Kategori: Sözleşmeler Kategori

İbraname örneği

İbraname Örneği

İBRANAME

 

İŞVERENİN

Unvanı                    : ………………………………

SSK İşyeri Sicil No : ……………………………….

Adresi                     : …………………………     ………….   /  ………………..

 

İŞÇİNİN

Adı Soyadı    : ………………..

SSK Sicil No :  …………………..

TC No           :  ………………………

İşe Giriş Tarihi:

İşten Çıkış Tarihi:

Çalışma Süresi:

İşten Ayrılma Şekli:

10.07.2004 tarihinden beri çalıştığım işyerinden yukarıda belirtilen şekilde ayrıldım. Çalışmaya başladığım tarihten beri geçen çalışma sürem içindeki bütün ücretlerimi ve her türlü sosyal hakkım ile hafta ve genel tatil günlerine ait ücretlerimi ayrıca yapmış olduğum fazla mesai ücretlerim ile yıllık izin ücretlerimi ve ayrılış esnasında hak etmiş olduğum Kıdem Tazminatım olan ….. TL yi ve yukarıda belirtilen istihkaklarımı eksiksiz olarak aldım.

4857 sayılı İş Kanunu, sair ilgili mevzuat ile iş sözleşmemden doğan bütün haklarımı işverenden, tam ve noksansız bir şekilde tahsil ettiğimi, işveren ve gerekse vekilinden bu iş sözleşmesi ve sözleşme sırasında vukuu bulan iş kazası veya vs. sebeplerle hiçbir hak ve alacağımın kalmadığını, İş Kanunu’nun 20 ve 21 nci maddelerindeki hükümlerle ilgili talepte bulunmayacağımı, bunlardan dolayı haiz olduğum ve olabileceğim her türlü dava haklarımdan feragat ettiğimi, işveren ve vekilini tamamen serbest irademle ibra ettiğimi beyan ederim.

Tarih: 25.06.2009

 

İBRA EDEN

Adı Soyadı :

İmzası:

Adresi:

Telefon Numarası:

Mal Ayrılığı Sözleşmesi

……./……./……tarihinde evlendik. Aramızda bugünden itibaren
mal ayrılığı rejimini kabul ettik:
1- Her birimizin, yasal sınırlar içerisinde, kendisine ait malvarlığı
üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf hakkı olacaktır.
2- Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden, iddiasını
ispatla yükümlü olacaktır. Aksi takdirde aidiyeti ispat edilemeyen mallar,
paylı mülkiyetimizdeki mallardan sayılacaktır.
3- Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait malların tümüyle
sorumlu olacaktır.
4- Mal rejiminin sona ermesi halinde, her birimiz, diğerinin
zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır. Ayrıca üstün yararı
olduğunu ispat eden, öteki önlemler yanında, diğerine ait payın ödeme
günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetimizdeki malın
kendisine verilmesini isteyebilecektir.

Araç Satış Sözleşmesi

ARAÇ BİLGİLERİ
PLAKASI: ………………………………..
MARKA VE MODELİ: ………………………………..
TİPİ: ………………………………..
RENGİ: ………………………………..

Yukarıda nitelikleri yazılı bulunan araç, ……………………………………. TL bedelle alıcı
…………………………………….’a satılmıştır. Araç bedeli alıcı tarafından satıcının hesabına
gönderilmiştir.
Araba görüldü; sağlam ve çalışır halde teslim edildi ve teslim alındı.
Arabanın bugüne kadar olan borçları, bu borçların faizleri ve arabanın kullanımından
doğmuş ve doğacak olan bütün hukuki, cezâi ve mali sorumluluk satıcıya; bugün saat
………..’den sonra işleyecek olan borçlar ve arabanın kullanımından doğacak hukuki, cezâi
ve mali bütün sorumluluklar ise alıcıya ait olacaktır.
Taraflardan biri satış sözleşmesinden vazgeçtiği takdirde karşı tarafa ………………… TL
cezâi şart ödeyecek ve ayrıca sözleşmenin feshinden dolayı karşı tarafın uğradığı bütün
zararları tazmin edecektir.
Alıcı, aracın trafik devir muamelesini en geç bir aya kadar yaptıracaktır. Yaptırmadığı
takdirde; doğacak hukuki, cezâi ve mâli sorumluluk ile yükümlülükler alıcıya ait olacaktır.
Pey akçesi (kaparo) ve cayma tazminatı hakkında, Borçlar Kanunu’nun ilgili madde
hükümleri uygulanır.
Sözleşme hükümlerinin uygulanmasında ……………………… Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu sözleşme taraflarca okunarak karşılıklı irâde uyuşması sonucunda imza altına
alınmıştır.

SATICI            ALICI             KEFİL             ŞAHİT

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Sözleşmesi

………./……../……..tarihinde evlendik. Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tarafımıza verdiği
yetkiye dayanarak evlenme tarihinden geçerli olmak üzere aramızda edinilmiş mallara katılma
rejiminin uygulanmasını kabul ediyoruz.

1-) Her birimiz, yasal sınırlar içinde, kendisine ait olan edinilmiş malları ile kişisel
mallarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak hakkına
sahip olacaktır. Paylı mülkiyet konusu malımızdaki kendimize ait pay üzerinde ancak
birbirimizin rızasını almak suretiyle tasarrufta bulunabileceğiz / 2. Seçenek: birimiz diğerinin
rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunabilecektir.

2-) Birbirimizden olan karşılıklı borçlarımızı takas suretiyle ödeyeceğiz / 2. Seçenek:
Karşılıklı borçlarla ilgili farklı bir düzenleme getirilebilir.

3-) Her birimiz, diğerine ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olacaktır. / 2.
Seçenek: Her birimiz, diğerine ait artık değerin üzerinde …./…. pay oranında hak sahibi
olacaktır. / 3. Sçenek: Her birimiz, diğerine ait artık değerden pay almayacaktır. / 4. Seçenek:
Karşılıklı artık değere katılmada daha farklı bir düzenleme getirilebilir.

4-) Tasfiyenin sona erdiği tarihten başlayarak, katılma alacağına ve değer artış payına %
…….oranında faiz uygulanacaktır. / 2. Seçenek: Eşlerin katılma alacağına ve değer artış
payına faiz yürütülmeyecektir. / 3. Seçenek: Borçlu eşten güvence istenmeyecektir.

5-) Birimizin ölümü halinde sağ kalan, ölene ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde,
katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma
hakkı; aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde mülkiyet hakkı isteyebilecektir. / 2. Seçenek:
Aile konutu ile ev eşyaları hakkında farklı bir düzenleme getirilebilir.

6-) Kişisel mallarımızın gelirleri her birimizin ayrı ayrı ve kendisine ait edinilmiş malını
oluşturacaktır. / 2. Seçenek: Kişisel mallarımızın gelirleri edinilmiş mallara dahil
olmayacaktır.