Evi Terk Eden Kadın Ziynet Eşyası Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2019/5915 E.- 2019/9117 K.

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı kadın tarafından ziynet alacağı davasının reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece 26.01.2016 tarihli kararla davalı-davacı kadının ziynet alacağı davasının kabulüne karar verilmiş,

davacı- davalı erkek ziynet alacağının kabulü kararını temyiz etmiş, Dairemizin 23.01.2017 tarih, 2016/15910 E., 2017/637 K. sayılı kararıyla tanık Saime’nin beyanları arasındaki çelişki giderilmek üzere karar bozulmuştur. Bozma sonrasında mahkemece tanık Saime, ikinci tanık listesinde yer aldığından beyanlarına itibar edilemeyeceği, kadının ziynet alacağını ispat edemediği gerekçesiyle ziynet alacağı davasının reddine karar verilmiştir. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür (TMK m. 6, 6100 s. HMK m. 190/1). Davalı-davacı kadın dava dilekçesinde cins, nitelik ve miktarlarını belirttiği ziynetlerin bedelini talep etmiş, davacı-davalı erkek ise ziynetlerin kadında olduğunu belirtmiştir. Davalı-davacı kadın ziynet eşyasının, erkek tarafından götürüldüğünü veya zorla alındığını ispat yükü altındadır. Ziynet eşyalarının niteliği gereği, kadının ortak konuttan ayrılırken yanında götürmesi hayatın olağan akışına uygun düşer. Davalı-davacı kadın dava dilekçesinde ziynetlerin erkek tarafından alındığı ya da ziynetlerin erkekte kaldığına yönelik somut bir vakıa belirtmediği gibi, davalı-davacı kadının tanıklarının ziynetlere ilişkin somut, görgüye dayalı bir bilgileri yoktur. Gerçekleşen bu duruma göre, kadının ziynetlerin alacağı davasının reddine ilişkin mahkemece oluşturulan gerekçe doğru değil ise de; ziynet alacağı davasının reddi kararı sonucu itibariyle doğru olup, gerekçesinin düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir (HUMK m. 438/ son).


SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple ziynet alacağı davasının reddine ilişkin gerekçe düzeltilmek suretiyle ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 24.09.2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir