Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Kaydedilmesi Suçu ve Cezası

kişisel veri

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suçu Türk Ceza Kanunu 135. maddede düzenlenmiştir.

Madde 135- (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki
eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Kişisel Veri Nedir ?

Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Sadece gerçek kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir.

Suçun Manevi Unsuru 

TCK 135. maddede tanımlanan suçların manevi unsuru kasttır. Failin suçu hangi saikle işlediğinin bir önemi yoktur. Bu suç taksirle işlenmesi mümkün değildir.

Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak kaydedilmesi veya ilgili kişinin rızasının bulunması durumunda hukuka uygunluk oluşur ve herhangi bir suç oluşmaz.

Suçun Nitelikli Halleri

Türk Ceza Kanunu 137. maddede suçun nitelikli halleri sayılmıştır:

  • Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,
  • Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Kaydedilmesi Suçunda Şikayet 

Bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı değildir. Soruşturma makamı re’sen soruşturma yapabilecektir.

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Kaydedilmesi Suçunda Görevli Mahkeme

Bu suçla ilgili davalara bakmakla görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Kaydedilmesi Suçunda Dava Zamanaşımı 

Bu suçlarda dava zamanaşımı süresi Türk Ceza Kanunu 66/1-e maddesine göre 8 yıldır. Nitelikli hallerin uygulanması halinde dava zamanaşımı süresi değişecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir