Kiraya Verenin Tahliye Hakkı

Kiraya Verenin Birden Çok Taşınmazı Bulunması

Kiraya verenin birden fazla konutu olması halinde kiralayan istediği konut için ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir. Kiraya verenin aynı bölgede davaya konu taşınmaza benzer nitelikte başka bir taşınmazının olması durumunda bu taşınmazın içinde kiracı var mı yok mu ona bakılması gerekir. Kiracının olması durumunda mahkeme neden bu taşınmaz için dava açıldı diye bir soru sormamalıdır. Kiraya veren istediği taşınmaz için ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir.

Kiraya Veren Malik Olmak Zorunda Mı?

Kiraya veren ve malik farklı kişiler olabilir. Malik ev veya işyerinin kiralanması için birine yetki verebilir. Kiraya veren kişinin malik olması zorunlu değildir.

Kiraya Veren ve Malikin Farklı Kişiler Olması Halinde Tahliye Davasını Kim Açabilir?

TBK 350. madde ve devamı maddelerinde kiraya veren kiralayanın dava açma hakkı mutlaktır. Malik kiraya veren değilse bu malik öncelikle kiracıya ihtar göndererek malik olduğunu belirtmelidir. Ancak bundan sonra dava açabilecektir.

Kiraya Verenin Fesih Hakkı

Kiraya verenin fesih hakkı vardır. Ancak bu fesih haklı olmak zorundadır. Kiraya veren sözleşme süresinin bitmesine dayanarak kira sözleşmesini feshedemez. Ancak 10 yıllık uzama süresi bu durumun istisnasıdır.

Birden Fazla Kiraya Verenin Olması Halinde Dava Nasıl Açılır?

Tahliye davası bölünemez bir davadır. Kiraya verenin birden fazla olması halinde kiraya verenler arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunur. Tüm kiraya verenlerin ortak bir şekilde dava açması gerekir. Tek bir kişinin dava açması halinde diğer kiraya verenler davaya katılarak davanın devam ettirilmesi sağlanabilir. Ancak ihtarın mutlaka kiraya verenler tarafından birlikte çekilmesi gerekir. Eksikliğin sonradan giderilmesi mümkün değildir.

Kiraya Verenin Hapis Hakkı

Türk Borçlar Kanunu 336. maddeye göre;

Taşınmaz kiralarında kiraya veren, işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan altı aylık kira bedelinin güvencesi olmak üzere, kiralananda bulunan ve kiralananın döşenmesine veya kullanılmasına yarayan taşınırlar üzerinde hapis hakkına sahiptir. Kiraya verenin hapis hakkı, alt kiracının asıl kiracıya olan kira borcunu aşmamak üzere, alt kiracının kiralanana getirdiği aynı nitelikteki taşınırları da kapsar. Hapis hakkı, kiracının haczedilemeyen malları üzerinde kullanılamaz.

Kiraya Verenin Ölümü Halinde Tahliye

Türk Borçlar Kanunu madde 205’e bakıldığında, kiraya verenin ölümü halinde, mirasçılar halef olacağından, kira sözleşmesinin tarafı, herhangi bir yenilemeye gerek duyulmadan mirasçılar olmaktadır. Mirasçılar kira sözleşmesine devam etmek istemezlerse, sözleşmesinin feshi için şartların oluştuğuna dair bir ihtarname düzenleyerek hukuki süreci başlatabilirler. Kiraya verenin ölümü halinde, mirasçılar kira hakkına elbirliği halinde malik sıfatıyla sahip olduklarından birlikte hareket etmek zorundadırlar.

Kiraya Verenin Ölümü Halinde Kira Sözleşmesi

Kiraya veren kişinin ölmesi durumunda sözleşme aynı şekilde kiraya verenin mirasçılarıyla taraf olacak şekilde devam etmektedir. Kiraya verenin ölmesi halinde yeni bir sözleşme yapılması zorunlu değildir.

Ortak Giderleri Ödemeyen Kiracının Tahliyesi

Aidat ödemeyen kiracıyı tahliye edilir mi? Kiracı aidatı ödemezse tahliye edebilir miyim?

Kiracı, aksine sözleşme ve yerel adet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür. (TBK m. 314)

Kiracı aidatı ödemek zorundadır. Hem ev sahibi hem de kiracı aidattan müteselsil (birlikte) olarak sorumludur. Kiracı aidatı ödemediği takdirde ev sahibi ödemek zorundadır. Ev sahibi aidatı ödedikten sonra kiracıya isterse ihtarname gönderebilir isterse tahliye talepli icra takibi başlatabilir.

Kat Mülkiyeti Yasası’nın 20. maddesine göre ana taşınmazın ortak giderlerinden kat malikleri sorumludur. 22. madde hükmü gereğince de kat malikinin 20. madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir nedene dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira tutarı ile sınırlıdır. Yasa’nın bu 22. maddesi hükmünce kiracının ana taşınmazın yönetimine karşı ortak giderlerden sorumluluğu onun kiracılık sıfatının devam ettiği sürece söz konusu olup, bağımsız bölümü boşalttıktan ve kiracılık sıfatı bittikten sonra ortak giderlerden sorumluluğu da sona ereceğinden yönetici bu durumdaki kişi hakkında dava açamaz ve Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre ortak gider borcunu ödemesini isteyemez.

Kiraya Verenin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye

TBK 350. maddeye göre; Kiraya veren, kira sözleşmesini; Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

Kiraya Veren Annesi ve Babası İçin İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Açabilir Mi?

TBK m.350 göre; kiraya veren kendisi, eşi, altsoy, üstsoy ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişiler için tahliye davası açabilir. Yani kiraya veren anne ve babasının oturması için tahliye davası açabilir.

Kiraya Verenin Tahliye Sebepleri

Kiraya veren çeşitli sebeplerle kiracıyı tahliye ettirebilir. Bunlar:

 • İhtiyaç nedeniyle tahliye,
 • İmar ve inşa sebebiyle tahliye,
 • Yeni Satın alma nedeniyle tahliye,
 • Kiracının kirayı ödememesi veya kirayı geç ödemesi,
 • Kiracının veya eşinin aynı belediye sınırları içinde konutunun olması,
 • 10 yıllık kira süresinin dolması

Kiracım Kirayı Ödemiyor

Kiracım Kirayı Ödemiyor Ne Yapmalıyım? Türk Borçlar Kanunu’nun 13.maddesine göre, kiracı kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Kiracı kira bedelini kira sözleşmesinde belirtilen tarihte ya da tarih aralığında eksiksiz olarak ödemek zorundadır. Aksi halde kiracı temerrüde düşmüş olur. Kirasını ödemeyen kiracıyı tahliye davası açmak mümkündür.

Kiracı kirayı ödememesi durumunda; bir kira dönemi içinde kiracının kirasının ödememesi nedeniyle iki haklı ihtar gönderilmesi durumunda taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açılması suretiyle kiracıyı tahliye etmek mümkündür. Ayrıca kirasını ödemeyen kiracı hakkında dava açmaksızın doğrudan tahliye talepli icra takibi de başlatılabilir.

 

İlginizi Çekebilir

 1. Avatar
  abbas erol sağman Cevapla

  merhaba babamız vefat etti, miras intikalinde annem 2 kız kardeşim ve ben mirasçı olduk noterden üzerimize intikal etti. babam sağ iken şehir dışında olduğundan kiraya vekaleten ben vermiştim. şimdi ortak karar ile 3 yıllık kiracısı olan taşınmazımızdan kiracımızın tahliyesini istiyoruz, noterden nasıl bir ihbarname çekmemiz lazım ve kiracının çıkmamak için dava açma hakkı varmı. babamız vefat edince şehir dışında ikamet eden annemizinde istanbula gelmesi gerekti ve ihtiyaç hali oluştu,hak sahibi bekar kız kardeşimle kullanım hakkı doğdu. noterden nasıl bir tahliye ihbarnamesi çekmeliyim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir