Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

Uyuşturucu Madde Ticareti

Türk Ceza Kanunu‘nun 188. maddesinde Uyuşturucu madde ticareti suçuna ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Bu yazımızda bu hükümlere değineceğiz.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Nedir ?

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç edilmesi ya da aynı şekilde ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, satışa arz etmek, başkalarına vermek, sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek ve bulundurmak  Uyuşturucu madde ticareti suçunu oluşturacaktır.

Görüldüğü üzere bu suçun konusunu birden çok hareket oluşturmaktadır. Bunlara tek tek değineceğiz;

 • Uyuşturucu Madde İmal Etmek

İki ya da daha çok sayıdaki farklı maddenin kimyasal tepkimeye sokulması sonucu bunlardan değişik bir nitelikte ve Türk Ceza Kanunu anlamında uyuşturucu özelliği bulunan yeni bir madde elde edilmesi veya bir uyuşturucu maddenin başka bir uyuşturucu maddeye dönüştürülmesi ya da bir uyuşturucu maddenin arıtılması, uyuşturucu madde imal suçunu oluşturacaktır.

Maddenin niteliğinde değişiklik yapmayan işlemler imal olarak kabul edilemez. İmal kabul edilebilmesi için maddenin kimyasal yapısında değişiklik gerçekleşmelidir.

 • Uyuşturucu Madde İthal Etmek

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin, Türkiye’nin siyasi sınırlarının herhangi bir yerine ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak sokulması sonucunda uyuşturucu madde ithal etme suçu gerçekleşecektir.

İthal suçunun oluşması için maddenin ülkeye nereden sokulduğu önemli değildir. Madde, sınır kapısı haricinde başka yerden de sokulmuş olabilir. Hava, kara veya deniz yoluyla ülke içine sokulması da bu suçun oluşması için önem arz etmez. Bu suç teşebbüse elverişli değildir. Maddenin ülke içine girmesi ile suç tamamlanacaktır.

Bu suçun oluşabilmesi için fiilin “kullanmak dışında bir amaçla” gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi halde TCK 191. maddedeki suç oluşacaktır.

 • Uyuşturucu Madde İhraç Etmek

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yurt dışına çıkarılması uyuşturucu madde ihraç suçunu oluşturacaktır.

İhraç suçunun oluşması için maddenin ülkeden nereden çıkarıldığının önemi yoktur. Maddenin hava, deniz veya kara yoluyla dışarıya çıkarılması ya da posta yoluyla gönderilmesi de bu suçun oluşması için önem arz etmeyecektir. Bu suç teşebbüse elverişli bir suçtur. Ancak sınır kapısı olmayan yerlerden maddenin çıkarılması halinde suç tamamlanmış olacağı için teşebbüs oluşmaz.

Bu suçun oluşabilmesi için fiilin “kullanmak dışında bir amaçla” gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi halde TCK 191. maddedeki suç oluşacaktır.

 • Uyuşturucu Madde Satmak

Bir kimsenin sahibi olduğu uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak bir bedel karışılığında başka birisine vermesi durumunda uyuşturucu madde satma suçu oluşacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken durum “bir bedel karşılığı” olmasıdır. Uyuşturucu maddenin bedelsiz olarak birisine verilmesi durumunda “başkalarına verme” suçu oluşacaktır.

Uyuşturucu madde satma suçu teşebbüse elverişli bir suçtur. Suçun tamamlanabilmesi için uyuşturucu maddenin zilyetliği yani fiili hakimiyetinin alıcıya geçmesi gerekir.

 • Uyuşturucu Madde Satışa Arz Etmek

Bir kimsenin sahibi olduğu uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak satmak için, satma iradesini açığa vuran herhangi bir davranışta bulunmak bu suçu oluşturur. Failin (suç işleyen kişi), uyuşturucu maddeyi satmak için, pazarlık etmesi, müşteriyi araması, kapora alması gibi hareketleri satışa arz etmeye yönelik hareketlerdir.

 • Uyuşturucu Maddeyi Başkalarına Vermek

Bir kimsenin sahibi olduğu uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi satış sayılmayacak şekilde ve bedel karşılığı olmadan başkasına vermesi durumudur. Failin ( suç işleyen kişi) maddeyi hangi amaçlar verdiğinin bir önemi yoktur. Hatır için vermesi, kriz geçiren birine vermesi gibi durumlarda da bu suç yine oluşmuş sayılacaktır.

Uyuşturucu maddenin birlikte kullanmak amacıyla ikram şeklinde verilmesi durumunda bu suç oluşmaz. Bu durumda TCK 191. maddedeki kullanma suçu oluşacaktır.

 • Uyuşturucu Maddeyi Sevk Etmek

Bir kimsenin sahibi olduğu uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi kullanma dışında bir amaçla bir yerden başka bir yere, bir başkası aracılığıyla göndermesi, yollaması durumunda bu suç oluşacaktır. Posta veya kargo yolu ile de maddeyi bir yerden başka bir yere göndermek sevk etme suçunu oluşturacaktır.

Sevk etmek ve nakletmek suçlarını karıştırmamak gerekir. Sevk eden kişi uyuşturucu maddenin maliki yani sahibidir. Nakletme de ise nakleden kişi uyuşturucu maddenin sahibi olmayabilir. Kısaca belirtmek gerekirse, uyuşturucu maddeyi gönderen kişi sevk eden, götüren kişi ise nakledendir.

 • Uyuşturucu Maddeyi Nakletmek

Bir kimsenin kendisine veya başkasına ait uyuşturucu maddeyi kullanma dışında bir amaçla bulunduğu yerden başka bir yere götürmesi, taşıması kendisi veya adamı tarafından yapılıyorsa nakletme suçu oluşacaktır.

Nakleden kişi sevk edenden farklı olarak, uyuşturucu maddeyi bizzat kendisi veya adamları aracılığıyla götüren kişidir. Nakletme, ülke içinde gerçekleşmelidir. Maddenin yabancı bir ülkeye nakledilmesi halinde ihraç, yabancı bir ülkeden yurda nakledilmesi halinde ise ithal suçu oluşur.

Suçun oluşması için, failin naklettiği eşyanın uyuşturucu veya uyarıcı madde olduğunu bilmesi gerekmektedir.

 • Uyuşturucu Maddeyi Depolamak

Başkasına ait uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bir yerde tutulması durumunda depolamak suçu oluşacaktır.

Suçun oluşması için maddenin bir depoda bulunması gerekmez. Evde, bahçede, kömürlükte, garajda hatta aracında bulunduran kişi depolama suçunu işlemiş olacaktır. Maddenin başkasına ait olması gerekir. Nerede depolandığının bir önemi yoktur. Aynı şekilde depolamanın bedel karşılığı veya bedelsiz ya da kısa süreli- uzun süreli yapılmasının bir önemi yoktur.

 • Uyuşturucu Madde Satın Almak

Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin üzerinde tasarruf edebilme (maddeye sahip olup  istediğini yapabilme) hakkının bir bedel veya başka bir değer karşılığı elde edilmesi sonucunda bu suç meydana gelecektir.

Maddenin satın alınması ülke içinde gerçekleşmelidir. Sipariş veya internet üzeri alınan maddenin yurt dışından ülkeye getirtilmesi halinde ithal suçu oluşacaktır.

Bu suçun oluşumunda failin (suçu işleyen kişi) kastı önemlidir. Fail, uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla satın almışsa ve uyuşturucu madde kişisel kullanım sınırları içinde kalıyorsa, satın alma suçu değil TCK madde 191’deki kullanma suçu oluşacaktır.Satın alma suçunun oluşabilmesi için “kullanmak dışında bir amaçla” maddenin satın alınması gerekir.

 • Uyuşturucu Maddeyi Kabul Etmek

Bir kişinin başkasına ait uyuşturucu veya uyarıcı maddenin zilyetliğini (bulundurma veya kullanma hakkı) herhangi bir karşılık vermeden üzerine alması sonucunda bu suç gerçekleşecektir.

Kabul etme suçunun en önemli özelliği, uyuşturucu maddenin herhangi bir bedel karşılığında alınmamasıdır. Bedel karşılığı olması halinde “satın alma” suçu oluşacaktır.

Kabul etme suçunun oluşabilmesi için uyuşturucu maddenin “kullanmak dışında bir amaçla” kabul edilmesi gerekmektedir.

 • Uyuşturucu Madde Bulundurmak

Bir kimsenin kendisine veya başkasına ait uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak fiili egemenliği altında ve o madde üzerinde tasarruf olanağı bulunacak şekilde elinde tutması durumunda, bulundurma suçu gerçekleşecektir.

Bulundurma, uyuşturucu maddenin belli bir yerde (ev, iş yeri, ahır, bahçe, araba vs.) tutulması şeklinde olabileceği gibi failin üzerinde olması hali de bulundurma olarak kabul edilebilir. Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin mutlaka faile ait olan bir yerde tutulması gerekmez. Önemli olan failin istediği zaman o maddeye ulaşabilme ve tasarruf edebilme yetkisine sahip olmasıdır.

Bulundurma suçunun oluşabilmesi için uyuşturucu maddenin “kullanmak dışında bir amaçla” kabul edilmesi gerekmektedir.

Uyuşturucu maddenin kullanmak amacı ile mi, yoksa kullanmak dışında bir amaçla bulundurulduğu nasıl tespit edilecektir?

1- Uyuşturucu maddenin hangi amaçla bulundurulduğunun belirlenmesi için failin hareketleri önemlidir. Müşteri arama, numune gösterme, pazarlık yapma gibi durumlarda kullanma dışında bir amaç bulunmaktadır.

2- Uyuşturucu maddenin ele geçirilme şekli. Kullanma amacıyla mı yoksa başka bir amaç mı olduğu noktasında yardımcı olabilecektir. Örnek vermek gerekirse; uyuşturucu maddenin çok sayıda küçük poşetler halinde ele geçirilmesi, maddenin ele geçirildiği yerde hassas terazinin bulunması, yine ele geçirilen uyuşturucu maddesinin yanında paketleme malzemelerinin bulunması gibi durumlarda artık kullanmak dışında bir amacın bulunduğu durumu belirginleşecektir.

Uyuşturucu Davalarına Hangi Avukatlar Bakar?

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu Ceza Hukukunda çok spesifik bir alan olup bu konu ile  Ceza Hukuku alanında çalışan uzman bir avukat ile anlaşılması kanaatimizce faydalı olacaktır.

Uyuşturucu Davaları Ne Kadar Sürer?

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu her dosya açısından farklılık göstermekte, mahkemelerin yoğunluk oranı ve somut olay dava sürelerinde oldukça etkili olmaktadır. Bu değişkenler göz önünde bulundurulduğunda bu davalar ortalama 1-3 yıl arasında sürmektedir.

Uyuşturucudan Nasıl Beraat Edilir?

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu yukarıda da belirttiğimiz üzere spesifik bir alandır. Bu suç ile ilgili uzman bir avukat ile çalışmak, dosyayı uzman Ceza Hukuku Avukatı ile yürütmek bu dosyalar açısından oldukça önem arz etmektedir.

Bu dosyalarda sanık avukatları, müvekkilin beraat kararı alabilmesi için müvekkil lehine delil toplayacak, müvekkilleri için duruşmalarda savunma yapacak ve gerektiği takdirde dosyayı İstinaf (Bölge Adliye Mahkemeleri) ve Yargıtay’a taşıyarak, müvekkil hakkında eğer bir mahkumiyet kararı varsa bunun kaldırılmasını/bozulmasını ve sonuç olarak müvekkilin beraat etmesini sağlayacaklardır.

Daha ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir