Velayet Davası

Velayet Nedir ?

Velayet ne demek? Ergin olmayan (18 yaş altı kişiler) veya istisnai olarak haklarında kısıtlılık kararı alınmış ergin çocuklar ile ilgili gerekli kararları alabilmek ve onların sorumluluğunu üstlenmek için anne ve babaya, kanun koyucunun tanıdığı yetkiye “Velayet” denir.

Velayet Davası Nedir?

Bir eşin çocuğunun velayetiyle ilgili durumlar için diğer eşe açtığı davaya “velayet davası” denir.

Velayet Davaları, Velayetin Kaldırılması, Velayetin Değiştirilmesi, velayetin düzenlenmesi, ortak velayetin düzenlenmesi gibi türleri bulunmaktadır.

Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet davası kaç gün sürer? Açılacak olan velayet davası türüne göre bu süre değişiklik gösterebilir. Velayet davaları mahkemenin yoğunluğuna göre ortalama 1-2 yıl sürebilmektedir.

Velayet davası kaç celsede biter? Velayet davalarının kaç celse süreceği davanın içeriğine bağlıdır. Ortalama bir velayet davası 3-4 celsede bitebilmektedir. Bazı durumlarda hakimin izinli olması, tarafların mazeretli olması halinde bu süreç uzayabilmektedir.

Velayet davası basit yargılama mı? Velayet davası basit yargılama usulüne tabidir. Her çeşit velayet davaları basit yargılama usulüne tabidir. (HMK m.316)

Basit yargılama usulüne ilişkin hükümler burada da esas itibarıyla geçerlidir. Basit yargılama usulünde mahkemenin mümkün olan hallerde tarafları duruşmaya davet etmeden dosya üzerinden karar vereceğine ilişkin hüküm ise burada uygulanmaz. Çünkü, velayete ilişkin davalar kamu düzeniyle doğrudan ilgili olup, resen araştırma ilkesi geçerlidir ve davanın kabulü tek başına sonuç doğurmaz. Velayet davalarının duruşmalı inceleme ile delil toplanarak ayrıntılı araştırma yapılması gerekir

Velayet Davası Nasıl Açılır ?

Velayet davaları birden fazladır. Bunlardan bazıları; Velayetin değiştirilmesi davası, velayetin kaldırılması davası ve velayetin düzenlenmesi davası. Hangi dava türü açılacaksa o dava türüne uygun bir dilekçe hazırlanır ve tüm delillerle birlikte görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilir. Bu tür velayet davalarının avukat aracılığı ile açılmasını önermekteyiz. Aksi takdirde ileride hak kayıplarınız olabilecektir.

Velayet Davası Açma Şartları

Açılacak olan velayet davası türüne göre bu şartlar değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin: Velayetin değiştirilmesi için ortaya çıkan yeni bir olgunun bunu zorunlu kılması şarttır. Şayet bu olgu olmadığı takdirde açtığınız dava reddedilecektir.

Velayet davası çocuk kaç yaşında iken açılır? Velayet davalarını açmak için çocuğun yaşının herhangi bir önemi yoktur. Ancak çocuğun üstün yararına zararlı olmaması şartıyla 4-5 yaşına kadar çocuğun annede kalması içtihatlarda belirtilmiştir.

Velayet Davasında Görevli Mahkeme

Velayet davası hangi mahkemede görülür? Velayet davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi sıfatıyla) davaya bakacaktır.

Velayet davası hangi mahkemeye açılır? Velayet davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.

Velayet Davası Yetkili Mahkeme

Çocuğun yerleşim yeri mahkemesi velayet davasında yetkili mahkemedir. Çocuğun velayeti annede ise ve anne Bakırköy’de oturuyorsa o zaman yetkili mahkeme Bakırköy Aile Mahkemesi’dir. Açılacak olan velayet ile ilgili davalarda müşterek çocuk nerede oturuyorsa orada dava açılacaktır.

Velayetin değiştirilmesi davalarında yetkili mahkemenin davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesidir.

Velayet Davası Ücreti 

Velayet davası ücreti 2024? Velayet davası açmak kaç TL? Müvekkillerimiz tarafından en çok sorulan sorular da bunlardır. Dava açacak olan kişiler velayet davası için ne kadar masraf gideceğini merak etmektedir.

Velayet davası harç ücreti olarak; başvurma harcı, peşin harç ve gider avansı alınmaktadır. Velayet davası harç masrafı ortalama 2500-3000 TL arasında olacaktır.

Velayet davası mahkeme masrafı 2024 yılı için ortalama 2500-3000 TL arasındadır. Velayet davalarında harç maktu harçtır.

Velayet Davası Avukat Ücreti

Velayet davası avukat ücreti 2024? Velayet davasının hangi türü için dava açılacağı velayet davası avukatlık ücretlerinin belirlenmesinde önemlidir. Velayet davaları avukat ücreti için ofisimizle iletişime geçerek fiyat bilgisi alabilirsiniz.

Velayet Davası Tanıma Tenfiz

Yabancı mahkeme kararının tanınmasına ve tenfizine ilişkin davalarda, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesinin dilekçeye eklenmesi zorunludur (5718 s.MÖHUK.m.53/1).

Velayetin değiştirilmesine ilişkin dava, çekişmesiz yargı işidir (HMK m. 362/2- b-13). Bölge adliye mahkemesince çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar kesin nitelikte olup, bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz.

Velayet Davalarında Resen Araştırma 

TMK’nın 335 ila 351. maddeleri arasında düzenlenen “velayet”e ilişkin hükümler kural olarak, kamu düzenine ilişkindir ve velayete ilişkin davalarda resen (kendiliğinden) araştırma ilkesi uygulandığından hakim, tarafların isteği ile bağlı değildir. Velayet düzenlemesine yönelik istemler incelenirken ebeveynlerin istek ve tercihlerinden ziyade çocuğun üstün yararı göz önünde tutulur.

Velayet Davası İstinaf Süresi

Velayet ile ilgili açılan davalarda taraflardan biri veya her ikisi verilen kararı üst mahkemeye yani istinafa gönderebilir. Bu tür davalar istinafta yaklaşık olarak 6-8 ay kalabilmektedir.

Velayet Davası Nasıl Kazanılır? 

Açılacak olan velayet davası türüne göre beyan ve delillerin sunulması gerekmektedir. Ayrıca tüm velayet davalarında, müşterek çocuğun kendisini ifade edebileceği yaşta olması şartıyla beyanı psikolog veya pedagog eşliğinde alınacaktır. Velayet davalarında müşterek çocuğun beyanı son derece önemlidir. Davanın kazanılması ve kaybedilmesinde etkisi büyüktür diyebiliriz.

Velayet Davası Tekrar Açılabilir Mi? 

Velayet davası sonradan açılabilir mi? Velayetin değiştirilmesi, velayetin düzenlenmesi veya velayetin kaldırılması için yeni bir olgu oluştuğu takdirde dava açmanızda hukuki yarar olduğu kabul edilmektedir.

Velayet davası kaç yılda bir açılır? Velayet davasının belirli süreler aralığında açılması gerekir diye bir kural yoktur. Velayet davalarını istediğiniz zaman açabilirsiniz. Yeter ki bu davayı açmakta hukuki yararınız bulunsun. Hukuki yararınız yoksa davanız reddedilecektir.

Velayet Davası İçin Gerekli Evraklar

Velayet davalarından bir tanesini açmak için gerekli evraklardan bir tanesi varsa boşanma davasına bakan mahkemenin gerekçeli kararı ve kesinleşme ilamıdır. Ayrıca nüfus kayıt örneği de dava dilekçesine eklenebilir.

Velayet davası delil listesi için elinizde davanızdaki iddialarınızı kanıtlayacak tüm belgeleri eklemelisiniz. Ayrıca davada tanık dinletecekseniz tanıkların adres ve kimlik bilgileri de eklenmelidir.

Velayet Davasında Feragat

Velayet davası nasıl iptal edilir? Açtığınız velayet davasından feragat ederek velayet davasını iptal edebilirsiniz. Size karşı bir velayet ile ilgili bir dava açılmışsa dava sonuna kadar beklemeli, bu süreçte davayı kazanmak için elinizdeki tüm delilleri mahkemeye sunarak savunmanızı yapmalısınız. Dava sonunda mahkeme davanın reddine karar verebilir. İstinafta da kesinleşmesi üzerine size karşı açılan velayet davası dosyası kapanacaktır.

Velayet davası geri çekilir mi? Yukarıda değindiğimiz gibi açtığınız velayet davasında feragat ederek davanın geri çekilmesini sağlayabilirsiniz.

Velayet Davasında Eve Gelen Uzman

Velayet davalarında çocuğun üstün yararı için tarafların yaşam alanlarının incelenmesi gerekmektedir. Çocuğun sosyal yaşantısının kalitesi gibi durumlar böylelikle daha net belirlenebilecektir.

Velayet Davası Çocuğun Dinlenmesi

Velayet davalarında ayırt etme gücüne sahip olan çocuğun fikri mutlaka alınmalıdır. Bu davanın sonucunun belirlenmesinde son derece önem arz edecektir. Mahkeme gerekli gördüğü hallerde uzman görüşünden yararlanmalıdır. Uzman, hem taraflarla hem de çocukla görüşerek raporunu düzenlemelidir.

Velayet Davası Pedagog Raporu

Velayet davalarında; psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı niteliğindeki uzman veya uzmanlardan (4787 sayılı Kanun m.5) ortak çocuğun anne ve baba yanındaki barınma ve yaşama koşullarını da değerlendirir içerikte sosyal inceleme raporu alınması ve tüm deliller birlikte değerlendirilip, ebeveynlerinden hangisi yanında kalmasının çocukların menfaatine olacağı tespit edilip, gerçekleşecek sonucuna göre karar verilmesi gerekir. (Yargıtay 2. HD Esas:2020-1471 Karar:2020-2663)

Velayet Davası Islah

Velayet davalarında ıslah yapılabilir. Örneğin sadece velayetin değiştirilmesi için dava açmışsanız daha sonra ıslah ederek davanızın türünü değiştirebilir veya terditli olarak ıslah edebilirsiniz.

Velayet Davası Adli Tatilde Görülür Mü?

Adli Tatilde Velayet Davası Açılabilir Mi? Adli tatilde her davada olduğu gibi velayet davası da açılabilmektedir. Velayet davasının duruşmaları adli tatilde de yapılabilmektedir.

Velayet Davası İçin Özel Vekaletname

Velayet davası özel vekaletname gerekir mi? Velayet davaları için özel vekaletnameye gerek yoktur. Velayet davaları için genel dava vekaletnamesi alınması yeterlidir.

Velayet Davası Vekalet Ücreti Kesinleşmeden İcraya Konulabilir Mi? 

Velayet davasındaki vekalet ücreti dava dosyasının kesinleşmesiyle birlikte ancak icraya konulabilir.

HMK’nin 367/2. maddesi gereğince, aile ve şahsın hukuku ile ilgili hükümler kesinleşmedikçe takibe konu edilemez. Kesinleşmeden icraya konulamayan ilamlardaki yargılama giderleri, vekalet ücreti, faiz gibi feriler de, hüküm kesinleşmeden icraya konulamaz.

Velayet Davası Karşı Vekalet Ücreti

Karşı vekalet ücreti, mahkeme tarafından verilen hükümlerde lehine karar verilen taraf için maktu veya nispi vekalet ücretine hükmedilmesidir. Hükmedilen bu vekalet ücreti yalnızca avukata aittir.

Velayet Davası E-Devlette Görünür Mü? 

Size karşı açılan veya sizin açtığınız velayet dava dosyanızı e-devletteki UYAP Vatandaş Portal menüsün dosyalarım bölümünde görebilirsiniz.

Velayet davası sonucunu nasıl öğrenebilirim? Velayet davası sonucu için de yine e-devletteki UYAP Vatandaş Portal menüsünden bakarak görebilirsiniz.

Velayet Davası Avukatsız Açılır Mı? 

Velayet davası açmak için avukat zorunlu değildir. Ancak velayet davalarında dava dilekçesinin hazırlanması, delil listesinin hazırlanması, çıkacak olan bilirkişi raporlarına karşı beyan ve itiraz yazılması, tanık anlatımlarına karşı beyan sunulması gibi uzmanlık gerektiren işlemler için uzman velayet avukatı ile çalışmanızı ısrarla önermekteyiz.

Velayet Davası Dilekçe Örneği

Velayet ile ilgili birden fazla dava türü bulunmaktadır. Velayetin değiştirilmesi, velayetin kaldırılması, velayetin düzenlenmesi gibi davalar vardır. Dilekçe için ofisimizle iletişime geçerek hukuki yardım alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir