Yeni Satın Alınan Evden Kiracının Tahliyesi

yeni satın alınan ev

Üzerinde kira sözleşmesi yapılmış olan bir konut veya çatılı iş yerinin, içerisinde kiracı varken de satış veya başka bir yolla devredilmesi mümkündür. Bu halde karşımıza, kiralananı devren kazanmış olan yeni malikin (ev sahibi) kira sözleşmesini devam ettirme yükümlülüğü altında tutulup tutulmayacağı sorunu çıkar.

Hukukumuzda sözleşmeler, kural olarak yalnızca tarafları bağlar. Fakat kanun kiracının korunması amacıyla, bu şekilde kiralananın sonradan üçüncü kişiye devredilmesi hallerinde sözleşmenin ayakta tutulmasını esas kabul eder. Ancak öyle haller vardır ki, yeni maliki var olan sözleşme ile bağlı tutmak, malik açısından çekilmez bir hal alabilir. Örneğin, konut olarak kullanmak amacıyla bir taşınmazı satın alan ve bu amaçla kullanabileceği başka bir taşınmaz da bulunmayan kişi, satın aldığı taşınmazın kira sözleşmesine konu edilmiş bulunması dolayısıyla kiralanandan yararlanamayacak mıdır? Bu gibi ihtiyaçlar sebebiyle kanun koyucu, bazı şartların da varlığı halinde, yeni ev sahibine kiralananın tahliyesini talep etme hakkı tanımıştır. Türk Borçlar Kanunu 351. madde bunu açıkça belirtmiştir :

“Madde 351 – Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.”

Görüldüğü üzere, kanun yeni malikin ihtiyacı sebebiyle, yazılı bildirim şartını da yerine getirmek kaydıyla, kira sözleşmesinin dava yoluyla sona erdirilmesine imkan tanımıştır. Bu ihtiyaç hallerini ve bildirim usulünü aşağıda detaylı şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca unutmadan söyleyelim ki, Türk Borçlar Kanunu’nun bu maddesi, konut ve çatılı iş yeri kiraları için özel hüküm niteliğindedir. Bunlar dışında kalan kira sözleşmelerinde bu madde uygulanmaz.

Yeni Ev Aldım Kiracı Çıkmıyor 

Kanun, taşınmazı edinen kişinin kendisinin, eşinin, altsoyunun (çocuklar, torunlar vs.), üstsoyunun (anne, baba, büyükanne, büyükbaba vs.) ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin ihtiyaçlarına tahliyenin talep edilmesi bakımından sonuç bağlar. Bu ihtiyaç, konut bakımından olabileceği gibi işyeri bakımından da mevcut olabilir. Yargıtay içtihatlarında, bu ihtiyacın samimi olması gerektiğini birçok kez vurgulamıştır. Örneğin, kira sözleşmesine konu taşınmazı kullanmaya ihtiyacı olduğu iddia edilen kişinin, aynı veya daha iyi koşullarda kullanabileceği başka bir taşınmaz mevcutsa ve buna rağmen kiralananın tahliyesi talep ediliyorsa, bu durumda samimi bir ihtiyaçtan bahsedilemez.

Yeni Ev Aldım Kiracıyı Nasıl Çıkarabilirim ?

Öncelikle yeni ev sahibi (malik), kendisinin veya maddede sayılan diğer kişilerin ihtiyacını samimi şekilde ispat edebiliyor olsun. İspatından emin olan yeni ev sahibi kiracıya bildirim yapmalıdır. Bildirim yapmadan dava yoluna gidilemeyecektir.

İlk olarak, kiralananı iktisap ettiği tarihten başlayarak 1 ay içinde yazılı olarak kiracıya durumu bildirmelidir. Bu bildirimin sonuç doğurabilmesi için 1 aylık süre içerisinde bu bildirimin kiracının eline ulaşmış olması gerekir. Yazılı şekil şartının karşılanması için bildirimin noter aracılığıyla yapılması şart olmamakla birlikte, 1 aylık süreye uyulması ve ispat açısından kolaylık sağlayacaktır. Yoksa bildirimin geçerli olabilmesi için yalnız yazılı şekilde yapılması yeterlidir.

Bu bildirimin yapılmasından sonra kanun davanın açılması için 6 aylık bir süre belirlemiştir. Bu 6 ayın ne zaman başlayacağı konusunda kanunda açıklık bulunmamakla birlikte, uygulamada devrin gerçekleştiği tarih esas alınır. Dikkat edilirse, burada uygulanan, yukarıdaki maddenin 1. fıkrasındaki usuldür. Bu fıkra hükmü uygulanırken, sözleşmenin kalan süresinin 6 aydan uzun veya kısa olması önem arz etmez. Dava her halde iktisap tarihinden en az 6 ay sonra açılacaktır. O halde, kira sözleşmesinin kalan süresinin 6 aydan kısa olduğu hallerde, bu fıkra hükmü yerine 2. fıkra hükmünün uygulanması yeni malik açısından daha elverişli olacaktır.

Şimdi de 2. fıkra hükmünü inceleyelim. Buna göre yeni malik, dilerse sözleşmenin bitiminden itibaren 1 ay içinde açacağı dava yoluyla da sözleşmeyi sona erdirebilir. Görüldüğü üzere bu fıkra hükmü, ayrıca bir bildirim yapılmasını gerekli görmemiştir. Şimdi de 351. maddenin uygulanması bakımından bir örnek verelim.

04.09.2021 tarihinde sona erecek olan kira sözleşmesine konu taşınmaz 01.07.2021 tarihinde yeni malik tarafından iktisap edilmiş olsun. Bu durumda iktisap tarihiyle sözleşmenin sona erme tarihi arasında yaklaşık 2 aylık bir süre bulunmaktadır. O zaman 2. Fıkra hükmüne göre 04.09.2021 tarihinden itibaren 1 ay içerisinde, yani 04.10.2021 tarihine kadar ilgili davanın açılması mümkündür. Ayrıca bir bildirim yapılmasına gerek yoktur. Bu halde dahi 01.08.2021 tarihine kadar yapılacak yazılı bildirimle 01.01.2022 tarihinden itibaren 1. fıkra hükmüne göre dava açılması imkan dahilindedir. Görüldüğü üzere, hangi fıkra hükmünün uygulanacağı somut olayın şartlarına göre yeni malik tarafından belirlenebilir.

Elbette kiralayan tarafta tek bir kişi mevcut ise, bildirim bu kişiye yapılacak ve açılacak dava bu kişiye karşı ikame edilecektir. Ancak birden fazla kiralayanın olduğu durumlarda bildirim her bir kişiye ayrı ayrı yapılmalı ve davalı tarafta kiracılardan her biri bulunmalıdır. Kiralanan taşınmazın aile konutu olarak kullanılması durumunda da söz konusu bildirim hem kiracıya hem de eşine ayrı ayrı yapılmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tahliye talepli davayı açan yeni malik, bu davayı kazanması ve taşınmazı tahliye ettirmesi durumunda, belirli bir süre için bu taşınmazı nasıl kullanacağına dikkat etmelidir. Zira 3 yıllık süre geçmeden, tahliye edilen taşınmazın başka bir kişiye kiraya verilmesi durumunda, yeni malikin hakkını kötüye kullanmış olduğu iddiasıyla tazminat talep edilmesi mümkündür. Türk Borçlar Kanunun ilgili maddesini birlikte inceleyelim.

Madde 355 – Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz.

Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz.

Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.

İhtiyaç sebebiyle kiralananı tahliye ettiren ve henüz 3 yıl geçmeden eski kiracıdan başkasıyla sözleşme akdeden yeni malik bakımından 1. ve 3. fıkra hükümleri uygulama alanı bulur. Bu durumda malik aleyhine son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminata hükmedilebilir. Yeni malik ancak haklı sebeplerin varlığını iddia ederek tazminat ödemekten kurtulabilir. Malikin kötü niyetli olduğu durumlarda hakim daha yüksek bir tazminata da hükmedebilir

İlginizi Çekebilir

 1. Avatar
  Yucel Cevapla

  Merhaba,

  Evi yeni aldım… 21.04.2022…
  Kiracıya hemen ihtar çektim kiracı çıktı… (m.350 ihtiyacım olduğu için çıkardım)

  Ben 3 ay ailemle beraber yeni evimizde oturdum ama işime uzak olduğu için artık oturamıyorum annemin üzerine olan eve döneceğim… (yolda geçen sürem günlük en az 1saat uzadı)

  Eski kiracım dava ederse kazanır mı?

  Dipnot:İstanbulda farklı bir lokasyonda ulaşıma ve işime biraz daha ters bir yerde evim var kiracımız 2 yıldır oturuyor ve onun sözleşmesi devam ediyor o nedenle yeni evimdeki kiracıyı çıkardım…

  Desteğinizi için şimdiden teşekkür eder, zor zamanlarda kolaylıklar dilerim

  Saygılar

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, TBK m. 355 gereğince; Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz.

  • Avatar
   Deniz

   Merhaba yeni bir ev aldık ve kiracıya ihtar çektikten 6 ay sonra kiracı çıkmazsa dava işlemleri uzu sürüyor mu? Ne kadar bir zamanda kiracıyı dava ile çıkarabiliriz

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, dosyanın düşeceği mahkemenin yoğunluğuna göre süreler değişiklik göstermektedir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  • Avatar
   Zafer

   Biz temmuz ayında kira sözleşmesini yeniledik ev sahibi de evi başkasına sattı onlarda bize 1 nisana kadar boşaltmamız için ihtar çekmiş ama biz o tarihe kadar ev bulamazsak ne olacak bizim halimiz biz okullar kapanana kadar süre istemiştik

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, yeni ev sahibiniz ihtarnamede size en az 6 ay süre vermesi gerekmektedir.

  • Avatar
   haluk dinler

   merhabalar hocam,yeni ev sahibi mülk devrinden ötürü şekil şartlarını yerine getirmek suretiyle kiracıyı çıkarırsa ancak kendi oturmayıp 3. şahsa kiraya verirse,eski kiracının bu evde kira kontratı yapılıp yapılmadığını, mülk sahibinin kendisinin veya alt üst soylarının oturup oturmadığı durumunun tespitini yasal yollarla öğrenebilme hakkı var mıdır? yoksa kendi imkanları ile mi öğrenip ispat etmesi gerekmektedir?
   (şimdiden teşekkür ederim)

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, dava açarak gerekli araştırmanın yapılması için mahkemeden talep etmeniz gerekiyor.

  • Avatar
   Asiye Sağesen

   Merhaba, 1 ay önce kiracısı olduğum daire satıldı. Yeni ev sahibi hıkuksuz olarak istediği kira bedelini kabul etmediğim için sözleşmeyi yenilemek istemedi ve ihtarname gönderdi. Ben çıkmak istemiyorum.Ne yapabilirim? Teşekkür ederim

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, ihtarnameye cevap yazabilirsiniz ancak zorunlu değil. Tahliye davası açıldıktan sonra da dava dilekçesine karşı cevap vermeniz gerekmektedir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz.

  • Avatar
   Okan çetinalp

   Merhaba . 11 aydir kiracisi oldugum evde . Odeme yaotigimiz kisinin tapu sahibi olmadigini ogrendik. Simdi eve kendisi oturacagini belirterek cikartmak istiyor . Birde evi satmis gibi gosterip evden cikartmaya calisiyor . Nasil bir yol izleyerek hakkimi alabilirim. Bizi evden cikartabilirlermi

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, kira sözleşmesindeki bilgileri bilmediğimiz için size yardımcı olamayız. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz. İyi günler dileriz.

  • Avatar
   Rabia

   Methaba
   06 06.2022 tarihinde mülk satın aldım 1 ay içerisinde kiraciya ihtar çektim noter aracılığıyla fakat ihtar adresin doğru olmasina rağmen ulaşmamış. Bu sürec icerisinde kiraciya evi tahliye etmesi yonunde whatsaptan mesaj attim kendiside evi tahliye edecegini belirtti defalarca fakat aylardir bizi oyaliyor. Kendimde kiraciyim evimr tasinmak istiyorum fakat kiraci evden cikmiyor tahliye davasi actim ocak 2023 te. Ihtarnamenin kiraciya ulasmamis olmasi sorun teskil edermi cok magdurum lutfen yardimci olun

  • Avatar
   Fer

   Yeni ev aldik icinde evin eski sahibi otutuyor kanuni okarak ne kadar surede cikmasi gerekin

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, aranızda herhangi bir anlaşma olmadıkça evi hemen size teslim etmesi gerekiyor.

 2. Avatar
  Bora Cevapla

  25.09.2021 tarihinde babam üzerime ev yaptı bu evin içinde kiracı bulunuyordu
  1 yıllık her sene biten bir sözleşme
  15.07.2022 tarihinde sözleşme sonlanıcak
  Ben sözleşme bittiğinde kiracıyı tahliye edebilir miyim

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, yeni satın alınan evden kiracının çıkarılabilmesi için belirli koşulların olması gerekir. Koşulların yerine getirilip getirilmediğini öğrenmeden net bir şey söylenemez. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

  • Avatar
   Ümit Demirel

   Merhaba yeni bir ev aldım içinde kiracı var sözleşmesinin bitimine 5 ay var başka evimde yok benim oraraya taşınmak zorundayım nasıl cikartirabilirim kolay gelsin

 3. Avatar
  Şahin Cevapla

  Merhaba, yeni ev aldım, mevcut kiracı eski sahibiyle hatır gönül sebebiyle çok çokcüzi fiyata oturuyor. Kontratı 4 aya bitecek, yeni makul bir konrata yanaşmıyor, evden cıkartamazsin diye meydan okuyor. Ne yapalım. Mülkiyetim üzerinde tasarruf edemiyorum

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, yeni satın alınan evden belirli şartlar halinde kiracı evden çıkarılabilir, detaylı bilgi yazımızda yer almaktadır veya dilerseniz bizimle iletşime geçebilirsiniz.

  • Avatar
   Ceyda

   Merhabalar EKİMde evi kiraladım ve 2 ay sonra kiraladığım ev başkasına satıldı.. Benim yaptığım sözleşme 1 yıllık ve peşin ödendi sözleşmem 25.10.2023 te bitiyor. Yeni ev sahibi beni evden çıkarabilir mi?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, yeni ev sahibi kanundaki sürelere uyarak ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir.

 4. Avatar
  Yavuz Cevapla

  Merhaba, oturmakta olduğumuz apartmanı komple yeni bir ev sahibi satın aldı. Bizi çıkartıp apartmanda tadilat yapıp otele dönüştürmek ve binayı o statüde kullanmak istiyor. Sözleşme yenileme tarihine 9,5 ay var. Noterden ilk ay içinde gönderilen ihtarname sonrasında, 6 ay sonra evi bu gerekçeyle boşaltma davası açabilir mi ? Bu geçerli bir gerekçe midir ?

  • Avatar
   Av. Gülce Kılıç

   Merhabalar, TBK m.350/2’ye göre kiraya veren, kira sözleşmesini; kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak 1 ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilecektir.

  • Avatar
   Elif şahin

   Merhaba evi temmuzda aldık. İhtarname çektik. Komik bir rakama oturuyordu ve kiramıza belli bir oranda zam yaptı kiracı. Eski ev sahibiyle yaptığı sözleşme eylülde bitiyor. Biz sözleşme yenilemdik.
   Sorum şu “kirayı aramızda anlaşıp zam yaptığımız için 6 ay sonra açacağımız dava hakkını kaybetmiş olduk mu?” Bir an evvel de aldığımız eve taşınmak istiyoruz.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, kiraya zam yapmanız ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açmanıza engel değil. İyi günler dileriz.

 5. Avatar
  Dilek Cevapla

  Merhaba
  İl dışından tayin nedeni ile gelen ve kiracılı yeni ev satın alan, aldığı gün de ihtiyac nedeni ile tahliye icin ihtarname gönderen bir memur için “2. fıkra hükmünü inceleyelim. Buna göre yeni malik, dilerse sözleşmenin bitiminden itibaren 1 ay içinde açacağı dava yoluyla da sözleşmeyi sona erdirebilir.” demek sözleşme bitiminden itibaren 6 aylik sürenin beklenmeden tahliye davasının açılabileceği ve yeni malikin evi dava masraflarının karşı tarafa rücu ettirebileceği anlamına mi gelir? Kontrati 01.07.2020 de yapılmış ve süresiz hale gelmis 2. Yılı dolmak üzere olan bir kiraci 6 ay yasal hakkim var onu kullanacağım sonra da dava açarsınız dediğinden karşılıklı anlaşmamız mümkün olmadı
  Teşekkürler simdiden

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, kira sözleşmesinin sona ermesine 6 aydan daha kısa bir süre kalmışsa yeni malik TBK 310. maddesi gereğince 6 ay sonunu beklemeden sözleşmesi süresinin bitiminden itibaren 1 ay içinde dava açabilir.

 6. Avatar
  Cemal Cevapla

  Merhaba yeni bir taşınmaz aldım önceki sahibi ile olan kontrat süresi yaklaşık olarak 10 ay gibi bir süre var kiracı çok ucuz bir miktarda kira veriyor yani piyasa bedelinin neredeyse yarısı kadar.ihtarname çektikten sonra nasıl bir yol izlemeliyim çünkü firma bizim talep ettiğimiz kirayı ödemeyi kabul etmiyor
  Teşekkürler

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, kiralananın tahliyesini mi istiyorsunuz yoksa kirada artış mı? Detaylı bilgi için randevu alabilirsiniz..

  • Avatar
   Seçil kahya

   8 haziranda kiracılı evi satın aldım.kiracı 7 yıldır oturuyormuş ve kontratı bulunmuyor eski ev sahibinin tanıdığı olduğu için kira sözleşmesi yapılmamış ve çok ucuZa kalıyormuş.8 haziranda noterden ihtarname gönderdik.6 ay hakkım var çıkmam diyor kirayı da arttırmıyor.biz de şu an oturduğumuz evde hem kira ödüyoruz ben de kredi ödüyoruz 6 aydan sonra çıkacağını da hiç sanmıyorum nasılsa mahkeme aylar yıllar sürüyor ben bu fiyata ev bulamam diyor

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, ihtiyaç nedeniyle önce ihtar gönderip sonra tahliye davası açılması gerekiyor. Sürelere mutlaka dikkat etmeniz lazım. Aksi halde zaman kaybı yaşayabilirsiniz.

 7. Avatar
  Gıyasettin VURAL Cevapla

  Merhaba 31.05.2022 tarihinde bir ev aldım kendim oturmak için
  İçerisinde kiracı var
  01.06.2016 tarihinde kira sözleşmesi imzalamışlar ve 6 senedir oturuyor.
  Kiracıyı çıkarmak için ne yapmam gerekiyor. ihtar mı çekmeliyim yoksa 2. bölümdeki gibi direk mahkemeye versem olur mu?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, öncelikli olarak ihtar çekmeniz daha iyi olacaktır. Aksi takdirde dava açmanız gerekir.

  • Avatar
   Kübra kaş

   İçinde oturduğumuz ev satıldı. Sözleşmenin bitmesine bir ay var. Bizi direkt çıkartırlar mı

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, yeni alan kişi ihtiyaç nedeniyle tahliye etmenizi isteyebilir. Ancak belirli süreleri vardır.

  • Avatar
   Leyla

   Merhaba. 16.09.2022 tarihinde bir ev aldım.ayni gün kendim oturacağımi bildiren ihtar cektim. Içindeki kiracının kontratı 1.11.2022 tarihinde sona erecek. Avrupa yakasında evim var ancak işim anadolu yakasında olduğu için işime yakın ev aldım. Dava açma hakkım var mı?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, dava açmanız hakkı bulunmaktadır. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz. İyi günler dilerim.

  • Avatar
   secil sikkin

   Merhaba. Kiracısı olduğumuz ev satıldı ve bizden Haziran 15 e kadar evi tahliye etmemiz istendi. Taşınma masraflarımi karsilattirabilir miyim.

 8. Avatar
  gürbüz altay Cevapla

  Merhabalar yeni taşınmaz aldım.içerisinde kiracı oturmakta ve kira kontratı eski ev sahibi ile yapılan kontrattır.kiracı yaklaşık 3 yıldır bu taşınmazda oturmaktadır.yeni malik olarak kira kontratına tarafına oluyorum.kira kontratının süresi 1 ay sonra bitecektir.Ayrıca şu an için kiracıyı çıkarmak gibi bir niyetim yoktur.
  Size sormak istediğim yeniden kira kontratı yapmaya gerek varmıdır.eski kontrat ile devam edilirmi.çünkü eski kontrat 3 yıllık.ben yeniden yaparsam kiracıyı 10 yıl sonra çıkarabilirim .Eski kontrat devam ederse 7 yıl sonra 10 yıllık süre dolar.Cevap verebilirseniz memnun olurum

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, eski kira sözleşmesi ile devam edebilirsiniz.

  • Avatar
   Derman

   Merhaba. Satin aldigim ev icin ihtarname yolladim ve 1 ay suresi dolacak. Kira sozlesmesi de yok evdeki kiracinin. Cikmak icin oyaladigini dusunuyorum hala ev bakiyor.
   Ne zaman mahkemeye vermeliyim acaba ya da ne kadar surem vardir yardimci olur musunuz?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, kira başlangıç tarihinin tespit edilmesi gerekir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 9. Avatar
  Tamer Cevapla

  Merhaba,
  Yeni ev satın aldım. Kiracıyı da, oğlumu oturtmak için yazıda belirttiğiniz şekilde çıkarttım. Oğlumla aramızda bedelsiz kira sözleşmesi yaptık. (Aramızda yaptığımız bu sözleşmede evi başkasına kiralayabileceği maddesi de var) Oğlum evi başka birisine kiralarsa bu durumda eski kiracının tazminat hakkı yine doğar mı?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Evet doğar. Eski kiracınıza öncelik vermek zorundasınız.

 10. Avatar
  Fatih Cevapla

  Merhaba,
  Yeni satın aldığım ev için noter vasıtası ile ihtarname gönderdim. Ancak kiracı ihtarnameyi almamış. Evde kimseyi bulamamışlar denilmiş. Noter kimseye teslim edilmedi şeklinde aradı beni. Aynı ihtarı tekrar mı göndermek gerekir.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, evet tekrar göndermeniz gerekiyor.

  • Avatar
   Tuncay Doruk

   Merhaba
   28.04.2022 tarihinde bir ev aldık. İçerisinde kiracı var ve sözleşmesi de 15.07 de doluyor. Kendisine 29 Nisan da ihtarname yolladık ve kendimizin evde ikamet edeceğini, bu sebeple de sözleşme bitiş tarihinde evi bosaltmasini talep ettik. Kendisi bize sözlü olarak tamam demesine rağmen, ev bulamadığını gerekçe göstererek ve olası bir dava durumunda benim bu durumdan zararlı çıkacağım iddiasında bulunuyor. Kendisine dava açmam halinde, kanunun kendisini haklı çıkaracak bir durumu var mıdır ?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, ihtiyaç nedeniyle açılacak olan davada ihtiyacınızın olduğunu ispatlamanız durumunda davayı kazanabilirsiniz. Davanın uzman kira avukatı aracılığıyla yürütülmesi önem taşımaktadır. İyi günler dileriz..

 11. Avatar
  Doğa Cevapla

  Merhaba yeni bir yer satın aldık, tadilata başlanacak ama içerisinde oturan var ve kendilerinin kira sözleşmesi yok, 150 tl gibi bir fiyata hatır için oturuyorlarmış. Elektrik, su gibi bir faturalar başkası adına kayıtlı, oturan bu kişiler adına kayıt yok. Bu kişiler için ihtar çektik ancak zorlayacak gibiler. Bizim yeni malik oluşumuzdan beri ilk defa 150 tlyi banka hesabımıza atmışlar biz yeni malik olarak bunu geri verebilir miyiz çünkü tahliye süresince bu cüzi miktarda kalmalarını istemiyoruz. Bu durumlar çerçevesinde tahliye süreci için yeni bir bedel koyabilir miyiz?
  Teşekkürler

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, tahliye için birkaç yol bulunmaktadır. Bizimle iletişime geçip uzman avukatımızdan danışmanlık alabilirsiniz. İyi günler dilerim.

  • Avatar
   Fatma

   Merhaba,
   Konut kredisi ile 14.06.2023 evi yeni aldım içindeki kiracı 1 ay dolmasına rağmen evden çıkmıyor. Eski Kira sözleşmesi bu ay doldu %25 lik zammı da vermek istemiyor. Bana ait 2. Evim yok ve bende kiracıyım. Kredim ve kira ödemem çok fazla. En kısa sürede evime geçmezsem kredi ödemelerim aksayacak. En kısa tahliye süresi nedir bu maduriyetim için nasıl bir yol izlemeliyim ?

 12. Avatar
  yusuf Cevapla

  Merhaba yeni ev aldım 1 ay içinde ihtarname göndermek gerekiyormuş ama bilmediğim için gönderemedim.Önceki ev sahibi ile eylül e kadar sözleşmesi devam ediyor.Tekrar sözleşme yaparak istediğim kira bedelini isteyebilir miyim ya da kabul etmezse ve çıkmak istemezse önceki kira bedelinin yüzde 25 oranında zam yaparak oturmaya devam edebilir mi.Evden tahliyesini isteyebilir miyim?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, ihtiyaç nedeniyle ihtar göndermeniz gerekiyor. Diğer sorularınız için randevu almanız gerekiyor. Uzman Avukatımız size yardımcı olacaktır. İyi günler.

 13. Avatar
  yusuf Cevapla

  Merhaba yeni ev aldık ama 1 ay içinde ihtarname çekmedik çünkü bilmiyorduk.Daha önceki ev sahibi ile sözleşmesi eylül e kadar.Eylül den sonra istediğim kira miktarında devam etmezse ve yuzde 25 den fazla ödemem derse tahliye ettirebilir miyim?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, önceki ev sahibinin yaptığı kira sözleşmesiyle bağlısınız. Detaylı bilgi için randevu alabilirsiniz. İyi günler.

 14. Avatar
  Hale Cevapla

  Merhaba bir konut satın alacağız. Ama içinde kiracı var. Kiracı çıkmam diyor 2 yıl daha oturacağım diyor. Kirayida istediğimiz gibi artirmiyor. Sözleşmesi bu ay bitiyor. Evi aldığımızda hemen ihtar name çekip eğer ihtarnameyi almazsa ne olur. Ve nasıl bir yol izlemeliyiz

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, yeni aldığınız evden kiracının tahliyesini tek başınıza yapmanız mümkün değil. Uzman avukatlarımızdan hukuki destek almak için randevu isteyebilirsiniz. İyi günler dileriz.

  • Avatar
   Vasfiye Zeki

   Merhaba 8 Haziran da evi aldım
   İçinde kiracı var ve komik bir rakama oturuyor.
   Ev harabe .tadilat olması gerekiyor.kira sözleşmesinin bitmesine 7 ay var.Evden çıkmasını sözlü olarak talep ettik.noterden ihtarnameyi yeni çekeceğim.
   8 temmuzdan önce mi elinde olması gerekiyor. Yoksa ihtarname çektiğim tarih mi önemli.
   Evde düzenli kalmıyor.
   8 temmuzda. Önce elinde olmaz.
   Ne yapmalıyım?
   Şimdiden teşekkürler ????

 15. Avatar
  oktay Cevapla

  Ucuza oturup çıkmayan kiracıyı çıkarabilmek için, evi bir yakınıma satsam o ihtar çekip kiracıyı çıkartsa, kiracı çıkınca da bana evi geri satsa sorun olur mu ?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Sorun olur. Daha hukuki ve etik yollardan gitmenizi öneririz. İyi günler dileriz.

 16. Avatar
  Gizem Cevapla

  Merhaba, şuan kiracı olarak oturduğum ev satıldığı için 27.05 2022 tarihinde bir ev aldım. İçinde kiracı var. Kontratı 06.06.2022 tarihinde bitti evi alma aşamasında ve sonrasında kendim oturacağım için boşaltmasını söyledim. Herhangi bir kira alışverişim olmadı, kontrat yenilemedim. Oturduğum ev de satıldığı için hemen taşınmam gerekiyor. Fakat aldığım evde oturan insanlar sürekli oyalıyorlar beni, nasıl bir yol izlemem lazım?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılması gerekiyor. Detaylı bilgi için bize ulaşarak randevu isteyebilirsiniz.

  • Avatar
   Halit

   Merhaba iyi günler,
   Şuan annem ve babamla birlikte oturuyorum ve aynı binada annemin başka bir dairesi var ve içinde kiracı var. Ayrı daireye geçmek istiyorum. Bu yüzden o dairedeki kiracıyı çıkarmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Evi üstüme devir de alabilirim. İlerleyen zamanda Evlenme durumum var Başka bir daireye geçebilirim. Bu dairenin mülkiyetini o zaman anneme tekrar versem tekrardan başka bir kiracı alabilir mi?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, internet sitesi üzerinden sadece kısa sorulara kısa cevaplar verilmektedir. Sorunuzun cevabı için danışmanlık hizmeti almanız gerekmektedir. Danışmanlık almak için Whatsapp uygulaması veya GSM üzerinden randevu talep edebilirsiniz

 17. Avatar
  m k Cevapla

  06.12.2021 tarihinde bir ev aldım. evde oturan eski mülk sahibi, onunla 15.06.2022 tarihine kadar oturacağına ve bana kirada oturduğum evin kirasını ödeyeceğine dair anlaştık ama süresi geçti hala evden çıkmadı. elimde de sadece bi tane imzalı kira sözleşmesi var. orada da 15.06.2022 tarihinde çıkacağına dair beyanı var. ancak halen daha çıkmadı bizim telefonla konuşmalarımızda mesajlaşmalarımızda da 15.06.2022 tarihinde çıkacağına dair beyanı var en kısa süre de içinde oturanı nasıl çıkarabilirim.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılması gerekiyor. Detaylı bilgi için bize ulaşarak randevu isteyebilirsiniz.

 18. Avatar
  YUSUF U. Cevapla

  MERHABA,
  SATIN ALMAKTA OLDUĞUM EVDE KİRACI BULUNMAKTA, SÖZLEŞMESİ YOK, EVDEN ÇIKMAYACAĞIM DİYOR, YABANCI UYRUKLULAR. KİRACI EVE MASRAF YAPTIM FATURAM VAR BANA PARA VERİRSİNİZ DİYEREK YÜKLÜ MİKTAR PARA İSTİYOR, ESKİ EV SAHİBİ MASRAFI O DÖNEM KİRADAN DÜŞTÜĞÜNÜ BELİRTİYOR. KİRADA OTURMAKTAYIM VE BENİMDE SÖZLEŞMEM BİTİYOR, EVDE OTURANLARI ÇIKARTMAK İÇİN 6 AY BEKLEMEM GEREKİYOR MU?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, yazılı olarak bir kira sözleşmesinin olması şart değil. Tahliye için çeşitli yollar bulunmamaktadır. Detaylı bilgi için lütfen randevu isteyiniz. İyi günler

 19. Avatar
  Turan Cevapla

  23.03.2022 tarihindr ev aldim ve kira konturatti aldigim dan 10 gun once bitmisti ve kiraci ile konustugumda kirada anlasamadik ve 3-4 ay idare etmemi istedi bende iyi niyetli olarak kabul ettim bugun iribari ile tanidim sure bitti cikmasini istedim ama cikmayacagini soyluyor bu konu ile ilgili bana yardimci olur musunuz ne yapmaliyim

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, kiracının tahliyesi için çeşitli yollar bulunmamaktadır. Detaylı bilgi için lütfen randevu isteyiniz. İyi günler

 20. Avatar
  Tutku ÇAKIR Cevapla

  Merhabalar,

  Annem küçüklüğünün geçtiği semtte oturmak için tüm birikimiyle bir ev aldı. Ev alırken eski ev sahibi ve emlakçı kiracının Temmuz ayının sonunda çıkacağını söyledi. Tabi evi kontrol ederken kiracı da temmuzda çıkacağını söylemişti. Tapu devrinden sonra tedbir amaçlı noterden ihtarname çektikten sonra kiracı, kiraların çok arttığını söyleyerek çıkamayacağını bildirdi ve anlaşmak istedi. Biz çıkmasını istediğimiz için “mahkemede görüşürüz o zaman” dedi. Kiracıdaki bu kötü niyet ispat edildiği halde mahkeme sürecinin daha erken sonlanmasını sağlar mı? Emlakçı yanaşmasa da tanıklıktan çekilemeyecek kişi olduğu için tanıklık yapması zorunlu olarak görülebilir mi?
  Paylaşımlarınız ve cevaplarınız için sağ olun.

  • Avatar
   Av. Gülce Kılıç

   Merhabalar,
   Kiracının mahkeme sürecinin daha erken veya daha geç şekilde sonlanmasına müdahale edemez. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açmanız gerekiyor.
   Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 21. Avatar
  Halil su Cevapla

  Merhaba güzel bilgiler için teşekkürler. Kiracılar bu durumu devirden sonra 6 ay oturma hakkım var şeklinde düşünüyor işlerine geldiği için. Oysa işin diğer tarafında bir sürü emek ve borcla alınan eve maliki oturamıyor. Bu tür kiracılara Allah vicdan nasip etsin.

 22. Avatar
  Kaan Cevapla

  Merhabalar,
  Yeni aldığım evde eski kiracılar var. Yaklaşık 2 senedir oradalar. Biz evi almadan önce kısa sürede çıkacaklarını söylediler. Ama şu an hala çıkmadılar. Evi üstümüze aldığımızdan beri 1 ay süre dolmadı. İhtar sürem devam ediyor. Kiracı herhangi bir sözleşme ibraz edemiyor. Bu durumda ihtardan sonra ne zaman dava açma hakkım doğuyor? ve davayı kazandığım taktirde dava masrafları kime ait olur? Şimdiden teşekkür eder kolaylıklar dilerim.

  • Avatar
   Av. Gülce Kılıç

   Merhabalar, davayı kazanmanız durumunda yargılama masrafları karşı tarafa yükletilecektir. Taşınmaz mülkiyeti üzerinize geçtiğinden itibaren 1 aylık süre içerisinde ihtarname çektiyseniz, 6 ay sonrası için dava açma hakkınız bulunmaktadır.

  • Avatar
   KAAN

   Tekrar merhaba,
   öncelikle hızlı cevabınız için çok teşekkür ederim. Kiracı kira sözleşmesi ibraz edemiyorken bile 6 ay beklemem gerekiyor mu? Ek olarak başka evim olmadığı için tahliye davası açıcam ve orada ikamet edeceğim. Tahmini olarak dava ne kadar sürer. Teşekkür ederim.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, detaylı bilgi için randevu talep etmeniz gerekmektedir. İyi günler dileriz.

  • Avatar
   Güven

   Merhabalar, ev sahibim yüksek kira artışını kabul ettiremediği için bahane olarak evi satıyorum diyor. Evden çık diye baskı yapıyor. Nasıl bir yol izlemem gerekir.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, şuan için bir şey yapmanız gerekmiyor. Size karşı hukuki bir işlem başlatıldığında bize ulaşabilirsiniz. İyi günler

 23. Avatar
  Dilek Sahin Cevapla

  Merhaba, 6 yıldır kirada oturduğum ev satıldı, yeni ev sahibi kendi kullanım amacıyla hem 6 ay içinde evden çıkmamı, hem de evden çıkana kadarki süre için kiranın 3 katı kadar zam istediğini yazılı ihbarname ile tarafıma bildirdi. ben zaten bu 6 aylık süre içinde son zamanlarda çok artış gösteren kira bedellerini ödememek için kendi evime taşınacağım. İhbarname sonrasında da tarafıma kira tespit davası açtı. Yeni ev sahibi kendi kullanım amacıyla benim evden çıkmamı isterken ki ben de bunu kabul etmişken mevcut kira sözleşmesi iptal olmuş olmuyor mu? İptal olmuş sözleşme için de süresi 5 yılı geçtiği için kalan 6 ay olan tahliye süresince zam yapma hakkı var mı acaba? Teşekkürler.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, önceki kira sözleşmesi aynı şekilde devam eder. Kira tespit davası da kira dönemlerine ve ihtarın süresinde çekilip çekilmediğine göre geçmişe dönük olarak açılabilir.

  • Avatar
   Gökhan

   Ben izmirde ev almıştım 6 ay önce içinde kiracı vardı. Kontratı haziran sonunda bitiyordu. Ona da dedim ki ben tayin olucam kendim oturmak istiyorum o yüzden aldım. O da tamam dedi. Aynı gün de tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesi yaptık. Ama aynı gün yapılan geçersiz oluyormuş. Şimdi de ev bulamıyorum kiralar çok yüksek diyor. Ocaktan beri de kosovada görevdeyim ihtar çekmedim çıkar diye. Ben tayin olduğumu belirtip ve kendi evimde oturmak istediğimi belirtip dava mı açmam lazım noterden ihtar mı çekmem lazım bilmiyorum. Senin bilgin olduğu bir konuysa fikir verir misin? Ben Eylül sonuna kadar lojmanı boşaltıcam o zamana kadar temmuz 1 de başlatsam dava ya da diğeri hangisi olacaksa süreç yeterli olur mu? Çıkmama hakkı var mı?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, ihtiyaç nedeniyle tahliye dava açma hakkınız var. Detaylı bilgi için online randevu alabilirsiniz. İyi günler dilerim.

 24. Avatar
  Devrim Cevapla

  30 Mayıs Tarihinde Ev aldım kiracılar 15 gün içinde çıkacağını söyledi almadan önceki görüşmemizde. sonra ek 15 gün daha istediler. 1 aylık ihtar süresi tam olarak kaç gün olarak sayılıyor. 30 Haziran günü (yani bugün) ihtar çekip altsoyumun oturacağını söylesem geç kalmış olur muyum (30 Mayısta alındı ev). Kira sözleşmesinde kiracı iki kişi olarak gözüküyor, ama noterde tek kişi görünüyor. Ben 29 haziranda noterde görünen tek kiracıya ihtar çektim. İki kişiye de çekmen gerekiyordu dediler. Telefon numaranızı alabilirsem sizden destek almak istiyorum. Eski ev sahibi kiracılara “siz evi alırsanız evden çıkarız hiç merak etmeyin” demeleri konusunda telkinde bulunmuş bu şekilde eski ev sahibi beni oyuna getirmiş buna kiracıları da alet etmiş. Elimde yazılı bir delil yok malesef. Kiracının kendi beyanı. Neler yapabiliriz. Aynı il içinde eşimle ortak aldığımız bir ev var ama bu aldığım ev başka ilçede tahliye edebilir miyiz?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, 05443120902 nolu numaradan bize ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.

  • Avatar
   Murat

   Merhaba 6 aydır kiracıym ben sözleşme yapılmadı bankadan yatırıyorum kirayı ev sahibi damadına satmış güya evi damadı da oğlunu oturtacak ve bana bir ay içinde çık diyor benim ne yapmam lazım ev damadının üstüne olursa ve oğlu oturacaksa tazminat açabilir miyim bir de ev hala eski ev sahibinin üstüneyse yine de çıkmam mı lazım

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, yeni ev sahibi ihtiyaç nedeniyle tahliyenizi isteyebilir. Ancak bu ihtiyacın samimi olması gerekir.

  • Avatar
   Deniz

   Merhaba,kiracım çeşitli gerekçelerle boru patlamasi,bakım yaptırdım vs. gerekçelerle fatura ibraz etmeden kiradan kesiyor.3 ay önce evin tadilat tamiratini yaptıracağımizi süresinin dolacağı Eylül 2022 de evi boşaltmasıni sözleşmenin
   yenilenmeyeceğini bildirdim .Ancak çıkmayacağını söyledi.Noterden ihtar gönderdim.Dava açmam gerekiyor mu ? Kazanabilirmiyim? Elektrik vs. üzerine almadı kapattirabilirmiyim ? Tadilat sonrası evi satacagim.Teşekkürlerr

 25. Avatar
  Hüseyin Çakkala Cevapla

  Merhabalar. Oturduğum ev satın alındı alan kişi oturacak ihtar çekildi. Bu sebeple gidip ev aldım borca girdim ve ilk evim ihtiyaçtan oturacağım. Nisan ayında evi aldım ihtar çektim kiracıya 25.07.2022 tarihinde çıkması gerekir. Bana çıkmayacağını söylüyor. Nasıl bir yol izleyebiliriz.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açmanız gerekiyor.

 26. Avatar
  sinem baran Cevapla

  merhaba, 2017 eylül ayından beri kiracı olduğum daire, ev sahibinin %127 zam talebini kabul etmediğimi belirtmemden 5 gün sonra evi sattığını iletti, yeni ev sahibi 5 sene dolduğundan dolayı çok yüksek oranda zam talep edebilir mi? yada evden çıkmamı isteme hakkı bulunuyor mu? teşekkürler.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, yeni satın alan kişi ihtiyaç nedeniyle evi boşaltmanız için dava açma hakkına sahiptir.

 27. Avatar
  Mehmet Cevapla

  İyi günler ben kiracıyım ve yeni bir daire satın aldım fakat dairede kiracı vardı ben dairenin tapusunu 15. 05. 2022 de devraldım evi satın aldığım kişiyle kiracı arasında herhangi bir kira sözleşmesi yok evi satmadan önce kiracıya sözlü olarak evi boşaltmasını söylemiş ve ben evi satın aldıktan sonra kiracıya 2 ay bir süre tanıdım fakat kiracı bu 2 ayın sonunda evi tahliye etmedi birde benden önceki ev sahibine 2 ay ve banada 2 aydır kira ödemiyor ayrıca site yönetim aidatlarınıda ödememiş. Enson 30 .07. 2022 ye kadar sözlü olarak boşaltmasını söyledim. Eğer o tarihlerde evi boşaltmaz ise ne yapmalıyım bende kiracıyım ben her ay kiramı ödüyorum madur oluyorum nasıl bir yol izlemeliyim. Şimdiden teşekkür ediyorum.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, kiracının evi boşaltmaması durumunda ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilirsiniz.

 28. Avatar
  mehmet Can Cevapla

  Merhaba. Bir taşınmaz aldık içinde kiracı var. Oturmak üzere satın aldık. Kendisi Eski ev sahibi ile hiç sözleşme yapmamış. En kısa zamanda nasıl çıkartabiliriz? Noterden ilk ay ihtar çektik çıkması için. Ama 6 aydan önce çıkartmamız mümkün mü?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açmanız gerekiyor. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 29. Avatar
  Musa Cevapla

  Merhabalar 07/09/2018 tarihinde oturan kiracıyı satış vs hiç bir durum olmadan tadilat nedeni ile tahliye etmemiz mümkün mü

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, evin esaslı onarımı nedeniyle kiracının tahliyesi istenebilir.

  • Avatar
   Zekiye

   Oturduğumuz ev satildi evi satin alan mal sahibi hemen çıkmamızı istiyor bizde kiracimiz çıkmadan çıkamıyacagimizi söyledik kendi kiracimiza ihtiyaçtan diye dava açtık biz kiracimizi çıkarmadan oturduğumuz evi alan mal sahibi bizi çıkara bilirmi üstümüze kirada olan evimizden başka birşey yok

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, yeni ev sahibinin ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açma hakkı vardır.

 30. Avatar
  Cahide Demiraydın Cevapla

  Merhabalar. Mart ayında yeni ev aldım. İçinde kiracı vardı, ancak sözleşmesi ben evi almadan 3 ay önce zaten sona ermişti. Yani eski malik ile devam eden bir sözleşmesi yoktu. Evi aldığımda sözleşmeyi yenilemedim ve evi boşaltmalarını istedim. Ekonomik koşulları gerekçe gösterip süre istediler. Kendilerine sözlü olarak 3 ay içinde boşaltmalarını söyledim. Bu 3 Aylık süre zarfında da bana havale yoluyla eski kiranın bir miktar fazlasını kira bedeli olarak gönderdiler. 3 Aylık süre doldu, ancak ev bulamadıklarını söyleyip çıkmıyorlar. 3 aydır da site aidatlarını ödememişler. Evi yatırım maksatlı aldım, evde oturmayacağım, ancak eve tadilat yaptırıp yeni haliyle ya kiraya vereceğim ya da satacağım. Eski malikle dahi sözleşmesi sona eren, benimle bir sözleşmesi olmayan ve iyi niyetimi suistimal eden bu kişiyi evden nasıl çıkarabilirim? Şu an malımı gasp etmiş, konut dokunulmazlığım ihlal etmiş olmuyor mu? (Çünkü bu kişi ile malik-kiracı ilişkim yok) Teşekkürler.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, eski malik ile imzalanan kira sözleşmesi geçerlidir. Bu nedenle malik ve kiracı ilişkiniz devam etmektedir. Tahliye davası açmanız gerekiyor. Detaylı bilgi için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İyi günler

 31. Avatar
  Belkis Cevapla

  Merhaba yeni ev aldim 15.08.2017 kira sözleşmesi bitiyor, 01.07.2022 noter kendimin oturacağımı bildirdim . Kiraci çıkmak istemiyor . 15.07.2022 kendi belirlediği tutarı ptt kira bedeli diye göndermiş, bende ptt iade ettim. Bundan sonra tahliye davası açacağım ( kiraci 3 yıl beni çıkaramazsınız tarzı konuşuyor ) tahliye davasi kaç ay sürer, kiracılar ev sahibi gibi kanunlar bizden yana konuştu. Benim ev tadilatı, nakliye harcamaları olacak, şuan bende kiradayim çıktığı ay tutar şuan ki tutar kesin farklı olacak . Çıkana kadar ki benim maddi yipramamlar kiracadan talep edebilirmiyiz? Tesekkurler

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, tahliye davaları süresi dosyanın görüleceği mahkemenin yoğunluğuna göre değişmektedir.

 32. Avatar
  Kahraman Cevapla

  Merhaba, 20.05.2022 tarihinde kiracısı içinde olan bir ev satın aldım. Kira sözleşmesi 17.09.2022 tarihinde sona erecek(kirada 2 yıldır oturuyor her sene kira sözleşmesi yenilenmiş ve sözleşmesinde süre belirtilmemiş) Ben de o tarihte çıkar diye ilk bir ay içerisinde ihtarname çekmedim. Bu durumda sözleşme süresinin bitimini beklemem mi gerekiyor ihtar çekmek için. Bende kirada oturuyorum ev sahibi beni de sıkıştırıyor sözleşmem bitti. Neden böyle birşeye başvurma gereği hissettim, kiracı ile son konuşmamızda arıyorum haber saldım gibi şeyler söylüyor. Teşekkürler.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, ihtar çekmediğiniz için sözleşme süresini dikkate almanız gerekmektedir.

  • Avatar
   Zühre

   Merhaba 01.09.2014 yılında oturmaya başladığım daire ev sahibimin vefatı ile mirasçı olan kızına geçti 24 .06.2023 tarihi itibariyle satisini yaptı yeni ev sahibim kendisinin geleceğini ihtar çekmeden beyan etti ve benden cikmam için yazılı kağıt istedi ,03.12.2023 ayında tahliye edeceğimi beyan eden bir kağıt yazdım kendisine ama butceme uygun bir yer bulamadım. Benim bu durum da yeni ev sahibime kendisinin gelmeyeceğini kanitladigim taktirde tazminat davası açma hakkım doğuyor mu? Teşekkürler

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, tazminat talep edebilmeniz için açılacak olan tahliye davası sonucunda evden çıkmanız gerekmektedir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz.

 33. Avatar
  adalet Cevapla

  Merhablar .Satın aldığımız konutun içinde kiracı var .evi satın aldığımızda kontratı bitmişti Sözlü olarak anlaşıp 3 ay müsade ettik.ihtar çekmedik.5 aydan sonra çıkmayacağını söyleyince ihtar çektik. Şu an kirada oturuyorum benimde kontratım bitti,benim kiram 1000 tl idi ,ev sahibim 3000 tl kira istiyor.satın aldığmız evin kontratı ihtar çekmediğimiz için otomatik yenilendi ve zamsız olarak eski kira üzerinden 1000 tl ödeniyor dolayısıyla hem kredi hem zamlı ev kirası ödersem işin içinden nasıl çıkarım. Biz ihtarı çekip yasal yollara başvurduk. Konutun abonelikleri eski ev sahibinin üzerine,eski ev sahibi abonelikleri iptal edebilirmi hukuki olarak bir sorun teşkil edermi? Şimdiden teşekürler

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, kira sözleşme tarihleri bilinmeden doğru bilgi verilemez. Detaylı bilgi için uzman avukatımızdan randevu almanızı öneriyoruz. İyi günler

 34. Avatar
  Emre KIRAR Cevapla

  Merhaba. Oturduğumuz kiralık daire 3 ay önce satıldı. Ev sahibi 1 hafta önce ihtarname yolladı ve evi boşaltmamızı istedi. Ancak bizim (annem vefat ettiği için sözleşme onun üstüneydi – 2020 yılından beridir Aralık ayına kadar sözleşmem mevcuttur.) Aralık 2023’te sözleşmem bitiyor. Fakat ev sahibi 15 gün içerisinde evi boşaltmama dair tebligat yolladı. Bundan sonra ki süreçte ne yapmam gerekmektedir? Oturduğumuz yerde başka evi de mevcuttur. Konu hakkında desteklerinizi rica ederim.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, karşı tarafın size dava açması gerekiyor. Dava açıldıktan hemen sonra bizimle iletişime geçerseniz süreç daha sağlıklı yürüyecektir. İyi günler..

 35. Avatar
  Samet Cevapla

  20.04.2022 tarihinde evi satın aldım. Bir ay içerisinde kendi ihtiyacım için olacak şekilde evi tahliye etmesi için ihtar çektim. Mevcut kiracının sözleşmesi 10 yılın üzerindedir. kendime ait başka bir evim daha bulunmaktadır. Kiracıyı çıkartmak için evi satın almadan önce yapılan ve 10.11.2022 tarihinde bitecek olan ayrıca başlangıç tarihi 10 yıldan daha eski olan kira sözleşmesi geçtiği gerekçesiyle (samimim bir neden olmaksızın yani bir nedene dayanmadan) tahliye davası açabilirmiyim.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, kira davalarında süreler çok önemlidir. Sürelere dikkat edilmeden açılacak olan dava reddedilebilir. İletişim sayfamızdan bizi arayarak randevu alabilirsiniz.

 36. Avatar
  Özlem Cevapla

  Merhaba
  Ev satın aldım. Aldığım evin İçerisinde kiracı mevcut, tapuyu aldığım gün ihtarname çektim ve kiracının 6 ayı doldu. 1 ay daha ek süre istiyor kiracı, acaba 6 ay sonunda dava açmadığım için dava hakkım kayboluyor mu? 1 ay daha ek süre versem ve o ek süre sonunda kiracı çıkmazsa dava açsam hak kaybım olur mu? 6 ay sonunda hemen mi dava açmam gerekiyor.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, hayır dava hakkınız kaybolmaz.

 37. Avatar
  arif Cevapla

  merhaba.. anladığım kadarıyla kendiniz veya alt-üst soy oturmayacaksa kimseyi çıkaramıyoruz.. kira sözleşmesi bitimine tahliye taahhütnamesi varsa iş yapar mı ?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, tahliye taahhütnamesi usulüne uygun doldurulmuşsa o zaman taahhütnameye dayanarak dava açabilirsiniz.

 38. Avatar
  Hakan Cevapla

  Merhaba bir konut satın aldım ve içinde kiracı var noterden bir ay içerisinde ihtar çektim ancak gittiğini düşünerek kiracıya bilgi vermedim ve noterden de gidip gitmediğini sorgulamadım yaklaşık 4 ay sonra öğrendimki adres eksikliği şeklinde ihtar kiracıya ulaşmamış bu durumda kiracıyı hiçbir şekilde çıkartamıyormuyum kontrat süresi 2.5 ay sonra bitiyor. İhtar çektiğime dair elimde noter evrağım var ama kiracıya ulaşmamış bu durumda neyapmsm gerekiyor.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, kira sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli olmasına göre süreler değişiklik gösterir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz. İyi günler dilerim.

 39. Avatar
  Uğur Cevapla

  Merhaba. 29.04.2022 tarihinde yeni bir ev aldık. 11.05.2022 tarihinde ihtiyaç için oturacağımiza dair noterden ihtarname yolladık fakat eline ulaşmamış ve noterde bize geri dönüş yapmadı bununla ilgili. Yani 1 aylık süreyi kaçırdık. Aynı ihtarnameyi tekrar yollasam bir hükmü olur mu. Sözleşmesi 01.12.2022 de bitiyor. Eğer çıkmıyorum derse yine de tahliye davası açabilir miyiz.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, ihtarnamenin kiracıya ulaşması gereklidir. Süreler konusunda kira sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli olması değişiklik göstermektedir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz. İyi günler dilerim.

 40. Avatar
  ibrahim Cevapla

  merhaba,
  01.09.2022 de satınaldığım dairede kiracı oturmakta. eski sözleşmesi 1 kasım 2019 da yapılmış. daireyi satınaldıktan sonra yeni sözleşme yapmayacağımı ve dairede kendimin oturacağını ihtarname ile bildirdim. yaptığımız karşılıklı görüşmede sürekli olarak taşınmak için en az 6 ayı oldugunu söyledi durdu. muhtemelen eski sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirecektır. kasım sonu itibariyle tahliye davası acabiliyor muyum yoksa şubat sonunu mu beklemeliyim? dava sürecinde oturmaya devam ederse mahalledeki raiç kira bedeli üzerinden yeni bir bedel talep etme hakkım var mıdır? ortama kira 8 bin, şuanda 2 bin tl den oturmakta. Teşekkürler.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, kira sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli olmasına göre dava süreleri değişiklik göstermektedir. Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçerek danışmanlık için randevu talep edebilirsiniz. İyi günler

 41. Avatar
  İDİL Cevapla

  MERHABA, BEN BİR KİRACIYIM.EV SAHİBİM SÖZLEŞME TARİHİ BİTMEDEN EVİ SATIŞA ÇIKARDI VE SATTIĞINI SÖYLEDİ.YENİ EV SAHİBİM TELEFON EDİP DAHA SÖZLEŞME BİTMEMİŞKEN ÇIKMAMI TALEP ETTİ AL-SAT YAPTIĞINI SÖYLEDİ. DAHA SONRA YENİ EV SAHİBİM KİRAMA 3 KATINDAN FAZLA ARTIŞ TALEP EDEREK YENİ SÖZLEŞMEYE YAPABİLECEGİNİ SÖYLEDİ FİYATIN MAAŞIMIN YARISINDAN FAZLA OLDUĞUNU BELİRTSEMDE EL MECBUR SÖZLEŞME YAPMAK İSTEDİM VE TARAFINCA KABUL EDİLDİ FAKAT O GÜNDEN SONRA NEREDEYSE 3 HAFTA GEÇTİ KENDİSİ NE SÖZLEŞME İÇİN ARADI NE DE GÖRÜŞMEK İÇİN IBAN DA BİLDİRMEDEİ ÖDEMEDE İSTEMEDİ İLETİŞİM KURMUYOR YASAL OLARAK HAKLARIMDA YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM. MAĞDUR EDİLİYORUM VE EV BULAMIYORUM, TEŞEKKÜRLER

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, Ev sahibinize ihtar çekerek alacaklı temerrüdünü ispatlayabilirsiniz. Ayrıca Mahkeme yoluyla tevdii mahalli tayini isteminde de bulunabilirsiniz. Mahkemenin göstereceği yere paranızı yatırarak borcunuzdan kurtulmuş olursunuz o zaman.

 42. Avatar
  Merve yağiz Cevapla

  Merhaba iyi günler evi yeni aldım ihtarname çektim evde kendim oturmak için ama 6 ay süresi varmis ve bu 6 ayda bana ödemesi gereken kira miktarına ne yazalım diye sordular(eski ev sahibine 1000 TL ödüyor) ben şuan oturduğum eve 2000 lira ödüyorum ihtarname ye 2000 lira yazdırdım kiracı yazılan miktarı tarafıma ödemek zorunda mı

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, kiracı önceki sözleşmeye göre hareket edebilir. Ancak kiracıyla yeni miktar için anlaşma sağlayabilirsiniz.

 43. Avatar
  Merve yağiz Cevapla

  Yeni miktar için 6 aylık sürede anlaşmaya yanaşmıyor ödemek istemezse bende mağdur olmuş oluyorum benim bu durumda bı hakkım mevcut mudur teşekkür ederim cevapladığınız için

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, iletişim sayfamızdan bize ulaşarak isterseniz online isterseniz ofiste görüşmek üzere randevu talep edebilirsiniz.

 44. Avatar
  ÖMER FARUK KAYIŞ Cevapla

  Merhaba 07.10.2022 tarihinde yeni bir ev satın aldım. İçinde kiracı otuyor ve daha önceki ev sahibi ile aralarında yapılmış 15.01.2018 tarihli sözleşmesi var. Tapu sahibi değiştiği için sözleşme geçersiz sayılıyor mu? Eğer sayılmıyorsa kiracıyı tahliye edebileceğim en erken tarih nedir?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, sözleşme geçerli olmaya devam eder. Tahliye davaları süresi dava türü ve mahkeme yoğunluğuna göre değişiklik gösterir.

 45. Avatar
  mehmet Cevapla

  merhaba
  malumunuz tahliye davaları çok arttı ve uzun sürebiliyor. tahliye davası açarsam kiracı eski sözleşmedeki kirayı ödemeye devam etmek zorunda mıdır? bir de eski sözleşmedeki kira çok düşük iken emsal daire kiraları iki katından fazla. davayı kazanma durumunda ev sahibin aradaki zararı tahsil edilebiliyor mu?
  teşekkür ederim

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, kiracı ve yeni malik eski sözleşmeyle bağlıdır.

 46. Avatar
  mehmet Cevapla

  tahliye davası süresince kiracı eski kirayı ödüyor mu yoksa hiçbir ödeme kabul etmemek mi gerekir?

 47. Avatar
  OYLUM Cevapla

  Merhaba,

  Oncelikle detayli yaziniz ve bilgilendirmeniz icin tesekkur ediyorum.

  Biz mayis ayinda bir ev satin aldik. Icerisinde kiraci vardi. Evi aldiktan sonra noter araciligi ile kiraciya ihtarname gonderdik. Ihtarnameyi yazan stajyer avukat madde 351 den bahsetmis (maddeyi direkt olarak kopyala-yapistir yapmis) ve normal kira sozlemesi bitiminden bir ay sonra tahliye edilmesini talep etmis.

  Bunu da burada yazdiginiz gibi “6 aydan kısa olduğu hallerde, bu fıkra hükmü yerine 2. fıkra hükmünün uygulanması yeni malik açısından daha elverişli olacaktır.” maddesinden dolayi yazmis.

  Kiracinin kontrat suresinin uzerinden 1 ay gectikten bir kac gun sonra dava actik. Kontrati agustos ayinda bitiyordu. Cunku kiraci oyaliyor ve iyi niyet gostermiyordu.

  Davaya cevap olarak madde 351’i one surmus ve 6 aydan once dava acildigi icin davanin iptalini istemis. Kendisi baska seyler de yazmis fakat dogru olmadigi icin buraya yazip kalabalik yapmak istemedim. Benim ogrenmek istedigim kisim 6 ay mevzusu.

  Kafam karistigi ve baska bir gorus almak istedigim icin size sormak istedim. Kafami karistiran kisim ise sozlemesinin 6 aydan kisa olmasini ve gereken ikinci fikrayi ihtarname de vs. bahsetmemiz gerekiyor muydu? Yani bunun icin ekstra bir sey yapmamiz gerekiyor muydu?

  Sizce kiraci hakli cikabilir mi?

  Saygilar.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, kanun açıkça belli; Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme
   hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.

  • Avatar
   OYLUM

   Merhaba, cok tesekkur ederim.

   Sanirim maddeyi yanlis anladilar ki sozlesme bittikten sonra 1 ay zaman gecti ve dava oyle acildi.

   Bu sekilde acilan dava sanirim tarih yanlis oldugu icin gecersiz sayilacaktir degil mi Sn. Yekcan Oner?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, detaylı bilgi için bizimle iletişime geçerek randevu alabilirsiniz. İyi günler

 48. Avatar
  Murat Cevapla

  Merhaba
  Yeni satın alacağım evde ikamet eden kiracının eşi yatalak hasta. Bu durum yasal süre içinde evi boşaltmaları için engel midir?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, ihtiyacınızı kanıtladıktan sonra herhangi bir engel olmaz.

 49. Avatar
  onur Cevapla

  merhaba kiralık olarak oturduğum ev başkasına satıldı alan kişi kendim mesken olarak kullanacağım diye ihtar gönderdi evi boşalttım şuan ilan vermişler kiralık diye kiraya verirlerse tazminat alabilirmiyim

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, tazminat davasının belirli şartları vardır. Şartları sağladığınız takdirde tazminat alabilirsiniz.

 50. Avatar
  Aslı Cevapla

  Merhaba,
  Anneanneme ait olan bir evi haziran ayında satın aldım. Mevcutta kiracı oturuyor eylül ayında kontratı bitti. Satışı yazılı olarak bildirmedim, kontratının bitmesine az kaldığı için. Çıkacağını söyleyip oyalıyor gibi geliyor. Evleneceğim ve tadilat yapmamız gerekiyor. Nasıl bir yol izlemeliyiz ? Dönüşlerinizi rica ederim. Teşekkürler.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, sürelere uyularak ihtiyaç nedeniyle tahliye tahliye davası açılması lazım.

 51. Avatar
  Canan Cevapla

  Merhaba,
  Kiracili bi mustakil villa satin almak istiyorum. Ayni muhitte biraz daha kucuk bi apartman dairem var, burda yaşıyorum. Merak ettigim, evi alip tahliye davasi acma surecine gelindiginde mahkeme bu gibi durumlarda nasil karar verir. Yani evim var ama muadil bi mulk degil, biri apartman biri villa. Ben villada oturabilmek icin o eve o kadar para veriyorum zaten. Yorumunuzu rica ederim, tesekkurler

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, aynı muhitte başka bir evinizin olması tahliye davası açmanıza engel değil.

 52. Avatar
  Murat Cevapla

  Merhaba

  Satın alacağım evde kiracı ihtarname yollasan bile en az 1 yıl çıkartamazsın dedi. Kendim oturacağım için çıkartacağım 6 ay sonra açacağım tahliye davası 6 ay daha sürer mi? Bu sürede ( tahliye davası açtıktan sonra) eğer evimde oturamadığım için kiraya cıkarsam dava sonuçlandığında kira bedellerini kiracımdan tahsil edebilir miyim?
  Bu süreçte sizinle çalışmayı düşünüyorum, tesekkürler

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, sulh hukuk mahkemelerindeki yoğunluktan dolayı maalesef kira davaları artık biraz uzun sürebiliyor.

 53. Avatar
  Ertan ceran Cevapla

  24.10.2022 tarihinde bir ofis aldım.içinde bir kiracı var ben burayı babama işyeri olsun diye aldım.bu sebeple de çıkarmak istiyorum.Kiracı 22.02.2023 te sözleşmesi doluyor bir sene önce yerleşmiş buraya ilk senesi…Çıkarım ofis arıyorum falan dedi güvendim şu ana kadar bir bildirim yapmadım; fakat yasal bildirimin satın alma işlemimden sonraki 1 ay içinde yapılması gerektiğini yeni öğrendim.İki sorum var?
  1-Her halükarda da ilk 1 ay içinde ihtarname çekip altı ay süre mi vermeliyim?
  2-sözleşmesine zaten 4 ay kalmış….sözleşmesi bittikten sonraki ay; satın alma işleminden sonra hiç bir ihtarname de bulunmadan direkt dava açabilir miyim…Yani kontrat dolmasını bekleyebilir miyim
  Değerli vaktinizde bir parça naçizane sorularıma lütfederseniz memnun kalacağım sayfgılarımla iyi çalışmalar

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, burada sadece kısa bilgiler vermekteyiz. Sorularınızın cevabı için randevu talep etmeniz gerekmektedir.

 54. Avatar
  Cemil Tokat Cevapla

  Merhaba,
  Kiracım 3 yıldır oturuyor. 2022 yılı içerisinde aynı site içerisinde ev satın aldı. Kendisi 17.000 TL ye kiraya verdi ancak bana hala 3000 TL kira ödüyor.
  Türk borçlar kanununun 352/3 maddesi gereğince
  “Kiracının Aynı Belediye Sınırları İçinde Konut Sahibi Olması Sebebi” İle Tahliye Davası açabilir miyim?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, TBK 352/3 e göre dava açılabilir.

  • Avatar
   KAAN

   Merhaba,

   Kira sözleşme başlangıcı 01.11.2020 ( sözleşmede 1 yıl yazıyor ve bitiş tarihi yazılmamış) olan bir evi satın aldım ve temel gereksinim/ihtiyaç sebebiyle kiracıyı tahliye etmek istiyorum.

   evin tapusu 01.11.2022 tarihinde yapıldı ve 02.11.2022 tarihinde noterden ihtarname gönderdim. 04.11.2022 tarihinde eline ulaştı.

   Bu durumda sözleşme süre sonu bitişinden 3 gün sonra ihtar ulaştığı için 6 ay sonra mı tahliye davası açabilirim. yoksa borçlar kanunu 351 2. kısmına göre tahliye davasını açabilir miyim?
   Kira sözleşmesi başlangıç 01.11.2020 ise bitiş 01.11.2021/2022 yani kasım sonuna kadar bu maddeden faydalanabilir miyim?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, buradan detaylı bilgi vermiyoruz. Detaylı bilgi için randevu talep edebilirsiniz. İyi günler dileriz.

 55. Avatar
  Ekin Osmanoğlu Cevapla

  Merhabalar, iyi çalışmalar.
  14.11.2022 tarihi itibariyle içinde kiracı bulunan bir konutu satın aldım. Noterden ihtiyacım dolayısıyla tahliye talep ettiğim ve 6 ay sonra dava açacağımı yazdığım ihtarnameyi çektim. Ancak kiracı dava da açsanız çıkmam ancak kapıya atarsınız diyor.
  6 ay sonunda davayı açacağım ancak üzerime başka bir ilçede yine uzun süredir kirada olan başka bir evim daha var. Şu anda da annemin üzerine olan evde birlikte yaşıyorum. Evlenmeyi de planlıyorum, tahliye davası sonucu olumsuz mu olur? Hiç çıkaramayacak mıyım yani bu kiracıyı?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açtığınız takdirde ihtiyacınızı ispatlamanız gerekmektedir. Aksi takdirde tahliye davanız reddedilir.

 56. Avatar
  feride Cevapla

  Merhaba 18 ekim 2022’de bir ev aldım. Kiracısı piyasa değeri 6500 tl olan evde 2000 liraya oturuyor. İhtarname yolladım ancak 6 ay beklemek zorundayım . Evin içinde restorasyon nedeni ile 6 aydan evvel kiracı tahliye edilebilir mi? Bir de gereksinim nedeniyle davayı erkenden açabilir miyim.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, kira sözleşmesine göre dava açılış zamanı belirlenir. İletişim adresinden bize ulaşarak randevu talep edebilirsiniz.

 57. Avatar
  Can Cevapla

  Merhaba, satın aldığım dairede kiracı var. Kiracıya ihtarı daireyi aldıktan 20 gün sonra çektim, ihtarname kiracının eline daireyi aldıktan 50 gün sonra geçti. 6 ay dolunca dava acabilirmiyim?
  6 aylık süre dolduktan 1 ay sonra sözleşme süreside sona eriyor. Sözleşmenin yenilenmemesi için ihtarname çekmem gerekir mi? Çekmem gerekirse sözleşme bitiminden kaç gün önce kiracının eline geçmelidir? Tesekkürler

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, dava açma süresi kira sözleşme tarihine göre değişiklik gösterir. Detaylı bilgi için randevu talep edebilirsiniz. İyi günler dileriz.

 58. Avatar
  Derya Taş Kırgız Cevapla

  Yekcan Bey Merhaba, 1.5 yıldır kiracısı olduğum daire satıldı. Yeni ev sahibi ile iyi niyet göstergesi olarak kira bedelini bir miktar arttırarak 2.5 yıl daha kalacağım konusunda mutabık kaldık. Ek protol ile bunu yazılı kayıt altına almak isterken, mülk sahibi (sözde tedbir amaçlı) , kendi oturacağın belirterek evi boşaltmam hususunda ihtarnamesini ilgili süre içinde gönderdi. Ve bu süre içinde de kira bedelini anlaştığımız rakamın da üstünde istediğini , sözleşmenin yenilenmeyeceğini yazmış. Sonraki görüşmemizde bunun bir formalite olduğunu söyleyerek yeni sözleşme yapmak istedi. Yeni sözleşme de tamamen mülk sahibi lehine hazırlanmış. 2.5 Yıl ve kira tutarı anlaştığımız koşullarda ama ilave bir çok madde ekleyerek tekrar depozito bile istemiş. Ve pek tabi tahliye taahütnamesi de imzalamamı istiyor. Ben hiç bir şey imzalamadım tabi ki. Düzenleme yapmalıyız dedim. Hatta sözleşmeye gerek olmaksızın var olan kira kontratına ilave ek protokol yapalım istiyorum. Şimdi sormak istediğim şey, noter kanalı ile gönderilen ihtarname sonrası bizim kendi aramızda yaptığımız sözleşme ya da ek protokolün yasal geçerliliği var mıdır? Ve ben anlaşma sağlar isek yapmış olduğumuz yazılı anlaşmayı da ekine koyarak yine noter kanalı ile bir cevap vermeli miyim? Kısacası sonraki dönemlerde o ihtarnameyi kullanımını engellemek adına ne yapmalıyım? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, buradan detaylı bilgi vermiyoruz. Detaylı bilgi için randevu talep edebilirsiniz. İyi günler dileriz.

  • Avatar
   Derya Taş Kırgız

   Tek cümlelik de olsa soruma istinaden bir dönüş yapacağınızı ummuştum açıkçası. Herkese olduğu gibi. Yine de teşekkürler.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Hanımefendi günde yaklaşık 100 tane yorum geliyor. Hepsine yetişmemiz imkansız. Sadece bir iki cümlelik sorulara kısa cevaplar veriyoruz. İyi günler dileriz.

 59. Avatar
  Mehmet abaci Cevapla

  Merhaba, yeni ev aldım, eski kiracıyı çıkarmadım, 5 yıl eski evsahibinin kiracısı olarak oturmuştu, 4 yıldır da benim kiracim olarak oturuyor. Evden çıkması için gereken 10 yıl şartı için baz alınan süre eve ilk girdiği tarih mi, yoksa benim kiracim olduğu tarih mi. Eski kiraci olduğu için kendim oturmayacagim için çıkaramadım . Süre olarak ilk girdiği tarih başlangıç sayılmaz mi

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, eski kira sözleşmesi aynı koşullarda devam edecektir.

 60. Avatar
  Basak Cevapla

  Merhaba kiracıyım ve sözleşmem 06.12 tarihinde bitiyor ve ev sahibi evi 27.11 tarihinde baska birisine sattı. Yeni ev sahibi eski sözlesmemdeki fiyatın yaklasık 2 katını talep ediyor fakat o rakamı ödeyemecegim nasıl bir yol izlemem lazım , eski sözlesmemdeki fiyatı ödemeye devam edebilirmiyim eğer eski fiyattan ödeyebilirsem ne kadar oturma hakkım var 6 ay mı yoksa 1 yıl mı ?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, kira sözleşmeniz eskisi gibi devam eder. Detaylı bilgi için randevu talep edebilirsiniz. İyi günler dileriz.

 61. Avatar
  SELÇUK Cevapla

  Merhaba, içinde eski ev sahibi ile 15/12/2018 tarihli kira sözleşmesi olan bir konutu 27/07/2022 tarihinde satın aldım ve 04/08/2022 tarihli noter ihtarımla kendi oturacağımı ve ihtiyacımın olduğunu belirttim ve en geç 15/12/2022 (kira sözleşmesi) tarihine kadar süre verdim(6098 SK Borçlar Kanunun Madde 351 2 fıkrası) Daha sonra kiracı ile Noter tarafından 15/09/2022 düzenlenen kendisi ve eşinin imzasını alarak 15/12/2022 tarihinde tahliye taahhüdünü aldım. Sorum şu Önce İcra Dairesine Tahliye Taahhüdünden dolayı işleme koymak istiyorum. Ancak burdaki süreçten dolayı yani kiracı icra dairesi 7 gün içinde itiraz ederse(Noterce imzaladı neye itiraz edecek) tahliye süreci duruyor diye biliyorum. Ancak bu süreçte 04/08/2022 de noterce çektiğim ihtiyaç nedeniyle Tahliye dava açma sürem olan 15/12/2022- 15/01/2023 tarih arasını kaçırmam gibi bir durum söz konusu mudur? Yani tekrardan bir ihtar çekmem gerekir mi. ve en kısa yol Tahliye Taahhüdünü işleme koymak mı ? (NOT: Kendimde kiracıyım hem kredi ve kira ödüyorum. Şuan evimde bulunan kişide piyasa fiyatının 5/1 kira veriyor çok mağdurum.)

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, buradan detaylı danışmanlık vermiyoruz. Detaylı bilgi için bize ulaşarak randevu talep edebilirsiniz.

 62. Avatar
  Aslı Kaya Cevapla

  Almayı planladığım evin mevcut kiracısı zinhar çıkmam diyor. 6 ay sonra haklı nedenle açılacak tahliye davası ortalama kaç yıl sürer? 6 ay dava açmak için beklenecek, üstüne bu yoğunlukta ortalama kaç ay daha bekleniyor karar çıkması için?
  Sizin elinizde sonuçlanmış davalardan örnek olarak ortalama bir süre belirtir misiniz? Dava açıldıktan sonra minimum 6 ay, maksimum 3 sene mi örneğin?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, davanın açıldığı mahkemenin yoğunluğuna göre değişmektedir bu süre.

 63. Avatar
  Alaattin esen Cevapla

  Merhaba,

  20 gün önce ev aldım.
  Kiracı oturuyor iki yıldır.
  sözleşmesi yok şuan kiracı çıkmak istemiyor diyor iki aydr kira parasıda vermiyor.
  İhtiar çekmek istedim kiracı bilgisi olmadığı için noter ihtar çekemesin dedi
  Ne yapmam gerektiğimi bilmiyorum bilgi veririrseniz çok memnun olurum ?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, çeşitli yollarla kiracının bilgilerine ulaşılabilir. Ya da mahkeme yoluyla kiracılığın tespitini isteyebilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 64. Avatar
  Arel Cevapla

  Merhabalar ben kiracim evli idi eşi ile boşandı şuan bekar ama kira sözleşmesi dewam edio bende bekar olduğu için evden çıkmasını istiyorum ama sözleşme var nasıl bir yol izlemem lazim

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, kiracınız boşandı diye onu çıkarma hakkınız bulunmamaktadır.

 65. Avatar
  Emre Etirli Cevapla

  merhaba, 4 daireli bir apartmanda kiracı olarak oturuyorum. Bina satılık durumda.
  İlk sorum binayı alan kişi oturmak için değil yatırım için alsa da 6 ay içinde kiracıları çıkarma hakkına sahip midir?
  İkinci sorum binayı satın alan kişi; ihtiyacı olduğu için ve başka dairesi olmadığını belirterek oturma amaçlı aldığını beyan ederse, 4 adet dairesi olacağı için ihtiyaç sebebiyle veya başka bir sebeple herhangi bir dairesinde tahliye gerçekleştirebilir mi?
  Şimdiden teşekkür ederim

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açma hakkı vardır. Sözleşme tarihine göre dava açma hakkı süresi de değişmektedir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz.

 66. Avatar
  Özlem Kılıç Cevapla

  Merhaba,
  İki kişiyle sözleşme imzalayarak kiraya verdiğim konutumdan bir kişi taşınma kararı aldı. Bir kişi taşındığı için diğer kişi oturuma devam etmek isterse sözleşme yenilemesi yapmamız gerekir mi? Eski kira sözleşmesi fesih olmuş durumda olur mu?
  Teşekkürler, iyi çalışmalar..

 67. Avatar
  Ferzan Baran Cevapla

  Merhaba,
  Yeni malik olduğunu iddia eden kişi, ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarnamesi ekinde tapu fotokopisi göndermez ise ihtarname gecerli mıdır?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, kiracı evi satın aldığınızı tapudan sorgulamak zorunda değil. Bu nedenle geçersiz olduğu kanaatindeyim.

 68. Avatar
  BELGİN Cevapla

  Merhaba. annemizden 3 kardeş olan bize 2 ev kaldı. birinde annem oturuyordu, diğerinde kiracı vardı. annemin oturduğu evi kiraya verip bu evde bulunan eşyaları da kiracının oturduğu eve koymak niyetindeyiz. kısacası kiracının oturacağı evi depo gibi kullanacağız. yaklaşık 6 ay önce noterden ihtarname çektik ve evi depo olarak kullanacağımızdan, kontrat süresinin dolacağı mart 2023’e kadar evi boşaltmaları gerektiğini belirttik. ancak kiracı boşaltmayacağını belirtiyor. ihtarnamede yazan süre dolduğunda kiracı çıkmazsa nasıl bir yol izlemeliyiz? sanırım tahliye davası açacağız değil mi?

 69. Avatar
  Emre RÜYA Cevapla

  Merhaba,

  Kiracısı olduğum ev yabancı uyruklu birisine satıldı. İhtiyaç nedeniyle taşınmazın 6 ay içinde tahliyesini istediklerini belirttikleri ihbarname hala elimde ulaşmadı fakat whatsapp üzerinden ihbarnamenin fotoğrafı tarafıma paylaşıldı. Bugün belirttikleri iban numarasına kira bedelini yatırmış bulunuyorum.

  Sormak istediğim 2 tane soru var.

  1-) 6 aylık süreç boyunca bütçeme uygun ev bulamamam halinde dava edilmem durumunda mahkemenin vereceği karar TC vatandaşını koruyor mu?

  2-) İhbar elime ulaşmadan günü gelen kiramı yeni ev sahibine yatırmış olmam yanlış bir durum mudur?

  Teşekkürler.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, TC vatandaşı olmanız yabancılara karşı size ekstra bir koruma sağlamaz. Yabancı da olsa mülkiyet hakkı söz konusu.

 70. Avatar
  ebru Cevapla

  Merhaba. Satin aldığım evde eski ev sahibininin gelini tek başına oturuyor. Elektrik su dogalgaz vs faturalar kayınpeder uzerine. Kira vs de vermemis kayınpederine. Kira sozlesmesi de yok. Gelin ile ev sahibinin oğlunun boşanma davasi sürüyor. Tapu kayinpeder üzerine idi şuan benim üzerime. Benim bu gelini evden çıkarmam için ne işlemler yapmam gerekiyor

 71. Avatar
  Kiralayan Cevapla

  Merhaba, Yeni ev sahibi ihtarname gönderdi sormak istediğim burada verilen 6 aylık sürede kiracı istediği zaman çıkabilir mi yoksa 6 ay sonunu beklemek zorunda mı?

 72. Avatar
  ahmet Cevapla

  Merhabalar yeni bir ev aldım kiracı var ve sözleşmesi bitmiş çıkmasını istiyorum tahliye tahutnameside var eski ev sahibi yapmış nasıl bir yol izlemeliyim

 73. Avatar
  Ahmet beyaz Cevapla

  Sn. Yekcan ÖNER. Öncelikle verdiginiz cevaplar ve yardimseverliginiz icin teşekkürler. Benim de bir sorum var. Yukarida goremedim. Kiraci ile 3 yıllığına anlastik ve su an 1. Yili. Oğlumun aniden tayini cikti. Kendi evimde oturtmak istiyorum. Kiraci da surem bitmedi diyor hakli olarak. Ne yapmaliyim. Cevap icin simdiden teşekkürler.

 74. Avatar
  coşku Cevapla

  Merhaba. İzmir’e tayinim çıktı Ankara’dan İzmir’e 1 Mart itibari ile taşınmam gerekiyor ve babamın kiracısının 1 Mayıs itibariyle sözleşmesi doluyor fakat çıkmayacağını ve dava açmamızı söylüyor. Dava sürecinde mecburen başka ev kiralayıp oturmam gerekiyor. Kiracı ile dava süreci bittiğinde Mayıs ayından itibaren ödediğim kira paraları ve nakliye ücretini kiracıdan rücu edebilir miyim?

 75. Avatar
  Cemil Cevapla

  İyi günler. Yeni bir ev satın aldım. Kendim kirada oturuyorum. İhtiyaç sebebi ile dava açabilmek için ihtarname çektim. Ben ihtarnameyi evi aldığımın 18.gününde çektim. Fakat aynı ilde olmasına rağmen kargo ihtarnameyi 14 günde teslim etti. Yani 32 gün oldu teslim tarihi. Bu durumda benim dava hakkım bulunmuyor mu yani. Sonuçta ben 18.gün noterden ihtarnamemi çektim ve sonrasında tebliğ şerhini ilettim. Kargoda geçen süre beni bağlıyor mu yani. Kargo firmasını sel basarsa veya kargo arabası kaza yaparsa bu durum beni neden bağlıyor ? Yazınızda 30 gün içinde teslim edilmeli yazmışsınız. Bu duruma anlam veremedim. Güncel kanun hala böylemi yani kargo süresi beni bağlıyor mu 18.günde ihtarnameyi çekmeme rağmen. Teşekkür ederim

 76. Avatar
  Ender Cevapla

  Merhabalar. Kasım ayında ev aldım içinde kiracı var. Kira sözleşmesini göndermedi emlakçılardan buldum. İki ev sahibi öncesinden kalma sözleşme şubatta bitti. Keyfine göre zam yapıp devam ediyor. Aynı ilçede bir yazlığı ve kirada bir evi olduğunu öğrendim. Bu eski sözleşme geçerlimi ve tbk 352/3 e istinaden dava açabilirmiyiz

 77. Avatar
  Bulut Cevapla

  Merhaba ev sahibim cikmamizi istedigi icin krediyle ev aldik icinde kiraci vardi 6 ay gecti ihtiyac nedeniyle tahliye davasi actik. Ama oturdugum evin kirasi 3 katina cikacak ayni zamanda da cok yuksek kredi ödüyorum. Kiraciya maddi tazminat davasi acabilirmiyim? Dava surecinde kira artisindan olusacak zararimi talep edebilirmiyim?

 78. Avatar
  F.R Cevapla

  Allah aşkına bir ev satın alıyorsunuz ve evin içerisinde sizden bir önceki malikin anlaştığı kiracı var siz bir an evvel evinize geçmek istiyorsunuz hukuk doğrudan satın aldığınız evdeki kiracıyı koruyup sizin kirada olduğunuza hayatınızı ortaya koyup ev satın aldığınıza bakmadan sizin hala kiracılığınız devam etsin aman satın aldığınız evdeki kiracıya bir şey olmasın dercesin hem çektiğiniz krediyi ödemenizi hem başka yerde kirada durup 6 ay süreyi beklemenizi 6 aydan sonra dava açıp 2 sene mahkemenin sürmesini istiyor böyle bir şey var mı satanla satın alan arasında illiyet ve akrabalık bağına bakılıp kiracıya 2 ay toparlanıp ev boşaltma süresi tanınabilir bu şekilde bir taraf mutlu olurken kucak dolusu para verip evine taşınamayan yeni malikin mutsuz olması beklenmemelidir

 79. Avatar
  memet ali Cevapla

  merhaba almış oldum evi kiracı sözlesöesi yönetim tarafından yapılmış ancak ben eve kendim oturacam için kiracının site yönetimiyle yapmış oldu sözleşme geçerli midir

 80. Avatar
  Büşra Cevapla

  Merhaba ,
  Ben 2 yıllık kiracıyım. Ev sahibi önce annesini oturtmak için çıkmamızı istedi daha sonra vazgeçti ve 2900₺ olan kirayı 8000₺ yapmak istiyor. Sorum 8000₺ kirayı kabul etmez isek annesini oturtmak için bizi çıkartabilir mi? Teşekkürler.

 81. Avatar
  Kağan Çelik Cevapla

  Merhabalar kiracısı olduğum ev 13 nisan 2022 tarihinde satıldı. Alan kişi kendisi oturacağını ve kendisininde kiracı olduğu evin kentsel dönüşüme gireceğinden dolayı evi ivedilikle tahliye etmemi istedi. Tarafıma whatsapp üzerinden noter tarafından ihtarname gönderdi. Benim mevcut sözleşmem 14 eylül 2022 tarihine kadar geçerliydi. Ben 15 mayıs 2022 tarihinde evi tahliye ettim. Kendileri evin boya tadilat işlerini yaptıktan sonra bir süre yaklaşık 8 ay kadar bu evde oturdular. Şimdide yaklaşık 1 aydır evin boş olduğunu ve evi kiraya vermek istediklerini öğrendim. Borçlar kanununda bildiğim kadarı ile kendisi oturacağını beyan ettiği evi 3 yıl süre ile kiraya veremeyecekleri yönünde bir bilgi var. Bu durumda evi satın alan kişiye karşı haklarım nelerdir ve dava açmam durumunda tazminat hakkım varmı. Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

 82. Avatar
  Hasan Karaca Cevapla

  Merhaba, 27 ocak tarihinde ev aldım. Aldığım evde oturan kiracının kontratı 1 ay sonrasında yani 1 martta doldu. Evi alır almaz kiracıya ihtar çekip sözleşmenin yenilenmeyeceğini bildirdik.Tahliye taahütnamesi de var. Tahliye taahütnamesine istinaden icra takibi başlattık. Kiracı, imza bana ait değil diyerek takibe itiraz edince takip durdu. Şuanda kiracı olarak bulunduğum evin sahibi beni çıkarmak istediğinden, aldığım eve ihtiyaç sebebiyle oturmam gerekiyor. En hızlı tahliye şekli nasıl olur. Teşekkürler.

 83. Avatar
  murat Cevapla

  merhaba yatırım amaçlı bir ev almak istiyorum yalnız evde kiracı var tanidik birinin evi kiracı çok cüzzi bir meblağ ile oturuyor evi almak istiyorum ama aynı kiracının orda oturmasını istemiyorum başka birine kiraya vermek istiyorum kiracıyı çıkarabilirmiyim

 84. Avatar
  mehmet emre Cevapla

  Merhabalar, istanbulda avrupa yakasında yaşıyorum. Kendime ait evim şuanda bana 2 saat uzakta anadolu yakasında fakat malum kiralar yüksek, kiracım ise tam tabiriyle kaypaklık yapıp fırsattan istifade ederek çok çok cüzzi fiyata oturmakta kira artımını ise yapmak istemiyor. Aynı il sınırları içerisinde olmamız sebebi ile ihtiyaç nedenli tahliye davası açabilir miyim ?

 85. Avatar
  Mert Ceylan Cevapla

  Nisan 2023 de kiracılı yeni bir ev aldım. Kiracının eski ev sahibitlyle yaptığı kontrat 15.07.2022 de sona ermiş. Yani kira sözleşmesi nerdeyse 10 ay önce bitmiş. Ancak kiracı evden çıkmıyor. Evde kendim oturmayı düşünüyorum. Kiracıyı çıkartmam için ne yapmam gerekir.Teşekkür ederim.

 86. Avatar
  Kubilay Bilici Cevapla

  Merhabalar,
  Sekiz yıldır kirada oturduğum evde ev sahibi rayiç bedel artışını bu kira artışımda yaptı. Kira bugünler açısından düşük kaldığı için şimdide evi satma kararı aldığını bildirdi (kirayı 2.900,00-TL den 6.500,00-TL. ye çıkarayım dememe rağmen) ve balkona branda astı. Durum bundan ibaret.
  1- Kira dönemim Nisan ayında yenileniyor bir yıl daha oturma hakkım doğar mı?
  2- Evi sattığında gerçek olup olmadığını nasıl anlarım?
  3- Evi satacağına dair noterden tebligat göndermesini istemeli miyim?
  4- Evi sattığında yeni malik ile anlaşamaz isem mahkeme sonuçlanmadan tahliye ettiğimde mahkeme sonucu ne olur?
  5- Yeni malik tahliye bildiriminde tapusunu ibraz etmek zorunda mıdır?

 87. Avatar
  Ayşe sungur Cevapla

  Merhabalar , 11 yıllık kiracımla sozlesmemimizi 1 yıl daha uzatmak üzere Mart ayında anlaştık ancak babam 28 martta vefat etti ve başka şehirdeki bu evimizi satmak ekonomik kosullarimizin değişmesi sebebiyle bizim açımızdan daha uygun olacak.
  Yasal olarak nasıl bir yol izlememiz gerekir , ve 1yillik sürecin dolmasını beklemeden kiracimizi daha erken çıkartma imkanımız olur mu ?
  Tesekkur ederim

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, ihtar çekilip çekilmediğine göre değişiklik gösterir.

 88. Avatar
  Damla Cevapla

  Merhaba Ben 21.12.22 daire Satin aldim 30.12.22 iktarname yolladim
  Kontrati 20.4.23 bitiyor
  Kendim oturacagimi söyledim eve gidip ölcü aldim ve beyaz esyalarimi mobilyalarimi aldim Parasini ödedim depoda bekletiyorum, kiraci nakliyat kiralar cok pahali diyor
  Bende nakliyat Parasini Ben karsilarim dedim, ev bulamadigini söylüyor Benim ne yapmam gerek? Tahliye davasi acsam nekadar sürer davayi kazanirsamsa kiracimi masraflari karsilicak
  Depoda esyalarim duruyor evde talilatda yapmam gerek
  Geri dönüs yaparsaniz sevinirim

 89. Avatar
  Aslı Cevapla

  Merhaba ev sahibim evden çıkamamı istedi evi satacağı için yeni ev aldım bir sürü borç dert ile aldığım evde kiracı vardı ilk ay ihtar çektim iki bin lira yazdırdım ve kiracınin kontratı yok benim kiram bir an da iki binden yedi bine çıktı kiracim çıkmıyor beni oyalıyor ve ben ne yapacağımı bilemiyorum

 90. Avatar
  Ali Cevapla

  Merhaba. 07.01.2023 tarihinde ev aldım kendim oturmak için. İçerisinde kiracıya 29.01.2023 te, sözleşme bitimi olan 15.05.2023 tarihinde ev boşaltılması için. Bu tarihte boşaltmazsa dava hakkı var mıdır ya da nasıl bir yol izlenebilir?
  Teşekkürler

 91. Avatar
  Ahmet Güngör Cevapla

  Ev sahibim beni evden kendim oturacağım diye çıkardı. Ben evden çıkar çıkmaz evi satılığa çıkardı. Ev boş kendisi de hiç oturmadı. Zaten evden çıktığım 20 gün falan oldu. Hukuki bir hakkım yada tazminat hakkim var mı? 15.05.2023

 92. Avatar
  salih başbülbül Cevapla

  merhaba evi aldık ama 1 ay icinde ihtar evi boşalt demedik
  yaklasık 1 yıl gecti dava acabılırmıyız kira sözleşmesi 1 kasımda doluyor.

 93. Avatar
  ismail Cevapla

  merhabalar ev sahibiyle anlaşamadık 2milyon tl değerindeki evi 200 bin tl e satış gösterdi yeni ev sahibi noterden kendi oturacagı için ihtar gönderip 6 ay içerisinde tahliye etmemi istedi 4 ay içinde evi boşalttım ancak evde yeni ev sahibi oturmuyor dava açsam kazanırmıyım haklarım nelerdir yardımcı olursanız sevinirim

 94. Avatar
  Neşe Cevapla

  Merhaba ev sahibim bana kira tespit davası acmışdı takribi 1 sene oldu dava halen devam etmekteydi yanlız ev sahibim evi başkasına satmış ve yeni ev sahibi evden cıkmamı istiyor şimdi benim kira tespit davam otomatik olarak düştümü devam mı ediyor

 95. Avatar
  Ahmet ÖZDEMİR Cevapla

  MERHABA
  Ben 05.06.2023 tarihinde kiracısı olan bir daire satın aldım. Eski ev sahibi ile yapılan Kira kontratı tarihi ise 01.08.2020 dir. Dolayısıyla 01.08.2023 tarihinde sözleşmenin süresi doluyor. Başka herhangi bir yerde dairem mevcut değildir.

  Sorum şu şekilde: Ben dairemi tahliye ettirmem için nasıl bir yol izlemem gerekir. Sırası ile açıklayabilir misiniz? Teşekkürler

 96. Avatar
  Emre Bel Cevapla

  Mrb.Kiracim 10 bin tl kira ile oturulan bir bolgede 8 bine oturuyor.Ben evimi satip bu yolla kiraciyi çikartsam bir sure sonra evi tekrar geri satin alsam hukuki açidan bir sorun olur mu?

  • Avatar
   yusuf

   allahtan belanı mı istiyorsun eski kiracı işte bi zahmet olsun o kadar fark. çıkartamazsın yolu falan yok o parayı verdiğine dua et

  • Avatar
   Yekcan Öner

   Merhaba, ne demek istediğinizi anlayamadım.

 97. Avatar
  Can can Cevapla

  Merhaba, geçen sene ev satın aldıktan sonra evi bir memura kiraya verdik. Ancak bu kişi aynı şehrin bir ilçesinde başka daire kiralayıp 7-8 aydır ikametini de alıp eşiyle diğer kiraladigi daire içinde kalıyor ve benim dairemi babası,annesi iki erkek kardeşine bırakmış.banada haber vermedi. Ayrıca geçen ay tayini çıktı. Sözleşme de de bir maddede kiralayan kişi bu dairede ikamet etmek zorundadır ibaresi var. Tayini çıkmasına rağmen ve başka daire de ikameti olmasına rağmen annesine babasına kardeşlerine bırakabiliyor mu 1.derece yakınım diye?Ben bu sözleşmeyi fesih edebilir miyim. İhtar ve mahkemede haklı bulunur muyum

 98. Avatar
  hava ertoğral Cevapla

  iyi günler eski ev sahibi kirada fahiş fiyat istedi bende kanuni hakkı dağilde %40 artırdım kabul etmedi. taciz ve mobinge devam etti, en son yatırdığım kiradan 3 saat sonra evi sattığını söyledi. alan kişi evi görmedi gelip bakmadı bile.2 gün sonra aradı %400-500 artış talep etti. aralıkta sürem bitiyor artırmayı makul düşünüyorum. kendi çıkmazsan gelip oturcam kendi oturduğum evi kiraya vercem diyor. yanı 2 evi oldi eşide kendide çalışıyo. en tek başıma oturuyorum kızım üniversitede okuyo yetişemiyorum dedim kabul etmiyor. çıkmayı düşünmüyorum onun yapacakları nedir? nasıl bir yol izleyeyim? evi alıp almadığını kesin bilmiyorum karşılıklı anlaşarak bir durumda yapabilirlermi? çok teşekkür ederim

 99. Avatar
  orhan Cevapla

  Merhaba iyi calismalar;
  20/01/2023 tarihinde annem vefat etti.
  annem ve benim adima ortak olan evimizi annem kiraya verdi. ve ben annem oldukten hemen sonra evin tapusunu uzerime aldim ve kiraciya noterden ihtar cektim suresi doldu ama evden cikmiyor.Ne sekilde tahliye edebilirim?

  tesekkurler

 100. Avatar
  hasan Cevapla

  bir kiracımız var kira sözleşmesi (şuan temmuz)ağustosta doluyor sorunlu olduğu için çıkartmak istiyoruz cidden sorunlu birisi) evi başkası üzerine satış yapsam sözleşmesi bitmeden ihtar çekilse 6 ay değil 40 gün diye duydum çıkartabilirmiyim

 101. Avatar
  Gizem Cevapla

  Merhabalar ocak 2023 te yeni en satın aldım içinde kiracı da vardı. 6 ay oturma hakkı olduğu için 6 aylık kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesi yaptık. Şimdi evi boşaltmasını istiyorum ama boşaltmıyor. Evde kendim oturacağım ne yapmalıyım

 102. Avatar
  Efsun Cevapla

  Merhaba
  Oturduğum evimi Ruslar satın aldı.(Haziran ayı içerisinde 2023)
  Benim sözleşmem 1 Ocak 2024 tarihinde yenileniyor.

  Ruslar kendisi oturmak istiyor. Şu an işsiz olduğum için bende çıkmak istemiyorum.
  Herhangi bir ihtarname çekerek yazılı bilgilendirme yapmadılar eğer yaparlarsa nasıl bir süreç izlemem gerekiyor. Beni hemen çıkartabilirler mi?

  Örneğin yazılı bildirim yaptıktan sonra oturmaya devam etmem için ne yapmam gerekiyor?

  Bilgi verirseniz çok sevinirim. Destekleriniz için teşekkür ederim.

  Saygılarımla

 103. Avatar
  Özgür Kayıhan Cevapla

  Merhaba, evimi yeni sattım, kira kontratı ve tahliye tahütnamesini evi alan kişi benden talep etmedi. şimdi ihtarname ile göndermemizi istiyor. evi satan kişi, yeni alan kişiye eski kira kontratını ve tahliye tahütnamesini verme zorunluluğu var mıdır?

 104. Avatar
  Efsun Cevapla

  Merhaba
  Yeni malik evi satın aldıktan sonra 1 ay içerisinde ihtarname çekerek bildiğim kadarıyla kiracının eline ulaşması gerekiyor. Peki bu 1 aylık süreye hafta sonu ve resmi tatillerde dahil midir? Örneğin; evi kurban bayramı öncesi aldıysa.
  Bu konuda bilgilendirme yapabilirseniz çok sevinirim.

  Saygılarımla

 105. Avatar
  sneles Cevapla

  merhaba, 05/2023 de kapora gönderip sözlü olarak temmuz sonuna kadar boşaltılması konusunda anlaşılarak emlak ofisinde sözleşme imzaladığımız daireyi 06/2023 de satın alıp aynı hafta noter kanalı ile ihtarname gönderdim. ancak dairede ev sahibinin yengesi kira kontratı olmaksızın oturuyor ve aynı apartmanda kendine ait başka bir daireye çıkacağını belirtmişti. ancak 07/2023 de 1 aylık kira bedeli göndererek 08/2023 de boşaltacağını iletiyor. kendimin kiracısı olduğum daire de boşaltacağımı belirttiğimden 08/2023 de yeni kiracısı ile kapora göndererek anlaşılmış. bu durumda satın aldığım evde eski sahibinin akrabası sözleşmesiz ikamet ediyor ve ikamet eden kişinin adına olan daireye taşınacağı ve kiracının da henüz ev bulamadığı belirtiliyor.
  üzerime başka daire yok ve kiracı pozisyonundayım, satın aldığım dairede sözleşmesiz ve kendi adına dairesi olan bir akrabası oturuyor, adına olan dairedeki kiracının çıkması için bekletmek hukuken ne kadar haklı?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, internet sitesi üzerinden sadece kısa sorulara kısa cevaplar verilmektedir. Sorunuzun cevabı için danışmanlık hizmeti almanız gerekmektedir. Danışmanlık için İLETİŞİM sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

 106. Avatar
  Ayşe Cevapla

  10 temmuz da Yeni ev satın aldım içinde kiracı var. sözleşmesi 1 temmuz da dolmuş.evden çıkması için nereye ilk başvuru da bulunabilirim.2.5 bin₺ çok ucuz fiyata oturuyor
  Sözleşme yapmadık çıkma süresi dolana kadar (watsap dan kiran 8 bin bu kadar)diye atabilirmiyim
  Dava açmak için 6 ay beklemek zorunda mıyım

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, internet sitesi üzerinden sadece kısa cevaplar verilmektedir. Sorunuzun cevabı için danışmanlık hizmeti almanız gerekmektedir. Danışmanlık için İLETİŞİM sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

 107. Avatar
  Veysi Cevapla

  Merhaba kendim oturmam için ev aldım.Evin içinde kiracı oturuyor fakat eski ev sahibi kiracıya evi satacağını sözlü olarak bildirmiş ve kira sözleşmesi yapmamıştır.Şu an kiracı evde sözleşmesiz oturuyor.Ben de nişanlıyım ve evin tadilatını yapıp eşyalarımı alır almaz düğün yapacağım.Mevcut sözleşmesiz kiracıyı çıkarmak için nasıl bir yol izlemeliyim ve kanunen bu kiracı evde ne kadar oturabilir.Not:Eski ev sahibi 5 yıllık kiracı olduğu için kiracıyı 5 yıl önce kiraya verdiği fiyat üzerinden oturtmuş.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, internet sitesi üzerinden sadece kısa cevaplar verilmektedir. Sorunuzun cevabı için danışmanlık hizmeti almanız gerekmektedir. Danışmanlık için İLETİŞİM sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

 108. Avatar
  Muhammed Cevapla

  Kira sözleşmesinde kendi adım yazıyor ve ev sahibimin çektiği ihtara yurt dışında olduğum için cevap veremiyorum eşim bu ihtarnameye cevap verebilir mi ?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, ihtara cevap verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca konsolosluklardan her türlü hukuki işlem yapabilirsiniz.

 109. Avatar
  Ev Sahibi Cevapla

  Merhaba 6 Eylül 2023’te 1 senelik imzalanan kira sözleşmesi doluyor. Bu tarihten önce evi satarsam alacak kişi sözleşme süresinin sonunda tahliye için dava açabilir mi?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir.

 110. Avatar
  lale bozok Cevapla

  merhabalar imara aykırı (1 dublex daireyi 3 e bölünmüş şekilde) 3 ayrı kiracı otururken ev yeni sahibi tarafından satın alındı. yeni malik bize ithar çekerek çıkardı. ihtiyaç dolayısı ile şimdi daireleri tekrar kiraya vermiş yaklaşık 4 ay sonra dava açsak kazanabilir miyiz.
  teşekkürler.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, dava açılmadan evi tahliye ettiğiniz için herhangi bir tazminat alma hakkınız bulunmamaktadır. İyi günler dileriz.

 111. Avatar
  Caner Cevapla

  Merhaba benim kontratım 15.07.2023 tarihinde bitti ve aynı tarihte 13. Kirayı yasal zam oranı ile gönderdim daha sonra ev sahibi kirayı konuşalım diye mesaj attı ama telefonla konuştuğumuzda evi satacağım dedi ayrıca %400 zam istedi

  1. Sorum kira kontratım otomatik uzadı mı yeni alacak ev sahibi için geçerli mi
  2. Kendisi gelmek isterse kira yükseltmek için yaptığını attığı mesajdan mahkemede ispat edebilir miyim

 112. Avatar
  Caner Cevapla

  Merhaba benim kontratım 15.07.2023 tarihinde bitti ve aynı tarihte 13. Kirayı yasal zam oranı ile gönderdim daha sonra ev sahibi kirayı konuşalım diye mesaj attı ama telefonla konuştuğumuzda evi satacağım dedi ayrıca %400 zam istedi.

  1. Sorum kira kontratım otomatik uzadı mı yeni alacak ev sahibi için geçerli mi
  2. Kendisi gelmek isterse kira yükseltmek için yaptığını attığı mesajdan mahkemede ispat edebilir miyim

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, internet sitesi üzerinden sadece kısa sorulara kısa cevaplar verilmektedir. Sorularınızın cevabı için danışmanlık hizmeti almanız gerekmektedir. Danışmanlık almak için Whatsapp uygulaması veya GSM üzerinden randevu talep edebilirsiniz

 113. Avatar
  Esra Cevapla

  Kendim oturmak için Yeni ev aldım fakat içinde ki kiracı çıkmıyor bunun için ne yapabilirim

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, sürelere uyarak ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılması gerekiyor. Detaylı bilgi için bizlere ulaşarak randevu talep edebilirsiniz.

 114. Avatar
  Muhammet Cevapla

  Merhaba, bir kiracım var ve Emlak katılım Bankası’na havaleyi gösteren kira sözleşmesinde kayıtlı ama bir keresinde başka bir bankaya aktarmamı istedi, ben de size Al Baraka Bank’taki hesabımı gönderdim ve ona aktarmaya devam etti, ancak bir süre sonra Al Baraka Bank hesabımı kapattı çünkü bilgilerimi güncellememi istedi ve ben de pek kullanmadığım için umursamadım ve kiracıdan kirayı, kira sözleşmesinde belirtilen emlak katılım Bankası hesabına havale etmesini istedim, ancak reddetmiş ve depozitonun yerinin tespiti için mahkemede dava açmış ve şimdi kira mahkemeye intikal etmiş çözüm nedir? İki aydır ondan kirayı almadım.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, internet sitesi üzerinden sadece kısa sorulara kısa cevaplar verilmektedir. Sorunuzun cevabı için danışmanlık hizmeti almanız gerekmektedir. Danışmanlık almak için Whatsapp uygulaması veya GSM üzerinden randevu talep edebilirsiniz

 115. Avatar
  Zeynep Göksu Cevapla

  Oturduğum ev Nisan 2023’te satıldı. Bana da Kasım 2023’e kadar oturma sözü verdiler. Ancak ev satıldıktan sonra sürekli mesajla yeni ev linkleri atarak tacizle evden çıkmamı istediler. Hâlâ da devam ediyorlar. Önceki ev sahibi ile sözleşmem yok yenisiyle de yok. Bana diyorlar ki “sözleşmeniz yok o yüzden sen o evi gasp etmiş görünüyorsun. ”
  Evin aidatını havale ile ödüyorum. Faturalar üstüme değil ama onuda kredi kartımla ödüyorum. Asansör bakım ücretini bile ben ödedim elimde dekontlarım var. İkametgahımda burada. Bu belgelerle bu evde oturduğumu ispat etmiş olur muyum? Bu durumda onlardan önce ben dava açıp 6 ay sonra çıkacağım diyebilir miyim? Çünkü bana 6 aylık bir zaman lazım.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, internet sitesi üzerinden sadece kısa sorulara kısa cevaplar verilmektedir. Sorunuzun cevabı için danışmanlık hizmeti almanız gerekmektedir. Danışmanlık almak için Whatsapp uygulaması veya GSM üzerinden randevu talep edebilirsiniz

 116. Avatar
  Taha By Cevapla

  Merhaba, yeni satın alınan evde kiracı bulunuyor fakat eski ev sahibi kiracıyla sözleşme yapmamış. Ortada kiracının kiracı oldugunu kanıtlayan bir evrak yok. Sadece banka dekontları mevcut ve elektrik, su eski ev sahibine ait. Ben kiracıyı cıkartmak istiyorum. eski ev sahibi elektrik suyu kesebilir mi ben üstüme almak istemiyorum kiracıyı da istemediğim için onun üstüne de vermek istemiyorum. Bu durumda haklarım nedir? Elektrik suyun kesilmesi benim ya da eski ev sahibine bir problem yaratır mı

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, elektrik, su ve doğalgazın kiracı adına olması gerekmektedir. Detaylı bilgi için bize ulaşarak randevu talep edip danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

 117. Avatar
  Ali Tansu ÇETİN Cevapla

  24.06.2023 tarihinde tokiden ev aldım. içerisinde suriye uyruklu kiracı var. 24.07.2023 de düğünüm olacağı için öncesinden bir ev kiralamak durumunda kaldım (eşyalar düzen vs için.) fakat 26.06.2023 de çektiğim ihtarı kiracı burda öyle biri oturmuyor diye almamış. bundan benim yeni haberim oluyor. avukata söylediğimde noterden tebliği aldığına dair belge alman lazım dedi ve notere çıktım almadıklarını o şekilde öğrendim. avukat 3 ay süre geçtiği için bu ihtarın artık geçerli olmadığını söyledi. şimdi kıracı orda otururken ben kendi evimde oturamayıp kiradamı oturmak zorundayım yani ? böyle kanunmu olur. sen çalış didin çabala ev al gelsin biri hazıra konar gibi otursun, sonrada ben bu adamı çıkaramayım. aldığım eve oturamayım yani öylemi ? tabiri caizse çalışan aptal beleşe konan akıllı yani bu ülkede ?

 118. Avatar
  fidel kaymaz Cevapla

  merhablar.
  oturduğum ev satıldıktan sonra yeni ev sahibi kendi kullanımı için boşaltmamı istediler. evi boşaltıım ama 1 aydır ev hala boş, uzun süre boş kalması dava açmama sebep midir. yada en fazla ne kadar boş bırakabilir.

 119. Avatar
  Mehmet Can Sezer Cevapla

  Merhaba, 01.09.2023 tarihinde oturmak için bir ev satın aldım ve aynı gün kiracının sözleşmesinin bittiğini öğrendim. Oturmak için satın aldığımı ve başka evimin olmadığını söyleyerek kiracıya ihtar çektim ve yeni sözleşme imzalamadım. Kiracı evi boşaltmayacağını telefon ile bildirdi. Sonradan edindiğimiz bilgiye göre, kira sözleşmesinde ismi olan kiracının, aynı site içerisinde kendi evi var ve ikamet adresi de kendi evine kayıtlı, yani benim evimde oturmuyor. Benim evimde kızı oturuyor ve kadın evli. Yapılan kira sözleşmesinde de sadece çekirdek ailesi oturabilir yazıyor. Sözleşme şartlarına uymadığını için bir ihtar daha çektik ancak işlerin uzamaması, tahliye sürecinin daha kısa olabileceği bir dava yolu var mıdır ? Depo tuttum eşyalarım orda eşim ve çocuğumla sağda solda kalıyoruz bu sürede.

 120. Avatar
  Hyt Cevapla

  Merhaba. Aynı tapu üzerinde harabe sayılan büyüklü küçüklü 3 ev satın aldım. Eski kiracılar bir yilligina kiraya verdim. Tadilat yapmak için çıkarmak istiyorum fakat çıkmıyorlar. Üstüne bir yıllık kira sözleşmesi bitti ve kiralarini da bir haftadır aksatiyorlar. Çıkartmak için Hangi yolu izlesem daha mantikli?

 121. Avatar
  deniz Cevapla

  babamın iki evi var ve birinde kendi oturuyor diğeride kira da kiracıyı 2 senedir çıkmasını istiyoruz. ve çıkmıyor bende abimin evinde beraber oturuyorduk. oda evlenecek ben ortada kaldım. bana yardımcı olun lütfen babamlar işime çok uzak oldugu için oraya taşınamıyorum. kirada olan evi benim üzerime alsak dava açsak hemen çıkar mı lütfen yardımcı olun çok madurum.

 122. Avatar
  Damla Cevapla

  Yeni dükkan aldım.
  İhtiyaç sebebiyle ihtarname çektim.
  Gaz kaçağı sebebi ile doğalgaz saati mühürlenmiş.kiracı iki yıldır kullanmıyormuş.Elektrikle ısınıyormuş.Şimdi benim yaptırmamı istiyor.
  Tahliyesine az süre var.
  Bu masrafı karşılamak zorunda mıyım?
  Teşekkürler

 123. Avatar
  mehmet Cevapla

  2013’te evi kiraladım kontrat imzaladım. Evim 2019 yılında ev sahibnin akrabasına satıldı yeni sözleşme imzalamadık. 4 yıldır oturuyoruz. 10 yıllık süreç evin ilk kiralandığı yıldan mı yoksa yeni ev sahibinin tapuyu aldığı yıldan mı hesaplanır

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, 2013’ten itibaren 10 yıllık süre hesaplanır.

 124. Avatar
  Zeynel Cevapla

  Merhaba,

  Kendim 3+1 bir evde kirada oturuyorum. Aynı ilçede bir tane 2+1 dairem var. Yine aynı ilçede 3+1 bir ev alma arefesindeyim ve gerçekten kendim oturacağım burada ama kiracı cıkmayacagını söylüyor. Bu durumda alırsam tahliye davası actıgımda kazanabilir miyim? Ve tahliye davaları (üst mahkemeye gitmesi dahil) toplam yaklasık ne kadar sürede sonlanıyor. Yanıtlarsanız memnun olurum.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, ihtiyaç nedeniyle tahliye davalarında ihtiyacın samimi ve zorunlu olması gerekmektedir. Bu nedenle detaylı bir görüşmeden sonra ancak size yardımcı olabiliriz. Danışmanlık için bizimle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz.

 125. Avatar
  Gamze er Cevapla

  Merhaba 31.10.2023 te kiracili birkonut satın aldım eski malik ile 01.01.2018 yılında kira sözleşmesi yapılmış. Fakat benim oturacak başka bir konutum olmadığı için 9.11.2023 te ihtarname göndererek sözleşmeyi yanilemeyecegimi 31.12.2023 tarihe kadar bosaltmasini talep ettim. Yinede 6 ay beklemem gereklimi ihtiyaç için dava açmaya yoksa 2 ocakbtarihinde dava yoluna gidebiliyormuyum?

  • Avatar
   Yekcan Öner

   Merhaba Gamze hanım, bu tür konular için danışmanlığımız mevcuttur. Dilerseniz iletişim sayfasından bize ulaşarak danışmanlık almak için randevu talep edebilirsiniz.

 126. Avatar
  nuri Cevapla

  merhaba 05,12,2023 tarihinde evi satın aldım evde kiracı var ve yarı yıl tatiline kadar yani 20,01,2024 tarihine kadar cıkamam diyor şimdi benim ihtar cekmem gerekiyormu nasıl bir yol izlemeliyim teşekkürler

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, yazımızda belirttiğimiz gibi yeni alınan konuttan kiracıyı ihtiyaç nedeniyle tahliye edebilmek için kanuni sürelere uyularak ihtar çekilmesi gerekmektedir. İhtar süresini kaçırmışsanız uzman bir avukattan hukuki destek alabilirsiniz. Uzman kira avukatımızla görüşmek için bizimle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz.

 127. Avatar
  Meriç Usta Cevapla

  Merhaba,
  Kira kontratı Aralık 15te yenilenmiş bir daireyi bu hafta (aralık 25) satın alırsam, 351e 2. Madde hükmünce Ocak 15e kadar tahliye davası açabilir miyim? Teşekkür ederim.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, ücretsiz danışmanlık hizmetimiz bulunmamaktadır. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz.

 128. Avatar
  engin Cevapla

  merhabalar, yeni bir ev aldım içinde kiracı var ama eski sahibi ile kontrat yok yapılmamış.
  kiracı evde nikahsız bir bayanla ortak yaşıyor ev bize lazım ben sözlü olarak 2 ay mühlet verdim ama noterden bir evrak göndermeli miyim?
  sözleşmesi olmadığı için yasal bir hakkı var mı? çıkmak için zorluk yaşarsak ne yapmalıyım, yardımcı olur musunuz?
  şimdiden teşekkürler..

  • Avatar
   Yekcan Öner

   Merhaba, bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi verebilmemiz için bizimle özelden iletişime geçebilirsiniz.

 129. Avatar
  Safiye Bahadırlıoğlu Cevapla

  Merhabalar,
  Ankara’dan 05.01.2024 tarihinde bir ev aldık. İçerisinde Iraklı bir kiracı vardı. Aldığımız gün içersinde ihtar çektik ihtiyaçtan dolayı. ( benim de kocamında başka herhangi bir şehirde tapusu bulunmamaktadır ). 6 aylık süre sonrasında açacağımız tahliye davası ile kiracıyı çıkartabilir miyiz kesin bir şekilde? Kesin bir şekilde olarak belirtme sebebim bizim ihtiyacımız var fakat karşıdaki Iraklı arkadaş da çocuk sahibi ve hastaymış. Ek olarak biz istememize rağmen iban yoluyla gönderemediği kirayı PTT yolu ile göndermiş. Bu kirayı bizim kabul etmemiz tahliye davasında bize sorun çıkartır mı? Ek olarak eğer kabul edersek ortalama kirası 10.000 tl olan bir evde ve mahallede 3.000 tl’ye oturmakta olan kiracı için ne yapabiliriz?

  • Avatar
   Yekcan Öner

   Merhaba, internet üzerinden sadece kısa sorularınız cevaplanmaktadır. Danışmanlık istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 130. Avatar
  Miray Cevapla

  Merhaba, Biz yeni bir ev aldık. Emlakçı kiracının evden çıkacağını söylediği için ve bizde eve baktığımızda kiracı eşyalarını topladığı için, taşınacağına emin olup evi satın aldık. Evi aldıktan sonra kiracı taşınmaktan vazgeçti, eğer onu çıkartmaya kalkarsak bizim uğraşacağımızı söyleyerek tehdit varimsi konuştu. Bu kiracı havuzlu bir sitede oturuyor ve 2.500 TL kira ödüyor bu fiyatta bizim için çok az. Ayrıyeten şunu da belirtmek isterim ki Emlakçı burası için 7.000 TL kira ödediğini söylemişti bize satın alırken (yalan bilgilendirmelerde bulundu) ihtarname yolladık 4 ay oldu fakat biz bu kiracıyı nasıl çıkabiliriz hangi yollara başvurabiliriz?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, buradan sadece kısa sorulara cevap vermekteyiz. Dilerseniz ücretli danışmanlık için iletişim sayfamızdan bize ulaşarak randevu oluşturabilirsiniz.

 131. Avatar
  Gökhan Cevapla

  merhaba 3 katlı işyerim var.2021 yılında yuzde 10 luk bir artış yapmak suretıyle kıraya verdim ve 10 yıllık bir kıra sözleşmesi yaptık.yanlzı şuan civarlarda tek katlı yerler 30 bin tl iken 3 katlı yeri aylık bana 13 bin tl ödemektedirler.Kira artırışı için yeni sözleşme veya kira artırımına gitmeyen bu kiracıdan nasıl kurtulabilirim.13 bin tl merkez lokasyonu yüksek bir mevkide adeta sıfır.
  bu konuda bilgi ve yardımlarınızı rica edeceğim.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, sorunuzun cevabı uzun ve karışık olduğu için buradan destek sağlayamayız maalesef. Ofisimize arayarak randevu talep edip online veya ofiste danışmanlık alabilirsiniz.

 132. Avatar
  Muhammed Cevapla

  Merhabalar,
  Kira Sözleşmesi Yeni Bitmiş Evi Aldım.
  Kiracılara İhtar Çektim Ama Tanımıyoruz Diye Almayıp İade Etmişler.
  Tekrar İhtarnameyi Yolladım.
  Kira Sözleşmesi Olmadığı İçin Hemen Tahliye Davası Alabilir miyim Yoksa 6 Ay Beklemem mi Gerekiyor.
  Çünkü Evi Alırken Zaten Kira Sözleşmesi Yoktu Ayrıca Eski Ev Sahibi Tarafından Onlara Evin Satılacağı Dilekçe İle Bildirilmişti.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, danışmanlık için randevu almanız gerekmektedir.

 133. Avatar
  cem korkut Cevapla

  ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açacağım , evim var ama başka şehirde. 2 evde de oturacağım. başka şehirde evim olması kiracıyı çıkartmama engel olur mu ?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, tahliye davaları ile ilgili detaylı bir görüşmeden sonra bilgi verilmesi daha doğru olacaktır. Ofisimizle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir