Kategori: Ceza Kategori

Denetimli Serbestlik

Denetimli Serbestlik Nedir?

Koşullu salıverilmesine bir yıl ve daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla cezanın koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilmesidir.

Denetimli Serbestlik kurumunun amacı; şüpheli, sanık veya hükümlünün yasa tarafından belirlenen deneme süresinde, toplum içinde denetim ve takibinin yapılmasıyla iyileştirilip topluma kazandırılmasıdır.

Denetimli Serbestlik Süresi

Denetimli serbestlik süresi duruma göre değişebilmektedir. Örneğin; cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir.

Koşullu salıverilen hükümlünün tâbi tutulacağı denetim süresi, infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre kadardır. Ancak süreli hapislerde hak ederek tahliye tarihini geçemez.

Denetimli Serbestlik Kaç Yıl? 

Denetimli serbestlik süresinin belli bir yılı yoktur. Yukarıda, denetimli serbestlik süresi başlığı altında değindiğimiz gibi her durum için farklı bir süre geçerlidir.

Denetimli Serbestlik Hesaplama

Denetimli serbestlik ne zaman başlar? Denetimli serbestliğin ne zaman başlayacağını söyleyebilmek için suç tarihi, ceza miktarı, tekerrüre esas sabıka kaydının olup olmadığı, mahsup edilecek tutukluluk süresinin olup olmadığı bilinmelidir. Bu bilgiler olmadan denetimli serbestliğe ayrılma zamanı bilinemez. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Denetimli Serbestlik Kararına İtiraz

Hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında ceza infaz kurumu idaresi tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, infaz işlemlerinin yapıldığı yer infaz hâkimliğine verilir. İnfaz hâkimi, bu raporu uygun bulursa hükümlünün koşullu salıverilmesine dosya üzerinden karar verir; raporu uygun bulmadığı takdirde gerekçesini kararında gösterir. Bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.

Yükümlüler ile kanuni temsilcileri, infaz hizmetlerinin yürütülmesi sırasında müdürlükçe hazırlanan denetim planları ve raporları ile müdürlükçe yapılan uyarılar gibi işlem ve eylemlerin Kanun ve bu Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle müdürlüğe itirazda ya da infaz hâkimliğine şikayette bulunabilirler.

Yükümlü, hakkındaki işlem ve eylemleri öğrendiği tarihten itibaren on beş gün, her halde işlem ve eylemlerin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikayet yoluyla infaz hakimliğine başvurabilir.

Yeni Denetimli Serbestlik Yasası

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un Geçici 6. maddesi gereğince; 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlarda, aşağıda belirtilen suçlar hariç, Denetim Süresi 1 yıldan, 3 yıla çıkarılmıştır.

Aşağıdaki suç tipleri kapsam dışıdır;
* 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83),
* Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (madde 87, fıkra iki, bent d),
* İşkence suçu (madde 94 ve 95),
* Eziyet suçu (madde 96),
* Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105),
* Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138),
* Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188),
* 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere,

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un Geçici 6. Maddesinin 3. fıkrasına göre, bu hükümler iyi halli olmak koşuluyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler hakkında da uygulanır.

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un Geçici 9. maddesinin 4. fıkrası gereğince 5237 sayılı Kanunun 102, 103, 104, 105 ve 188. maddelerinde düzenlenen suçlardan 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/6/2014 tarihinden önce işlenmiş olanlar için verilen süreli hapis cezaları bakımından koşullu salıverilme oranı üçte iki olarak uygulanır.

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’una 15.07.2023 tarihinde eklenen Geçici 10. maddesinin 6. fıkrasına göre; Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere, 31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden, toplam hapis cezası on yıldan az ise bir ayını, on yıl ve daha fazla ise üç ayını bu kurumlarda geçirip ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına üç yıl veya daha az süre kalanlar, bu şartların oluştuğu tarih itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilir. Bu hükümlüler ile 31/7/2023 tarihinde geçici 9 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamında açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, talepleri halinde en az üç ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla ilgili mevzuat uyarınca cezaların denetimli serbestlik tedbiri altında infazı uygulamasından üç yıl erken yararlandırılır. Bu düzenleme 31.07.2023 tarihi itibarıyla; Hapis cezasının infazı 16, 16/A ve 17 nci maddeleri kapsamında ertelenmiş olan, ve Hapis cezasının infazı durdurulmuş olan, hükümlüler hakkında da uygulanır.

Denetimli Serbestlik Şartları

 • Hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için cezasını Açık Cezaevinde infaz ediyor olması gerekmektedir.
 • Hükümlünün koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalmış olmalıdır.
 • Hükümlünün ceza infaz kurumunda geçirdiği süreler iyi halli olmalıdır. Bu iyi hale ceza infaz kurumu tarafından kurulan idare ve gözlem kurulu karar verecektir.
 • Hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için talepte bulunması şarttır. Bu talebin ceza infaz kurumuna bir dilekçe ile verilmesi gerekmektedir.
 • İnfaz Hakimliği tarafından karar verilmelidir.

Denetimli Serbestlik Sorgulama

Denetimli serbestlik sorgulama nasıl yapılır? Denetimli serbestlik kararı verilen kişiler, haklarında infaz hakimliğince verilen denetimli serbestlik kararına UYAP Vatandaş adresinden dosya sorgulama işlemi yaparak erişim sağlayabilirler.

Denetimli Serbestlik ve Koşullu Salıverme

Denetimli serbestlik, yasa tarafından belirlenen deneme süresinde, kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. Hükümlü cezasını cezaevinde infaz ederken koşullu salıverilmesine belli bir süre kalınca tahliye edilerek dışarda sosyal hayat içerisinde denetim altında tutulmaktadır. Burada suç işleyen kişi sosyal yaşam içerisinde denetimli serbestlik yoluyla gözlemlenmektedir.

Hapis cezasıyla hüküm giymiş hükümlülerin cezaevinde geçirdiği belli bir süre sonrasında topluma kazandırılması, ruhsal iyilik ve topluma fayda açısından bir süre sonra şartlara bağlı olarak özgür olarak dışarıda vakit geçirebilmesi olanağına koşullu salıverilme ya da şartlı tahliye denir. Koşullu salıverilmesine 1 yıl kalan hükümlüler denetimli serbestlik uygulamasından yararlanabilirler. Koşullu salıverilme süresi, her suç için ayrı belirlenmektedir.

Denetimli Serbestlik ve Şartlı Tahliye Farkı 

Denetimli serbestlik ile şartlı tahliye arasında fark sıkça sorulan soruların başında gelmektedir. Denetimli serbestlik, hükümlünün cezasının devam ettiği sürede ailesiyle bağ kurabilmesi, sosyal hayatta kalabilmesi için yapılan infaz yöntemidir. Şartlı tahliye de ise cezaevindeki iyi hal göz önünde bulundurularak hüküm giymiş kişinin sosyal hayata tekrar entegre olması amaçlanmaktadır. Şartlı tahliyede tekrar suça karışmama dışında herhangi bir şart söz konusu yoktur. Denetimli serbestlikteki kişi belirlenen kurallara uymak zorundadır ve istenen sürelerde denetimli serbestlik koşulları gereği imza vermek zorundadır. Ayrıca kişi cezasının süresinin devam etmesi nedeniyle sosyal hayatta izlenmeye ve takip edilmeye devam eder.

Denetimli Serbestlik Olan Şehir Dışına Çıkabilir Mi?

Denetimli serbestlikten yararlanan kişiler, yükümlülüklerini aksatmaması koşuluyla şehir dışına çıkabilir.

Denetimli Serbestlik Yurtdışı 

Denetimli serbestlik olan yurtdışına çıkabilir mi?  Denetimli serbestlik kararı verilen kişi hakkında başka bir suçtan dolayı mahkeme veya hakim tarafından yurt dışına çıkmama adli kontrol tedbiri verilmediyse ve denetimli serbestlik kararı kapsamında belirlenen yükümlülüklerini aksatmaması koşuluyla kişinin yurt dışına çıkmasına engel bir durum bulunmamaktadır.

Denetimli Serbestlik Olan Biri Pasaport Alabilir Mi? 

Yurt dışı yasağı olmaması şartı ile denetimli serbestlikten yararlanan kişiler pasaport alabilir.

Denetimli Serbestlik Yakmanın Cezası

Denetimli serbestlik gidilmezse ne olur? Yükümlünün; yükümlülüklerinin neler olduğu, hangi durumların ihlal sayılacağı ile plan süresince dikkat etmesi gereken hususları doğru ve yeterli olarak anlayıp anlamadığı teyit edilir.

Denetimli serbestlik kararlarının infazında, yükümlülüğün bir yıl içerisinde mazereti olmaksızın ve kasıtlı olarak üç defa ihlal edilmesi yükümlülüğe uymamada ısrar etme sayılır. Yükümlünün ikinci kez uyarılmasının ardından bir yıl içerisinde üçüncü ihlalin tespit edilmesi halinde dosyanın kapatılması ile ilgili süreç başlatılır. Suça sürüklenen çocuklar ve denetimli serbestlik kararının infazına başlandığı tarihte çocuk olup infaz sürecinde on sekiz yaşını dolduranlar bakımından ise yükümlünün bir yıl içerisinde üçüncü kez uyarılmasının ardından bir yıl içinde dördüncü ihlalin tespit edilmesi halinde dosyanın kapatılması ile ilgili süreç başlatılır.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı kararlarında hükümlü hakkında işlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı tutuklama kararı verilmesi halinde dosya kapatılarak durum Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

Denetimli Serbestlik İmza Saatleri 

Adli kontrol kararı verilen kişiler belirlenen denetimli serbestlik müdürlüğünde belirlenen süreler için imza atmaya gider. Belirlenen günün mesai saatleri içinde imzaya gitmeniz yeterlidir.

Denetimli Serbestlik İmza Nasıl Kaldırılır? 

Şüpheli veya sanığın istemi üzerine, Cumhuriyet savcısının görüşünü aldıktan sonra hakim veya mahkeme beş gün içinde adli kontrol kararı olan imza yükümlüğünün kaldırılmasına karar verebilir.

Denetimli Serbestlik İmza İhlali 2024 

Adlî kontrol hükümlerinden olan imza yükümlülüğünü isteyerek yerine getirmeyen şüpheli veya
sanık hakkında, hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili yargı mercii hemen tutuklama kararı verebilir. Hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemesi de tutuklama kararı verebilir.

Denetimli Serbestlik Resmi Tatilde İmza 

Denetimli serbestlik müdürlüğüne, muhtarlığa veya müdürlüğünün belirlediği bir kamu görevlisine başvurması istenen yükümlüler ise tatil döneminde başvuru yapılması istenen kolluğun ve yükümlünün önceden bilgilendirilmesi şartıyla belirlenen kolluğa imzalarını atabilirler.

Denetimli Serbestlik Paraya Çevrilir Mi? 

Denetimli serbestlik kararının infazı, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 105/A maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede denetimli serbestlik ihlalinin para cezasına çevrilmesi ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak denetimli serbestlik, bir koşullu salıverilme tedbiri olup adli para cezasından kaynaklanmayan hapis cezaları için geçerlidir. Dolayısıyla bu durumda denetimli serbestlikte adli para cezası uygulanmaz.

Denetimli Serbestlik İmza İhlaline Af Var Mı? 

Denetimli serbestlik imza ihlali yapan kişinin geçerli bir mazereti olması halinde bu durum değerlendirilir. Hazırlanan tutanak dosyası ile birlikte karar verilmek üzere infaz hâkimine gönderilir. İnfaz hakiminin kararına göre işlem yapılır.

Denetimli Serbestlik Zamanaşımı 

 Sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suçları hariç olmak üzere, askere alınmadan önce veya askerlikleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı aksine bir düzenleme yoksa er veya erbaşlar ile yedek subay ve yedek astsubaylar hakkında mahkemelerce verilen seçenek yaptırımlar ile diğer tedbir ve denetimli serbestliğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılır. Bu süreler içinde zaman aşımı işlemez

Denetimli Serbestlik Olan Oy Kullanabilir Mi?

298 sayılı kanunun 7.maddesinde kimlerin oy kullanamayacağı düzenlenmiştir. Bu maddede “Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar” ibaresine yer verilmiştir. Dolayısıyla denetimli serbestlikten yararlanan kişiler ceza infaz kurumunda bulunmamaları nedeniyle, bu süre içinde yapılacak olan seçimlerde oy kullanmaları mümkündür.

Denetimli Serbestlik Olan Askere Gidebilir Mi? 

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin 2.maddesinin 3.fıkrasına göre; “13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A maddesi gereğince ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler, cezalarının koşullu salıverilmeye kadar olan kısmını denetimli serbestlik altında tamamladıktan sonra askere alınırlar.”  Dolayısıyla denetimli serbestlikte olan kişiler askerliğe gidemez. Ancak denetimli serbestliği tamamlandıktan sonra askere gitmeleri mümkündür.

Denetimli Serbestlik Olan Silah Ruhsatı Alabilir Mi? 

Aşağıda belirtilen kişilere ikinci fıkradaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez ve verilmiş ruhsatlar iptal edilir.

Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlara.

 • Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlara.
 • Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlara.
 • Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara.
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlara.
 •  Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı mahkum olanlara.
 •  Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlara.
 • Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlara.
 • Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahiplerine.
 • Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlara.

Denetimli Serbestlik Hangi Suçları Kapsıyor?

Denetimli serbestlik kurumundan yararlanabilecek kişiler ve bu kişilerin hangi şartlar gerçekleştiğinde yararlanabileceği 5275 sayılı Kanun m.105/A’da düzenlenmiştir. Buna maddeye göre; Açık ceza infaz kurumunda ya da çocuk eğitim evinde bulunan iyi halli bir hükümlü talepte bulunarak, koşullu salıverilmesi için gereken 1 yıl veya daha az süreyi denetimli serbestlik tedbiri kapsamında infaz edebilmektedir. Dolayısıyla aşağıdaki suçlar bakımından mahkum denetimli serbestlikten yararlanabilmektedir:

 • Adli Kontrol (CMK 109; ÇKK 20) – Çocuğun Denetim Altına Alınması (ÇKK 5, 36)
 • Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar (TCK 50/1-c, d, e, f)
 • Hapis Cezasının Ertelenmesi ve Denetimli Serbestlik (TCK 51/4-a, b, c; TCK 51/5)
 • Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (TCK 53/5, 6)
 • Tedavi ve Denetimli Serbestlik (TCK 191/3)
 • Etkin Pişmanlık (TCK 221/5)
 • Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezaların İnfazı (CGTİHK 105/A)
 • Adli Para Cezasına Karşılık Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma (CGTİHK 106/3)
 • Koşullu Salıverilme (CGTİHK 107/7, 8, 9)
 • Mükerrirlere ve Bazı Suç Faillerine Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4, 6, 9)
 • Hapis Cezasının Konutta Çektirilmesi (CGTİHK 110/2)
 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Denetimli Serbestlik (CMK 231/8-a, b, c)

Denetimli Serbestlik Ne Zaman Başlar? 

Denetimli serbestlik gereği hükümlü kurallara uyacağına dair taahhütte bulunur. Bu taahhüde istinaden de tahliye edilir.

Hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar verilen hükümlü ceza infaz kurumundan çıktıktan sonra beş gün içerisinde talebinde belirttiği denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. Müdürlüğe müracaat için gereken beş günlük süre, hükümlünün ceza infaz kurumundan ayrılışını takip eden günden itibaren başlar. (Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği m.79)

Denetimli Serbestlik Tebligat

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin  41.maddesinde tebligat ile ilgili düzenleme mevcuttur. Bu maddeye göre; Denetimli serbestlik kararlarının kaydedilmesinden itibaren yükümlülere üç iş günü içerisinde yapılacak yazılı veya elektronik tebligatta, tebliğden itibaren on gün içerisinde müdürlüğe başvurulması gerektiği belirtilir.

Denetimli Serbestlik Ev Hapsi 

Adli kontrol çeşitlerinden bir tane olan “Konutunu terk etmemek” hükmü verildiğinde kişiye bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulmaya ve hapis cezasının konutta çektirilmesine ilişkin kararların infazı, kişinin yaşadığı konutun çevresi sistem haritası üzerinde kısıtlı alan haline getirilerek, kararda belirtilen zaman dilimi içerisinde yükümlünün konutunda bulunup bulunmadığı izlenmek suretiyle yerine getirilir.

Denetimli Serbestlik Rapor Hakkı 

Hapis cezasının konutta infazında, hükümlünün risk ve ihtiyaçları, kurallara uymadaki başarısı ve iş birliği dikkate alınarak;

Kronik bir rahatsızlığı sebebiyle düzenli olarak sağlık kuruluşuna gitmesi gerekenler, hakkında bu durumlarını belgelendirmeleri ve talep etmeleri halinde ileri sürülen mazeretlerin doğruluğu ve haklılığı araştırılır. Gerekirse mazeretli olacakları günlerde yeteri kadar süre ile konutlarından ayrılabilmelerine vaka sorumlusunun önerisi üzerine komisyon tarafından izin verilebilir.

Hükümlünün;

Çalışmasına engel bir sağlık problemi olduğunu, belgelendirmesi ve bu nedenle kamuya yararlı işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğünün kaldırılmasını talep etmesi durumunda, ileri sürülen mazeretlerin doğruluğu ve haklılığı araştırılır. Gerekirse komisyon tarafından yükümlülüğün infazına ara verilir.

Denetimli Serbestlik Şehir Değiştirme Şartları 

Yükümlü başka denetimli serbestlik müdürlüğüne nakli gerektirecek şekilde yerleşim yeri adresini değiştirmek isterse bu durumu ve yeni adresini önceden denetimli serbestlik müdürlüğüne yazılı olarak ve gerekçesiyle birlikte bildirmekle yükümlüdür.

Adres değişikliği talebi komisyon tarafından değerlendirilip dosyanın başka bir denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderilmesine karar verilene kadar yükümlülüklerin yerine getirilmesine devam edilir. Yükümlünün daha önce müdürlüğe bildirdiği eski adresine yapılan tebligat geçerli sayılır.

Yükümlünün yerleşim yeri adresi değişikliği veya başka bir nedenle infazının başka bir denetimli serbestlik müdürlüğünde yapılmasına ilişkin talebi değerlendirilirken, ileri sürülen mazeretin doğruluğu ile gerekliliği araştırılır. İnfazdan kaçmak veya yükümlülüğü etkisiz kılmak amacıyla yapıldığı anlaşılan nakil talepleri reddedilir.

Nakil talebi kabul edilen yükümlü, nakil kararının tebliğinden itibaren beş gün içinde yeni yerleşim yeri adresinin bulunduğu denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

Adalet komisyonunun bulunduğu yerdeki Cumhuriyet başsavcılığına bağlı olarak bir müdürlük kurulur. İş durumu ve coğrafi konum göz önüne alınarak Genel Müdürlüğün önerisi ve Bakanlık onayı ile müdürlük bulunmayan ilçelerde de denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerini yürütmek üzere müdürlüğe bağlı büro kurulabilir.  İstanbul’da 4 tane denetimli serbestlik müdürlüğü bulunmaktadır.

 • Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
 • İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
 • İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
 • Silivri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

Denetimli Serbestlik Tedavi Süreci

Tedavi ve denetimli serbestlik; 5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesi gereğince, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi süresi zarfında bir ilâ beş yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasını ve gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulmasını öngören bir tedbirdir.

Denetimli Serbestlik Uyuşturucu Tedavi Süreci 2024

Tedavi ve denetimli serbestlik kararının kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra yükümlünün müdürlüğe müracaat etmesi için tebligat çıkarılır. Müdürlüğe müracaat ettiğinde kayıt kabul bürosunda işlemleri tamamlanır.

 Tedavi tedbirinin infaz işlemleri vaka sorumlusu tarafından takip edilir. Vaka sorumlusu, tedavi tedbirinin yerine getirilmesi için aynı gün yükümlünün ilgili sağlık kurumuna sevk işlemlerini başlatır ve beş iş günü içerisinde tedavi için ilgili sağlık kurumuna başvurması gerektiğini yükümlüye tebliğ eder. Sevk yazısında, yükümlünün kuruma başvurduğu tarihin, başvurmamış ise bu durumun, tedavi ve takip programı ile nihai tedavi raporunun müdürlüğe gönderilmesi sağlık kurumundan istenir.

Yükümlü hakkındaki nihai tedavi raporu müdürlüğe ulaştığında yükümlünün on gün içerisinde müdürlüğe müracaatı için tebligat çıkarılır. Müdürlüğe süresinde müracaat eden yetişkin yükümlü, değerlendirme ve planlama bürosuna; suça sürüklenen çocuk, çocuk hizmetleri bürosuna yönlendirilir.

Denetimli Serbestlik İdrar Testi Sonuçları

Denetimli serbestlik idrar testi pozitif çıkarsa ne olur?

Yükümlünün, kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi, bulundurması, kullandığının tespit edilmesi ya da sağlık kuruluşundan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına devam etmesi nedeni ile tedavi programına uyumsuz olduğunu bildirir tıbbi kanaat raporunun gönderilmesi halinde yükümlü uyarılmaz, kaydı kapatılarak dosyası Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

Denetimli Serbestlik 6 Haftalık Program

Denetimli serbestlik 6 haftalık program ihlali. Yükümlülüğün yerine getirilmesi için uyulması gereken kurallar ile karara uygun olarak hazırlanan programa ve denetimli serbestlik personelinin bu kapsamdaki uyarı ve çağrılarına uyulmaması yükümlülüğün ihlali sayılır. Yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda vaka sorumlusunun teklifi üzerine yükümlü, komisyon tarafından veya Kanunda yazılı hâllerde komisyonun önerisi üzerine infaz hâkimi tarafından uyarılır.

Denetimli Serbestlik Tedbirinin Kaldırılması

Denetimli serbestlik kararının;

 • Yükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilememesi,
 • İnfazının mümkün olmaması,
 •  Yükümlünün tutuklanması, hapis cezasının infazına başlanması veya askere alınması nedeniyle infazının imkânsız hale gelmesi,
 • 5395 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca tedbirden beklenen yararın elde edilmesi,
 • Hapis cezasından daha ağır sonuçlar doğurması,

durumunda Kanunda aksine bir düzenleme yoksa vaka sorumlusunun önerisi üzerine komisyon tarafından ilgili yargı merciinden denetimli serbestlik kararının değiştirilmesi, kaldırılması veya uygun olan başka karar verilmesi talep edilebilir.

Denetimli Serbestlik Uygulanırken Hükümlünün Suç İşlemesi 

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında yükümlünün işlediği bir suç nedeniyle; tutuklanması veya mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlanması ya da askere alınması durumunda yargı mercii tarafından aksine bir hüküm de verilmez ise yükümlülüğün yerine getirilmesi durdurulur.

Denetimli Serbestlik Devam Ederken Başka Bir Cezanın Gelmesi Durumu 

Denetimli serbestlik varken başka bir cezanın gelmesi durumunda eğer bu ceza sonucu tutuklanmış veya verilen hapis cezasının infazına başlanırsa denetimli serbestlik yükümlülüğü kalkacaktır.

Denetimli Serbestlik Erteleme

Yükümlüler ile kanuni temsilcileri, infaz hizmetlerinin yürütülmesi sırasında müdürlükçe hazırlanan denetim planları ve raporları ile müdürlükçe yapılan uyarılar gibi işlem ve eylemlerin Kanun ve bu Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle müdürlüğe itirazda ya da infaz hakimliğine şikayette bulunabilirler.

Şikâyet yoluna başvurulması, yapılan işlem veya faaliyetin yerine getirilmesini durdurmaz. Ancak infaz hakimi giderilmesi güç veya imkânsız sonuçların doğması ve işlem veya faaliyetin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda işlem veya faaliyetin ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir.

Denetimli Serbestlik Usulsüz Tebligat

Yükümlü yerleşim yeri adresini değiştirir ise yeni adresini müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. Yeni adresin bildirilmemesi ve adres kayıt sisteminden de tespit edilememesi halinde, yükümlünün eski adresine yapılan tebligat geçerli sayılır. Usulsüz tebligatta itiraz ve şikayet hakları saklıdır.

Denetimli Serbestlik Yönetmeliği

Denetimli serbestlik ile ilgili yönetmelikDenetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğiolarak geçmektedir.

Denetimli Serbestlik E-Devlette Gözükür Mü? 

İnfaz Hakimliği tarafından verilen bir kararın olması halinde bu durum E-devlette gözükecektir.

Denetimli Serbestlik Uyapta Görünür Mü?

İnfaz Hakimliği tarafından verilen bir karar var ise denetimli serbestlik ile ilgili dosya UYAP Vatandaş ortamında gözükebilir.

Denetimli Serbestlik Cumartesi Açık Mı? 

Denetimli serbestlik personeli, günlük çalışma saatleri dışında, mesai sonrası ve hafta sonları denetimli serbestlik faaliyetleri kapsamında çalışabilirler. Mesai sonrası ve hafta sonları çalışma, önceden müdürlüğe yazılı olarak iletilir ve müdürün onayının ardından çalışma yapılır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Nitelikli Dolandırıcılık Nedir?

Nitelikli dolandırıcılık suçu TCK 158. maddesinde işlenmiştir. Bu maddeye göre; Nitelikli dolandırıcılık suçu, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi, kişinin içinde bulunduğu zor durumdan yararlanılması, bilişim sistemlerinin veya bankaların araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilir.

Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun nitelikli halleri;
a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari
faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin
açılmasını sağlamak maksadıyla,
k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,
l) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Ancak,
(e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hallerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.
(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Nitelikli Dolandırıcılık Cezası

Nitelikli dolandırıcılık suçu cezası ne kadar? Nitelikli dolandırıcılık suçu kaç yıl? Nitelikli dolandırıcılık suçlarından karşılaştığımız en sık sorular bunlardır.

TCK m.158 göre nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen fail, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

* Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle, Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin
açılmasını sağlamak maksadıyla, Sigorta bedelini almak maksadıyla veya Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçunun işlenmesi halinde hapis cezasının alt sınırı 4 yıldan, adli para cezasının miktarı da elde edilen menfaatin iki katından az olamaz. 

Nitelikli dolandırıcılık üst sınırı 10 yıldır. Ancak örgüt tarafından işlenmesi halinde üst sınır 15 yıl ve 20 yıl olarak değişmektedir.

Nitelikli Dolandırıcılık Teşebbüs Cezası 

TCK 35. maddesine göre; Nitelikli dolandırıcılık suçuna teşebbüs halinde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir. 

Örneğin: 8 yıl ceza verilecek olan birine nitelikli dolandırıcılık suçunun teşebbüs aşamasında kalmış olmasından dolayı 2 -6 yıl arasında indirim yapılabilir.

Nitelikli Dolandırıcılık Adli Para Cezası 

Nitelikli dolandırıcılık suçu adli para cezası beşbin günlük para cezasıdır. En az 20 ve en fazla 100 Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.

TCK 158. madde (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hallerde adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

Nitelikli Dolandırıcılık Zamanaşımı 

Nitelikli dolandırıcılıkta; şikayet zamanaşımı, dava zamanaşımı ve ceza zamanaşımı durumları söz konusudur.

Nitelikli dolandırıcılık suçunda şikayet zamanaşımı yoktur. Fail veya fiil öğrenildiği andan itibaren suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

Nitelikli dolandırıcılık suçunun dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Bu süre geçtikten sonra kamu davası düşecektir.

Nitelikli dolandırıcılık suçunda ceza zamanaşımı süresi 20 yıldır. Bu süre geçtikten sonra ceza infaz edilmez.

Nitelikli Dolandırıcılık Uzlaşmaya Tabi Mi?

Nitelikli dolandırıcılık suçu uzlaşma kapsamında mı? Nitelikli dolandırıcılık suçu uzlaştırma kapsamında değildir.

Nitelikli Dolandırıcılık Şikayete Tabi Mi?

Nitelikli dolandırıcılık takibi şikayete mi bağlı? Nitelikli dolandırıcılık suçunun TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenmesi halinde takibi şikayete bağlıdır. Diğer hallerde şikayet aranmaksızın adli merciiler haber aldıktan sonra soruşturma başlatılabilir.

Nitelikli dolandırıcılık suçu şikayete bağlı değildir diyebiliriz. İstisnai durum TCK m. 167/2.

Nitelikli Dolandırıcılıkta Şikayetten Vazgeçme

Nitelikli dolandırıcılık suçu şikayete tabi bir suç değildir. Ancak bu suçtan dolayı da şikayetten vazgeçme yapılabilir. Şikayetten vazgeçme yapılsa dahi

Nitelikli Dolandırıcılık Suç Duyurusu 

Dolandırıldım nereye şikayet edebilirim? Dolandırıldığınızı anladığınız zaman en yakın karakol veya adliyeye giderek suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Ancak bu suç duyurusunu uzman bir ceza avukatı aracılığıyla yapmanızı önermekteyiz.

Nitelikli Dolandırıcılıkta Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık failde suç işlediği sırada bulunmayan ancak suç tamamlandıktan sonra ortaya çıkan pişmanlık ve bunun sonucunda telafi amaçlı bazı hareketlerde bulunması durumudur. Etkin pişmanlık durumunda failin cezasında ya indirim yapılır ya da cezası tamamen kaldırılır ve bu şahsi bir nedendir. Dolayısıyla nitelikli dolandırıcılık suçu da etkin pişmanlık ile cezai indirim uygulanabilecek bir suçtur. Nitelikli dolandırıcılık suçunda, dava öncesi failin zararı en aza indirmesi ve mağduriyeti ortadan kaldırmaya çalışması, cezanın 2/3’ü kadarını indirebilmektedir. Davanın açıldıktan sonra giderilmeye çalışılan mağduriyette ise indirim 1/2 ’ye kadar indirilebilir.

Nitelikli dolandırıcılık suçunda zararın giderilmesi halinde fail cezasında indirim alacaktır. İndirim oranı zararın hangi aşamada giderildiğine göre değişiklik gösterecektir.

Soruşturma aşamasında yani savcılık aşamasında mağdurun zararının giderilmesi halinde şüpheli nitelikli dolandırıcılık suçunda etkin pişmanlıktan yararlanılır. Cezanın 2/3’ü kadarına indirim uygulanacaktır.

Kovuşturma yani mahkeme aşamasında mağdurun zararının giderilmesi halinde sanık nitelikli dolandırıcılık suçunda etkin pişmanlıktan yararlanılır. Cezanın 1/2’si kadarına indirim uygulanacaktır.

Nitelikli Dolandırıcılık Yardım Eden 

Suçun işlenmesinde yardımda bulunarak icrasını kolaylaştıran kişi “yardım eden” sıfatıyla cezalandırılır. Nitelikli dolandırıcılık suçunda yardım eden kişi TCK 39. maddesine göre cezalandırılacaktır. Nitelikli dolandırıcılık suçunda yardım eden kişinin cezası yarı oranında indirilir. 

Nitelikli Dolandırıcılık Zincirleme Suç 

Tek bir kişiye karşı birden fazla kez dolandırıcılık suçu işlenmesi halinde zincirleme suç hükümleri uygulanır. Ancak; Tek bir davranış ile birden fazla farklı kişinin aldatılarak dolandırılması halinde, fail her bir mağdur yönünden sorumlu olmalı ve gerçek içtimaya gidilmelidir. Yani fail işlediği her suç karşılığında ayrı ayrı cezalandırılmalıdır.

Nitelikli Dolandırıcılık Yetkili Savcılık 

Nitelikli dolandırıcılık suçunda yetkili savcılık, şüpheli tarafından haksız menfaatin temin edildiği yerin cumhuriyet başsavcılığıdır. Mağdur kişi şüphelinin nerede menfaat temin ettiğini bilmiyorsa o zaman mağdur edildiği yerin cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunabilir.

Nitelikli Dolandırıcılık Yetkili Mahkeme

Nitelikli dolandırıcılık suçunda yetkili mahkeme haksız menfaatin temin edildiği yer mahkemesidir. Örneğin: Dolandırıcının hesabına gönderdiğiniz paranın İstanbul Bakırköy’de bir ATM’den çekilmesi durumunda hem yetkili savcılık hem de yetkili mahkeme Bakırköy cumhuriyet başsavcılığı ve Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi olacaktır.

Nitelikli Dolandırıcılık Görevli Mahkeme

Nitelikli dolandırıcılık suçu ağır ceza mahkemesinde mi görülür? Nitelikli dolandırıcılık suçu açısından görevli mahkeme, Ağır ceza mahkemesidir. Yani nitelikli dolandırıcılık davalarına bakan mahkeme Ağır Ceza Mahkemeleridir.

Nitelikli Dolandırıcılık HAGB

Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda nitelikli dolandırıcılık suçu için hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

Nitelikli Dolandırıcılık Tazminat Davası 

Nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı mağdur olan kişi manevi tazminat davası açabilir. Haksız fiile maruz kalarak manevi olarak yıprandığını ispat eden kişi tazminat isteyebilecektir.

Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik Cezası 

Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık fiillerinin birlikte işlenmiş olması durumunda ise her iki suçtan ayrı ayrı ceza verilir ve gerçek içtima kuralı uygulanır.

Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Para Cezasına Çevrilir Mi? 

Kasten işlenen suçlarda bir yıl veya daha az süreli hapis cezaları, adli para cezasına çevrilebilir. Nitelikli dolandırıcılık suçunda verilecek olan ceza bir yıldan fazla olacağı için hapis cezası para cezasına çevrilemez.

Nitelikli Dolandırıcılık Davası Ne Kadar Sürer? 

Nitelikli dolandırıcılık suçu ceza davasının ne kadar süreceği sorusana karşı net bir cevap verilemez. Çünkü işlenen dolandırıcılık suçunun içeriği, mağdur ve müşteki sayısı, mahkemenin yoğunluğu gibi etmenler bu süreyi tamamen değiştirmektedir. Müşteki ve mağdurun tek kişi olması halinde nitelikli dolandırıcılık suçu ortalama 1-2 yıl içinde bitebilir. Unutmamak gerekir ki bu süre kısalabilir veya uzayabilir.

Nitelikli Dolandırıcılık Yüz Kızartıcı Suç Mu? 

Ceza hukukunda “yüz kızartıcı suçlar” şeklinde bir suç kategorisi mevcut değildir. Ancak, Anayasa 76. maddesinde dolandırıcılık suçu yüz kızartıcı suç olarak geçmektedir.

Nitelikli Dolandırıcılık Katalog Suç Mu? 

Katalog suçlar 5271 sayılı CMK 100/3 hükmünde yer almaktadır. Dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçu katalog suçlardan değildir.

Nitelikli Dolandırıcılık Yatarı Ne Kadar? 

Nitelikli dolandırıcılık yatarı var mı? Nitelikli dolandırıcılık suçunda alınacak olan cezaya göre sanık cezaevine girebilir. 15.04.2021 tarihinde yapılan değişiklikle dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarında süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.

Nitelikli Dolandırıcılık Avukat Ücreti

Nitelikli dolandırıcılık avukatı İstanbul için İLETİŞİM sayfamızdan bize ulaşarak nitelikli dolandırıcılık avukatlık ücreti bilgisi alabilirsiniz.

Kumar Oynamanın Cezası

Kumar Nedir?

Kumar, ortaya para koyarak oynanan bir oyundur. Birden fazla kişi arasında rekabete dayalı bir şekilde oynanabildiği gibi, bir kişi tarafından bir oyun makinesine karşı da oynanabilir.

Kumar Oynamak Suç Mu?

Kumar oynamak Türk Ceza Kanunu açısından suç değildir. Ancak Kabahatler Kanunu uyarınca kumar oynayan kişi idari para cezasına çarptırılır. Yani, kumar oynayan kişi hapis cezası almaz.

Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına ve el koymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülki amir karar verir. Kolluk kuvvetleri polis ve jandarmadan oluşur. Mülki Amir aynı zamanda Mülki İdare Amiri olarak ifade edilir. Devletin taşradaki temsilcileri konumunda bulunan mülki idare amirleri esas itibarıyla ilde vali, ilçede kaymakam olarak görev yapmaktadır.

Ancak kumar oynatan kişiye idari para cezası verilmez. Kumar oynatan kişi hem hapis cezası hem de adli para cezası alacaktır. Adli para cezası ve idari para cezası farklı şeylerdir.

Kumar Oynamanın Cezası

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 34. maddesine göre;

Kumar oynamanın cezası 2024 yılı için 6.425,00 TL‘dir.

Kumar oynamanın cezası 2023 yılı için 4.055,00 TL‘dir.

Ayrıca, kumardan elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Kumar Oynamanın Cezası 2024

Kumar cezası 2024 ne kadar? 2024 yılında kumar oynayan kişiye verilecek olan idari para cezası 6.425,00 TL olarak belirlenmiştir.

Kumar oynayan kişiye idari para cezasına kolluk kuvveti karar vermektedir.

Kumar Oynatmanın Cezası 2024

Kumar oynatmanın cezası Türk Ceza Kanunu 228. maddesine göre;

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır. 

Kumar suçunun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama

Kumar oynanmaması için yer ve imkan sağlayan kişi hem hapis cezasına hem de adli para cezasına çarptırılır.

Kumar oynama için yer ve imkan çocuklara sağlanmışsa eğer verilecek olan ceza artacaktır. İnternet üzerinden kumar oynatma halinde ise yine ceza artacaktır. Yine örgüt faaliyeti çerçevesinde suçun işlenmesi halinde suçun basit haline göre daha fazla cezaya hükmedilecektir.

Kumar Cezası Nereye Ödenir?

Kumar oynayan kişiye idari para cezası verilir. Genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezaları, ödeme süresi içinde cezayı veren birime veya vergi dairesine ödenmelidir.

Kumar Cezası Sorgulama

İdari para cezanız vergi dairesine intikal etmişse Gelir İdaresi Başkanlığı sitesi olan www.gib.gov.tr sitesinden öğrenebileceksiniz.

Kumar İdari Para Cezası 2024

Kabahat dolayısıyla idari para cezası veren kolluk kuvveti, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. Kanunlarında ödeme süresi düzenlenmemiş olan idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılır. Ödeme yapılması, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez. ( Kabahatler Kanunu m. 17/6)

Kumar Para Cezasına İtiraz

Kumar oynayan kişiye verilen idari para cezasına itiraz Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılacaktır. Söz konusu itiraz süresi idari para cezasının tebliği anından itibaren 15 gündür.

Kumar Oynama Cezasına İtiraz Dilekçesi

Kumar oynama idari para cezasına itiraz dilekçesi her olayın özelliğine göre yazılmalıdır. İtiraz dilekçesi için tarafımızla iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Koşullu Salıverilme

Koşullu Salıverme Nedir ?

Koşullu salıverilme; Hakkında hapis cezasına hükmedilmiş, cezaevinde kaldığı süre boyunca iyi halli olduğu, sosyal hayata uyum sağlayacağına kanaat edilmiş, kalan ceza süresinde kasıtlı bir suç işlememesi ve konulan şartlara uyan hükümlünün hapis cezasının geriye kalan kısmını cezaevi dışında çektirilmesidir.

Koşullu salıverilmenin uygulamada, “şartla salıverme”, “şartla salıverilme”, “koşullu salıverme” ve “koşullu salıverilme” şeklinde isimlendirildiği görülmektedir.

Koşullu Salıverme Şartları

Koşullu salıverilmenin şartları Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 107. maddesinde belirtilmiştir:

(1) Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkumun kurumdaki infaz süresini iyi halli olarak geçirmesi gerekir.

Hükümlünün iyi halli olup olmadığını CGTİHK (CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN) madde 89 gereğince disiplin kurulunun görüşünü alarak idare kurulu saptayacaktır59. İyi hal kararı verilmesi için hükümlünün:

 • Ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla kurulmuş kurallara içtenlikle uyması,
 • Haklarını iyi niyetle kullanması,
 • Yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi,
 • Uygulanan iyileştirme programlarına göre de toplumla bütünleşmeye hazır olması gerekmektedir

(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmi dört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.  Ancak, Türk Ceza Kanununun;
a) Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83) süreli hapis cezasına mahkum olanlar,
b) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan (madde 87, fıkra iki, bent d) süreli hapis cezasına mahkum olanlar,
c) İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet suçundan (madde 96) süreli hapis cezasına mahkum olanlar,
d) Cinsel saldırı (madde 102, ikinci fıkra hariç), reşit olmayanla cinsel ilişki (madde104, ikinci ve üçüncü fıkra hariç) ve cinsel taciz (madde 105) suçlarından süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
e) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) hapis cezasına mahkum olan çocuklar,
f) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) süreli hapis cezasına mahkum olanlar,
g) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,
h) Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından (madde 326 ilâ 339) süreli hapis cezasına mahkum olanlar,
cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. Ayrıca, suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olan çocuklar ile 1/1/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar hakkında koşullu salıverilme oranı üçte iki olarak uygulanır.

Koşullu salıverilmeden yararlanmak isteyen hükümlüler, kanunda düzenlenen şartları karşılamaları gerekmektedir. Buna göre hapis cezasının infazı sırasında belirli şartları yerine getirmeyen hükümlüler, koşullu salıverilme hükümlerinden faydalanamaz. Koşullu salıverilme şartları aşağıda kısaca sıralanmıştır.

Koşullu Salıvermenin Geri Alınması

Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, infaz hakiminin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde koşullu salıverilme kararı geri alınır. (CGTİHK md. 107/12)

Koşullu salıverilme kararının geri alınması halinde hükümlünün;
a) Sonraki suçu işlediği tarihten itibaren başlamak ve hak ederek tahliye tarihini geçmemek koşuluyla sonraki işlediği her bir suç için verilen hapis cezasının iki katı sürenin,
b) Yükümlülüklerine aykırı davranması halinde, bu yükümlülüklere uymama tarihi ile hak ederek salıverilme tarihi arasındaki süreyi geçmemek koşuluyla ihlalin niteliğine göre takdir edilecek bir sürenin,

Ceza infaz kurumunda aynen çektirilmesine karar verilir. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasından sonra aynı hükmün infazı ile ilgili bir daha koşullu salıverilme kararı verilmez.

Koşullu Salıverme Hesaplama 

Koşullu salıverilmenin hesaplanması için İLETİŞİM sayfamızdan bize ulaşarak randevu talep edebilirsiniz.

Koşullu Salıverilme Süresi

Denetim süresinde hükümlü, infaz kurumunda öğrendiği meslek ve sanatı bir kamu kurumunda  veya özel olarak aynı meslek veya sanatı yerine getiren bir başkasının gözetimi altında, ücret karşılığı çalıştırılabilir.

18 yaşını bitirmemiş hükümlüler, denetim süresinde eğitimlerine, gerektiğinde barınma olanağı da bulunan bir eğitim kurumunda devam ederler.

İnfaz hakimi, koşullu salıverilen hükümlünün topluma uyumdaki başarısını göz önünde bulundurarak; denetim süresinin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmadan veya herhangi bir yükümlülük belirlemeden geçirilmesine karar verebilir, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasını veya belirlenen yükümlülükleri denetim süresi içinde kaldırabilir.

Koşullu salıvermeden sonra ceza devam eder. Bu süre içerisinde kişinin işlediği suçlar koşullu salıverme koşullarını ihlal ettiği anlamına gelir ve kişinin koşullu salıverilmeden yararlanma olanağı ortadan kalkar. Kişi kalan cezasını çekmekle kalmaz aynı zamanda yeni işlediği cezanın da süresini ceza süresine eklemiş olur. Koşullu salıverme şartını bozduğu için de çeşitli ek cezalar verilebilir.

Koşullu salıverilmeden yararlanmak için cezanın yarısının kural olarak ceza infaz kurumunda çekilmesi gerekmektedir.

Koşullu Salıverilme ve Denetimli Serbestlik Farkı

Denetimli serbestlik, koşullu salıverilmeden önce hükümlünün sosyal hayata uyum sağlayıp sağlayamamasını incelemektir. Böylece koşullu salıverilme durumu gerçekleştiğinde, hükümlü kişinin dışarıda insanlarla ilişkilerini nasıl gerçekleştireceği, yaşantısını nasıl devam ettireceği ve suçunu tekrarlayıp tekrarlamayacağının gözlemlenmesi mümkün olacaktır. Bunun için de kişi tahliye edilerek denetim altında dışarıda tutulur.

Denetimli serbestlik kurumu, hükümlünün koşullu salıverme tarihine belli bir süre kaldığında uygulanır. Cezaevindeki iyi halli hükümlü için denetimli serbestlik şartlı tahliyeden bir önceki aşama olarak düzenlenmiştir. Yani denetimli serbestlik tedbirini ihlal eden hükümlü en fazla cezasının koşullu salıverme tarihine kadar olan kısmını infaz etmek üzere cezaevinde gönderilecektir.

Yargıtay nezdinde de “Hükümlünün koşullu salıverilmesi için mahkum olduğu cezanın infazı sırasında, ceza infaz kurumunda geçirmiş olduğu sürede iyi halli olmasının gerekli ve yeterli olduğu, infaz kurumu dışında denetimli serbestlik tedbiri kapsamında geçen süreçte iyi halli olup olmamanın koşullu salıverilmeye etkisinin olmadığı, nitekim hükümlünün denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uymamakta ısrar etmesi ve diğer hallerde dahi, 5275 sayılı Kanun’un 105/A-6 maddesi gereğince, ancak koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebileceği gözetilmelidir.” şeklinde karar verilmiştir.

Koşullu Salıverilme Oranları

14/04/2020 tarihli 7242 sayılı Kanun ile birlikte kural olarak, koşullu salıverilme için infaz oranı 1/2 olarak belirlenmiştir. Ancak bu oran genel infaz oranı olarak düzenlenmiştir. bir de 2/3 ve 3/4 oranlarında iki istisnai infaz oranı bulunmaktadır.

Terör suçları (çocuk),Cinsel suçlar (TCK m. 102/1, 104/1, 105), Cinsel suçlar (çocuk) – (TCK m. 102, 103, 104, 105), Uyuşturucu Ticareti suçu (çocuk), Kasten Öldürme Suçu-Süreli Hp. (yetişkin ve çocuk), İşkence ve Eziyet suçu (yetişkin ve çocuk), Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (yetişkin), Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (çocuk), işlenen suçlardan süreli hapis cezasına mahkum olanlar için infaz oranı 2/3 olarak düzenlenmiştir. Mükerrirler (yetişkin ve çocuk) için de koşullu salıverilme oranı 2/3 tür. 

Terör suçları, Cinsel suçlar (nitelikli) (TCK m. 102/2, 103, 104/2-3), Uyuşturucu Ticareti suçlarında koşullu salıverilme oranı 3/4 şeklinde belirlenmiştir.

Koşullu Salıvermeye Kim Karar Verir ?

Hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında ceza infaz kurumu idaresi tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, infaz işlemlerinin yapıldığı yer infaz hâkimliğine verilir. İnfaz hâkimi, bu raporu uygun bulursa hükümlünün koşullu salıverilmesine dosya üzerinden karar verir. ( CGTİHK md. 107/11)

Koşullu Salıverilmede Denetim Süresi

Koşullu salıverilen hükümlünün tabi olacağı denetim süresi; infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre kadardır. Ancak süreli hapislerde hak ederek tahliye tarihini geçemez.

Hükümlünün İyi Halli Olması Nedir?

Koşullu salıverilmeden faydalanılabilmesi için hükümlünün “iyi halli” olması gerekir. Yapılacak değerlendirmede, infazın tüm aşamalarında hükümlülerin katıldığı iyileştirme ve eğitim-öğretim programları ile spor ve sosyal faaliyetler, kültür ve sanat programları, aldığı sertifikalar, kitap okuma alışkanlığı, diğer hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumu görevlileri ve dışarıyla olan ilişkileri, işlediği suçtan dolayı duyduğu pişmanlığı, ceza infaz kurumu kuralları ile kurum bünyesindeki çalışma kurallarına uyumu ve aldığı disiplin cezaları dikkate alınır.

Toplam on yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar hakkında yapılacak açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ilişkin değerlendirmelerde idare ve gözlem kuruluna Cumhuriyet başsavcısı veya belirleyeceği bir Cumhuriyet savcısı başkanlık eder.

Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulundukları tüm aşamalarda, ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara uyup uymadığı, haklarını iyi niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip getirmediği, uygulanan iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında idare ve gözlem kurulu tarafından iyi hâlin belirlenmesine esas olmak üzere en geç altı ayda bir değerlendirmeye tabi tutulur.

Cezaevinde kalınan süre içerisinde herhangi bir suça karışmamak hükümlüler açısından oldukça önemlidir. Zira cezaevinde geçirilen süre içerisinde alınan bir ceza sicile işlenirse bu ceza kişinin şartlı salıvermeden faydalanma olanağını ortadan kaldırır.

Koşullu salıverme sürecinden hükümlü kişi en yakın emniyet müdürlüğüne giderek belli aralıklarla imza atmak zorundadır. Bunu yapmadığı durumlarda koşullu salıverme durumu iptal olur. Bir kere koşullu salıverme halinde ceza işlediği zaman başka bir koşullu salıvermeden yararlanması mümkün değildir.

Koşullu Salıverme TCK 

Koşullu salıverilme TCK (Türk Ceza Kanunu) kapsamında düzenlenmemiştir. Koşullu salıverilme yani şartlı tahliye müessesesi 5275 sayılı yürürlükteki Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir.

Koşullu Salıvermenin Geri Alınması İtiraz Dilekçesi

Koşullu salıverilmenin geri alınmasına karşı itiraz dilekçesi yazmak uzmanlık gerektiren bir durumdur. Bu nedenle dilekçenin yazılabilmesi için uzman ceza avukatından yardım almanızı önermekteyiz.

AVM Hırsızlık Suçu ve Cezası

AVM Hırsızlığı

TCK’nin Malvarlığına karşı suçlar bölümünün 141. ve devamı maddelerinde hırsızlık suçu düzenlenmiştir. Hırsızlık, başkasının tasarrufunda bulunan bir malı kendi rızası olmadan bir başkasının kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alınması şeklinde tanımlanmaktadır. Örneğin; AVM’deki bir mağazadan satış ücretini ödemeden her hangi bir malı bulunduğu yerden alıp götürmek hırsızlık suçunu oluşturur.

Türk Ceza Kanunu’nun 141.madde de düzenlemiş olduğu suç türü basit hırsızlık suçudur. AVM’de yaşanan hırsızlık ise, nitelikli bir haldir. Yani basit hırsızlığa göre daha fazla ceza gerektirir.

TCK m.142/2-h – “Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında, işlenmesi hali” şeklinde düzenlenerek alışveriş merkezinin içerisinde gerçekleşen hırsızlık suçunu, nitelikli hırsızlık suçu olarak bu madde kapsamında değerlendirmektedir. 

AVM’de Hırsızlık cezası 

TCK m.142/2-h bendi uyarınca  AVM’de hırsızlık suçu;

“Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında, işlenmesi halinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” şeklinde cezai müeyyidesi belirtilmiştir.

AVM’de hırsızlık yapılması durumunda hırsızlık yapan kişi 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası alacaktır.

AVM Hırsızlık Dava Sonuçları

 • Mağazadan aldığı ürünü mağaza görevlilerinin fark etmesi üzerine kabine geri bırakan kişi hırsızlığa teşebbüs suçundan cezalandırılmalıdır. 

Olay günü 05.01.2016 tarihli CD inceleme ve tespit tutanağına göre, saat 14.30 sıralarında sanığın mağazadan denemek için pantolon aldığı ve etiketini sökerek montunun ceplerine koyduğu, mağazadan denemek için aldığı pantolonu deneme kabininde üzerinden çıkararak tekrar yerine koyduğu ve mağazadan çıktığı sırada güvenlik görevlileri tarafından fark edildiği, sanığın suçun icra hareketlerinden gönüllü olarak vazgeçerek pantolonun alarmını ve etiketini sökmesine rağmen yerine bıraktığı, sanığın savunmasında pantolonu denediği sırada etiketinin ve alarmının söküldüğünü, korktuğu için bu durumu söyleyemediğini ve pantolonu da beğenmediği için yeniden aldığı yere koyduğunu belirterek atılı suçu kabul etmediği anlaşılmıştır.

Sanık müdafiinin temyiz isteminin beraat kararı verilmesi gerektiğine ilişkin olduğu belirlenerek yapılan incelemede; dosya içerisinde mevcut kamera görüntülerine ilişkin tutanağa göre; sanığın mağazadan denemek için pantolon aldığı, bir süre sonra kabinden mağazaya ait pantolonu kendi pantolonunun üzerine giymiş şekilde çıktığı, mağazanın güvenlik görevlisi tanık …’ün beyanına göre halinden şüphelenilen sanığın mağaza içerisinde izlenildiği, sanığın deneme kabininden çıkması ile güvenlik görevlilerinin kabine baktıkları, sanığın güvenlik görevlileri tarafından izlenildiğini fark etmesi üzerine yeniden deneme kabinine girerek denediği pantolonu aldığı yere bıraktığı, güvenlik görevlisinin denenen ürünü kontrol ettiğinde alarm kısmının sökülmüş ve etiketinin de koparıldığını fark ettiği, sanığın güvenlik görevlisine alarmın ve etiketin nerede olduğunu bilmediğini beyan etmesine karşılık polis memurları geldiğinde montunun cebinden alarmı ve etiketi çıkardığı, sanığın bu şekilde kasten icrai hareketlere başladığı ancak mağaza içerisindeyken güvenlik görevlilerince takip edildiğini anlaması üzerine ürünü yerine koyduğu anlaşılmakla, hırsızlık suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

AVM’de Hırsızlık Yaparken Yakalanmak

Suçlunun AVM’de hırsızlık yaparken yakalanması durumunda, suçun tamamlanmaması nedeniyle TCK madde 35’te düzenlenen suça teşebbüs hükümleri söz konusu olacaktır. Suça teşebbüs, kişinin bir suçu işlemeye doğrudan doğruya başlayıp elinde olmayan nedenlerden dolayı tamamlayamaması durumudur.  Yani kişi bir suçu işlemeye kasteder ve elverişli hareketlerle suçun icra hareketlerine başlar ancak elinde olmayan nedenlerden dolayı netice meydana gelmez. Örneğin; alışveriş merkezindeki bir mağazadan mont çalan birinin mağaza çalışanları tarafından AVM’de yakalanması durumu suça teşebbüse örnektir. Son olarak tamamlanmış bir suç için suça teşebbüs cezada bir indirim nedenidir. Yani TCK M.35 uyarınca verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

Bu bilgiler ışığında suça teşebbüs durumunda AVM’de hırsızlık yaparken elinde olmayan nedenlerden dolayı yakalanan bir kişi ceza yargılaması sırasında nitelikli hırsızlık suçunun tamamlanmaması nedeniyle yani suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle suçun tamamından cezalandırılmayacaktır. Çünkü teşebbüs şartları gerçekleştiği varsayıldığında, failin elinde olmayan bir nedenle suçun tamamlanamaması hali vuku bulacaktır ve fail meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre cezalandırılacaktır.

AVM Otoparkında Hırsızlık 

AVM otoparkının bina veya eklentisi niteliğinde olup olmadığı araştırılmalıdır. Otoparkın bina veya eklentileri içinde yer alması durumunda  5237 sayılı TCK’nın 142/2-h maddesi kapsamında hüküm kurulması gerekir.

Adli Kontrol Kararı ve Adli Kontrol Kararına İtiraz

Adli Kontrol Ne Demek?

Adli kontrol, tutuklama sebeplerinin varlığı halinde şüpheli veya sanık hakkında uygulanan bir koruma tedbiridir. CMK m.109 ve devamı hükümlerinde düzenlenmiştir. Yani adli kontrol ile tutuklamanın şartları aynıdır. Her iki tedbir için de kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı gerekmektedir. Bu şekilde bir somut delil var ise öncelikle adli kontrol uygulanmalıdır.

CMK m.101/2-d’de bu husus şu şekilde ifade edilmiştir:

“Adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını, gösteren deliller somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gösterilir. Kararın içeriği şüpheli veya sanığa sözlü olarak bildirilir, ayrıca bir örneği yazılmak suretiyle kendilerine verilir ve bu husus kararda belirtilir.”

Adli Kontrol Kararı verilebilmesi İçin:

 • Şüpheli veya sanığın yaşlılığı,
 • Şüpheli veya sanığın ağır hastalığı,
 • Tutuklulukta geçen sürenin uzaması,
 • İddiaya konu suç için öngörülen cezanın ağır olması sebepleri önem taşımaktadır.

Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilir.

Kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de, adli kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir.

 Adli Kontrol Tedbirleri 

Adli kontrol tedbirleri nelerdir? Adli kontrol tedbirlerinin hepsi Ceza Muhakemesi Kanunu 109. maddede belirtilmiştir.

 • Yurt dışına çıkamamak.
 • Hakim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak.
 • Hakimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde mesleki uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak.
 • Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek.
 • Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek.
 • Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hakimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak.
 • Silah bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silahları makbuz karşılığında adli emanete teslim etmek.
 • Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamak.
 • Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek.
 • Konutunu terk etmemek.
 • Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek.
 • Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek.

Tutuklama Yerine Adli Kontrol Kararı Uygulanması

Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tespit edilen şüpheli ile gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadın şüphelinin tutuklanması yerine adla kontrol altına alınmasına karar verilebilir.

Hakkında mahkumiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemesi de adli kontrol kararı verebilir.

Çocuklarda Adli Kontrol

Çocuk Koruma Kanunu Suça madde 20’de  sürüklenen çocuklar hakkında soruşturma veya kovuşturma evrelerinde adlî kontrol tedbiri olarak Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinde sayılanlar ile aşağıdaki tedbirlerden bir ya da birkaçına karar verilebilir:

 • Belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak.
 • Belirlenen bazı yerlere gidememek veya ancak bazı yerlere gidebilmek.
 • Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak.

Ancak bu tedbirlerden sonuç alınamaması, sonuç alınamayacağının anlaşılması veya tedbirlere uyulmaması durumunda tutuklama kararı verilebilir.

Adli Kontrol Kararını Kim Verir?

Şüpheli, Cumhuriyet savcısının istemi ve Sulh Ceza Hakiminin kararı ile soruşturma evresinin her aşamasında adli kontrol altına alınabilir.

Hakim, Cumhuriyet savcısının istemiyle, adli kontrol uygulamasında şüpheliyi bir veya birden çok yeni yükümlülük altına koyabilir; kontrolün içeriğini oluşturan yükümlülükleri bütünüyle veya kısmen kaldırabilir, değiştirebilir veya şüpheliyi bunlardan bazılarına uymaktan geçici olarak muaf tutabilir.

Şüpheli veya sanığın adli kontrol yükümlülüğünün devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda en geç dört aylık aralıklarla; soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde ise resen (kendiliğinden) mahkeme tarafından karar verilir.

Adli Kontrol Süresi

Adli kontrol süresi ne kadar? Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde adli kontrol süresi en çok iki yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek bir yıl daha uzatılabilir.

Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, adli kontrol süresi en çok üç yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda dört yılı geçemez. Bu maddede öngörülen adli kontrol süreleri, çocuklar bakımından yarı oranında uygulanır.

Bu durumda adli kontrolde azami süre; ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde 2+1 yıl, ağır cezalık işlerde ise 3+3 yıl veya 3+4 yıldır.

Adli Kontrol Süresi Cezadan Düşer Mi?

CMK 109. madde 6. fıkraya göre; Adli kontrolde geçirilen süre cezadan mahsup edilmez. Ancak bu kuralın istisnaları mevcuttur:

 • Uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tabi olmak ve bunları kabul etmek
 • Konutunu terk etmemek

durumlarında hastanede ve ev hapsinde geçirilen süre cezadan mahsup edilecektir.

Ev hapsinde geçirilen süre cezadan düşer mi? Yukarıda belirttiğimiz gibi ev hapsinde geçirilen süre cezadan düşer. Ancak ev hapsinde (konutu terk etmeme) yükümlülüğü altında geçen her iki gün, cezanın mahsubunda bir gün olarak dikkate alınır.

Adli Kontrol Kararına İtiraz

CMK m.111/2’ye göre Adli kontrol tedbirine itiraz edilebilir. Bu itiraz adli kontrolün koyulup kaldırılmasına ve değiştirilmesine ilişkin kararlara itiraz hakkını ifade etmektedir.

Sulh ceza hakimliğinin tutuklama ve adli kontrole ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulunduğu Asliye Ceza Mahkemesi hakimine aittir.

Adli Kontrol Kararına İtiraz Nereye Yapılır?

Sulh Ceza Hakimliğinin adli kontrol kararına itiraz o yargı çevresindeki Asliye Ceza Mahkemesine yapılacaktır. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği adli kontrol kararına itiraz Bakırköy Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine yapılır.

Adli Kontrol Kararının Kaldırılması Talebi 

Şüpheli veya sanığın istemi üzerine, Cumhuriyet savcısının görüşünü aldıktan sonra hakim veya mahkeme CMK 110. maddenin ikinci fıkrasına göre beş gün içinde adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebini değerlendirir.

Adli Kontrol İmza İhlali

Adlî kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmeyen şüpheli veya sanık hakkında, hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili yargı mercii hemen tutuklama kararı verebilir.

Adli kontrol imza ihlali yapan kişi hakkında adli kontrol kararı kararı veren yetkili yargı mercii hemen tutuklama kararı verebilecektir.

Gizli Çekilen Cinsel İçerikli Görüntülerin İfşası

İnternet kullanımının gelişmesi ve yayılmasıyla birlikte cinsel suçların işleniş şekilleri de değişmiştir. Çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, cinsel şantaj gibi suçlar internetle birlikte daha fazla işlenmeye başlandı.

Rıza dışı çekilen cinsel ve özel görüntülerin özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ile ilgisi bulunmaktadır. Örneğin, kız arkadaşıyla veya eşiyle birlikte iken mahrem olan fotoğrafları veya videoları sosyal medya üzerinden yayınlanan kişinin özel hayatının gizliliği ihlal ediliyor demektir.

Gizli Fotoğraf Çekmenin Cezası 

Gizli fotoğraf çekmenin cezası var mı? Birinin gizlice fotoğrafını çekmek suç mu? Başkasının rızası olmadan gizli fotoğraf çekmenin cezası TCK m. 134’teki Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur. Kamusal alanda yani sokakta yapılan bir çekim, eğer haber amaçlı değilse ve üstün kamu yararı içermiyorsa, bu durumda gene kişinin izni gerekmektedir.

Çekilen fotoğraf cinsel içerikliyse ve kişinin izni yoksa yine suç oluşacaktır. Bu fotoğrafın sosyal medyada kullanılması halinde ise TCK m. 134/2’ye göre fail ceza alacaktır.

Sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi de eski sevgililerin birbirlerinin çıplak (özel) fotoğraflarını çekmesi durumudur. Eski sevgili olan kişiler bazen çıplak fotoğraflarını birbirine sosyal medya üzerinden atarken bazen de yan yana iken birbirlerini çekerler veya biri gizlice diğer kişinin çıplak fotoğrafını çeker.

Eğer rıza sonucu çıplak fotoğrafı çekmişse kişi bu suç sayılmaz. Ancak bu fotoğrafın kişinin rızası dışında internet ortamında yayılması halinde Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşacaktır. Ayrıca eğer kişi sonradan bu fotoğrafın silinmesini isterse, bu fotoğrafı bulunduran kişi söz konusu özel fotoğrafı silmek zorundadır.

Gizli Video Çekmek Suç Mu?

Gizli video çekmek suçtur. Özellikle başkasına ait cinsel içerikli video çekme suçlarıyla sık sık karşılaşmaktayız. Bu videoları cinsel şantaj için de çekenler vardır. Elde ettiği video ile mağdura şantaj yaparak maddi bir menfaat veya cinsel taciz için kullanabilir. Söz konusu video, eski sevgililerin cinsel birliktelik sırasında çekilmesiyle veya görüntülü konuşma programları üzerinden kayda alınarak elde edilebilir. Gizli video çekmek TCK’nın 134. maddesinin 1. fıkrasındaki özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşturur.

Kişinin mahremi niteliğindeki çıplak görüntülerinin, bilgisi dışında internet ortamında veya sosyal ağlarda yayımlanması halinde ise fail TCK’nın 134’üncü maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan cezalandırılır.

Gizli Video Çekimi Cezası

Gizli video çekme cezası nedir? Kişilerin özel hayatının gizliliğini gizli video ile ihlal eden kimse, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu videonun sosyal medyada ifşa edilmesi halinde kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası alacaktır.

Cinsel İçerikli Mesaj Göndermek Suç Mu?

Cinsel içerikli mesaj cezası nedir? Cinsel içerikli mesajlaşma suç mu?

Rızası olmadan bir kimseye cinsel amaçlı olarak mesaj atan kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Sosyal Medya Hesabının Çalınması

Sosyal Medya Hesabım Çalındı Ne Yapmalıyım?

Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber artan sosyal medya kullanımı hesap şifrelerinin ele geçirilmesi, hacklenmesi gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Facebook hesabım çalındı ne yapmalıyım? İnstagram hesabım çalındı ne yapmalıyım? Bu yazdığımız yazıda ne yapmanız gerektiği detaylıca açıklanmıştır.

Sosyal Medya Hesabım Çalındı Nereye Şikayet Edebilirim?

İnstagram hesabım çalındı nereye şikayet edebilirim? Facebook hesabım çalındı nereye şikayet edebilirim? Sosyal medya hesabınızın çalınması durumunda şikayeti yetkili makamlara yapmanız gerekir. Yetkili makamlar Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk kuvvetleridir. Eğer şikayetinizi kolluğa yaparsanız bu durum derhal savcılığa bildirilmelidir.

Sosyal Medya Hesabı Çalınması Suç Duyurusu

Yukarıda anlattığımız gibi sosyal medya hesabınızın ele geçirilmesi durumunda suç duyurusunu cumhuriyet başsavcılığına veya kolluk kuvvetlerine yapabilirsiniz. Kolluk kuvvetlerine suç duyurusunda bulunduğunuz zaman bu durum derhal savcılığa bildirilecektir.

Sosyal Medya Hesabının Çalınması Hangi Suça Girer?

Sosyal medya hesabının çalınması durumunda Türk Ceza Kanunu’ndaki 243. maddedeki “Bilişim Sistemine Girme” suçu oluşacaktır. Çalınan hesapla yapılacak işlemlere göre başka suçlar da oluşabilecektir.

İnstagram Hesabının Çalınması Suçu

İnstagramın çalınması hangi suç olur? İnstagram hesabının çalınması durumunda TCK 243. maddesindeki “Bilişim Sistemine Girme” suçu oluşur. Hesabın çalındıktan sonra başka bir işlem yapılması durumunda da başka suçlar oluşabilir.

Sosyal Medya Hesabı Çalma Cezası

Sosyal medya hesabı çalmanın cezası ne kadardır?  5237 sayılı TCK Madde 243 Bilişim sistemine girme suçunu ele alan maddeye göre ceza verilecektir.

TCK Madde 243 – (1) Bir bilişim sisteminin bir kısmına ya da tamamına hukuka aykırı olarak giren, şifre değişimi yaparak orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan eylemlerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi durumunda, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu eylemler nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.

(4) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri transferlerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sosyal medya hesabının çalınmasından sonra o hesapla işlem yapılması durumunda da TCK 244. maddedeki Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu oluşur.

TCK Madde 244 – (1)’de Bir bilişim sisteminin çalışmasını engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına çarptırılır.