Yoksulluk Nafakası Artırım Davası Dilekçe Örneği

Yoksulluk Nafakasının Artırılması Davası Dilekçe Örneği – Yoksulluk Nafakası Artırım Dilekçesi 

… AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                 : ……. (T.C. …..)
ADRES                  :

VEKİLİ                   :
ADRES                  :

DAVALI                  : ……. (T.C. …..) 
ADRES                  :

KONU                    : Aylık …TL. olan  Yoksulluk Nafakasının …TL. Arttırımı ile Aylık …TL.’ye Çıkartılması İstemimiz hakkındadır

AÇIKLAMALAR    :

1-) Davalı … ile müvekkilimiz …  Aile Mahkemesinin …/…/… tarih, …/… E. ve …/… K. sayılı ilamı ile boşanmışlardır. (EK-1)

2-) Boşanma kararı ile birlikte müvekkilimiz lehine aylık …. TL yoksulluk nafakası ödenmesine karar verilmiştir.

3-) Boşanma davasının kesinleşmesinden bu davanın açıldığı tarihe kadar 5 yıl geçmiştir. Bu süre içinde ülkede gerçekleşen aşırı enflasyon artışları karşısında alım gücü sürekli düşmüştür. Müvekkil halen kiralık bir evde yaşamakta ve boşanma tarihinden bu yana da edinmiş olduğu evi, taşınmazı ve herhangi bir mal varlığı da bulunmamakta olup ilgili kayıtları mahkemenize dilekçemiz ekinde ibraz ediyoruz. (EK-2)

4-) Davalı taraf boşanma sürecinde işçi pozisyonundayken şuan çalıştığı şirkette yönetici konumuna yükselmiş ve geliri çok daha iyi hale gelmiştir.

5-) Davalının gelir durumundaki artış, yüksek enflasyon karşısında paranın alım gücündeki düşüş ve nafaka ödenmesine karar verilmiş olduğu …/…/… tarihinden davanın açıldığı bu tarih arasında geçen beş yıl değerlendirildiğinde yoksulluk nafakasının artırılması istemimizi içerir bu davanın açılma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER  :4721 S. K. m. 175, 176 ve ilgili tüm mevzuatlar

HUKUKİ DELİLLER    : Aile Mahkemesi’nin …/…/… T. …/… E. …/…. K. sayılı boşanma ilamı, mal varlığını gösteren belgeler, tanık ve sair tüm deliller

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle aylık …TL. olan yoksulluk nafakasının dava/karar tarihinden başlamak üzere …TL. arttırımı ile aylık …TL. ‘ye çıkartılmasına ve nafaka miktarının her yıl ÜFE artış oranı ile arttırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine  karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

EKLER:
1-) …. Aile Mahkemesi’nin …/…/… T. …/… E. …/…. K. sayılı boşanma ilamı.
2-) Müvekkilimizin mal varlığını gösterir kayıtlar
3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

Davacı Vekili
Av. Yekcan ÖNER

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir