Kategori: Bilişim Kategori

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Nedeniyle Erişimin Engellenmesi

T.C. Anayasasının “Özel hayatın gizliliği ve korunması” başlık ve “Özel hayatın gizliliği” alt başlıklı 20. maddesi;

“… Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

İnternet ortamında yayımlanması hâlinde erişimi engellenebilecek içerik türüne iki yeni kategori daha eklenmiş, Kanun’un 8., 8/A, 9. ve 9/A maddeleri olmak üzere 5651 sayılı Kanun’un toplamda dört maddesi erişimin engellenmesi usullerinin düzenlenmesine hasredilmiştir.

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi nedeniyle erişimin engellenmesi başvuru yolu, 5651 sayılı Kanunun 9/A maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu bu düzenlemeye göre;

 1. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir.
 2. Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması halinde talep işleme konulmaz.
 3. Kurum, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhal Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhal, en geç dört saat içinde yerine getirir.
 4. Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır.
 5. Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hakiminin kararına sunar. Hakim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Kuruma gönderir; aksi halde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar.”
Yukarıdaki madde metninden de anlaşılacağı üzere, erişimin engellenmesini talep ederek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) başvuran kişiler, başvurularının BTK tarafından kabul edilmesini takip eden yirmi dört saat içinde özel hayatın gizliliğinin ihlaline gerekçe olarak bildirdikleri tam internet adreslerini (URL) sulh ceza hakiminin kararına sunmaları gerekmektedir.
Sulh ceza hakimi, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan BTK’ ya gönderir. Aksi halde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkacaktır.

Erişimin Engellenmesi

Erişim Sağlayıcıları Birliği Nedir?

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB), 5651 sayılı Kanunun 8. Maddesi kapsamı dışında kalan erişim engelleme kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere kurulan özel hukuk tüzel kişiliğidir.

Erişimin Engellenmesi Nedir?

Erişimin engellenmesi ne demek? Erişimin engellenmesi: Alan adından erişimin engellenmesi, IP adresinden erişimin engellenmesi, içeriğe (URL) erişimin engellenmesi ve benzeri yöntemler kullanılarak erişimin engellenmesini ifade eder.

Erişimin Engellenmesi Şartları

Erişimin engellenmesi kararı hangi nedenlerden dolayı alınır?

 • Kişilik haklarının ihlali nedeniyle,
 • Özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle
 • Suç işlenmesi nedeniyle,
 • 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ihlali nedeniyle,
 • İnternette unutulma hakkının kullanılması nedeniyle,
 • Kamu yararı ve düzeni nedeniyle

erişimin engellenmesi kararı alınabilir.

Erişimin Engellenmesi Talebi

Erişimin engellenmesi talebi nasıl yapılır? Bir kimsenin kişilik haklarını ihlal edecek şekilde video, fotoğraf, haber, yorum vb. içeriklerin internet ortamında paylaşılması halinde, veya özel hayatının gizliliği ihlal edilen kişi içeriğin çıkarılmasını veya erişimin engellenmesini isteyebilir. Her iki durumda da kişi direkt olarak Sulh Ceza Mahkemesine (Hakimliğine) başvurabilir.

Erişimin Engellenmesi Talebi UYAP

Erişimin engellenmesi uyaptan nasıl açılır? Erişimin engellenmesi talebi UYAP üzerinden yapılamaz. UYAP sisteminde böyle bir erişim henüz sağlanmamıştır. Dilekçenizi ve eklerini fiziki dosya olarak adliyeye götürerek erişimin engellemesi talebinde bulunabilirsiniz. Yetkili Sulh Ceza Hakimliği başka bir şehirde veya size uzak bir bölgede ise o zaman size en yakın adliyeye giderek dilekçenizin yetkili Sulh Cezaya gönderilmesini talep edebilirsiniz.

Erişimin engellenmesi talebini bir avukat aracılığıyla yapmanız durumunda işlemler daha da hızlı olacaktır. Çünkü avukatlar bu konuda tecrübeli ve deneyimli kişilerdir. Sistemin nasıl işlediğini bildikleri için daha hızlı işlem yapabilmektedirler. Erişimin engellenmesi talebi için tarafımıza İLETİŞİM sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Erişimin Engellenmesi Nereden Talep Edilir?

Erişimin engellenmesi için başvuru sadece Sulh Ceza Hakimliğine yapılır. Kişilik hakları ihlali nedeniyle erişimin engellenmesi talebi sadece mahkemeye (Sulh Ceza Hakimliği) yapılır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal nedeniyle erişim engellemesi talebi ise hem BTK’ya (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) hem de Sulh Ceza Hakimliğine yapılabilir.

Erişimin engellenmesi talebi içerik veya yer sağlayıcısına yapılamaz. Çünkü yer sağlayıcı erişimin engellenmesi kararı veremez. Bu kararı verecek olan Sulh Ceza Hakimi veya BTK’dır.

Erişimin engellenmesi talebi nereye yapılır? Erişimin engellenmesi talebi yetkili Sulh Ceza Hakimliğine yapılması gerekir.

İçeriğin Yayından Kaldırılması Nedir?

İçerik veya yer sağlayıcılar tarafından içeriğin sunuculardan veya barındırılan içerikten çıkarılmasına “içeriğin yayından kaldırılması” denilmektedir.

İçeriğin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi farklı durumlardır. İçeriğin yayından çıkarılmasında bir içeriğin ( fotoğraf, yazı vb.) sunuculardan veya barındırılan içerikten kaldırılması söz konusudur.

İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi 

Sosyal medyada veya internet ortamında kişilik hakkınızı ihlal edecek veya özel hayatınızın gizliliğini ihlal edecek fotoğraf, video, yazı vb. gibi içeriklerin bulunması halinde bu içeriğin yayından çıkarılmasını/kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

İçeriğin yayından çıkarılmasını öncelikle içerik sağlayıcısından isteyeceksiniz. İçerik sağlayıcısına ulaşamadığınız takdirde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

İçerik veya yer sağlayıcısı ile uğraşmak istemiyorsanız o zaman yetkili Sulh Ceza Hakimliğinden içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesini de isteyebilirsiniz.

Erişimin Engellenmesi ve İçeriğin Kaldırılması

İçeriğin yayından kaldırılması ve/veya erişimin engellenmesini üç başlıkta anlatabiliriz. Bunlar:

– Kişilik hakları nedeniyle içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi yazımıza yukarıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

– Özel hayatın gizliliğini ihlal sebebiyle erişimin engellenmesi başlıklı yazımızı da bu makale içinde görebilirsiniz.

– İntihara yönlendirme (madde 84), Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), Müstehcenlik (madde 226), Fuhuş (madde 227), Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları. 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda
yer alan suçlar.

Yukarıda yazılan suçlarla ilgili İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hakim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir. Koruma tedbiri olarak verilen içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine ilişkin karara Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.

İçerik veya Yer Sağlayıcısına Başvurmak Zorunda Mıyım?

Kişilik hakkı ihlal edilen kişi içeriğin yayından kaldırılmasını veya erişimin engellenmesi talebini direkt sulh ceza hakimliğine yapabilir. İçerik veya yer sağlayıcısına başvuru zorunluluğu yoktur.

Erişimin Engellenmesi Talebi Nasıl Yapılır?

Sosyal medya veya internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakkı ihlal edilen kişi veya kurum, içerik sağlayıcısına, ona ulaşamadıkları takdirde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebilir. Bunları yapmak istemeyen kişi/kurum direkt olarak Sulh Cezaya da başvurabilir.

Erişimin engellenmesi talebi için öncelikle usulüne uygun olarak hazırlanmış bir dilekçe ile Bilgi Teknolojileri Kurumu’na veya yetkili Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılmalıdır. Dilekçeniz ile birlikte tüm delillerinizi de eklemeniz gerekir.

**Unutulmamalıdır ki kişilik haklarının ihlali nedeniyle direkt olarak BTK’ya başvuramazsınız. Sadece özel hayatın gizliliğini ihlal nedeniyle direkt olarak BTK’ya başvurabilirsiniz. Ancak her iki durum için de direkt olarak hakimliğe başvurulabilir.

Erişimin engellenmesi talebi BTK’ya ve Sulh Ceza Hakimliğine yapılabilir. Erişimin engellenmesi talebi için uzman bir bilişim avukatından destek almanızı önermekteyiz. Bilişim avukatı için tarafımıza İLETİŞİM sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Erişimin Engellenmesi Kararı

Erişimin engellenmesi kararı nasıl alınır?

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verebilir.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma (BTK) doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir. Başkan, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhal Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhal, en geç dört saat içinde yerine getirir.

*Hakimin verdiği içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının başka internet adreslerinde de yayınlanması halinde ilgili kişi tekrar sulh cezaya başvurmadan direkt olarak Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne (ESB) müracaat ederek erişim engellemesi veya içeriğin yayından çıkarılmasını talep edebilir.

*Uygulamada bazı sulh ceza hakimleri, “https protokolleri açısından erişim engeline olanak bulunmadığı” gerekçesiyle erişimin engellemesi talebinin reddine karar vermektedir. URL adresinin “http” veya “https” uzantılı olmasının verilecek karar açısından herhangi bir önemi yoktur. Hakim teknik inceleme yapmamalı sadece hukuki açıdan olaya bakarak talebin kabulüne veya reddine karar vermelidir.

Erişimin Engellenmesi Kararını Kim Verir? 

Erişimin engellenmesi kararını yetkili Sulh Ceza Hakimliği verecektir.

Kişilik haklarının ihlali nedeniyle erişim engellemesi direkt hakimlik tarafından verilir.

Özel hayatın gizliliğini ihlal nedeniyle erişim engellemesi kararı ise direkt Sulh ceza hakimliği tarafından verilebileceği gibi BTK alınan bu talebi Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne bildirir. Erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhal, en geç dört saat içinde yerine getirir.

Erişimin Engellenmesi Kararını Kim Uygular?

Erişimin engellenmesi kararları erişim sağlayıcılar tarafından yerine getirilir. Kararların uygulanması amacıyla gerekli her türlü donanım ve yazılım erişim sağlayıcıların kendileri tarafından sağlanır. (6/A-6)

Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun (5651 Sayılı) hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde Erişim Sağlayıcı, Yer Sağlayıcı ve İçerik Sağlayıcı, dört saat içinde mahkeme kararını uygulamakla yükümlüdür. Sulh Ceza Hakimliği veya BTK tarafından alınan erişim engellemesi kararı Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilir. Erişim sağlayıcıları Birliği de sorumlu olan Erişim Sağlayıcısına göndererek kararın uygulanmasını sağlar.

Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir

Erişimin Engellenmesi Kararının Uygulanmaması

Erişime engelleme kararı, erişim sağlayıcı tarafından kendisine bildirilmesinden itibaren dört saat içinde yerine getirilmek zorundadır. Erişimin engellenmesi kararına uyulmaması halinde cezai hükümler getirilmiştir.

Sulh ceza hakiminin kararını 9. maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (5651- Md. 9/11)

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Nedeniyle Erişimin Engellenmesi

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi nedeniyle erişimin engellenmesi başvuru yolu, 5651 sayılı Kanunun 9/A maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu bu düzenlemeye göre;

 1. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir.
 2. Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması halinde talep işleme konulmaz.
 3. Kurum, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhal Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhal, en geç dört saat içinde yerine getirir.
 4. Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır.
 5. Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına sunar. Hakim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Kuruma gönderir; aksi halde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar.”
Yukarıdaki madde metninden de anlaşılacağı üzere, erişimin engellenmesini talep ederek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) başvuran kişiler, başvurularının BTK tarafından kabul edilmesini takip eden yirmi dört saat içinde özel hayatın gizliliğinin ihlaline gerekçe olarak bildirdikleri tam internet adreslerini (URL) sulh ceza hakiminin kararına sunmaları gerekmektedir.
Sulh ceza hakimi, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan BTK’ ya gönderir. Aksi halde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkacaktır.

Erişimin Engellenmesi Kararına İtiraz

Sulh Ceza Hakimliği, kişilik haklarının ihlali nedeniyle başvuruyu en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilen idari tedbir kararlarına itiraz başvurusu, E-devlet üzerinden yapılabileceği gibi, posta yolu ile veya elden teslim edilmek suretiyle Kuruma hitaben yazılacak ıslak imzalı dilekçe ile de yapılabilmektedir.
Dilekçe ile yapılacak başvurularda; alan adı sahipliğine ilişkin ödeme belgesi ile birlikte gerçek kişi başvuru yapıyorsa nüfus cüzdanının onaylı suretinin, tüzel kişi başvuru yapıyorsa başvurana ilişkin imza sirkülerinin dilekçenin ekinde yer alması gerekmektedir.
Site sahiplerinin E-devlet üzerinden yapacakları itiraz başvurularında, alan adı sahipliğine ilişkin ödeme belgesini ve tüzel kişi adına başvuru yapılıyorsa başvurana ilişkin imza sirkülerini eklemeleri gerekmektedir.

Erişimin Engellenmesi Talebinin Reddi

Erişimin engellenmesi talebinin reddine itiraz dilekçesi olarak, olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca burada usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Erişimin Engellenmesi Görevli Mahkeme

Kişilik haklarının ihlali nedeniyle içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararını vermeye görevli mahkeme, Sulh Ceza Hakimliği’dir (5651 sayılı kanun m.9/1).

Erişimin Engellenmesi Yetkili Sulh Ceza Hakimliği

Kişilik haklarının ihlali nedeniyle erişimin engellenmesi veya özel hayatın gizliliğini ihlal nedeniyle erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkili Sulh Ceza Hakimlikleri mağdurun yerleşim yeri veya oturduğu yer Sulh Ceza Hakimliği’dir.

Erişimin Engellenmesi Yetkili Mahkeme

Erişimin engellenmesi talebi yetkili mahkeme mağdurun ikamet ettiği Sulh Ceza Hakimliğidir. Talep sahibinin yerleşim adresinin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hakimliği yetkilidir. (İstanbul BAM 13. Ceza Dairesi 2016-131 E. 2016-131 K.)

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesini de isteyebilir. (5651 sayılı Kanun md.9/1)

Erişimin Engellenmesi Suç Duyurusu 

Erişimin engellenmesi suç duyurusu açısından yayınlanan içeriklerin kişilik haklarına saldırı niteliğini taşıması ya da özel hayatın gizliliğini ihlal eden bir özellik taşıması durumunda savcılıkta suç duyurusu yapılarak, gerekli yasal süreç başlatılabilir. Sosyal medyada hakarete uğramanız üzerine hem sulh cezadan erişim engellemesi talep edebilir hem de savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

Erişimin Engellenmesi Başvuru Süresi 

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini veya özel hayatın gizliliği nedeniyle kişi, bu yayını öğrendiğinden itibaren içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesini de isteyebilir.

Ancak belirtmek gerekirse erişimin engellenmesi zamanaşımı süresi açısından 5651 sayılı kanunda bu konuyla ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Kişilik haklarına saldırı veya özel hayatın gizliliğini ihlal eden içerik kaldırılana kadar erişim engellemesi talebinde bulunabilirsiniz.

Erişimin Engellenmesi Youtube

Youtube sayfasındaki videoya erişim engellemesi yapılabilir mi? Sosyal medya ağlarından birisi olan Youtube’da gerçekleşen kişilik hakları ihlalleri durumunda mağdurun başvurabileceği birçok yöntem mevcuttur. Böylece, Youtube üzerinden herhangi bir telif hakkı ya da özel hayata müdahale suçu işlendiğinde ya da özel hayatın ihlali konusunda video, fotoğraf gibi belgelerin yayınlanması durumunda, Youtube üzerinden şikayet bildirimi yapılabilir.

Youtube internet sayfasının URL uzantısı “https” dir. Bu nedenle erişim engellemesi yapılamaz. Ancak youtube daki videoların/içeriklerin kaldırılmasının başka yolları da bulunmaktadır.

Erişimin Engellenmesi Facebook

Facebook erişim engellemesi yapılabilir mi? Belirtmek gerekir ki, sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklere ilişkin erişimin engellenmesi kararının teknik olarak uygulanması mümkün değildir. Ancak, Facebook ağı üzerinden kişilik haklarını saldırı niteliği taşıyan ya da özel hayatın ihlalinin söz konusu olduğu; video, fotoğraf, içerik yazısı gibi belgeler, içerik kaldırma işlemi talebi verilerek, durum düzeltilebilir.

Facebook URL uzantısı “https” dir. Bu nedenle mahkeme tarafından erişim engellemesi verilse dahi https uzantılı URL adresleri Erişim Sağlayıcılar tarafından maalesef engellenememektedir. Ancak facebook için erişim engellemesi veya içeriğin yayından çıkarılması kararı mahkeme tarafından alınamasa da bazı yöntemler kullanılarak içeriğin yayından çıkarılması sağlanabilir. Bunun için tarafımızla İLETİŞİM’e geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Erişimin Engellenmesi İnstagram 

İnstagram erişim engellemesi yapılır mı? İnstagram URL uzantısı “https” olması nedeniyle mahkeme tarafından erişim engellemesi kararı verilse dahi Erişim Sağlayıcıları bu sayfaya erişimi engelleyemeyecektir.

İnstagram üzerinden özel hayatın gizliliğini bozan ya da kötüye kullanılan resim, video gibi belgelerin kaldırılması için, İnstagram yardım merkezini kullanılarak, şikayette bulunulabilir.

Erişimin Engellenmesi Dilekçesi 

Erişimin engellenmesi dava dilekçesi

Erişim engelleme talebi dilekçesi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine hitaben yazılır. Söz konusu dilekçe kısa, sade ve açıklayıcı olmalıdır. Bu dilekçe ile erişim engeli talep edilen içerik hakkında mahkemeye gerekli bilgilendirme sağlanmalıdır. Erişim engelleme dilekçesi ile neden erişim engellenmesini istediğinizi ortaya koymalısınız.

Erişimin engellenmesi talebi dilekçesi uzman avukat tarafından yazılması gerekmektedir. Bu alanda uzmanlığınız yoksa dilekçeniz ret edilebilme olasılığı olacaktır. Dolayısıyla uzman bir avukat tarafından yazılmasında fayda vardır.

Gizli Çekilen Cinsel İçerikli Görüntülerin İfşası

İnternet kullanımının gelişmesi ve yayılmasıyla birlikte cinsel suçların işleniş şekilleri de değişmiştir. Çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, cinsel şantaj gibi suçlar internetle birlikte daha fazla işlenmeye başlandı.

Rıza dışı çekilen cinsel ve özel görüntülerin özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ile ilgisi bulunmaktadır. Örneğin, kız arkadaşıyla veya eşiyle birlikte iken mahrem olan fotoğrafları veya videoları sosyal medya üzerinden yayınlanan kişinin özel hayatının gizliliği ihlal ediliyor demektir.

Gizli Fotoğraf Çekmenin Cezası 

Gizli fotoğraf çekmenin cezası var mı? Birinin gizlice fotoğrafını çekmek suç mu? Başkasının rızası olmadan gizli fotoğraf çekmenin cezası TCK m. 134’teki Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur. Kamusal alanda yani sokakta yapılan bir çekim, eğer haber amaçlı değilse ve üstün kamu yararı içermiyorsa, bu durumda gene kişinin izni gerekmektedir.

Çekilen fotoğraf cinsel içerikliyse ve kişinin izni yoksa yine suç oluşacaktır. Bu fotoğrafın sosyal medyada kullanılması halinde ise TCK m. 134/2’ye göre fail ceza alacaktır.

Sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi de eski sevgililerin birbirlerinin çıplak (özel) fotoğraflarını çekmesi durumudur. Eski sevgili olan kişiler bazen çıplak fotoğraflarını birbirine sosyal medya üzerinden atarken bazen de yan yana iken birbirlerini çekerler veya biri gizlice diğer kişinin çıplak fotoğrafını çeker.

Eğer rıza sonucu çıplak fotoğrafı çekmişse kişi bu suç sayılmaz. Ancak bu fotoğrafın kişinin rızası dışında internet ortamında yayılması halinde Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşacaktır. Ayrıca eğer kişi sonradan bu fotoğrafın silinmesini isterse, bu fotoğrafı bulunduran kişi söz konusu özel fotoğrafı silmek zorundadır.

Gizli Video Çekmek Suç Mu?

Gizli video çekmek suçtur. Özellikle başkasına ait cinsel içerikli video çekme suçlarıyla sık sık karşılaşmaktayız. Bu videoları cinsel şantaj için de çekenler vardır. Elde ettiği video ile mağdura şantaj yaparak maddi bir menfaat veya cinsel taciz için kullanabilir. Söz konusu video, eski sevgililerin cinsel birliktelik sırasında çekilmesiyle veya görüntülü konuşma programları üzerinden kayda alınarak elde edilebilir. Gizli video çekmek TCK’nın 134. maddesinin 1. fıkrasındaki özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşturur.

Kişinin mahremi niteliğindeki çıplak görüntülerinin, bilgisi dışında internet ortamında veya sosyal ağlarda yayımlanması halinde ise fail TCK’nın 134’üncü maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan cezalandırılır.

Gizli Video Çekimi Cezası

Gizli video çekme cezası nedir? Kişilerin özel hayatının gizliliğini gizli video ile ihlal eden kimse, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu videonun sosyal medyada ifşa edilmesi halinde kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası alacaktır.

Cinsel İçerikli Mesaj Göndermek Suç Mu?

Cinsel içerikli mesaj cezası nedir? Cinsel içerikli mesajlaşma suç mu?

Rızası olmadan bir kimseye cinsel amaçlı olarak mesaj atan kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Sosyal Medya Hesabının Çalınması

Sosyal Medya Hesabım Çalındı Ne Yapmalıyım?

Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber artan sosyal medya kullanımı hesap şifrelerinin ele geçirilmesi, hacklenmesi gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Facebook hesabım çalındı ne yapmalıyım? İnstagram hesabım çalındı ne yapmalıyım? Bu yazdığımız yazıda ne yapmanız gerektiği detaylıca açıklanmıştır.

Sosyal Medya Hesabım Çalındı Nereye Şikayet Edebilirim?

İnstagram hesabım çalındı nereye şikayet edebilirim? Facebook hesabım çalındı nereye şikayet edebilirim? Sosyal medya hesabınızın çalınması durumunda şikayeti yetkili makamlara yapmanız gerekir. Yetkili makamlar Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk kuvvetleridir. Eğer şikayetinizi kolluğa yaparsanız bu durum derhal savcılığa bildirilmelidir.

Sosyal Medya Hesabı Çalınması Suç Duyurusu

Yukarıda anlattığımız gibi sosyal medya hesabınızın ele geçirilmesi durumunda suç duyurusunu cumhuriyet başsavcılığına veya kolluk kuvvetlerine yapabilirsiniz. Kolluk kuvvetlerine suç duyurusunda bulunduğunuz zaman bu durum derhal savcılığa bildirilecektir.

Sosyal Medya Hesabının Çalınması Hangi Suça Girer?

Sosyal medya hesabının çalınması durumunda Türk Ceza Kanunu’ndaki 243. maddedeki “Bilişim Sistemine Girme” suçu oluşacaktır. Çalınan hesapla yapılacak işlemlere göre başka suçlar da oluşabilecektir.

İnstagram Hesabının Çalınması Suçu

İnstagramın çalınması hangi suç olur? İnstagram hesabının çalınması durumunda TCK 243. maddesindeki “Bilişim Sistemine Girme” suçu oluşur. Hesabın çalındıktan sonra başka bir işlem yapılması durumunda da başka suçlar oluşabilir.

Sosyal Medya Hesabı Çalma Cezası

Sosyal medya hesabı çalmanın cezası ne kadardır?  5237 sayılı TCK Madde 243 Bilişim sistemine girme suçunu ele alan maddeye göre ceza verilecektir.

TCK Madde 243 – (1) Bir bilişim sisteminin bir kısmına ya da tamamına hukuka aykırı olarak giren, şifre değişimi yaparak orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan eylemlerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi durumunda, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu eylemler nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.

(4) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri transferlerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sosyal medya hesabının çalınmasından sonra o hesapla işlem yapılması durumunda da TCK 244. maddedeki Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu oluşur.

TCK Madde 244 – (1)’de Bir bilişim sisteminin çalışmasını engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına çarptırılır.

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık

Nitelikli Hırsızlık Suçunu Bilişim Sistemleri Kullanarak İşlemek

Bilişim; “insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, bilginin elektronik cihazlarda toplanması ve işlenmesi bilimi” olarak tanımlanmaktadır.

Yerleşmiş yargısal kararlar ve öğretideki baskın görüşlere göre de, bilişim sisteminin, verileri toplanıp yerleştirdikten sonra otomatik işleme tabi tutma imkânı veren manyetik sistemler olduğu kabul edilmiştir.

Bilişim sistemlerinin kullanılmasından maksat, bilgileri otomatik olarak işleme tâbi tutan manyetik sistemler üzerinden hırsızlığın gerçekleştirilmesidir.

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçlarında fail, para, hisse senedi, altın vb. gibi ekonomik değer ifade eden taşınır mallarla fiziki temasta bulunmaksızın, bilişim sisteminde bu malları temsil eden ve bir başka yere aktarılması mümkün olan verileri yer değiştirerek, hakimiyet alanına almak suretiyle eylemini gerçekleştirmektedir

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık eylemlerinde de hırsızlık suçunun tüm unsurlarının gerçekleşmesi gerekir. Bu anlamda zilyedin rızasının bulunmaması ve malın yarar sağlamak amacıyla alınması unsurlarının yanında, taşınır malın bulunduğu yerden alınması unsurunun da gerçekleşmesi gerekir. Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen hırsızlık suçlarında alma eylemi, zilyedin tasarrufu altında bulunan taşınır malın bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle failin veya üçüncü bir kişinin zilyetliğine geçirilmesi suretiyle gerçekleşmiş olacaktır.

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunun 142/2-e maddesinde ise hırsızlık suçunun nitelikli hali olan Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçunun cezası düzenlenmiştir.

TCK 142/2-e ->  Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçu işlenmesi halinde üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Örnek

Bir kimsenin banka hesabına internet bankacılığı aracılığıyla girilip hesapta bulunan paranın transfer edilmesi örnek olarak verilebilir.

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçlarında Yetkili Yer 

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle yarar sağlama suçlarında soruşturma yapmaya yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının, harcama işleminin yapıldığı veya menfaatin temin edildiği yer Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Örneğin; hesabınızdan başka bir hesaba para aktarıldıysa ve bu para ilk nerede çekildiyse orası soruşturma yapmaya yetkili olacaktır.

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Savunma Dilekçesi

Savunma dilekçesinin yazılması sanıldığı kadar kolay bir durum değildir. Hukuki bilgisi yeterli düzeyde olmayan birinin savunma dilekçesi yazması son derece risklidir. Bu nedenle alanında uzman bir avukattan hukuki destek alarak savunma dilekçesi yazmanızı önermekteyiz. Dilekçe için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

eskort

Eskort Dolandırıcılığı

Son zamanlarda oldukça artan eskort dolandırıcılığı, sosyal medya hesaplarından ya da açtıkları internet siteleri üzerinden eskort ilanları veren kadınların kendilerini arayanlara “ön buluşma”, “teminat” gibi bahanelerle ATM’lerden banka hesaplarına para göndermelerini isteyerek başlamaktadır. İstedikleri para gönderilmediği takdirde karşı tarafa icraya verildiğini söyleyerek şantaj ile para talep etmeye devam edilen bu dolandırıcılık türü son günlerde sık sık karşımıza çıkmaktadır. Ülkenin farklı yerlerinden eskort pazarlığı altında insanlar dolandırılmaya devam etmekte ve bununla ilgili birçok operasyon düzenlenmektedir.

Kişilerin bilgilerini yayacaklarını iddia ederek para talep eden bu kişiler hem şantaj suçunu hem de nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiş olurlar. Bilgilerinin çevrelerine yayılmasından korkan şantaj yapılan bu insanlar çözümü karşı tarafın istediğini yapmakla bulsa da eskort dolandırıcılığı yapan bu kişilerin şikayet edilmesi gerekmektedir.

Eskortu Aramak Suç Mu?

İnternet sitesine girerek eskort ilanlarına baktınız. Eskort ilanlarında bulunan bir tane numarayı aradınız diyelim. Peki yapılan bu aramayla suç işlenmiş olur mu? Hayır suç oluşmaz. İnternet sitesinde bulunan çoğu eskort numarası dolandırıcılara aittir. Bu nedenle dikkat etmeniz gerekmektedir.

Eskorta Mesaj Atmak Suç Mu?

İnternet sitesinde veya sosyal medyada bulduğunuz bir eskort numarasına mesaj atmanız herhangi bir suç oluşturmaz.

Eskort Dolandırıcılığı Cezası

Suçun basit halinin kanunda belirlenmiş olan cezası, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır.

Nitelikli eskort dolandırıcılığının söz konusu olması halinde kişiye 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası verilecektir. Ancak bazı durumlarda alt sınır 4 yıldan az olmayacaktır.

Eskort dolandırıcılığı suçu; üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarı
oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Eskortla İlişkiye Girmek İçin Yatırılan Para Dolandırıcılık Yargıtay Kararı

11. Ceza Dairesi         2021/33673 E.  ,  2021/7095 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık

Sanık …’in yokluğunda verilen hükme ilişkin gerekçeli kararın, yakalama ile alınan sorgusunda bildirdiği adresine tebliğ edilemeden iadesi üzerine, aynı adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre tebliğ edildiği, ancak bu adrese daha önceden usulüne uygun herhangi bir tebligat yapılmadığından sanığın hükmü öğrenme ile yasal süresi içinde sanık müdafisinin temyiz ettiğinin kabulü ile 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 311. maddesi hükmüne göre, eski hale getirme istemiyle birlikte temyiz talebinde de bulunulması halinde, inceleme mercii Yargıtay’ın ilgili dairesi olduğundan, hukuki dayanaktan yoksun olan Mahkemenin “sanık müdafisinin temyiz talebinin reddine” ilişkin ek kararın kaldırılarak, sanığın yokluğunda verilen 02.06.2016 tarihli ilk mahkumiyet hükmünün Tebligat Kanun’un 35. maddesine göre tebliğ işleminin usulüne uygun bulunmaması nedeniyle “eski hale getirme ve temyiz talebi” yerinde görülmekle, yapılan incelemede;
Katılanın, İnternette … isimli sitede gördüğü reklam üzerine burada verilen cep telefonunu aradığı, telefonda görüştüğü kadın ile kendisine cinsel ilişkiye girme karşılığında kadın temin etme konusunda anlaştıkları, telefondaki kadının katılana …’a ait bankamatiğe gidip sanık …’ın T.C. Kimlik numarasına kartsız işlemden 250 TL para yatırmasını istediği, katılanın bu parayı yatırdıktan sonra, bu defa da 200 TL parayı da aidat parası olarak yatırmasını söylediği, katılanın bu parayı da yatırdığı, sonra telefondaki kadın ile görüştüğünde telefondaki şahsın kendisine gönderilecek kadının can güvenliği için 600 TL ve yemek ve şoför parası için toplam 700 TL para istediği, katılanın 700 TL yi de aynı hesaba yatırdığı, kadının bu aşamadan sonra katılana başka bir cep telefonu numarası verdiği ve buradan … isimli kişi ile görüşmesini istediği, katılan bu numara ile görüştüğünde, telefondaki kadının 200 TL daha bahşiş yatırması gerektiğini söylediği, katılanın, artık parası kalmadığını ve parayı yatıramayacağını söylemesi üzerine telefondaki kadının kendisine 600 TL lik depozitosunun yanacağını ve kendisinin de gelmeyeceğini söyleyince katılanın dolandırıldığını anladığı, söz konusu sitenin “…” isimli internet sitesinin olduğunun anlaşıldığı, katılanın şikayeti sonrası yapılan araştırma neticesinde 18.03.2015 tarihli kolluk tutanağına göre; olayı gerçekleştiren şahısların sanıklar … ve … olduğunun anlaşıldığı, her iki sanığın kullandıkları telefonların aynı olduğunun tespit edildiği, yapılan araştırmada sanık .. ‘ ın … Bankasında kayıtlı hesabına 01.12.2014- 20.01.2015 tarihleri arasında 384 değişik ismin değişik miktarlarda para yatırdığı ve yatan paraların ise … ilinde değişik ATM cihazlarından değişik tarih ve miktarlarda çekildiği, sanık …’ ın T.C. Numarasına bağlı … hesabına 01.12.2014-20.01.2015 tarihleri arasında 300 değişik ismin değişik tarih ve miktarlarda para yatırdığı ve bu yatan paraların değişik tarihlerde Denizli ilinden çekildiğinin anlaşıldığı, bu suretle sanıkların üzerilerine atılı bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia ve kabul olunan olayda;
A-)Sanık … hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyizin incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya, toplanıp gerekçeli kararda gösterilerek tartışılan delillere, Mahkemenin oluşa uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, sanık müdafisinin diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir, ancak;
1) Katılanın, telefonda görüştüğü kadının kandırması sonucu farklı zamanlarda birden fazla kez para yatırdığı anlaşıldığından, sanığın 5237 sayılı TCK’nın 43/1 maddesi kapsamında, aynı suç işleme kararıyla Kanun’un aynı hükmünü değişik zamanlarda birden fazla kez ihlal ederek haksız menfaat temin etmiş olması karşısında, sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanmayarak eksik ceza tayin edilmesi,
2) Katılanın olay nedeniyle toplam zararının 1.150 TL olduğu olayda, temel cezanın belirlenmesi sırasında alt sınırdan uzaklaşma gerekçelerinin somut olaya uygun ve denetime olanak verecek biçimde gösterilmemesi suretiyle yasa metninin tekrarı ile yetinilerek cezanın teşdiden uygulanması; ayrıca TCK’nin 52/2. maddesi gereğince bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarının, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak en az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olarak takdir edileceğinden, işsiz olduğunu ve gelirinin olmadığını söyleyen sanık hakkında gerekçe gösterilmeden adli para cezasının 40 TL üzerinden takdir edilmesi,
B-)Sanık … hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyizin incelenmesinde;
1)Sanık …’ın, çalıştığı … yerine gelip kozmetik malzemeleri satan … isimli kişinin kendisine erkeklerle telefonla konuşarak telekızlık yaptığını ve çok para kazandığını söylediğinden ve kendisinin de paraya ihtiyacı olduğundan telefonla erkeklerle konuşmayı kabul ettiğini ve kendisine bir hat takılı telefon verdiğini, eskort sitesine kayıt ettirdiğini, 10-15 gün bu şekilde erkeklerle konuştuğunu, daha sonra ise bıraktığını diğer sanığı ve müştekiyi tanımadığını savunduğu, sanık …’ın da sanık …’ı tanımadığını söylediği, 18.03.2015 tarihli kolluk tutanağında “Ekip projesinden yapılan araştırmalarda, şüphelilerin kullandıkları telefonların aynı olduğunun anlaşılması üzerine” ifadesinin geçtiği, ancak aynı telefonları kullandıklarının nasıl tespit edildiğinin anlaşılamadığı, suça konu paranın sanık …’ın …’taki hesabına geldiği, sanık …’ın ise … Bankasında hesabının olduğu anlaşıldığından, söz konusu 18.03.2015 tarihli tutanakta adı geçen memurların ifadelerinin alınarak, gerektiğinde bu hususun teknik olarak tespitinin yapılarak sonucuna göre tüm delillerle birlikte sanık …’ın hukuki durumunun tespiti gerekirken mahkumiyet hükmü kurulması,
2)Kabule göre de,
a) Katılanın, telefonda görüştüğü kadının kandırması sonucu farklı zamanlarda birden fazla kez para yatırdığı anlaşıldığından, sanığın 5237 sayılı TCK’nin 43/1. maddesi kapsamında, aynı suç işleme kararıyla Kanun’un aynı hükmünü değişik zamanlarda birden fazla kez ihlal ederek haksız menfaat temin etmiş olması karşısında, sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanmayarak eksik ceza tayin edilmesi,
b) Katılanın zararının 1.150 TL olduğu olayda, temel cezanın belirlenmesi sırasında alt sınırdan uzaklaşma gerekçelerinin somut olaya uygun ve denetime olanak verecek biçimde gösterilmemesi suretiyle yasa metninin tekrarı ile yetinilerek cezanın teşdiden uygulanması ve TCK’nın 52/2. maddesi gereğince bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarının, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak en az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olarak takdir edileceğinden, ev hanımı olduğunu ve gelirinin olmadığını söyleyen sanık hakkında gerekçe gösterilmeden adli para cezasının 40 TL üzerinden takdir edilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafisinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca hükümlerin BOZULMASINA, aleyhe temyiz bulunmadığından aynı Kanun’un 326/son. maddesi uyarınca kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 22.09.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

erişim engelleme

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ NEDENİYLE İÇERİĞE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ

Günümüzde kullanımı oldukça yaygın olan internet ile bilgilere erişim gücü oldukça artmıştır. İnternet ortamında kolaylıkla edinilen bu bilgiler kimi zaman özel hayatın ihlaline yol açabilmektedir. Kişilerin özel hayatlarının ihlali internet ortamında yayılan fotoğraf, video, bilgi veya belge ifşaları ile olmaktadır.

Size ait olan özel fotoğraf, video, bilgi veya belgelerin internet ortamında yayılması halinde bu sayfalara erişim engellemesi talebinde bulunabilirsiniz.

Özel Hayatın Gizliliği Nedeniyle Erişimin Engellenmesi

Türk hukuk sistemi özel hayatın gizliliğinin ihlalini engellemek amacıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında kanunundaki 9/A maddesinde bu hususu düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu‘na (“BTK”) bizzat kendileri veya avukatları vasıtasıyla başvurarak özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilirler.

BTK’ ya yapılacak olan istekte ihlale sebep olan içeriğin detayları, ihlalin ne şekilde meydana geldiği ve başvuranın özel hayatının ihlal edildiği eksiksiz ve detaylı olarak açıklanmalıdır.

BTK ’ya yapılan eksiksiz başvurunun ardından, bu talep Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne (“Birlik”) gönderilir. Birlik, erişim sağlayıcıya kendisine gönderilen erişimin engellenmesi kararını gönderir gereği en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir. Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde doğrudan BTK Başkanı’nın emri üzerine erişimin engellenmesi BTK tarafından yapılır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal sebebiyle erişimin engellenmesinin talep edilmesinde dikkat edilmesi gereken husus, erişimin engellenmesi talebinin talepte bulunulan saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hakiminin kararına sunulması gerektiğidir. BTK’ ya yapılan başvurudan sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulmazsa, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar. Sulh ceza hakimi, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan BTK’ ya gönderir.

BTK Başkanı tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde doğrudan verilen erişimin engellenmesi kararı, yirmi dört saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulur. Hakim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar. İçeriğe erişimin engellenmesi kararına karşı BTK tarafından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

Özel Fotoğrafım İnternette Paylaşıldı Ne Yapabilirim?

Size ait özel fotoğranızın internette paylaşılması durumunda erişim engellemesi talebinde bulunabilirsiniz. Bu erişim engellemesinin uzman bilişim avukatından destek alarak yapmanızı önermekteyiz.

 

Sansür Yasası

Sansür Ne Demek?

Sansür kelimesinin sözlük anlamı kontrol altında tutmak, sınırlamak, gölgelemek ve kapatmaktır. Sansür, çeşitli kavramların çeşitli yollarla kontrol altına alınmasıdır diyebiliriz.

Sansür Yasası Nedir?

İnternet haber siteleri ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar getiren ve basında “Sansür Yasası” olarak bilinen “Basın Kanunu teklifidir”. Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam etmektedir.

Sansür Yasası Maddeleri

Sansür yasası maddeleri nelerdir? TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanan, kamuoyunda “sansür yasası” olarak ifade edilen 40 maddelik teklif kabul edildi.

 • Birinci maddenin kabul edilmesi ile internet siteleri de internet haber siteleri ile basın kartına ilişkin hususlar 5187 sayılı Basın Kanunu’nun kapsamına alındı. Aynı zamanda radyo, televizyon ve kamu kurum ve kuruluşların yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelinin, basın kartı düzenlenmesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirileceği kabul edildi. Böylece gazetecilerin yanı sıra kamu personellerine de basın kartı dağıtılması yasal zemine oturtulmuş olacak.
 • Teklifin ikinci maddesiyle internet haber siteleri de süreli yayın kapsamına alınmış olacak. Öte yandan basın kartı, basın kartı verilecek medya mensupları ve enformasyon görevlileri, basın kartı düzenleyecek olan İletişim Başkanlığı ve basın kartı başvurularını değerlendirecek olan komisyon yeniden tanımlanmış oldu.

Hazırlanan teklifle beraber Basın Kanununun ikinci maddesine eklenen yenilikler şu şekilde:

 • Basın kartı: Bu Kanunda belirtilen kişilere, Başkanlıkça verilen kimlik kartını,
 • Başkan: İletişim Başkanını,
 • Başkanlık: İletişim Başkanlığını,
 • Komisyon: Basın Kartı Komisyonunu,
 • Medya mensubu: Radyo, televizyon ve süreli yayınların basın-yayın faaliyeti yürüten çalışanlarını,
 • Enformasyon görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri Devlet enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelini.

Sansür Yasası Geçti Mi?

Sansür yasası onaylandı mı? ‘Dezenformasyonla mücadele’ amacıyla hazırlanan kanun teklifi, Meclis’ten geçerek yasalaşmasının ardından 18.10.2022 itibariyle Resmi Gazete’de de yayımlandı. Yasada öne çıkan başlıklar şu şekilde:

 • Paylaşıma hapis cezası: Yasaya göre, sosyal medyada halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Failin, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde söz konusu ceza yarı oranında artırılacak.
 • Savcılıkların bilgi toplama hakkı: Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yer alan, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarına konu internet içeriklerini oluşturan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgileri, soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında yargılamanın yürütüldüğü mahkemece talep edilmesi üzerine, ilgili sosyal ağ sağlayıcının Türkiye’deki temsilcisi, adli mercilere verecek. Bu bilgiler, talep eden cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemeye verilmezse ilgili cumhuriyet savcısınca, yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranında daraltılması talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvurulabilecek.İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması kararı verilmesi halinde, bu karar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere BTK’ye gönderilecek. Kararın gereği, bildirimden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilecek. Sosyal ağ sağlayıcının, yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde yaptırımlar kaldırılacak ve BTK’ye bildirilecek.
 • Başlık etiketlerine kısıtlama: Sosyal ağ sağlayıcı, kanun kapsamındaki suçlara ilişkin içerikler ile başlık etiketlerinin yayınlanmamasına ilişkin kendi sistem, mekanizma ve algoritmasında BTK ile iş birliği halinde gerekli tedbirleri alacak, bu tedbirler raporunda bulunacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, kurum tarafından istenen bilgileri kuruma vermekle yükümlü tutulacak.
 • Reklam ve bant yasağı: İdari tedbirler saklı kalmak kaydıyla, BTK Başkanı tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğinin yerine getirilmemesi halinde, Türkiye’de ikamet eden vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya 6 aya kadar reklam vermesinin yasaklanmasına BTK Başkanı tarafından karar verilebilecek. Bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ve buna ilişkin para transferi yapılamayacak. Reklam yasağı kararı Resmi Gazete’de yayımlanacak.

BTK Başkanı, reklam yasağı kararının yanı sıra içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi    kararının yerine getirilmesine kadar sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Hakim tarafından bu yönde verilen kararın ilgili sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının sosyal ağ sağlayıcı tarafından yerine getirilmemesi halinde, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için BTK Başkanı tarafından sulh ceza hakimliğine başvurulabilecek.

 • İnternet siteleri ve basın kartı düzenlemesi: Kanun’a göre, basın kartı sahibinin, kanunda belirtilen niteliklere sahip olmadığının veya bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması halinde basın kartı, İletişim Başkanlığınca iptal edilecek.Basın kartı sahibinin, basın ahlak esaslarına aykırı davranışlarda bulunması halinde Basın Kartı Komisyonu kararıyla basın kartı iptal edilecek.

Basın kartı sahibinin gereken niteliklere sahip olmadığının veya bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması nedeniyle İletişim Başkanlığınca basın kartının iptali halinde kartın iade edildiği tarihten itibaren 1 yıl geçmedikçe yeniden basın kartı verilmeyecek.

Belirtilen süreler, iptal edilen basın kartının iade edildiği tarihten itibaren işlemeye başlayacak.

Adli sicil kaydında basın kartı verilmesine engel bir suçtan mahkumiyeti bulunan kişilere, bu mahkumiyetler adli sicil kaydından silinmedikçe veya yasaklanmış hakların geri verilmesine karar verilmedikçe basın kartı düzenlenmeyecek.

İletişim Başkanlığınca düzenlenecek basın kartlarının şekli, medya kuruluşlarında aranacak şartlar, kontenjanlar, Basın Kartı Komisyonunun belirlenmesi, çalışma ve karar alma usulleri, başvuru türleri ile başvuruda istenilecek belgeler İletişim Başkanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet gösteren internet haber siteleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce usulünce verilmiş olan basın kartları, gerekli şartları taşımaları kaydıyla geçerliliğini korumaya devam edecek.

 • İnternet haber sitelerinde yayımlanacak resmi ilan ve reklamlar: Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, her ayın sonunda resmi ilan ve reklam verilebilecek olan mevkuteler ile internet haber sitelerinin isimlerini ve vasıflarını ihtiva eden birer listeyi, kurumun internet siteleri üzerinden duyuracak.

İnternet haber sitelerinde yayımlanacak resmi ilan ve reklamların kapsam ve esasları da belirlenecek. Böylece internet haber sitelerinde resmi ilan ve reklamların Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayımlanabilmesine imkan sağlanacak.

Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayımlanan ilanların kopyalanması veya ticari faaliyete konu edilmesi durumlarına dair usul ve esasların tespit edilmesi için Genel Kurula yetki veriliyor, kamuya ait ilanlara vatandaşların tek merkezden kolayca ulaşabilmesi ve Basın İlan Kurumu İlan Portalı’na hukuki statü kazandırılıyor.

Buna göre, Resmi Gazete’de yayımlananlar hariç olmak üzere Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmelikler uyarınca yayımlatılması mecburi olan resmi ilanlar ile daire ve teşekküller, kanun veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan sair müesseseler veya bunların iştiraklerinin internet haber sitelerinde yayımlatacakları ilan ve reklamlar ancak Basın İlan Kurumu aracılığı ile yayımlanacak.

Kurum aracılığıyla yayımlanan ilan ve reklamların, kopyalanması, yayımlanması, yayımlattırılması ve ticari faaliyete konu edilmesi Kurumun vereceği izne bağlı olacak.

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile Bakanlıklar, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlar, diğer kurum ve kuruluşların kendi internet sitesinde yayını zorunlu olan ilanlarının ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalı’nda yayımlatılması zorunlu olacak. Bu ilanların Basın İlan Kurumu İlan Portalı’ndaki yayınından ücret alınmayacak.

İnternet haber sitelerinde resmi ilan ve reklam yayımlatılması görevi Basın İlan Kurumuna verildiğinden, gazete ve dergiler için uygulanan müeyyideler internet haber sitelerine de uygulanacak.

Müeyyide uygulanan gazete, dergi ve internet haber sitelerinin başvuracağı yargı mercisi konusunda tereddütlerin giderilmesi amacıyla başvurulacak mahkeme yeri, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki asliye hukuk hakimliği olarak değiştirilecek, 15 gün olan mahkemenin karar verme süresi kaldırılarak konuya ilişkin basit yargılama usulü getirilecek.

Yönetim Kurulu kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki asliye hukuk hakimliğine itiraz edilebilecek.

Skype Üzerinden Şantaj Suçu

Şantaj Ne Demek?

Şantaj, herhangi bir maddi veya manevi çıkar sağlamak amacıyla bir kişiyi, kendisiyle ilgili lekeleyici, küçük düşürücü bir haberi yayma veya açığa çıkarma tehdidiyle korkutma durumudur.

Şantaj Suçu

Şantaj suçu, TCK’nın 107. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

Şantaj suçu, birden fazla eylem ile işlenebilen bir suçtur. Özellikle günümüzde teknolojinin gelişmesi ile şantaj suçunun internet ortamında işlenmesi daha da artmıştır. Skype, Facebook, İnstagram, WhatsApp, Snapchat gibi sosyal medya ortamlarında şantaj suçları işlenebilmektedir. Şantajda, videoları, mesajların kayıtları, ses kayıtları gibi birçok belge araç olarak kullanılmaktadır.

Şantaj Suçunun Cezası

Şantaj Suçunun cezası, 1-3 yıl arası hapis cezası ve beşbin güne kadar adli para cezasıdır. 

Skype Üzerinden Şantaj Suçu

Skype programı, internet üzerinden müstehcen video şantajı suçunu işlemek için en sık kullanılanlardan biridir. Bu program sayesinde görüntülü ve sesli görüşmeler yapılabilmektedir. Ülkemizde de bu program kullanılarak çok sayıda güven kazanılarak elde edilen fotoğraf, video ve özel yazışmalarla ifşa tehdidine maruz kalan şantaj mağduru vardır.

Skype şantaj suçu, internette, mahrem görüntü şantajı tuzağına düşürülen kişilerin, üzerinden müstehcen görüntülerinin kaydedilerek yapılmaktadır. Zira bu tür suçlarda, tuzağa düşürme yöntemi görüntülü sohbettir.

Skype şantajcıları, şantaj mağdurlarının özel görüntülerini başkalarına göndermekle veya internette yayınlamakla tehdit eder ve mağdurların istediğini yapmasını isterler.

Skype üzerinden yapılan şantajlarda özellikle Western Union üzerinden para talep edilmektedir. Şantaj suçları işleyenler, ifşa olmamak için şantaj parasını banka hesapları üzerinden değil, bu alternatif transfer sistemleri üzerinden toplarlar. Bu suçu işleyenlere para gönderilmesi halinde, birkaç gün içinde tekrar para istenecektir. Dolayısıyla bu suçlarda para göndermek kesinlikle bir çözüm değildir.

Bu tür görüntülü görüşme kaydı ile işlenen suçlar esasen ağırlıklı olarak yurt dışından şantaj şeklinde işlenmektedir. Şunu belirtmek gerekir ki; mağdurun yabancı bir ülkeye para göndermesi şantajcısının mutlaka yabancı bir ülkede olduğu anlamına gelmez.

Skype Şantajdan Nasıl Kurtulurum?

 • Şantaj suçunu işleyen kişinin, suça konu olan görsel, video ve benzeri materyali internet üzerinden yayınlaması durumunda, bu içeriğin kaldırılması için acilen yasal başvuru yapılmalıdır. Kaldırılması istenilen içerik, aynı zamanda ceza davasına da konu teşkil edeceğinden bilişim suç ve cezalarında tecrübesi bulunan bir avukattan yasal danışmanlık talep edilmelidir.
 • Şantaja boyun eğilmesi ve şantajcının isteklerinin yerine getirilmesi şantaj eylemlerini asla sona erdirmeyecektir.
 • Telefon numarası değiştirmek, şantajcının talep ettiği menfaati size iletememesine sebep olacağından, şantaja konu video veya görselin paylaşılması ve sizin bundan haberinizin dahi olmaması sonucunu doğurabilir.
 • Şantaj konusunda uzman bir avukatla iletişime geçerek mümkün olan en kısa sürede tüm delilleri toplamak gerekir. Zira internet ve sosyal medyada işlenen şantaj suçları, uzmanlık deneyimi gerektirir.
 • Şantajcıya para göndermek asla çözüm sağlamaz. Bu kişiler organize olarak çalıştığı için, kişilerden verileri ve özelleri ile para talep ederler ve para gönderirseniz, daha fazla paylaşacaklardır.
 • Adres ve iletişim bilgileri gibi çevrimiçi olarak sizinle ilgili çok az bilgiyi paylaştığınızdan emin olun. Sosyal medya profillerinizi gözden geçirin ve size karşı kullanılabilecek her şeyi kaldırın. Çevrimiçi hesaplarınızda güçlü bir güvenliğe sahip olduğunuzdan emin olun.
 • Şantaj failleri; WhatsApp, Messenger ve Skype gibi görüntülü konuşma programları ile mağdurun özel görüntüsünü habersiz şekilde kaydetmekte ardından da bu görüntüyü şantaj aracı olarak kullanmaktadırlar.
 • WhatsApp ve benzeri iletişim programlarıyla yapılan görüntülü veya sesli görüşmelerin, gönderilen görüntülerin kayıt altına alınabileceğini unutulmamalıdır. İnternet ortamında tanıştığınız kişilerle özellikle özel bilgiler paylaşılması oldukça sakıncalıdır.
 • İnternet ortamında yapılan sohbetlerde kişisel bilgiler, resimler ve videolar kişinin aleyhine kullanılmaması için paylaşılmamalıdır.
 • Sosyal medya hesapları üzerinden tanışılan kişilere karşı dikkat edilmelidir. İnternet ortamında tanışılan kişilerle olan telefon konuşmalarının ve görüntülü sohbetlerin kayıt altına alınabileceği unutulmamalıdır.

Yurtdışı Kaynaklı Şantajlar

Yurtdışı kaynaklı şantajlarda, uluslararası hukuki sürecin işlemesi zaman alabileceğinden mağduriyetin oluşmasının önüne geçmek oldukça güçtür. Zira ilgili ülkede yasal yollara başvurma imkanı mevcut ise de, şantaj çeteleri gerekli tedbirleri alarak dijital delillerin suç unsuru oluşturmasını engellemek için bazı girişimlerde bulunabilmektedirler. Tuzağa düşüren şantajcının bir ülkede, parayı çeken kişinin ise farklı bir ülkede olması buna örnek olarak gösterilebilir.

 

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık

Değişen ve gelişen hayat şartları ile teknolojik olarak sürekli yenilenen bilişim sistemlerinin günümüzde hayatın her alanında etkinliğini artırması karşısında, kişiler ekonomik değer ifade eden ve taşınır mal olan para, hisse senedi ve altın vb. gibi menkul değerlerine ilişkin işlemleri çoğunlukla bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirmektedir.

Okumaya devam et