Kategori: Sözleşmeler Kategori

İbraname Örneği

İBRANAME

 

İŞVERENİN

Unvanı                    : ………………………………

SSK İşyeri Sicil No : ……………………………….

Adresi                     : …………………………     ………….   /  ………………..

 

İŞÇİNİN

Adı Soyadı    : ………………..

SSK Sicil No :  …………………..

TC No           :  ………………………

İşe Giriş Tarihi:

İşten Çıkış Tarihi:

Çalışma Süresi:

İşten Ayrılma Şekli:

10.07.2004 tarihinden beri çalıştığım işyerinden yukarıda belirtilen şekilde ayrıldım. Çalışmaya başladığım tarihten beri geçen çalışma sürem içindeki bütün ücretlerimi ve her türlü sosyal hakkım ile hafta ve genel tatil günlerine ait ücretlerimi ayrıca yapmış olduğum fazla mesai ücretlerim ile yıllık izin ücretlerimi ve ayrılış esnasında hak etmiş olduğum Kıdem Tazminatım olan ….. TL yi ve yukarıda belirtilen istihkaklarımı eksiksiz olarak aldım.

4857 sayılı İş Kanunu, sair ilgili mevzuat ile iş sözleşmemden doğan bütün haklarımı işverenden, tam ve noksansız bir şekilde tahsil ettiğimi, işveren ve gerekse vekilinden bu iş sözleşmesi ve sözleşme sırasında vukuu bulan iş kazası veya vs. sebeplerle hiçbir hak ve alacağımın kalmadığını, İş Kanunu’nun 20 ve 21 nci maddelerindeki hükümlerle ilgili talepte bulunmayacağımı, bunlardan dolayı haiz olduğum ve olabileceğim her türlü dava haklarımdan feragat ettiğimi, işveren ve vekilini tamamen serbest irademle ibra ettiğimi beyan ederim.

Tarih: 25.06.2009

 

İBRA EDEN

Adı Soyadı :

İmzası:

Adresi:

Telefon Numarası:

5 / 5 ( 1 puan )

Mal Ayrılığı Sözleşmesi

……./……./……tarihinde evlendik. Aramızda bugünden itibaren
mal ayrılığı rejimini kabul ettik:
1- Her birimizin, yasal sınırlar içerisinde, kendisine ait malvarlığı
üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf hakkı olacaktır.
2- Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden, iddiasını
ispatla yükümlü olacaktır. Aksi takdirde aidiyeti ispat edilemeyen mallar,
paylı mülkiyetimizdeki mallardan sayılacaktır.
3- Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait malların tümüyle
sorumlu olacaktır.
4- Mal rejiminin sona ermesi halinde, her birimiz, diğerinin
zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır. Ayrıca üstün yararı
olduğunu ispat eden, öteki önlemler yanında, diğerine ait payın ödeme
günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetimizdeki malın
kendisine verilmesini isteyebilecektir.

5 / 5 ( 1 puan )

Araç Satış Sözleşmesi

ARAÇ BİLGİLERİ
PLAKASI: ………………………………..
MARKA VE MODELİ: ………………………………..
TİPİ: ………………………………..
RENGİ: ………………………………..

Yukarıda nitelikleri yazılı bulunan araç, ……………………………………. TL bedelle alıcı
…………………………………….’a satılmıştır. Araç bedeli alıcı tarafından satıcının hesabına
gönderilmiştir.
Araba görüldü; sağlam ve çalışır halde teslim edildi ve teslim alındı.
Arabanın bugüne kadar olan borçları, bu borçların faizleri ve arabanın kullanımından
doğmuş ve doğacak olan bütün hukuki, cezâi ve mali sorumluluk satıcıya; bugün saat
………..’den sonra işleyecek olan borçlar ve arabanın kullanımından doğacak hukuki, cezâi
ve mali bütün sorumluluklar ise alıcıya ait olacaktır.
Taraflardan biri satış sözleşmesinden vazgeçtiği takdirde karşı tarafa ………………… TL
cezâi şart ödeyecek ve ayrıca sözleşmenin feshinden dolayı karşı tarafın uğradığı bütün
zararları tazmin edecektir.
Alıcı, aracın trafik devir muamelesini en geç bir aya kadar yaptıracaktır. Yaptırmadığı
takdirde; doğacak hukuki, cezâi ve mâli sorumluluk ile yükümlülükler alıcıya ait olacaktır.
Pey akçesi (kaparo) ve cayma tazminatı hakkında, Borçlar Kanunu’nun ilgili madde
hükümleri uygulanır.
Sözleşme hükümlerinin uygulanmasında ……………………… Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu sözleşme taraflarca okunarak karşılıklı irâde uyuşması sonucunda imza altına
alınmıştır.

SATICI            ALICI             KEFİL             ŞAHİT

5 / 5 ( 1 puan )

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Sözleşmesi

………./……../……..tarihinde evlendik. Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tarafımıza verdiği
yetkiye dayanarak evlenme tarihinden geçerli olmak üzere aramızda edinilmiş mallara katılma
rejiminin uygulanmasını kabul ediyoruz.

1-) Her birimiz, yasal sınırlar içinde, kendisine ait olan edinilmiş malları ile kişisel
mallarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak hakkına
sahip olacaktır. Paylı mülkiyet konusu malımızdaki kendimize ait pay üzerinde ancak
birbirimizin rızasını almak suretiyle tasarrufta bulunabileceğiz / 2. Seçenek: birimiz diğerinin
rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunabilecektir.

2-) Birbirimizden olan karşılıklı borçlarımızı takas suretiyle ödeyeceğiz / 2. Seçenek:
Karşılıklı borçlarla ilgili farklı bir düzenleme getirilebilir.

3-) Her birimiz, diğerine ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olacaktır. / 2.
Seçenek: Her birimiz, diğerine ait artık değerin üzerinde …./…. pay oranında hak sahibi
olacaktır. / 3. Sçenek: Her birimiz, diğerine ait artık değerden pay almayacaktır. / 4. Seçenek:
Karşılıklı artık değere katılmada daha farklı bir düzenleme getirilebilir.

4-) Tasfiyenin sona erdiği tarihten başlayarak, katılma alacağına ve değer artış payına %
…….oranında faiz uygulanacaktır. / 2. Seçenek: Eşlerin katılma alacağına ve değer artış
payına faiz yürütülmeyecektir. / 3. Seçenek: Borçlu eşten güvence istenmeyecektir.

5-) Birimizin ölümü halinde sağ kalan, ölene ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde,
katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma
hakkı; aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde mülkiyet hakkı isteyebilecektir. / 2. Seçenek:
Aile konutu ile ev eşyaları hakkında farklı bir düzenleme getirilebilir.

6-) Kişisel mallarımızın gelirleri her birimizin ayrı ayrı ve kendisine ait edinilmiş malını
oluşturacaktır. / 2. Seçenek: Kişisel mallarımızın gelirleri edinilmiş mallara dahil
olmayacaktır.

5 / 5 ( 1 puan )

Vasiyetname

Vasiyetname Nedir ?

Miras bırakan kişinin son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyana “Vasiyetname” denir.

Vasiyetname Yapabilmenin Koşulları

1-) Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak Gerekir

Ayırt etme gücü nedir? Ayırt etme gücü, kişinin fiil ve isteklerinin nedenini ve sonuçlarını kavrayarak, bunlara uygun hareket edebilmesi olarak tanımlanabilir.

Vasiyetname yapabilmenin en önemli koşulu ayırt etme gücüne sahip olunmasıdır. Kör, sağır ve dilsiz kişiler de isteklerini anlatabilme gücüne sahiplerse vasiyetname düzenleyebilirler.

Vasiyeti düzenleyen kişinin fiil ehliyetine sahip olup olmadığı vasiyetnamenin düzenlediği tarih itibariyle dikkate alınmalıdır.

2-) On beş (15) Yaşını Doldurmuş Olmak Gerekir

15 yaşını doldurmamış olan kişiler vasiyetname yapamazlar.

3-) Vasiyetnameyi Bizzat Kendisi Yapması Gerekir 

Küçük ve kısıtlı kişi ayırt etme gücüne sahip ve diğer koşullar varsa tek başına vasiyetname düzenleyebilir.

Vasiyetname, küçük veya kısıtlı kişinin yasal temsilcisi veya vekili tarafından yapılamaz.

Vasiyetname Nasıl Yazılır ? 

Vasiyetname 3 şekilde düzenlenebilir. Vasiyetname Türleri:

1-) Resmi Vasiyetname

Resmi vasiyetnamenin resmi memur tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Resmi memur, sulh hukuk mahkemesi hakimi veya noter olabilir. Resmi memur vasiyetname düzenlerken iki tanık da bulunmalıdır. Tanıkların vasiyetname içeriğini bilmesi gerekmez.

2-) El Yazılı Vasiyetname

El yazılı vasiyetnameyi baştan sona mirasbırakan tarafından yapılması gerekir. Bu vasiyetnamenin tamamen mirasbırakanın el yazısı ile yazılması gerekir. Daktilo, bilgisayar gibi araçlar kullanılarak yazılan vasiyetname el yazılı vasiyetname niteliğinde olmaz.

El yazılı vasiyetnamenin mutlaka mirasbırakan tarafından imzalanmış olması gereklidir. El yazılı vasiyetname bir kağıda yazılabileceği gibi bir taşa veya tahtaya da yazılabilir. Yazılan dilin Türkçe olması zorunlu değildir. Herhangi bir dilde yazılabilir. Yine vasiyetnamede gün, ay ve yıl belirtilmelidir.

El yazılı vasiyetname; notere, sulh hukuk hakimine veya yetkili memura saklanması için verilebilir. El yazılı vasiyetnamenin bunlara verilmemesi vasiyetnameyi geçersiz kılmaz.

3-) Sözlü Vasiyetname

Sözlü vasiyetnamenin en önemli geçerlilik unsuru olağanüstü durumdur. Mirasbırakan, olağanüstü bir durum yüzünden resmi veya el yazılı vasiyetname düzenleyemiyorsa, sözlü vasiyetname yoluna başvurabilir. Olağanüstü durumlara örnek verecek olursak; Savaş, bulaşıcı hastalık, ulaşımın kesilmesi ve ölüm tehlikesi olan diğer durumlar gibi.

Mirasbırakan tarafından son arzular iki tanığa anlatılır. Bu iki tanığa son arzularını aynı anda anlatmalıdır.

Tanıklar kendilerini beyan edilen son arzuları gecikmeksizin yazmalı ve imzalamalıdırlar. Tanıklar, vasiyetçinin son arzularını mahkemeye ulaştırmakla yükümlüdürler. Tanıkların ikisi birlikte, yazılan belgeyi makul süre içinde sulh hukuk mahkemesi veya asliye hukuk mahkemesine vermelidirler.

5 / 5 ( 1 puan )

Mal Rejimi Sözleşmesi

Mal Rejimi Sözleşmesi Nedir? 

Toplumda “evlilik sözleşmesi” olarak da bilinen mal rejimi sözleşmesi, evlenen kişilerin evlilik boyunca mallarını nasıl yöneteceklerini ve boşanma durumunda malların nasıl paylaştırılacağını düzenlemektedir.

Okumaya devam et

5 / 5 ( 2 puan )