Tenkis Davası Dilekçe Örneği

     … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                            :

TC KİMLİK NO                 :

ADRES                             :

 VEKİLİ                             :

 DAVALI                           :

VEKİLİ                             :

DAVA DEĞERİ                : 

KONU                             : Saklı pay kısmı aşan tasarruflarının tenkisi

AÇIKLAMALAR              :

1-) Müvekkilimizin …  T.C numaralı …. tarihinde vefat eden  babası ve murisi … …, vefat etmeden 6 ay önce …. isimli vakfa …. adresindeki taşınmazlarını bağışlamıştır. Müvekkil, bu bağışlama işlemini murisin ölümünden sonra öğrenmiştir.

2-) Müvekkilimizin … tarihinde vefat eden … babası ve miras bırakanın tek mirasçısıdır. Bu nedenle TMK m.506 uyarınca müvekkilimizin saklı payı altsoy için yasal miras payının yarısıdır. Bağışlamaya konu olan taşınmazların değeri ise …. TL olarak miras payının yarısından fazla bir miktardır. Bu bağışlama işlemiyle müvekkilin saklı payına tecavüz edilmiştir. Murisin mirasçıları ve terekenin durumuna ilişkin yapılacak araştırmada bu durum ortaya çıkacaktır.

3-) Dilekçemizin ekinde sunmuş olduğumuz veraset belgesinden de anlaşılacağı üzere miras bırakanın yasal mirasçısı olarak tek çocuğu bulunmaktadır. Saklı paylarının karşılığını alamayan tek mirasçı, miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisi isteminde bulunmaktadır. Bu durumda saklı payı aşan miktarın tenkisini istemek için mahkemenize başvurmaktayız.

HUKUKİ NEDENLER      : TMK m.506, 560,  m.573 ve ilgili tüm mevzuatlar

HUKUKİ DELİLLER        : Mirasçılık belgesi. Tapu kayıtları, nüfus kayıtları, vasiyetname, tanık, bilirkişi, keşif, sair her türlü sözlü ve yazılı yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda açıklanan nedenlerle fazlaya ilişkin haklarımızın saklı kalması kaydıyla müvekkilimin tenkis isteminin kabulü ile saklı paya tecavüz edilen kısmın iptali veya bedelinin faiziyle birlikte talebi ile yargılama gideri ve ücreti vekaletin davalılara yüklenilmesine karar verilmesini  vekaleten talep ederim.

 

EKLER                                 :

1-) Tapu kayıtları

2-) Tanık listesi

3-)Mirasçılık belgesi

4-) Nüfus kayıtları

5-) Vekaletname

Davacı Vekili 

Av. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir