Mirasın Reddi Davası

Mirasın Reddi Nedir?

Yasal veya atanmış mirasçılar mirasbırakanın ölümü ile birlikte mirasbırakanın malvarlığını payları dahilinde kazanırlar. Miras pasif (borç) ve aktifleri (hak) ile birlikte mirasçılara geçer. Mirasçıların mirası kazanmaları için herhangi bir irade açıklamasında bulunmalarına gerek yoktur. Mirasçılar miras kalan borçtan kişisel malvarlıkları ile sorumludur. Fakat mirasçılar mirası kabul etmek zorunda değildir.

Mirasçılar mahkemeye yapacakları başvuru ile mirasın reddini talep edebileceklerdir. Mirasçılar mirasın reddine genelde mirasın borçlarının haklarından daha fazla olması halinde başvururlar. Mirasın reddinin iki türü vardır. Bunlar mirasın gerçek reddi ve mirasın hükmen reddidir.

Mirasın Gerçek Reddi Nedir?

Mirasın gerçek reddi, yasal veya atanmış mirasçıların süresi içerisinde usulüne uygun olarak miras bırakanın terekesinde bulunan tüm hak ve borçları reddetmesi anlamına gelmektedir.

Mirasın Gerçek Reddi Nasıl Yapılır?

Mirasın reddi miras bırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne mirasçıların başvurması ile yapılır. Başvuru sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Mirasın reddi için şu şartların oluşmuş olması gerekir:

  • Mirasbırakan ölmüş olmalıdır.
  • Miras intikal etmiş olmalıdır.
  • Mirasın reddini talep eden mirasçılar ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmalıdır.
  • Yapılan ret hiçbir şekilde şekilde kayıt ve şarta bağlı olarak yapılamaz. Kayıt ve şarta bağlı olarak yapılan mirasın reddi yapılmamış sayılır ve mirasçılar mirası kazanır.
  • Mirasın tamamı reddedilmiş olmalıdır. (Kısmi ret yapılamaz)

Ret beyanı Mahkeme’nin özel kütüğüne tescil edilir. Talep edilmesi halinde mirasçıya mirası reddettiğine dair bir belge verilebilir.

Mirasın Reddi Süresi 

Mirasın reddi süresi üç aydır. Üç ay içerisinde mirasın reddi isteminde bulunmayan mirasçı için miras kazanılmış sayılır. Bu sürenin başlama vakitleri bazı mirasçı türleri için farklıdır.

Yasal mirasçılar için bu üç aylık süre mirasbırakanın ölümü ile başlar. Fakat yasal mirasçılar mirasçı olduklarını daha sonra öğrendiklerini ispat edebilirlerse üç aylık süre öğrenmelerinden itibaren başlayacaktır.

Atanmış mirasçılar içinse bu üç aylık süre mirasçı olduklarının kendilerine resmi olarak tebliğ edilmesinden itibaren başlayacaktır.

Mirasın koruma için yazıldığı durumlarda yasal ve atanmış mirasçılar için üç aylık ret süresi Sulh Hakimi tarafından yazımın bittiğinin bildirilmesi ile başlar.

Hakimin önemli sebeplerin olduğunu takdir etmesi halinde mirasın reddi süresi uzatılabilir.

Mirasın Reddi Yetkili Mahkeme

Mirasın reddi beyanı mirasbırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılır.

Mirasın Reddinin İptali

Mirasın reddinden vazgeçilebilmesi mümkün değildir. Sadece mirasçının reddi yanıltılma, aldatılma, korkutulma sonucunda yaptığını Mahkemeye bildirmesi sonucu reddin iptali için dava açılabilir.

Mirasçıların Ölmüş Olması Halinde Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Mirasçının ölmüş olması halinde mirasçının mirasçıları reddi gerçekleştirebilir. Mirasçının mirasçıları için üç aylık ret süresi mirasın mirasçıya geçtiğini öğrendikleri an başlar.

Mirasçılardan Birinin veya Hepsinin Mirası Reddetmesi Halinde Miras Nasıl Paylaştırılır?

  • Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun miras payı diğer mirasçılara geçer. Ancak birinci zümredeki mirasçıların tamamı mirası reddederse miras ikinci zümreye geçmeyecek ve miras iflas kurallarına göre sulh mahkemesince tasfiye edilecektir. Eğer tasfiyeden arta kalan bir değer olursa miras reddedilmemiş gibi mirasçılara dağıtılır.
  • Atanmış mirasçılardan biri mirası reddederse (mirasbırakanın aksi yönde bir isteği bulunmadığı sürece) onun miras payı en yakın derecedeki yasal mirasçıya geçer.
  • Altsoyun tamamı mirası redderse miras payları mirasbırakanın eşine geçer.

Mirasın Reddi Halinde Alacaklı Hakları Nasıl Korunur?

  • Mirasçıların Kişisel Alacaklılarının Korunması: Mirasçı borca batık olduğu için mirasın reddini alacaklılarına zarar vermek amacı ile yapıyorsa iflas masası mirasçının yeteri kadar güvence vermemesi halinde 6 aylık süre içerisinde reddi iptal ettirebilir.
  • Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunması: Mirası hükmen reddetmiş olan mirasçı eğer mirasbırakanın ölümünden 5 yıl öncesinde mirastan bir kazanımda bulunmuşsa mirasbırakanın alacaklılarına karşı terekeden almış olduğu değerde sorumlu olur. Bu sorumluluğun içinde eğitim öğretim giderleri ve çeyiz masrafları yer almaz.

Mirasın Hükmen Reddi Nedir?

Mirasın hükmen reddi mirasbırakanın ödemeden aciz olduğu durumlarda mirasın direkt olarak reddedilmesidir. Mirasbırakanın ödemeden aciz olması demek borçlarının malvarlığından fazla olması demektir. Mirasbırakanın mirası borca batık bir durumda ise miras hükmen reddedilir.

Mirasın Hükmen Reddinde Davayı Kimler Açabilir?

Kanuni ve atanmış mirasçılar mirasın hükmen reddi davasını açabilir.

Mirasın Hükmen Reddinde Dava Kimlere Karşı Açılmalıdır?

Mirasın hükmen reddi davasında davalı taraf tereke alacaklıları olarak gösterilmelidir.

Mirasın Hükmen Reddinde Yetkili ve Görevli Mahkeme

Mirasın hükme reddi davasında davalını dava tarihindeki yerleşim yerinde olan Asliye Hukuk Mahkemesi yetkili ve görevlidir.

Mirasın Hükmen Reddinin Süresi 

Mirasın hükmen reddi için kanunda bir süre öngörülmemiştir. Mirasçılar bunu her zaman ileri sürebilirler. Mirasçıların 3 aylık ret süresini beyanda bulunmadan geçirmeleri mirasın hükmen reddedilebileceği durumlarda ret beyanı sayılmaktadır.

Mirasın Reddi Halinde İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Ölmüş bir kişiye karşı icra takibi yapılabilmesi mümkün değildir. Ölen kişinin borçlarından dolayı yapılacak olan icra takibi kişinin mirasçılarına karşı yapılır.

Mirasçıların üç aylık mirası reddetme haklarının olduğu süre içerisinde mirasçılara karşı herhangi bir icra takibi başlatılamaz. Üç aylık süre içerisinde mirasın reddedilmesi halinde ret borçları da kapsayacağı için reddi yapan mirasçıya karşı icra takibi başlatılamaz.

 Mirasın Reddi Dilekçesi 

Mirasın gerçek reddi dava dilekçesi veya mirasın hükmen reddi dava dilekçesi için bize ulaşabilirsiniz .

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir