Trafik Kazası Sigorta Tazminatı

Trafik Kazası Sigorta Tazminatı

Trafik kazası sigorta tazminatı ülkemizde ve dünyada yaşanan en büyük sorunlardan bir tanesi de trafik kazalarında alınan tazminattır.

Yaşanan trafik kazaları sonucu maalesef bazı vatandaşlarımız hayatını kaybederken bazıları da yaralanmakta ve sakat kalabilmektedir.

Sigorta hukuku ile ilgili olan bu konuda Öner Hukuk ve Danışmanlık olarak her zaman size danışmanlık etmeye hazırız.

Trafik kazası geçirdim ne yapabilirim? , Trafik kazası tazminatı ne kadar? , Sigorta şirketine dava açabilir miyim? gibi sorularınıza bu makalemizde cevap bulabilirsiniz.

Trafik Kazası Sigorta Tazminatı Ne Demektir?

Ülkemizde sıklıkla yaşanan trafik kazaları sonrasında mağduriyet yaşayanların ve mağduriyete sebebiyet verenlerin trafik kazası tazminatı hakkında çok az bir bilgiye sahip olduğu veya hiç bilgi sahibi olmadığı görülmektedir. Trafik kazası tazminatı, mağdur olan sürücünün kazaya sebep olan sürücüye karşı açtığı maddi veya manevi tazminat davasıdır. Kaza sonrası maddi veya manevi zarara uğrayan mağdur sürücü trafik kazası tazminat davasını açabilir. Mağdur sürücü, uğradığı zararın türüne göre maddi zarar, bedeni zarar veya sürücünün vefat durumunda yakınları üstlenmek üzere bu hallere yönelik olarak ilgili evrakları toplayıp sigorta şirketine başvurulması gereklidir.

Tazminat İçin Sigorta Şirketine Nasıl Başvuru Yapabilirim?

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarından kaynaklanan tazminatlar için, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun’un (KTK) 97. Maddesinde, zarar görenlerin dava açmadan önce ilgili sigorta şirketine söz konusu zararla ilgili yazılı başvuru yapması gerekmektedir. Bu başvuru mahkemelerce dava şartı olarak değerlendirildiği için, başvuru yapılmadan açılan tazminat davaları “dava şartı yokluğu” nedeniyle tazminat davası usulden reddedilebilecektir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilecektir. Eğer, sigorta şirketi, zararın hesaplanması ile hak sahipliğinin belirlenmesi amacıyla, zarar görenden haklı olarak belge talep ederse, bu süre durmakta (kesilmemekte), belge sigorta şirketine ibraz edildikten sonra, kaldığı yerden devam etmektedir.

Sigorta Şirketine Başvuru İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Sigorta şirketinin mağdura ödeme yapabilmesi için gerekli gördüğü evraklar vardır. Kazanın yaralanmalı veya ölümlü olmasına göre bu evraklar değişiklik gösterebilmektedir.

Yaralamalı Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru İçin Gerekli Evraklar

 • Trafik kaza tespit tutanağı veya trafik kazası bilirkişi raporu,
 • Hastane raporu (taburcu edildiğine dair) veya epikriz raporu, tedavi masraflarına ilişkin faturalar,
 • Kazaya ilişkin hasar fotoğrafları,
 • Trafik kazasına karışan diğer araçlara ait araç ruhsat ve trafik poliçe örneği,
 • Hak sahibinin nüfus cüzdanı örneği,
 • Hak sahibi Tüzel kişi ise imza sirküsü ve yetkilinin nüfus cüzdanı örneği,
 • Hak sahibinin banka hesap bilgileri
 • Taleplerini içeren ve kazanın anlatıldığı başvuru dilekçesi,

  – Ölümlü Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru İçin Gerekli Evraklar

 • Trafik kaza tespit tutanağı veya trafik kazası bilirkişi raporu,
 • Trafik kazasına karışan diğer araçlara ait araç ruhsat ve trafik poliçe örneği,
 • Hastane raporu veya epikriz raporu, tedavi masraflarına ilişkin faturalar,
 • Veraset ilamı veya mirasçılık belgesi,
 • Ölüm sonrasına vefat edene ait vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Vefat edene ait son üç aylık ücret belgesi,
 • Varislere ait banka hesap bilgisi,
 • Talepleri içeren ve kazanın anlatıldığı başvuru dilekçesi,

Sigorta Şirketine Dava Açmadan Önce Arabulucuya Başvurmak Zorunlu Mu?

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, sigorta sözleşmelerinde alacak ve tazminata ilişkin yaşanan ihtilaflarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale getirildi. Ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olmuştur. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde, herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilecektir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay’da görülmekte olan davalarda uygulanmayacaktır.

Tahkim’e Başvuru Yapmadan Önce Arabulucuya Başvurmak Zorunlu Mu?

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru zorunlu değil ihtiyari bir çözüm yoludur. Tahkime yapılacak başvuru öncesi arabuluculuğa başvurma şartı bulunmamaktadır.

Trafik Kazası Tazminat Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazaları nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında görevli mahkeme kural olarak Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Trafik sigortasını yapan şirkete açılacak tazminat davasına bakmaya görevli mahkeme ise Asliye Ticaret Mahkemesi’dir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4/1-a maddesi gereği her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlar ticari davalardır. TTK 5/1 maddesi gereği ticari davalara bakmakla görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemeleridir. Çünkü Sigorta Şirketlerinin Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olduğu; zorunlu sigortaların Ticaret Kanunu’nda yer aldığı için, trafik kazası tazminat davalarında Ticaret Mahkemeleri görevlidir.

İşleten, araç sahibi, sürücü gibi sorumlular için Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli olurken, sigorta şirketleri için Asliye Ticaret Mahkemeleri görevli sayılmaktadır. Eğer davalılar arasında sigorta şirketi yoksa yalnızca işleten ve sürücü dava edilmişse görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 110. maddesi ile ZMSS(Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) Genel Şartlarının C.7.maddesinde, motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davaların sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde de açılabilecektir. Bunun yanında Hukuk Genel Kurul dairesi yerleşik içtihatları uyarınca ZMSS poliçesi ile sigortalı araçların vermiş olduğu zararların tazminine yönelik olarak trafik sigortasını yapan sigorta şirketine yönelik açılan davalarda bir şubeden daha yetkili organı olan Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu yer mahkemesinde de dava açılabileceği kabul edilmektedir.

Davalının birden fazla olması hâlinde davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde de maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

Trafik Kazası Tazminat Davası Açma Süresi ve Zamanaşımı

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 49. maddesinde haksız fiil tanımlanmış olup, 72. maddesinde de haksız fiilden zarar görenin bundan kaynaklanan zararın tazmini istemi ile açacağı davaların, zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl ve herhalde haksız fiil tarihinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi bulunduğu belirtilmiştir.
Buna karşılık, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109/1.maddesinde “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her halde, kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar.” hükmüne, yine aynı kanunun 109/2 maddesinde ise, “dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve Ceza Kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş ise, bu süre maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Karayolları Trafik Kanunun anılan madde hükmünde, gözden kaçırılmaması gereken husus, ceza kanununda öngörülen daha uzun zamanaşımı süresinin, tazminat talebi ile açılacak davalar için de geçerli olabilmesinin, sadece eylemin Ceza Kanununa göre suç sayılması koşuluna bağlanmış bulunmasıdır. Ayrıca ceza zamanaşımının uygulanması bakımından sürücü ve işleten gibi diğer sorumlular arasında bir ayrım da yapılmamış; zamanaşımı süresinin hepsi için uygulanması öngörülmüştür.

Trafik Kazası Sigorta Tazminatı Miktarı Ne Kadar?

Tazminat hesaplama yapılırken birçok durum aynı anda değerlendirilir. Eğer kişi vefat etmişse vefat edenin yaşı, aylık kazancı ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin yaşı ve vefat edenle akrabalık dereceleri gibi faktörler belirlendikten sonra öngörülen ömürleri hesaba katılır. Eğer vefat eden yetişkin bir birey değil de bir çocuk ise ilerde ailesine destek olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak aile bireylerinin yaşı da hesaba katılarak gelecekte çocuktan alabilecekleri maddi destekten mahrum kalma durumu tazminat hesabında göz önünde bulundurulur

Yaralanmalı trafik kazalarında, yaralanma sebebiyle harcanacak giderler, geçici iş göremezlik hali, tedavi süresi gibi faktörler hesaba dâhil edilir. Uzvu kaybetme ve felç olma gibi kalıcı hasarlı trafik kazalarında kayıplarının çalışma hayatlarına ne derece engel olduğu, yakınlarının bu durumdan maddi anlamda ne kadar etkileneceği ve kalıcı zarara uğrayan mağdurun psikolojik sağlık kaybı da göz önüne alınarak trafik kaza tazminatı miktarı belirlenir.

Trafik sigortası teminatları 2019’da ne kadar oldu? Trafik sigortası limitleri, araç cinsi, maddi, sağlık gideri gibi ayrımlara göre belirleniyor. Trafik Sigortası Teminat limitleri aşağıdaki gibidir:

Otomobil (Sürücü dahil 9 koltuk)

Araç Başına Maddi Giderler 36.000

Kaza Başına Maddi Giderler 72.000

Kişi Başına Sağlık Giderleri 360.000

Kaza Başına Sağlık Giderleri 1.800.000

Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 360.000

Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 1.800.000

Daha ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

 1. Avatar
  defne A. Cevapla

  1 yıl önce yaya halindeyken araba çarptı, karşı taraf tam kusurlu çıktı. Bir süre işe gidemedim. Tazminat alma şansım varmı? yardımcı olurmusunuz?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, maddi olarak herhangi bir kaybınız varsa dava açabilirsiniz. Ayrıca şartlara göre manevi tazminat davası da açılabilir. İletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. İyi günler

 2. Avatar
  Halis akan Cevapla

  3 yıl önce kaza yaptım karşı taraf kusurlu ardından karşı tarafa taksirle adam yarakamaktan dava açıldı sonrasında arabuluculuk ilr davadan vazgeçtik bu süreçte sigortadan zararımız için tazminat alınabilirmi

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, detaylı bilgi için bizimle iletişime geçerseniz daha iyi bir şekilde yardımcı olabiliriz size.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir