Velayet Nedir? – Velayet Hakkı

Velayet Ne Demek?

Velayet, 18 yaşından küçüklerin veya hakim tarafından kısıtlanan ergin çocukların bakımı, eğitiminin sağlanması, korunması ve temsil edilmesi için öngörülmüş hukuksal haklardır. Bu hak aynı zamanda ödevleri beraberinde getirmektedir.

Ülkemizde bu haklar medeni kanunda yalnızca anne ve babaya tanınmıştır. Çocuğun doğru ve sağlıklı gelişimi, ihtiyaçlarının karşılanması ve hoş görülü ortamda yetiştirilmesi için bu hak oldukça önem arz etmektedir.

Velayet Şartları 

Velayet şartları nelerdir? Velayet şartları kavramından anlaşılacak şey velayetin değiştirilmesi şartları veya velayetin kaldırılması şartlarıdır.

Velayet şarta bağlanabilir mi? Hayır, velayet şarta bağlanamaz.

Velayet Şahsi İlişki 

Velayet şahsi münasebet ilişkisi velayetin tarafı olmayan kişi ve çocuk arasında belirlenen görüşmedir. Velayet tarafı olmayan kişi ve çocuk arasında mutlaka şahsi ilişki tesis edilmelidir. Şahsi ilişki çocuğa zarar veriyorsa o zaman şahsi münasebetin kaldırılması talep edilebilir.

Ana ve babadan her biri, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini zedelemekten, çocuğun eğitilmesi ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınmakla yükümlüdür.

Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak kullanırlar veya çocuk ile ciddi olarak ilgilenmezler ya da diğer önemli sebepler varsa, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir veya kendilerinden alınabilir.

Velayet Belgesi Sorgulama

Velayet belgesi nereden alınır? Velayet evrakı nasıl alınır?  Velayet belgesi diye bir belge yoktur.  Velayet veya boşannma ile ilgili açılmış bir dava bulunması halinde mahkemenin gerekçeli kararına göre velayetin kimde olduğu açıkça görülecektir. Velayet ile ilgili açılmış herhangi bir dava bulunmaması halinde velayetin kimde olacağını kanun açıkça belirmiştir. Aşağıda Velayet Hakkı yazımızda detaylı olarak bakabilirsiniz.

Velayet E-Devlette Gözükür Mü? 

UYAP velayet belgesi nasıl alınır? Açılmış bir boşanma veya velayet davasının olması halinde UYAP Vatandaş Portal üzerinden o davadaki belgelere ulaşabilirsiniz. Böylelikle davada velayet ile ilgili bir karar var ise o kararı da görebilirsiniz.

Velayet Türleri

Velayet iki türlüdür. Anneye ya da babaya tek verilen velayet hakkı ve bir de ortak velayettir.  Velayet ortak olur mu? Evet ortak velayete karar verilmesi açısından herhangi bir hukuki engel yoktur.

Velayet Kime Verilir? 

Velayetin düzenlenmesinde asıl olan, küçüğün yararını korumak ve geleceğini güvence altına almak olduğundan, çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimini engelleyen ve süreklilik arz edeceği anlaşılan her olay, tehlikenin büyüklüğü, doğuracağı onarılması güç sonuçlar değerlendirilerek sonuca varılmalı; velayetin belirlenmesi ve düzenlenmesinde öncelikle çocuğun yararı göz önünde tutulmalıdır.

Bu kapsamda, çocuğun cinsiyeti, doğum tarihi, eğitim durumu, kimin yanında okumakta olduğu, talepte bulunanın çocuğun eğitim durumu ile ilgilenip ilgilenmediği, sağlığı, sağlık durumuna göre tedavi olanaklarının kimin tarafından sağlanabileceği gibi özel durumuna ilişkin hususlar göz önünde tutulmalıdır.

Ortak Velayet

Ortak velayet nedir? Ortak velayet, çocuğun anne ve babasının, velayet hakkı kapsamına giren hak, yetki ve yükümlülüklerde “ortak” karar alması ve sorumluluğu da birlikte paylaşmalarıdır.

Ortak velayet kararı verildiğinde anne veya babadan birisine çocuğun kalıcı velayeti verilmez. Velayeti ortak verilen çocukların fiilen eşlerden birinin yanında kalmalıdır. Bu durum çocuğun yaşamının düzenli olmasını sağlamak amaçlıdır.

İç hukukumuz ve kamu düzeni kavramı ile ilgili açıklamalara göre somut olay değerlendirildiğinde “ortak velayet” düzenlenmesinin, Türk kamu düzenine “açıkça” aykırı olduğunu ya da Türk toplumunun temel yapısı ve temel çıkarlarını ihlal ettiğini söylemek mümkün değildir.

Ortak Velayet Dezavantajları

Ortak velayetin dezavantajları maalesef vardır. Çocuk ile ilgili haklar ve yetkiler konusunda taraflar birlikte karar vermelidir. Örneğin: Ortak çocuk ile ilgili bir hukuki işlem yapılması esnasında hem anne hem de baba hazır bulunmalıdır.

Velayet Yaş Sınırı

Çocuğun 18 yaşına girmesiyle birlikte velayet hakkı ortadan kalkar. Çocuk artık ergin biridir. Kimsenin velayeti altında sayılmaz.

Velayet Yetkileri Nelerdir?

Velayet kendisine bırakılan anne veya baba çocuğun her şeyiyle ilgilenmek zorundadır. Örneğin: çocuğun okula kaydının yapılması esnasında diğer eşe ihtiyaç yoktur. Çünkü velayet kendisine verilmiş olan taraf tek başına bu işlemi yapabilir. Velayet kendisine bırakılmayan taraf da çocuğun ihtiyaçlarından sorumludur.

Velayet İle Vesayet Arasındaki Fark 

Velayet ile vesayet arasındaki başlıca farklar nelerdir:

Velayet ilişkisi sadece anne, babaya veya evlatlık edinen kişilere tanınmış olup vesayet ilişkisi mahkeme tarafından anne veya baba dışındaki üçüncü şahıslara mahkeme tarafından tanınabilmektedir. Vesayet ilişkisinde herhangi bir yakınlık aranmamakta sadece vasi tayininde akrabalara öncelik tanınmaktadır.

Velayet İçin Pedagog Görüşmesi 

Ayırt etme gücüne sahip çocuk, hâkim tarafından duruşmaya çağırılarak bizzat dinlenebileceği gibi bizzat mahkemeye getirtilmeden diğer şahıs ve kurumlar vasıtasıyla da çocuğun fikrinin alınması sağlanabilir. Madde metninde bahsi geçen “diğer şahıs ve kurumlar” psikolog, pedagog, doktor, çocuğu temsil görevini icra edebilecek bir avukat ile sosyal çalışmacı olabilir.

Velayetin belirlenmesinde sosyal inceleme raporu son derece önemlidir. Velayete yönelik sosyal inceleme raporu da tanzim ettirilmeksizin karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Velayet konusunda idrak çağında bulunan ortak çocuk, eğitim, kültür, yaşam olanakları bakımından nerede yaşamak istediği konusunda bilgilendirilerek velayet hakkındaki görüşünün sorulması ile uzman bilirkişiye inceleme yaptırılarak (4787 sayılı Kanun m.5) anne ve babanın barınma ve yaşama koşullarını da değerlendirir içerikte sosyal inceleme raporu alınması ve tüm deliller birlikte değerlendirilip, velayet konusunda bir karar verilmesi gerekir.

Velayet Kaç Yaşında Çocuğa Sorulur? 

“Çocuğun görüşüne başvurulması” ilkesi ile ilgili olarak TMK’nın 339. maddesinin 3. fıkrasında “Ana ve baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar; önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar” hükmü yer almaktadır. Hâl böyle olunca çocuğun konu olduğu bütün uyuşmazlıklarda, ayırtım gücüne sahip çocuğun kural olarak görüşünün alınması gereklidir. Bu prensip, çocuğun üstün yararının gözetilmesi için konulmuş bir hüküm olup, çocuğun yararı olduğu takdirde ve çocuğun menfaati bundan zarar görmediği sürece uygulanmalıdır. Çocuğun görüşünün alınması ilkesinin, çocuğun zoraki olarak “konuşturulması” uygulamasına dönüştürülmemelidir. (Yargıtay HGK Esas:2019-96 Karar:2022-571)

Velayet Hakkı Nedir? 

Anne ve Baba Evliyse – Ayırt etme gücüne (temyiz kudretine)  sahip olan veya olmayan 18 yaşından gün almamış küçükler ana ve babaları tarafından velayeten birlikte temsil edilir. Evlilik birliği devam ettiği sürece, küçüğe ait velayeten temsil yetkisi eşler tarafından birlikte kullanılmaktadır.

Anne ve Baba Evli Değilse – Anne ve baba hiç evlenmemişse çocuğun velayet hakkı anneye aittir.

Ancak anne; Küçükse, kısıtlı ise, ölmüşse veya velayet kendisinden alınmışsa, çocuğun çıkarı göz önüne alınarak, hakim tarafından vasi atanır veya velayet babaya verilir.

Anne ve Baba Boşanmışsa – Anne ve baba boşanmışlarsa, mahkemenin kesinleşmiş boşanma kararında velayet hakkı eşlerden hangisine verilmiş ise yalnız onun tarafından velayet kullanılacaktır. Boşanma kararında velayet hakkı eşlerden hiçbirisine verilmeyip çocuğa vasi atanabilir. Böyle bir durumda çocuğun anne ve babası birbiriyle tekrar evlenince kendiliğinden velayet hakkına sahip olamazlar. Öncelikle çocuk üzerindeki vesayetin mahkeme kararıyla kaldırılması ve sonra mahkemece uygun görülüp velayet hakkının anne ve babaya verilmesi gerekir. Boşanan eşlerden birisine mahkeme kararı ile verilen velayet hakkı, eşlerin tekrar birbirleri ile evlenmesi durumunda kendiliğinden anne ve babaya ait olur.

Ana ve Babadan Birinin Ölmesi Durumunda – Velayet, ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir (TMK md. 336). Ölüm halinde velayetin değişmesi kendiliğinden gerçekleşir. Hakim kararına gerek yoktur.

Ölüm karinesi durumlarında da velayet sağ kalana geçecektir. Anne veya babadan birinin gaipliğine karar verilmesi halinde velayet tek başına diğerine ait olacaktır.

Velayet Kararı Kesinleşmeden İcraya Konulabilir Mi? 

Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamlar kesinleşmedikçe icra edilemez.

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Velayet Değişikliği Nedir?

Anlaşmalı şekilde boşanacak kişiler aralarında yapacakları anlaşma içerisinde çocuklarının velayetleri konusunda bir anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir. Fakat taraflar protokole uygun davranmamışlar ise, anlaşmalı boşanma davasından sonra velayet davası açılabilecektir.

Bilinmesi gerekir ki; anlaşmalı boşanma davasından sonra, olumlu veya olumsuz yeni koşullar oluşmuş ise taraflar velayet değişikliği davası açılabilecektir.

Anlaşmalı boşanmada çocuğun kimde kalacağı ve diğer tarafında çocuğu ne zaman, ne kadar göreceği gibi konuların belirtilmesi gerekmektedir. Velayet konusunda tarafların aralarında yapacağı protokol, büyük oranda kabul görecektir. Ancak, taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde kararlaştırdıkları hususlara uymadan, kamu düzeni veya çocuğun üstün yararına dikkat etmeden velayet konusunu düzenlenmişler ise, hakim bu hususu kendiliğinde gözeterek velayet konusunda farklı bir karar verebilecektir. Zira hakim, velayet konusunda her zaman çocuğun menfaatini ön planda tutarak kararlar vermektedir.

Velayet davasının açılabilmesi için yeni durumlar ve koşulların oluşması gerekmektedir. Bu hususları ispatlayan taraf, velayetin değiştirilmesi davası açabilecektir.

Anlaşmalı boşanmadan sonra velayet davası açılabilmesi için kanunda ya da Yargıtay tarafından belirlenen bir süre yoktur. Yani boşanma davasının kesinleşmesinin ardından çocuğun reşit olmasına kadar geçen sürede velayet davası açılabilecektir.

Velayet Anneden Nasıl Alınır?

Baba, velayeti anneden almak için velayetin değiştirilmesi davasını açabilir. Velayetin değiştirilmesi davası sonucunda verilen karar maddi anlamda kesin hüküm oluşturmaz. Dolayısıyla, aynı konuda yeniden istemde bulunmak mümkündür. Velayetin değiştirilmesi isteminin kabulü halinde velayet hakkına sahip olan tarafın hak ve yetkileri sona erer; velayet diğer tarafa ait olur. Velayetin değiştirilmesi halinde çocukla davalı arasında kişisel ilişki kurulmalıdır.

Velayeti Annede Olan Çocuğun İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

Evlilik birliği sona erdikten sonra ise velayete sahip olan anne veya baba müşterek çocuğun ismini değiştirilmesi için dava açabilir. Bunu velayet hakkı kendisinde olmayan ebeveyni taraf olarak göstererek ve haklı nedenin varlığını ve bu durumun çocuğun üstün menfaatine uygun düştüğünü ispat ederek yapması zorunludur.

Haklı sebeplere; kişinin adının komik, gülünç olması, isminin toplumca bilinen bir suçluya ait olması ya da kötü bir olayla anılması, toplumun genel ahlak kurallarına uygun olmayan isimlerden olması, telaffuzunun zor olması gibi durumlar örnek olarak verilebilir.

İsim değiştirme davası açmak için herhangi bir yasal süre şartı öngörülmemiştir. Yani kişi zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tabi olmaksızın istediği zaman dava açabilir.

İsim değiştirme başvurusu davacının yerleşim yerinin bağlı bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılmalıdır.

Velayeti Annede Olan Çocuğun Babada Kalması Mümkün Müdür?

Kişisel ilişki, velayeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuğun anne-baba ile iletişim kurmasını, görüşmesini ve belirli süre anne veya babada kalmasını içeren karşılıklı haklardır. Yani kişisel ilişki kurma hususu anne veya baba ile kalma ile desteklenecektir.

Örneğin bir yaşını doldurmamış, fiziki olarak annenin bakımına muhtaç ve ona bağımlı durumda olan bir çocuk var ise; bu yaştaki çocuğun anne şefkat ve bakımına muhtaç olduğu göz önünde bulundurulmalı, kişisel ilişki de ona göre düzenlenmelidir. Kişisel ilişki düzenlenirken çocuğun, sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas alınmalıdır..

Kişisel ilişki düzenlenirken mahkemenin çocuğun bedeni, fikri ve ruhsal gelişimi esas alması gerekir. Bu da çocuğun menfaatine aykırı düşmedikçe, çocukla diğer taraf arasında yatılı olarak kişisel ilişki kurulmasını gerektirir. Bu bakımdan velayeti anneye bırakılan çocukla baba arasında kişisel ilişki tesis edilirken haklı ve geçerli bir sebebin olmaması durumunda çocuk, babası yanında yatılı kalabilmeli ve düzenleme çocuğun üstün yararı gözetmeli ve babası ile de kişisel ilişki kurabilmesini sağlamalıdır.

Velayeti Annede Olan Çocuğun Babasının Hakları Nelerdir?

Mahkeme tarafından velayet hakkı anneye verilmesi durumunda, baba ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulması gerekmektedir. Kişisel ilişki kurulması çocuğun zararına olacaksa hakim bu kişisel ilişkiyi kurmayabilir. Bu durumda babanın buna itiraz hakkı vardır.

Ayrıca çocuğun velayeti her ne kadar anneye verilse de gerekli şartların sağlanması durumunda baba velayetin kendisine verilmesi için dava açabilecektir.

Eğer velayetin değiştirilmesi veya kaldırılması şartları gerçekleşmezse, anne veya babanın velayet görevlerine müdahale edilemez.

Velayetin Kime Verileceği Nasıl Belirlenir?

Velayet davalarında öncelik, çocuğun menfaatidir.

Bu belirlemelerde anne ve babanın yaşamı, gelirleri ve çocuğun yaş grubu son derece önem taşımaktadır. Örneğin 0-3 yaş grubundaki bir çocuk annenin bakımına muhtaç olacağı için (haklı nedenlerin var olmadığı durumlarda) anneye verilecektir.

Bunun dışında; çocuğun çıkarlarını hangi tarafın daha iyi koruyabileceği, çocuğun hangi tarafa duygusal anlamda daha fazla bağlı olduğu,  hangi tarafta düzenli ve sağlıklı yaşam şartlarına kavuşabileceği veya hangi tarafta  daha iyi ilişkiler içinde olacaksa gibi durumları hakim hakkaniyete göre belirleyecektir.

Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça anne ve babayı dinledikten  sonra, anne ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler. Çocuğun hangi ebeveynle mutlu olduğunu hakim belirler. Bunun için de boşanma davalarında çocuk bir pedagog ile görüştürülür ve uzman pedagogun görüşü alınır.

Velayeti Annede Olan Çocuğun Babaya Gitmek İstememesi Durumunda Ne Yapılabilir?

Çocuğum babasıyla görüşmek istemiyor ne yapılabilir? Her ne kadar çocuk babasıyla görüşmek istemese de çocuğun babasıyla kişisel ilişki kurması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi bu kişisel görüşü engellemenin doğru olmadığını vurgulamıştır.

Velayette Anne ve Babanın Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Velayet çocuğun korunması ve temsil edilmesi için öngörülmüş hukuksal haklardır. Çocuğun velayet hakkı hukukumuzda yalnızca anne ve babaya verilmektedir. Anne ve babanın vefat etmesi halinde ise çocuğun üstün yararı ve menfaatine göre çocuğa vasi atanacaktır.

Yetişkin olmayan çocukların velayeti anne babaya aittir. Yasal bir neden olmadıkça da velayet anne babadan alınmaz.

Anne veya baba, kusurları sebebiyle velayet hakları kaldırılmadıkça;

 • Çocuğun mallarını kullanabilirler. Çocuğun mallarının gelirler, öncelikle çocuğun bakımına, yetiştirilmesine ve eğitimine harcanır.
 • Çocuğun olağan ihtiyaçlarının gerektirdiği durumlarda  çocuğa sermaye olarak yapılan ödemeler, uğradığı zararın giderilmesi için ödenen tazminatlar ve ödemeler çocuğun bakımı için kısmen kullanılmalıdır.
 • Çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar; önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar.
 • Çocuğu olanaklarına göre eğitirler ve onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâkî ve toplumsal gelişimini sağlar ve korurlar.
 • Çocuğa, özellikle bedensel ve zihinsel engelli olanlara, yetenek ve eğilimlerine uygun düşecek ölçüde, genel ve meslekî bir eğitim sağlarlar.
 • Velayetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı çocuklarının yasal temsilcisidirler.

Aldatma Durumunda Çocuğun Velayet Durumu Ne Olur?

Boşanma davalarının sonuçlarını etkileyen en önemli unsur tarafların kusur oranlarıdır. Aldatma veya güven sarsıcı hareketlerde bulunulması, diğer eşe olan sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmiş olması anlamına gelecektir. Evlilik birliğinin sona ermesine neden olan ve diğer eşe olan yükümlülüğün ihlal edilmesi çocuğun velayet hakkını almasına doğrudan etki etmez. Zira mahkeme sonuç olarak çocuğun bakım ve gözetimini ihlal etmeyen eşe velayet hakkını verecektir.

Fakat bilinmelidir ki, aldatma fiili boşanma sırasında kişiyi ağır kusurlu hale getirecektir. Dolayısıyla boşanma davasında aldatma fiili işleyen kişi, kusurlu bulunacaktır.

Çocuğumu Geri Almak İstiyorum Ne Yapabilirim? 

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davasında çocuğun velayetinin taraflardan birine verilmesi durumunda diğer taraf her zaman velayetin kendisine verilmesini talep edebilir. Bunun için Velayetin Değiştirilmesi davasını açması gerekir.

Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Anneye Verilmez?

Velayet ile ilgili yapılacak değerlendirmede çocuğun üstün yararı, yaşama ve gelişimi ve çocuğun görüşüne değer verme ilkeleri gereğince velayetin kime verileceği kararlaştırılmalıdır.

Çocuğun anne yanına gittiğinde uyum problemi yaşayacağı, davranışlarının olumsuz yönde değişeceği gibi durumlar var olduğu takdirde velayet anneye verilmeyebilir.

Çocuğun bedensel ve ruhsal sağlığının olumsuz yönde etkilenmesi durumunda yine velayet anneye verilmeyebilir.

Buradaki en önemli husus çocuğun üstün yararıdır. Çocuğun herhangi bir şekilde olumsuz etkilenme durumu olduğu takdirde velayet anneye verilmeyebilir. Bu durumların hepsi aynı şekilde baba için de geçerlidir.

Yargıtay’a göre; ” Annenin ahlaka aykırı bir meslek yapması onun kötü bir anne olduğunu göstermez. Anne çocuğu bu yaşantısının dışında tutabiliyorsa ve çocukla yaşam biçimi çocuğun yararına ise, velayet anneye verilebilir.” demiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere kadının eskortluk yapması, kadının konsomatris olması ve diğer ahlaka aykırı davranışlar sergilemesi demek velayetin ona verilmeyeceğini göstermez. Önemli olan bu yaşantısının çocuğun hayatının dışında tutabilmesidir.

Velayet Hangi Durumlarda Babaya Verilir? 

Sosyal inceleme raporuna göre çocuğun velayetinin babaya verilmesinin uygun görülmesi üzerine hakim bu rapora dayanarak ortak çocuğun velayetini babaya verebilir.

Velayet Hangi Durumlarda Babaya Verilmez?

Velayet hakkı belirlenirken çocuğun üstün yararı dikkate alınacaktır. Çocuğun anne yanında kalmak istemesi ve çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin anne yanında daha iyi olacağına dair sosyal inceleme raporu alınması halinde velayet babaya verilmeyecektir.

Evlatlıkta Velayet

Ergin olmayan küçüğün evlat edinilmesi durumunda Türk Medeni Kanunun 314. Maddesine göre ” Ana babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlat edinene geçer. Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur ve soyadını alır. Eşler tarafından birlikte evlat edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına anne ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin adları yazılır.”

Evlat edinen evli değilse velayet hakkını yine tek başına kullanacaktır. Evlatlık verme ile gerçek anne ve babanın velayet hakkı sona erecektir.

Küçük evlatlığın velisi durumundaki birlikte evlat edinen eşlerden her ikisinin veya tek başına evlat edinenin vefat etmesi durumunda velayet hakkı evlatlığın ana ve babasına dönmez, vasi tayin edilmelidir.

Velayet Protokolü

Boşanma davası için hazırlanan protokolde velayet ile ilgili hükümler de koyulmalıdır. Aksi takdirde anlaşmalı boşanma davası kabul edilmeyecektir. Boşanma haricinde açılan velayet davalarında ise taraflar anlaşmaya varmışlar ise o zaman bir sulh protokolü hazırlanarak mahkemeye sunulabilir. Velayet protokolü örneği için ofisimizle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Velayetin Sona Ermesi

Küçüğün ergin olması yani on sekiz yaşını doldurması veya on beş yaşını dolduran küçüğün mahkeme kararıyla ergin kılınması ya da on yedi yaşını doldurup evlenmekle veya on altı yaşını doldurup mahkemece evlenmeye izin kararı verilmesiyle velayet sona ermektedir.

İlginizi Çekebilir

 1. Avatar
  Fadime Cevapla

  Merhaba biz anlaşmalı boşandık çocuklarımın velayeti bende annesi olarak 2 yıl gibi bi süreç geçti şimdi çocuklarım babalarıyla yaşamak istiyorlar kızım 16 oğlum 11 yaşında ben babalarına velayetlerini vermeden onunla yaşamalarına izin veriyorum hangi konularda sıkıntı olur velayeti bendeyken çocuklarımın babaları okul vb durumlarda benim onayım gerekli midir velayeti geçici olarak verirsem tekrar nasıl alabilirim yani velayetkeri bende kalacak çocuklarım orada yaşayacak ne olur bana yardımcı olurmusunuz teşekkürler.

 2. Avatar
  Sonay Cevapla

  Merhaba ben eşimden 13 yıl önce boşandım şu an oğlum 14 yaşında babası bir kaç yılda bir gelip gördü bunun dışında çocuğun hiçbir masrafına dahil olmadı daha üç veya dört aydır dersane masrafına dahil oldu.oğlum onunla kesinlikle görüşmek istemiyor babasıda velayet haklarından vazgeçmek istiyor.bu durumda tek söz sahibi olmak için nasıl bir yol izlemeliyim.vede bunu yapabiliyor muyum.bana sen mahkemeye dilekçe ver ben hiç karşı çıkmicam dedi oluyor mu bu şekilde

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, velayet sanırım zaten sizde. O yüzden herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir