Kategori: Sözleşmeler Kategori

Alım-Satım (Satış) Sözleşmesi

Alım-Satım Sözleşmesi Nedir?

Alım-Satım (satış) sözleşmesi, Borçlar Kanunu’nun 207. Maddesinde bahsedilmiştir.

TBK m. 207 – Satış sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir.

Kısaca her iki tarafa da borç yükleyen satış işlemini düzenleyen sözleşmelere alım-satım sözleşmesi (satış sözleşmesi) adı verilir. Satış sözleşmesinin konusunu taşınır, taşınmaz eşya ve devredilebilir nitelikteki haklar oluşturur.

Satım Sözleşmesinin Esaslı Unsurları

Satış sözleşmesinin 3 esaslı unsuru vardır. Bunlar: Satılan mal, bedel ve tarafların anlaşmasıdır. Bu unsurlardan birinin eksik olması halinde alım-satım sözleşmesi oluşmaz.

Alım-satım sözleşmesi şekil şartlarına bakacak olursa; bu sözleşme hiçbir şekle bağlı değildir. Alım-satım sözleşmesinin yazılı yapılmasına gerek yoktur. Sözlü olarak da yapılabilir.

Ancak taşınmaz satışı sözleşmesi, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ve araç alım satım sözleşmesi gibi sözleşmelerde resmi şekil şartı kuralı vardır.

Alım-Satım Sözleşmesi Geçerlilik Şartları

Alım-satım sözleşmesi geçerliliği yapılacak olan sözleşmeye bağlıdır. Sözleşmenin esaslı unsurları eksik olmamalıdır.

Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.

Alım Satım Sözleşmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Alım satım sözleşmesinin türüne göre dikkat edilecek hususlar değişiklik gösterir. Yapacağınız sözleşmede dikkat edeceğiniz hususları öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Alım-Satım Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

Satış sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmesidir. Rızai bir sözleşmedir. Sözleşmenin kurulması için her iki tarafın da rızasının olması gerekir.

Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası

Borçlunun, satış sözleşmesi gereğince edimini hiç ya da gereği gibi (sözleşmede belirlendiği şekliyle) ifa etmemesi halinde, alacaklı olan satıcının seçimlik haklarını kullanması ve bu bağlamda bir alacak ve/veya tazminat davası açması söz konusu olacaktır.

Alım-satım sözleşmesinin veresiye ödeme şeklinde yapıldığının ispatı alacaklıya aittir.

Gayrimenkul ile trafikte kayıtlı ticari araçların satışı resmi şekle tabidir. İspat külfeti alacaklıya aittir.

Ödeme itirazında bulunan borçlu, ödemeyi ispat ile yükümlüdür.

Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası Arabuluculuk

Yapılmış olan satış sözleşmesinin türüne göre arabuluculuk zorunlu olabilir. Eğer söz konusu sözleşme ticari bir sözleşme ise bu durumda dava ticari bir dava olacağından dolayı arabuluculuğa tabi olacaktır. Tapu iptal ve tescil davası açılacak ise bu dava arabuluculuğa tabi değildir.

Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası Zamanaşımı

Satım sözleşmeye dayanan davalarda zamanaşımı süresi TBK 146. maddesi gereğince 10 yıldır. 10 yıllık zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi de alacağın muaccel olduğu tarihtir.

Satım Sözleşmesinde Satıcının Temerrüdü

Yapma veya verme edimi gereği gibi kendisine önerilen alacaklı, haklı bir sebep olmaksızın onu kabulden veya borçlunun borcunu ifa edebilmesi için kendisi tarafından yapılması gereken hazırlık fiillerini yapmaktan kaçınırsa, temerrüde düşmüş olur. (TBK m. 106)

Alacaklının temerrüde düşmesi durumunda borçlu, hasar ve giderleri alacaklıya ait olmak üzere, teslim edeceği şeyi tevdi ederek borcundan kurtulabilir. Tevdi yerini, ifa yerindeki hâkim belirler. Bununla birlikte ticari mallar, hakim kararı olmadan da bir ardiyeye tevdi edilebilir. (TBK m.107)

Satım Sözleşmesinde Ayıp

Alım satım sözleşmelerinde satıcının ayıptan sorumlu tutulabilmesi için belli başlı şartlar vardır. Bunlar:

 • Sözleşmedeki Malın Alıcıya Geçmesi Anında Satılanda Ayıbın Var Olması
 • Alıcının Ayıbı Bilmemesi ve Ayıbın Önemli Olması
 • Ayıptan Doğan Sorumluluğun Yapılan Sözleşme ile Kaldırılmamış Olması
 • Alıcının, Kanunun Kendisine Yüklediği Külfetleri Yerine Getirmiş ve Ayıbı Kabul Etmemiş Olması

Sınırlı Ehliyetsiz Satım Sözleşmesi Yapabilir Mi?

Türk Medeni Kanunu’nun 16. maddesinde kimlerin kanunen sınırlı ehliyetsiz sayıldığı düzenlenmiştir. Bu madde hükmünden anlaşılacağı üzere iki kategori kişi sınırlı ehliyetsiz grubunu oluşturur:

 • Ayırt etme gücüne sahip küçükler,
 • Ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar.

Vesayet altına alınan kişi, ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun ise tam ehliyetsizlerin, buna karşılık, ayırt etme gücüne sahip bir kişi ise sınırlı ehliyetsizlerin hukuki rejimine tabi olur.

Sınırlı ehliyetsizler kural olarak kendi fiilleriyle aleyhlerine borç doğuran hukukî işlemleri kendi başlarına yapamazlar.

Tam ehliyetsiz satım sözleşmesi yapabilir mi? Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukuki sonuç doğurmaz. (TMK m. 15)

Satım Sözleşmesinde Yetkili Mahkeme

Satış sözleşmesinin türüne göre yetkili mahkeme değişiklik gösterecektir. Sözleşmeyle yetkili mahkeme belirlenebilir.

Alacak davasında yetkili mahkeme, HMK’nın 6. Maddesinde belirtilen genel yetki kuralına göre davalı borçlunun yerleşim yeri mahkemesi olabileceği gibi, HMK’nın 10. Maddesine göre, sözleşmeden doğan davalar, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir. Bu yetki kuralı kesin yetki anlamında olmadığından hem genel yetki kuralına göre borçlunun yerleşim yeri mahkemeleri, hem de sözleşmelere ilişkin yetki kuralı gereğince sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemeleri yetkili mahkeme olacaktır.

Satım Sözleşmesi Nasıl Yazılır?

Alım-satım (satış) sözleşmesi yazılırken öncelikle hangi tür satış sözleşmesi yapılacağı belirlenmelidir. Satış sözleşmesinin türü belirlendikten sonra söz konusu sözleşmenin geçerlilik şartlarına bakılması gerekir. Ayrıca sözleşmede kurucu unsurların da eksik olmamasına dikkat edilmelidir.

Alt Kira Sözleşmesi Örneği

 ALT KİRA SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan …………………………………… adresindeki ……………………………. (bundan sonra KİRAYA VEREN olarak anılacaktır) ile Diğer taraftan ………………………………………………….adresindeki ………………………….. (bundan sonra KİRACI olarak anılacaktır) arasında KİRAYA VEREN’in kiracı olarak bulunduğu ve alt kira sözleşmesi ile kiralama hakkına sahip olduğu ………………………………… adresindeki deponun tamamının (…m2) KİRACI’ya kiralanması ve depo olarak kullanımına tahsis edilmesi ile ilgili aşağıdaki şartlarla alt kira sözleşmesi akdedilmiştir.

MADDE – 1: TARAFLAR

1-)Kiraya Veren   :

 ADRES               :

2-) Kiracı              :

ADRES                :

MADDE – 2:  SÖZLEŞMENİN KONUSU VE GENEL ŞARTLAR

 • Kiracı, sözleşmenin konusu olan mecuru depo olarak kullanacak, yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmayacaktır.
 • Kiralanan deponun …………………’a isabet eden kısmının aydınlatılması ile ilgili elektrik sarfiyat bedelleri KİRAYA VEREN tarafından ödenecek, KİRACI’nın depo personelinin kullanma suyu KİRAYA VEREN tarafından temin edilecek ve ücreti KİRAYA VEREN tarafından ödenecektir. Deponun temizliği KİRACI tarafından sağlanacak ve temizlik giderleri KİRACI tarafından ödenecektir.
 • KİRACI’nın günlük malzeme indirme, boşaltma, yükleme işlemlerini 06.00-24.00 saatleri arasında yapabilecektir. KİRACI, KİRAYA VEREN’e en az 24 saat önceden yazılı olarak talep etmesi ve KİRAYA VEREN’in yazılı izni ile yukarıda belirtilen saatler dışında malzeme yükleme, boşaltma gibi işlemleri yapabilecektir.
 • Kalorifer yakıt bedeli ………………..’ın kullanımına tahsis edilen kısımdaki kalorifer peteklerinin, tüm binadaki kalorifer peteklerine oranına uygun şekilde hesaplanarak …………….. tarafından fatura karşılığında KİRAYA VEREN’e ödenecektir.
 • Deponun güvenliği KİRAYA VEREN tarafından sağlanacak olup günün 24 saati en az bir güvenlik elemanı deponun girişindeki kulübede bulunmak zorundadır. Güvenlik zaafı nedeniyle oluşabilecek zararlardan KİRAYA VEREN sorumludur.
 • Depoda bulunan kamera sistemlerinin bakım ve onarımı KİRACI tarafından sağlanacaktır. Depoda bulunan kameraların alacağı kayıtlar sadece KİRACI’nın belirleyeceği Kayıt Cihazında saklanacaktır.

MADDE – 3: TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMU

 • Bu sözleşmeye esas olan DEPONUN BULUNDUĞU TAŞINMAZ; “.. .. ..” adresinde bulunan ve KİRAYA VEREN tarafından … …. ’ndan on yıl süre ile kiralanmıştır. Sözleşme konusu depo bu taşınmazın en alt katında bulunan …. m2 lik olan alandır.
 • Ayrıca kiralama konusu gayrimenkul içinde mevcut olan tüm demirbaşlar ve ekipman, kiralama konusu gayrimenkul ile birlikte tutanak altına alınmak suretiyle KİRACI’ya teslim edilecektir. Söz konusu tutanak işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası mahiyetindedir.

MADDE – 4: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

 • Bu sözleşme ../../…. tarihinde başlar ve toplam ………. yıl kira dönemini kapsayarak ../../…. tarihinde sona erer. Sözleşme süresinin bitiminde taraflarca mutabık kalınması halinde, taraflarca kira süresi ve koşulları yeniden müzakere edilecektir. Aksi halde, kira süresinin bitiminden itibaren, kiracı …….. ay içerisinde kiralanan yeri tamamen tahliye edeceğini kabul ve taahhüt eder. Yeni kira dönemi için, herhangi bir fesih tarihi belirlenmemesi halinde, 6098 sayılı kanunun özel hükümleri taraflar arasında uygulanır.

MADDE – 5: KİRA BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

 • İkinci maddede belirtilen tüm hizmetler de dahil olmak üzere aylık kira bedeli KDV hariç …………………-TL (…………….. Türk Lirasıdır.) Devlet tarafından KDV oranlarında yapılacak tüm değişiklikler ile resmi olarak kira bedellerine yansıtılabilecek vergi ve fonlar kira bedeline edilir veya düşürülür.
 • Kira bedelleri her ayın 5.gününe kadar fatura karşılığı peşinen ödenecektir. Kira bedeli ……. Banka nezdinde bulunan …… numaralı Türk Lirası hesabına yatırılmak suretiyle yapılacaktır.
 • Kira bedelinin vadesinde ödenmemesi halinde aylık % ….. gecikme faizi uygulanır. Kira bedeline her 6 ayda bir (TÜFE 12 aylık ortalama) endeksindeki artırım oranı uygulanmak suretiyle artırımlı yeni kira bedeli tespit edilir. Kiracı bu şekilde tespit edilen artırımlı kira bedellerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE – 6: DEVİR YASAĞI VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

 • Kiracı kiraladığı yeri hiçbir şekilde başkasına devredemez, alt kiracıya kiralayamaz veya böyle bir teşebbüste bulunamaz.

MADDE – 7 : SÖZLEŞMENİN FESHİ DURUMLARI

 • İşbu sözleşmenin diğer maddelerinde yer alan fesih ve sona erme halleri saklı kalmak kaydıyla, KİRACI’nın yukarda sayılan sözleşme maddelerine muhalefet etmesi halinde, KİRAYA VEREN kendisini yazılı olarak ihtar eder. Yazılı ihtara rağmen, kiracı tarafından sözleşmeye uygun davranılmaması ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde dava yoluyla sözleşme feshedilir.
 • Diğer taraftan, KİRAYA VERENİN … …  ile olan asıl kira sözleşmesinin herhangi bir sebeple feshedilmesi ve/veya sona ermesi durumunda, bu sözleşme de kendiliğinden ve KİRACI tarafından hiçbir hak iddia edilmeden sona erer. …./…/…

KİRAYA VEREN                                                                                                                              KİRACI     

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN KİRACI                :
TC KİMLİK NO                                 :

KİRAYA VEREN (MAL SAHİBİ)       :
TC KİMLİK NO                                 :

MECURUN ADRESİ                         :

TAAHHÜT TARİHİ                            :

TAHLİYE TARİHİ                              :

Yukarıda açık adresi verilmiş olan ve halen kiracı olarak kullanmakta olduğum taşınmazı kayıtsız ve şartsız olarak 6098 numaralı Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesi gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte taşınmazı tahliye ederek, taşınmazı mal sahibine teslim edeceğimi, adı geçen mal sahibinin icra takibi ve/veya dava yoluna geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

Kiracı (Taahhüt Eden)
İmza

İbraname örneği

İbraname Örneği

İBRANAME

 

İŞVERENİN

Unvanı                    : ………………………………

SSK İşyeri Sicil No : ……………………………….

Adresi                     : …………………………     ………….   /  ………………..

 

İŞÇİNİN

Adı Soyadı    : ………………..

SSK Sicil No :  …………………..

TC No           :  ………………………

İşe Giriş Tarihi:

İşten Çıkış Tarihi:

Çalışma Süresi:

İşten Ayrılma Şekli:

10.07.2009 tarihinden beri çalıştığım işyerinden yukarıda belirtilen şekilde ayrıldım. Çalışmaya başladığım tarihten beri geçen çalışma sürem içindeki bütün ücretlerimi ve her türlü sosyal hakkım ile hafta ve genel tatil günlerine ait ücretlerimi ayrıca yapmış olduğum fazla mesai ücretlerim ile yıllık izin ücretlerimi ve ayrılış esnasında hak etmiş olduğum Kıdem Tazminatım olan ….. TL yi ve yukarıda belirtilen istihkaklarımı eksiksiz olarak aldım.

4857 sayılı İş Kanunu, sair ilgili mevzuat ile iş sözleşmemden doğan bütün haklarımı işverenden, tam ve noksansız bir şekilde tahsil ettiğimi, işveren ve gerekse vekilinden bu iş sözleşmesi ve sözleşme sırasında vukuu bulan iş kazası veya vs. sebeplerle hiçbir hak ve alacağımın kalmadığını, İş Kanunu’nun 20 ve 21 nci maddelerindeki hükümlerle ilgili talepte bulunmayacağımı, bunlardan dolayı haiz olduğum ve olabileceğim her türlü dava haklarımdan feragat ettiğimi, işveren ve vekilini tamamen serbest irademle ibra ettiğimi beyan ederim.

Tarih: 01.01.2024

 

İBRA EDEN

Adı Soyadı :

İmzası:

Adresi:

Telefon Numarası:

Araç Satış Sözleşmesi

Araç Satış Sözleşmesi

ARAÇ BİLGİLERİ
PLAKASI: ………………………………..
MARKA VE MODELİ: ………………………………..
TİPİ: ………………………………..
RENGİ: ………………………………..

Yukarıda nitelikleri yazılı bulunan araç, ……………………………………. TL bedelle alıcı
…………………………………….’a satılmıştır. Araç bedeli alıcı tarafından satıcının hesabına
gönderilmiştir.
Araba görüldü; sağlam ve çalışır halde teslim edildi ve teslim alındı.
Arabanın bugüne kadar olan borçları, bu borçların faizleri ve arabanın kullanımından
doğmuş ve doğacak olan bütün hukuki, cezâi ve mali sorumluluk satıcıya; bugün saat
………..’den sonra işleyecek olan borçlar ve arabanın kullanımından doğacak hukuki, cezâi
ve mali bütün sorumluluklar ise alıcıya ait olacaktır.
Taraflardan biri satış sözleşmesinden vazgeçtiği takdirde karşı tarafa ………………… TL
cezâi şart ödeyecek ve ayrıca sözleşmenin feshinden dolayı karşı tarafın uğradığı bütün
zararları tazmin edecektir.
Alıcı, aracın trafik devir muamelesini en geç bir aya kadar yaptıracaktır. Yaptırmadığı
takdirde; doğacak hukuki, cezâi ve mâli sorumluluk ile yükümlülükler alıcıya ait olacaktır.
Pey akçesi (kaparo) ve cayma tazminatı hakkında, Borçlar Kanunu’nun ilgili madde
hükümleri uygulanır.
Sözleşme hükümlerinin uygulanmasında ……………………… Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu sözleşme taraflarca okunarak karşılıklı irâde uyuşması sonucunda imza altına
alınmıştır.

SATICI            ALICI             KEFİL             ŞAHİT

freelance iş

Freelance İş ve Çalışanlar İçin Sözleşme

Freelance Ne Demek ?

Freelance, Türkçe’de “Serbest meslek” anlamına gelmektedir.

Freelance İş Nedir ?

Freelance çalışmanın kelime karşılığı, “serbest çalışma” veya “serbest meslek” anlamına gelmektedir. Bu yöntemle yazarlık, editörlük, tercümanlık, ders alma, bilgisayar programı yapma v.b internet üzerinden alınabilecek ve/veya yapılabilecek hizmetler “evde çalışma” yöntemiyle görülebilmektedir. Bu tür meslekler freelance iş olarak bilinmektedir.

Okumaya devam et