                 : 

ADRESİ                                :

KONU                                   :Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma, nafaka ve tazminat istemlerimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR                    : 

1-) Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan taraflar, …/…/… tarihinden bu yana evlidirler. Dilekçemiz ekinde (EK1) sunulan nüfus kayıt örneğinde sunulduğu üzere, bu evlilikten … doğumlu ….  İle ….. doğumlu …… adlı iki çocukları vardır.

2-) Davalı erkek, müvekkilime karşı sürekli olarak “şerefsiz, namussuz, şıllık” gibi kelimeler kullanarak müvekkilin onur, şeref ve haysiyetini ağır derecede küçük düşürmüştür.

3-) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda düzenlenen “onur kırıcı davranış”, eşlerden birinin diğerine hakaret etmek, onu küçük düşürmek amacıyla yaptığı saldırıdır. Davalı kocanın eşine yönelik ağır hakaret ve fiziksel şiddete ilişkin eylemleri onur kırıcı davranış oluşturmaktadır. Bu sebeple Türk Medeni Kanununun 162. maddesindeki boşanma koşulları gerçekleşmiştir.

HUKUKİ NEDENLER         :4721 S. K. m. 162, 168, 169, 174, 182, 4787 S. K. m. 4, 6100 S. K. m. 240

HUKUKİ DELİLLER           :Nüfus kayıtları, kimlik cüzdanı fotokopileri, …/…/… tarihli doktor raporu, tanık beyanları, sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda açıklanan ve resen belirlenecek nedenlerle onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davamızın kabulü ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin müvekkile verilmesine, müvekkil için … TL maddi tazminat, … manevi tazminat ve her bir müşterek çocuk için dava tarihinden itibaren aylık …..TL tedbir nafakasının; hükmün kesinleşmesinden itibaren aylık …. TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine, müvekkilim için dava tarihinden itibaren aylık …..TL tedbir nafakasının; hükmün kesinleşmesinden itibaren aylık …. TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine, yargılama gideri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.  …/…/…

EK            :

  1. Nüfus kayıt örneği
  2. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
  3. Vekaletname

Davacı Vekili

     Av.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR:

1-) Ad, Soyad – (T.C)

Adres:

2-) Ad, Soyad – (T.C)

Adres:

PROTOKOL MADDELERİ:

Anlaşmalı Boşanma

MADDE 1: Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan taraflar, boşanma isteğinde bulunmakta ve aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul etmektedir.

Velayet

MADDE 2:Tarafların işbu evlilikten olma 10.04.2014 doğumlu Mira K. (TCKN: …..) isimli müşterek çocukları bulunmaktadır. Müşterek çocuğun velayeti, taraflardan anne Zeynep K. ’a verilecektir. Taraflar, müşterek çocuğun velayetinin anne Zeynep K. ’a verilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Yoksulluk Nafakası, İştirak Nafakası ve Artırılması

MADDE 3: (1) Baba Mehmet K., velayeti anneye verilen müşterek çocuğa kararın kesinleştiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere her ayın 20’inci günü 30.000,00 TL (OtuzBinTürkLirası) iştirak nafakası ödeyecektir.

(2) İşbu nafaka bedeli her yıl herhangi bir ihtar, ihbar veya davaya gerek kalmaksızın Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamış olduğu YILLIK ÜFE ortalaması oranında artırılacaktır. Bu durumu taraflar beyan, kabul ve de taahhüt etmektedirler

(3) Tarafların birbirlerinden tedbir ve yoksulluk nafakası talepleri yoktur. Taraflar bu husustaki talep haklarından feragat etmişlerdir. Taraflar birbirlerini gayrikabili rücu ile en geniş anlamda ibra etmiştir.

Müşterek Çocuğun Eğitim ve Diğer Tüm Giderleri

MADDE 4: Müşterek çocuğun eğitim hayatı boyunca eğitim ve öğretim ile ilgili tüm giderleri baba Mehmet K. tarafından karşılanacaktır.

Müşterek Çocukla Kişisel İlişki Tesisi

MADDE  5:

(1) Velayeti anneye verilen müşterek çocuk ile baba arasındaki kişisel ilişki hususunda taraflar aşağıdaki şekilde mutabık kalmışlardır:

(2) Her hafta sonu Cum günü saat 18.00’den Pazar günü saat 17.00’a kadar; dini bayramların 2. Günü saat 10.00’dan 3. günü saat 17.00’a kadar; sömestr tatilinin ilk haftası Cumartesi günü saat 10.00’dan 2. haftası Cuma günü saat 17.00’a kadar; 1 Ağustos saat 10.00’dan 30 Ağustos saat 17.00’a kadar; her yıl babalar gününde 10.00’dan saat 17.00’a kadar.

Maddi ve Manevi Tazminat

MADDE 6: Taraflar, işbu boşanma nedeniyle, birbirilerinden “maddi veya manevi tazminat” adı altında herhangi bir ödeme talep etmemektedirler. Taraflar, maddi ve manevi tazminat konularında tüm taleplerinden ileriye yönelik olarak da feragat ettiklerini gayrikabili rücu beyan, kabul ve de taahhüt ederler.

Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesi, Katılma Alacağı, Değer Artış Payı Alacağı, Katkı Payı Alacağına İlişkin Hükümler

MADDE  7:Taraflar, yasal mal rejiminin tasfiyesi, artık değere katılma, değer artış payı, katkı payı alacağı ve ziynet eşyaları ile kişisel kullanıma ilişkin eşyalar hususlarında aşağıda fıkralar dahilinde mutabık kalmışlardır: Tarafların üzerine kayıtlı gayrimenkul, araç ve diğer tüm malvarlıkları kendileri üzerinde kalmaya devam edecek. Taraflar bu mallar üzerinde karşı taraftan herhangi bir hak ve alacak talep etmeyecektir.

Tarafların kendi adlarına kayıtlı bulunan banka hesaplarında mevcut veya çekmiş oldukları paralar, dövizler, altınlar, hisseler, yatırımlar vb. tüm hakları konusunda anlaşmaya varmış olup; bu hususlarda birbirlerinden herhangi hak, alacak ve talepleri yoktur.

Ev Eşyalarına İlişkin Hükümler

MADDE 8:“ Kazım Koyuncu Mah. Karaca Cad. Tepe Park Evleri B Blok No: …  İST. ” adresinde bulunan müşterek konuttaki eşyaların tamamı; taraflardan Zeynep K. ’ın mülkiyetinde kalacak olup, taraflardan Mehmet K., işbu eşyalara ilişkin katılma alacağı, değer artış payı, katkı payı ve her ne nam altında olursa olsun mal rejiminin tasfiyesine yönelik tüm hak ve alacaklarından feragat ettiğini beyan, kabul ve de taahhüt etmiştir.

Yargılama Giderleri ve Son Hükümler

MADDE 9: Avukatlık ücreti ve yargılama gideri …. … tarafından karşılanacaktır. İki (2) sayfadan ve Dokuz (9) maddeden ibaret işbu boşanma protokolü, ikisi taraflarda kalmak, biri mahkemeye sunulmak üzere üç nüsha düzenlenerek; …. tarihinde taraflarca imza altına alınmıştır.

 TARAF                                                                                                                                   TARAF
  Adı – Soyadı                                                                                                                     Adı – Soyadı

İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi Dilekçe Örneği

………….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

 

TALEPTE BULUNAN
(MAĞDUR)      :

VEKİLİ :

KONU : Müvekkilimize internet yoluyla yapılan saldırının hukuka aykırılığının tespiti, yayının durdurulması ve kaldırılması istemimizden ibarettir.
AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilin bir röportaj sırasında çekilen videosu …./…/…. tarihinde “www. ….. .com” internet sitesinden yayınlanmıştır. Müvekkil söz konusu videoda her ne kadar kendi isteği ile konuşmuşsa da daha sonra videosunun yayınlanmasına izin vermemiştir. (EK-1)

2-)Söz konusu video internette yayınlandıktan sonra müvekkil hakkında bir çok olumsuz yorum yapılmış, kendisine ve ailesine hakaretler edilmektedir. (EK-2)

3-) İnternet ortamında kolayca ulaşılabilecek bir şekilde müvekkilin özel hayatına ve kişilik haklarına saldırı niteliğindeki haber ile müvekkil açıkça mağdur edilmiştir.

4-) İnternet ortamında …… internet sitesinden yapılan yayın ile müvekkilin saygın şahsiyeti ve ticari itibarı tehlikeye girmiştir. İşbu hukuka aykırı yayın hakkında …/…/…. tarihinde yer sağlayıcısına başvurularak müvekkile ilişkin içeriğin yayından çıkarılması talep edilmiş, ancak talebin yer sağlayıcısına ulaşmasından itibaren 2 gün içinde başvurumuza cevap verilmediği gibi yayın ilgili internet sitesinden kaldırılmamıştır. (EK-3)

5-) Yukarıda bahsi geçen hususlar nedeniyle, internet yoluyla yapılan saldırının hukuka aykırılığının tespiti, yayının durdurulması ve kaldırılması istemiyle Sayın Mahkeme’nize başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :5651 sayılı Kanun, sair ilgili tüm mevzuatlar
HUKUKİ DELİLLER :
1-) İlgili internet sitesi görüntüleri
2-) Çeşitli gazetelere ilişkin haber kupürleri.
3-) İnternet sitesi yer sağlayıcıya yapılan başvuru dilekçe örneği
4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, somut olayda müvekkilimizin kişilik hakkına açıkça ihlal niteliği taşıyan “………..com” adlı internet sitesinde yer alan internet yoluyla yapılan saldırının hukuka aykırılığının tespiti, yayının durdurulması ve kaldırılmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER :
1-) İlgili internet sitesi görüntü fotokopileri
2-) Çeşitli gazetelere ilişkin haber kupürleri.
3-) İnternet sitesi yer sağlayıcıya yapılan başvuru dilekçe örneği
4-)Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi                                5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Talep Eden Vekili
Av. Yekcan ÖNER