Miras Ortaklığı Temsilcisi ( Tereke Temsilcisi )

tereke temsilcisi

Miras Ortaklığı Nedir ? 

Türk Borçlar Kanunu 640. maddeye göre; Mirasbırakanın birden çok mirasçısı bulunması halinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir Bu ortaklığa “miras ortaklığı” denir.

Miras ortaklığı mirasın mirasçılara geçmesiyle birlikte başlar ve mirasın paylaşılmasına kadar devam eder. Miras ortaklığı terekede bulunan bütün hak ve borçları kapsar. Yani mirasçılar sadece haklara değil, aynı zamanda borçlara da ortaktır, dolayısıyla borçlardan da sorumludur.

Mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler.

Miras Ortaklığı Kimlerden Oluşur ? 

Miras ortaklığı yasal ve atanmış mirasçılardan oluşmaktadır. Mirası reddedenler, mirastan çıkarılanlar, mirastan feragat edenler ve mirastan yoksun bulunanlar miras ortaklığında yer almaz. Bu nedenle bu kişiler terekede yer alan hak ve borçlara sahip değildir.

Miras Ortaklığına Temsilci Atanması 

Mirasbırakanın ölümüyle birlikte açılan terekede mirasçıların birlikte hareket etmemesi nedeniyle söz konusu tereke verimli bir şekilde kullanılamamaktadır. Özellikle mirasçılar arasındaki anlaşmazlık bu duruma uygun en net örnektir. Mirasçılar kendi aralarında anlaşıp terekeye mirasçılardan birini veya üçüncü bir kişiyi temsilci olarak atayabilirler. Ancak bir kişinin bu şekilde temsilci olarak seçilebilmesi için, tüm mirasçıların onay vermesi gerekmektedir.

Eğer mirasçılar kendi arasında bir temsilci seçememişse; Mirasçılardan birinin istemi üzerine sulh mahkemesi, miras ortaklığına paylaşmaya kadar terekeye bir temsilci atayabilir. Bu durumda mahkeme, şartların varlığı halinde terekenin tamamı için temsilci atayabilir. Mahkeme, terekenin bir kısmı için temsilci atayamaz. Bu davada davalı taraf, diğer mirasçılardan oluşmaktadır. Tüm mirasçıların davada, davacı veya davalı sıfatıyla bulunması gerekmektedir.

Tereke Temsilcisi Kim Olabilir ?

Tereke temsilcisini belirleme yetkisi Sulh Hukuk Hakimine aittir. Kanun koyucu bu hususta mahkemeye
önemli bir takdir yetkisi tanımıştır. Ancak hakim, bu hususta karar vermeden önce, bütün mirasçıları dinlemeli, onların önerilerini dikkate almalıdır. Böylelikle ileride ortaya çıkabilecek ihtilafların önemli bir kısmı en baştan engellenmiş olacaktır. Ancak, tereke temsilcisi atanmasını isteyen mirasçı ve hatta diğer mirasçılar, kimin tereke temsilcisi olması gerektiğine ilişkin olarak sadece mahkemeye öneride bulunabilirler. Hakim, bunların önerileriyle bağlı değildir.

Tereke temsilciliğine genellikle gerçek kişiler atanmaktadır. Hakim, mirasçılardan birini de tereke temsilcisi olarak atayabilir. Ancak mirasçılardan birisinin tereke temsilcisi olarak atanabilmesi için diğer mirasçılarla arasında menfaat çatışması veya husumet bulunmamalıdır.

Tereke temsilciliğine bazı durumlarda tüzel kişilerde atanabilmektedir. Özellikle kapsamlı ve karmaşık terekelerin söz konusu olduğu durumlarda bu iş için uzmanlaşmış tüzel kişilerin tereke temsilcisi
olarak atanması mümkündür.

Terekenin çok büyük olması durumunda hakim, birden fazla temsilci de atayabilir. Tüzel ve gerçek kişi aynı anda bir terekeye birlikte temsilci olarak atanabilir.

Miras Ortaklığı Temsilcisinin Atanmasının Şartları 

Tereke temsilcisi atanmasının şartları nelerdir ?

  • Mirasçılardan birinin terekeye temsilci atanması için talepte bulunması gerekir,
  • Miras ortaklığının varlığının devam etmesi gerekir,
  • Tereke temsilcisine ilişkin ihtiyacın başka bir şekilde giderilmemiş olması gerekir,

Miras Ortaklığı Temsilcisinin Görevleri 

Tereke temsilcisini atayan hakim temsilciye özel veya genel bir yetki tanıyabilecektir. Özel yetki mirasçıların terekenin tüm işlemlerinde değil de, belli bir veya birkaç işlemde anlaşamamaları halinde söz konusu olmaktadır. Örneğin; terekede bulunan bir gayrimenkulün devrinde mirasçıların anlaşamaması halinde atanacak tereke temsilcisi sırf bu işlem için özel yetkiye sahip olacaktır.

Sulh hukuk hakimi tarafından tereke temsilcisine genel bir temsil yetkisi de tanınabilir. Örneğin; mirasçılar arasında şiddetli uyuşmazlıklar ortaya çıkmış, bu nedenle mirasçıların birlikte uyumlu bir şekilde hareket etmeleri olanaksızsa, bu durumda atanacak tereke temsilcisi genel yetkili tereke temsilcisi olacaktır. Çünkü mirasçıların artık uyuşması olanaklı değildir ve terekenin tamamının tereke temsilcisine ihtiyacı vardır.

Ancak Yargıtay, birkaç kararında tereke temsilcisinin görevinin kısıtlanamayacağını belirtmiştir.

Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Görevli Mahkeme

Türk Medeni Kanunu md. 640/III’e göre tereke temsilcisi bakımından görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Yetkili Mahkeme

Tereke temsilcisinin atanması için yetkili mahkeme mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesidir.

Tereke Temsilcisi Ücreti

Tereke temsilcisinin ücretini kim öder ? Sulh Hukuk Hakimi, tereke temsilcisine istemi halinde terekeden karşılanmak üzere uygun bir ücret ödenmesine karar vermelidir. Yani tereke temsilcisinin ücreti terekeden karşılanacaktır.

Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Dilekçesi 

Dilekçe yazmak uzmanlık gerekmektedir. Bu nedenle uzman miras avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Tereke temsilcisinin atanması dava dilekçesi örneği için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir