Kıdem Tazminatı İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Kıdem Tazminatı

1) Kendi isteğimle işten ayrıldım. Kıdem tazminatı alabilir miyim?

Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile işçi kıdem tazminatını alabilecektir.

2) 11 ay çalıştım kıdem tazminatı alabilir miyim?

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için ilk olarak en az 1 yıl süreyle aynı işverenin yanında çalışmış olması gerekmektedir.

3) Yazılı olarak bir iş sözleşmesi imzalamadım. Kıdem tazminatı alabilir miyim?

Yazılı olarak bir iş sözleşmesinin olmaması kıdem tazminatının alınmasına engel değildir. Gerekli koşullar sağlandığında iş sözleşmesi olmasa bile işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

4) Evlendiğim zaman işyerinden kıdem tazminatımı alıp ayrılabilir miyim?

Evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmesi feshedilerek kıdem tazminatı alınabilir. Bu 1 yıllık sürenin geçmesi üzerine artık kıdem tazminatı hakkı bulunmayacaktır. İmam nikahı geçerli bir evlilik olmayacağından dolayı iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı alınamayacaktır.

5) 17 yıldır çalışıyorum. İşten ayrıldığım zaman kıdem tazminatı alma imkanım var mı?

15 yıl sigortalılık süresini tamamlayan toplam sigorta prim günü 3600 gün olan işçi kıdem tazminatını alarak işinden ayrılabilir. Bir diğer şart da ilk kez sigortalı olduğu tarih 08.09.1999 dan önce olmalıdır. Bu şartlar sağlandığından hiçbir ihbar süresi olmadan işçi istifa edip kıdem tazminatını alabilecektir.

6) Yakında askere gitmem gerekiyor. Kıdem tazminatımı alarak işten çıkabilir miyim?

Çalışmış olduğu işyerinde en az bir yıllık kıdemi olan işçi, asker­lik görevi nedeniyle iş akdini feshedebilir ve bu durumda ona işve­rence kıdem tazminatı ödenecektir. Belirtmek gerekir ki; askerliğin uzun veya kısa dönem er olarak yapılması ile bedelli biçimde yapılması arasında bir fark yoktur.

7) Eşim vefat etti. 5 yıllık bir çalışma süresi vardı. Mirasçısı olarak kıdem tazminatını alabilir miyim?

İşyerinde bir yıllık asgari çalışma şartını yerine getiren işçinin ölmesi halinde, işçinin yasal mirasçıları kıdem tazminatını alabileceklerdir. Yasal mirasçılar dışında da “kıdem tazminatını hak edip hizmet akdi feshedildikten sonra ölüm halinde atanmış mirasçılar da hak sahibi olurlar.” Böyle bir durumda işveren “mahkemeden alınan veraset ilamı ile kendisine başvuran mi­rasçılara, ilamda gösterilen payları oranında ödeme yapmalıdır.”

8) 3 yıl önce haksız bir şekilde işten çıkarıldım. Kıdem tazminatını alma durumum var mı ?

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresi 5 yıldır. Eğer gerekli diğer koşullar da sağlanıyorsa kıdem tazminatı alınabilecektir.

9) İşyerimiz başka birine devredildi. Bu durumda kıdem tazminatımı alıp işten çıkabilir miyim?

Bir işyerinin devredilmesinden dolayı iş sözleşmesi haklı bir nedenle feshedilemez. Bu nedenle de kıdem tazminatına hak kazanılamayacaktır.

10) İş yerim başka bir şehre taşındığından dolayı kıdem tazminatımı alıp işten çıkmak istiyorum. Çıkabilir miyim?

İşveren işçi ilişkileri, kanun ile belirlenen esaslar çerçevesinde iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. Bu kapsamda; işin niteliği, görev tanımları, çalışma süre ve koşulları, işçiye ödenecek ücret ve diğer esaslar iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. İş sözleşmesi hükümleri, işyeri uygulamaları veya çalışma koşulları konusunda değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak bildirmek ve işçinin onayını almakla yükümlüdür. İşçi tarafından 6 gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamamaktadır.

İş sözleşmenizde “Türkiye’nin her yerinde çalışabilirim” veya buna benzer bir maddenin bulunması durumunda haklı nedenle iş sözleşmenizi feshedemeyeceksiniz. Böyle bir maddenin bulunmaması veya sonradan bu durumu kabul etmemeniz halinde iş sözleşmenizi haklı nedenle feshedip kıdem tazminatına hak kazanacaksınız.

11) Hamile veya doğum nedeniyle işten ayrılınca kıdem tazminatımı alabilir miyim?

Hamilelik veya doğum nedenine dayalı olarak işten ayrılmalar istifa sayılacağından, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.

12) İşyerinde çırak olarak çalışmaktayım. Bir yılımı doldurdum. Kıdem tazminatı alabilir miyim?

İşyerinde çırak olarak çalışan bir kişi işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alamayacaktır. Çünkü kıdem tazminatı hakkı İş Kanunu’na tabi işçiler için sağlanmıştır.

13-) İşveren tarafından iş sözleşmem 4857 sayılı İş Kanunu`nun 25/II ( Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri) gerekçesiyle feshedildi. Kıdem tazminatı alabilir miyim?

İş yasamızda işverenlere işçinin Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle iş sözleşmesini (haklı nedenle ve derhal) sona erdirme hakkı 25/2. madde kapsamında tanınmaktadır. Bu fesih türü sonucunda işçi herhangi bir tazminata hak kazanamayacaktır. İşçi haksız bir şekilde sözleşmenin feshedildiğini düşünüyorsa dava açma hakkına sahiptir.

14) 5 yıl önce evlendim. Kıdem tazminatımı alıp işten ayrılabilir miyim?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için, evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmesi feshedilmelidir. Bir yılı geçen fesihler kıdem tazminatı hakkı doğurmayacaktır.

15) Malullük aylığı nedeniyle işten ayrılıyorum kıdem tazminatına hak kazanır mıyım?

1475 sayılı Eski İş Kanunu`nun yürürlükte bulunan 14`ncü maddesi uyarınca malullük aylığı almak amacıyla işten ayrılma kıdem tazminatına hak kazanılan hallerdendir.

16) 13.000 TL net maaşım var. Kıdem tazminatımı alırken net üzerinden mi brüt üzerinden mi alacağım?

2020’nin ilk yarısında işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 6.730.15 lira oldu. Bu da şu anlama geliyor, bu yıl, işçilere ödenecek tazminat 6.730.15 liranın üzerinde olmayacaktır. Maaşın çok yüksek olması kıdem tazminatının o şekilde ödeneceği anlamına gelmez. Ayrıca kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden ödenmelidir.

İşverenlerin kıdem tazminatı tavan miktarı üzerinde tazminat ödemesinde herhangi bir engel yoktur. İşveren tarafından kıdem tazminatı tavan miktarının üzerinde bir ödeme yapılması halinde tavan miktarını aşan kısmı için gelir vergisi ve sigorta priminin hesaplanması gerekmektedir.

17) Kıdem tazminatım ödenirken herhangi bir kesilme olacak mı?

Kıdem tazminatının hesaplanması neticesinde işçiye ödenmesi öncesi sadece damga vergisi (binde 7,59) kesintisi yapılmaktadır.

18) Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilir?

Yemek yardımı, gıda yardımı, yol yardımı, yakacak yardımı, konut yardımı, eğitim yardımı, çocuk yardımı, aile yardımı, taşıt yardımı, sağlık yardımı, sosyal yardım niteliğindeki yardımlar, devamlı ödenen primler çıplak ücrete dahil edilir. Konuyu biraz daha açacak olursak; Yemek yardımı olarak verilen yemek kartı, yemek çeki veya aylık olarak ödenen yemek parası giydirilmiş ücrete dâhil edilir. Giyecek yardımı da çıplak ücret hesaplamasına dâhildir. Ancak verilen giyeceklerin işyerinde kullanılacaksa yapılan yardımlar tazminat hesaplamasında dikkate alınmaz.

Yol yardımı olarak verilen aylık yol ücreti, otobüs kartı veya araç yardımı ya da işçilere işe gidip gelmeleri için sağlanan servis bedelleri de giydirilmiş ücretin hesaplamasına dahil edilecektir.

19) Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilmez?

Yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti,  doğum yardımı, ölüm yardımı, fazla mesai ücreti, harcırah, teşvik ikramiyesi, bir defalık verilen ikramiyeler, iş arama yardımı, izin harçlığı kıdem tazminatının hesaplanmasına dahil edilmez.

Primler satışa bağlı ise kesinlik ve devamlılık arz etmeyen niteliğe sahip oldukları için giydirilmiş ücretin hesaplamasında kullanılmaz. Ancak devamlılık arz etmesi koşuluyla ikramiye ve primler giydirilmiş ücrete dahil edilir. Devamlılık demek, herhangi bir ölçüte bağlı olmadan sürekli ya da belli periyotlarda sabit tutarlarda ödenen ödemeler demektir. Sadece satış yapıldığında alınan primler, hedef tutulduğunda ödenen ödüller, performansı belli bir sınırı aştığında alınan ek ödemeler, hangi isimle anılırsa anılsın sürekli ödeme kabul edilmeyecektir

20) Ücretine zam yapılmayan işçi istifa edip kıdem tazminatı alabilir mi?

Ücretlerin hangi dönemlerde veya oranlarda artırılacağına ilişkin herhangi bir çerçeve belirlenmemiştir. Ücret uygulamaları konusundaki yasal düzenleme asgari ücretin altında ücretle işçi çalıştırılamayacağı ile sınırlıdır. Bunun ötesinde ücret uygulamalarına ilişkin esaslar, iş sözleşmelerinde belirlenebilmektedir. İş sözleşmesinde bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde, uygulamaya ilişkin öncelik işverene aittir. İş sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, ücret artışlarındaki anlaşmazlık nedeni ile işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından, herhangi bir tazminat hakkı olmayacaktır.

21) Bir spor kulübünde profesyonel futbolcu olarak 3 yıl çalıştım. İş Kanununa göre kıdem tazminatı alabilir miyim?

4857 sayılı İş Kanununa göre sporcular İş Kanunu kapsamında değillerdir. Bu nedenle kıdem tazminatı hakları bulunmamaktadır.

22) İşçi, işyerinde çalışırken işyerinden kaynaklanan bir hastalığa yakalanırsa iş akdini feshedip, kıdem tazminatı alabilecek midir?

İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa işçi iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatına
hak kazanabilecektir.

Daha ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

 1. Avatar
  ULFET DEMİR Cevapla

  MERHABA
  15 YILDIR AYI İŞYERİNDE ÇALIŞIYORUM 01.02.2001 SİGORTA GİRİŞLİYİM 2021 ŞUBAT AYINDA 7000 İŞ GÜNÜ SİGORTALILIK SÜREMİ TAMAMLAYACAĞIM SGK DAN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR YAZISI ALABİLİR MİYİM.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, ilk işe giriş tarihiniz 08.09.1999 tarihinden önce olması halinde kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

 2. Avatar
  merve Cevapla

  Merhaba
  8 yıldır sigortalı olarak özel bir şirkette çalışmaktayım 2020 nisandan beri kısa çalışma ödeneği alıyorum ve haliyle sigorta pirimi yatmıyor aylardır mart ayında nikahım var İşten ayrılırsam nikahtan sonra kıdem tazminatıma bu yatmayan brütler yansıyacakmı yani 8 yıldır hakettiğim asıl ücrette düşme yaşayacakmıyım

  Teşekkür ederim

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, kanunda kısa çalışma süresi 3 ay olarak belirtilmiştir. Pandemi nedeniyle 3 ayı geçen bu sürenin dikkate alınıp alınmayacağı hala net değil. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

 3. Avatar
  Ümit ŞEN Cevapla

  Merhabalar ,
  26.04.2010 – 31.12.2014 tarihleri arasında asıl işveren olan Devlet kurumunda alt işverene bağlı olarak (taşeron) çalıştım. 31.12.2014 tarihi ile işten ayrılış nedenim; yine aynı asıl işveren olan devlet kurumuyla İdari Hizmet Sözleşmesi imzalayarak Açıktan Atama yoluyla sözleşmeli personel olarak çalışmak içindi.Ayrılış dilekçemede bu şekilde yazmıştım.

  3 yıllık sözleşmem sonunda ilgili bakanlık sözleşmemi fesh etti ve 3 yıllık kıdem tazminatımı ödedi.
  Bu 3 yıllık süreden önce aynı asıl işverende çalıştığım 26.04.2010 – 31.12.2014 tarihleri arasında kendi isteğimle bıraktığım taşeron olarak çalıştığım sürenin tazminatı tarafıma ödenebilirmi ??

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, cevap vermeden önce birkaç soru sormamız gerekiyor. İletişim sayfamızdan bize ulaşırsanız size yardımcı olmaya çalışırız.

 4. Avatar
  Fatih dasdan Cevapla

  Merhaba 5 yıldır bir iş hanında çalışmaktayım bırası sadece iş hanı olarak kullanılıyordu bende buranın gündüz bekçilik ve ufak temizlik işlerini yapıcaksın diye işe alındım daha sonra buradaki daireler konut olarakta kiraya verildi şimdi ise kapıcılık işlerinide yapmamı istiyorlar işi bırakırsam tazminatımı ala bilirmiyim yıllık izin içinde yerime adam ayarlamadan kullanamazsın deniyor resmi tatillerde çalışıp üçrette verilmiyor

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Fatih bey Merhaba, belirttiğiniz şartlarda istifa ederseniz kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için bize iletişim numaramızdan ulaşabilirsiniz.

 5. Avatar
  Ahmet ekşi Cevapla

  Merhabalar, Oğlum 2015 ekim ayında itibaren kesintisiz olarak Aydın Devlet Karayollarında taşeron şirketinde bakım ve tamir atölyesinde otomotiv elektrikçiliği görevini ifa ediyordu. İlk zamanlar bir hafta on gün gecikmeli olarak yatan maaş son iki senedir 3-4 ay gecikmeli olarak alıyordu. Bekar olduğu için yanımızda yaşadığından parayı dert etme önemli olan sigorta ve belki ilerde bir kadro gelebilir umuduyla bu zamana kadar geldi. Zamanında alınmayan maaşların, maaş farklarının (son 10 aydır maaş farkları ödenmiyor) zamanında yatmadığını banka ekstreleriyle noter kanalıyla iş aktimizi fesh etti.09.04.2021 günü kalan maaşlarımız yatırılmış. Bizim sorunumuz 25.10.2015 ile 05.04.2021 yılları arasındaki tazminatını alabilirmi? Şimdiden ilginiz için teşekkürler.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, iletişim sayfamızdan bizi ararsanız detaylı bir şekilde yardımcı olabiliriz size..

 6. Avatar
  Erhan Cevapla

  21/7/2000-22/03/2001 tarihleri arasında askerlik yaptım. İl sigortalılık işe giriş tarihim 19.02.2002 dir.
  Çalışmış olduğum şirketten kendi isteğim ile kıdem tazminatı alıp ayrılmak istiyorum. 240 gün askerlik borçlanması ve kalan süreyi tamamlamamak koşulu ile (25 yıl sigortalılık 4500 gün veya bunlara bakılmaksızın 7000 gün primi doldurmuş olma koşulu ile )kıdem tazminatımı alabilir miyim ? Çalışmış olduğum şirkette yıl sayısına bakılmaksızın ihbar süresini doldurma zorunluluğum var mıdır ?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, 8 Eylül 1999’dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ‘kıdem tazminatı alabilir’ yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabilir.

  • Avatar
   Erdal

   İyi günler ben 2006 06 26 tarihinden itibaren ayni isyerinde calismaktayim 16.5 yillik bi calisma surem var k3ndi istegimle isten ayrilsam tazminatimi alabilirmiyim.tes3kkurler

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, haklı bir neden olmadıkça kendi isteğinizle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alamazsınız. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 7. Avatar
  muzaffer Cevapla

  Merhabalar, yazınızı okudum tazminata dahil olmayan kalemler içerisinde fazla mesai ücreti de var. Ben muhasebe müdürümüze sordum dahil edilir demişti. Fakat şunu söyleyeyim; ücret bordrosunda fazla mesai ücreti var, buna rağmen fazla mesai ücreti yine de kıdem tazminatına dahil edilmez mi?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Kıdem tazminatı hesaplamalarında işçiye ödenen ücretin yanında düzenli olarak sağlanan para ve parayla ölçülebilen menfaatlerin brüt tutarları (yol ücreti verilmesi veya servis sağlanması, yemek ücreti veya yemek verilmesi vb.) dikkate alınmaktadır. Fazla çalışma ücretleri kıdem tazminatı hesaplamalarına dahil edilmemektedir.

  • Avatar
   muzaffer

   Tekrar merhabalar, muhasebe müdürümüze sizin yanıtınızı okudum bana şöyle dedi; “bordroda net ücretin içerisinde fazla mesai ücreti var bu sebeple fazla mesai ücreti tazminat hesaplanırken dahil edilir” dedi. Sİze de zahmet veriyorum fakat bu konu benim için önemli net açıklayıcı cevap alabilirsem sevinirim.

   teşekkürler iyi günler

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Hafta Tatili Ücreti, Yıllık İzin Ücreti, Genel Tatil Ücreti gibi ücretler kıdem tazminatı hesaplanırken dahil edilmez.

 8. Avatar
  yalçın Cevapla

  Merhaba, çalıştığım yerden kendi isteğimle ayrıldım. Ayrıldıktan 3 ay sonra geri başladım. 9 ay oldu tekrar başlayalı. Öncesinde 2 yıllık çalışandım. 2 yılın tazminat hakkını tekrar alabilme şansım var mı?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, istifa durumlarında maalesef kıdem tazminatı alınamıyor. Ancak istifanız haklı bir nedeni dayanıyorsa o zaman kıdem tazminatı talep edebilirsiniz.

 9. Avatar
  ahmet Cevapla

  merhabalar 2008 yılında beri inşaat sektöründe çalıştığım işyerinde devamlı girdi çıktı yapılarak 7 farklı firmalarda çalıştım. firmalar farklı ortaklar farklı özellikle belirtmek isterim. geçen sene geri dönük tazminatlarınız ödeyeceğiz dediler ve 2020 yılı mart ayı itibariyle en son çalıştığım firmadan geri dönük tazminatımız ödediler arabuluk aracıyla imzaladık birazda mecbur kaldık ihtiyaçımız vardı. sorum şu en son çalıştığım firmada beş yıl çalışmışlığım var ödemeyide bu firmada tüm seneleri kapsayarak yaptılar. eski çalıştığım firmalar için imza atmadım bir şey imzaladım dava açabilirmiyim çünkü 2018 yılı maaşlarımız kıdem hesaplandı agi verilmedi yıllık izinler eksik kullanıldı yeri geldi resmi günlerde gittik bu yüzden yardımcı olursanız sevinirim.

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, arabuluculuk tutanağına bakmadan bir şey söylememiz mümkün değil.

 10. Avatar
  Canner Cevapla

  Merhaba ,
  01/09/2012 tarihinde başladığım görevimde evlilik nedeni ile o zamanlar görüşerek 01/06/2017 tarihinde sadece kıdem hakkımı alarak sigorta girişim aynı gün yapılarak devam etti.
  01/03/2022 tarihi ile çıkış haklarımı almak istediğim zaman hesaplama hangi tarihe göre yapılacaktır ?
  Toplam süre hesaplanarak içerisinden aldığım tutar mı düşülecek yoksa 2. girişim mi hesaplanacak
  * giriş çıkış zamanı ihbar süremin ödemesini almadığımı tekrar belirtmek isterim. Yıllık iznim ilk girişime göre hesaplanmaktadır.
  Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim,
  İyi çalışmalar,

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, ikinci girişiniz dikkate alınacaktır. Detaylı bilgi için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dilerim.

 11. Avatar
  Esma Cevapla

  Merhababalar evlilik nedeni ile işten çıkacağım fakat tam 6 yıl 10 ay’dır çalışıyorum. 7 senem dolduğu zaman çıkmamla şuan çıkmam arasında tazminatımda bir fark olacakmıdır?
  Teşekkürler.

  • Avatar
   Gülce Kılıç

   Merhabalar, evlendikten sonra 1 yıl içerisinde evlilik nedeni ile istifa edip kıdem tazminatı alabilirsiniz. İyi günler.

 12. Avatar
  Ayşe Cevapla

  Merhaba. İşçiler yaşı doldurmaksızın prim gün sayısını doldurarak emekli olduğunda kıdem tazminatı alıyor. Öğretmen vd memurlar için bu durum geçerli değil mi?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, Öğretmenlerin emekli olabilmesinin ilk şartı belirli bir hizmet yılını tamamlamış olmasıdır. Hizmet yılı şartını sağladıktan sonra ikinci koşul olarak yaş şartına bakılmaktadır. Hizmet yılını tamamlayan öğretmen eğer isterse görevinden ayrılabilir. Fakat emeklilik maaşı ve ikramiyesini alamaz. Emeklilik maaşını ve ikramiyesini alabilmesi için yaşı beklemek durumundadır

 13. Avatar
  Kadir Cevapla

  Merhaba.12 yıldır aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorum,şehir değişikliliği sebebiyle çalıştığım işimden ayrılmak istiyorum çalıştığım şehirde sadece eşim ve çocuklarım var artık ayrılmak ve kendi memleketime gitmek istiyorum böyle bir sebepten dolayı işten ayrılırsam kıdem tazminatı alabilirmiyim

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, bahsettiğiniz sebepten dolayı işten haklı olarak ayrılamazsınız.

 14. Avatar
  Hamza Cevapla

  Merhabalar çalıştığım yerde günde 8.5 saat çalışıyorum, bunun 8 saat 15 dk sı maaşa yansıyor ve bordroda görünüyor, çalışma shiftinde ise bir hafta 07.30/16:00, bir hafta 14.30/23:00 görünüyor. Ayrıca çalıştığım yerde güvenlik olarak çalışıyorum, görevim cctv güvenlik kamera kontrolü. Diğer güvenlikler yarım saat yemek+15 dk çay olmak üzere toplam 45 dk mola yapıyorlar. Ben ise CCTV olduğum için sadece yemek yiyip hemen geri gelmemi istiyorlar, 15 dk çay molalarımı hiç vermiyorlar, toplamda yarım saat mola kullanıyorum diğer güvenliklerden daha az mola yaparak, aynı maaşı alıyorum. Sorduğumda ise CCTV de sigara ve çay içebildigimi çay molasına gerek olmadığını söylüyorlar. İşyeri sahibi whatsap grubu kurdu, birkaç grup daha var işyeri ile alakalı. Bunlara katılımı zorunlu tutuyorlar, keyfi katılmamak veya guruptan çıkmayı ihtar sebebi olarak belirtiyorlar. Bu hususların herhangi biri tazminat alabilmemi sağlar mı?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, buradan sadece kısa bir soruya cevap verebiliyoruz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz.

 15. Avatar
  şeyda öz Cevapla

  merhaba ,sgk başlangıcım 2003 yılı 4500 prim günümde doldu şuan 3 yıldır bir işyerinde çalışıyorum bu şartlarda sgk dan kıdem tazminat yazısı alabilir miyim?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, ilk kez sigortalı olunması gereken tarih 08.09.1999 dan önce olmalıdır.

 16. Avatar
  Hakan SAĞLAM Cevapla

  Yekcan Bey Merhaba.
  10.10.1966 doğumluyum 12.12.1996 tarihinde 657 sayılı devlet memurları kanununa göre 4C sigortalılık kolu kapsamında çalışmaya başladım. Devlet memuru olarak çalışmaya devam ederken 01.04.1999 ile 10.01.2000 tarihleri arasında askerlik görevimi icra ettim ve aynı kurumda yine çalışmaya devam ettim. Askerlik borçlanması yapmadım.
  16.09.2009 tarihinde kurumdan istifa ederek 4A kapsamında özel sektörde çalışmaya başladım. 30.03.2023 tarihinde emekli olarak yaşlılık aylığı almak üzere çalışmakta olduğum özel şirkete başvuruda bulundum.
  4C kapsamında 4320 prim ödeme gün sayım var. Emekli olurken kıdem ve ihbar tazminatı alabilir miyim? alabilirsem ne kadar alabilirim. Bu konuda sizden bilgi alabilir miyim?
  Saygılarımla.

 17. Avatar
  Emin Cevapla

  Mrhb ben vanda 4 yıldır özel Bi okulda çalışmaktayım ilk iki sene asgari ücret alıyorduk ama sonradan sürekli asgari ucretin altinda maas ödendi ama maas bordrosunda asgari ücret geçti hep vanda is imkanları kısıtlı olması ve evli cocuk sahibi olmamız, dolayısıyla ayrıca borçların da verdiği yükle çıkmayı göze alamadık 4 senedir sadece Bi defa Bi kagit imzalatildi bize ama o kağıtta şartlar falan yazılmiyordu yani imzadan öncesi boş bırakılmıştı şimdi benim Bi kıdem tazminat hakkım varmi işi bırakırsam çünkü çalışma arkadaşlarımız azaltıldi ve yükümüz hersene daha ağır oluyor Bi nevi mobbing uygulanıyor cvb verirseniz sevinirim tskler

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhaba, internet sitesi üzerinden sadece kısa sorulara kısa cevaplar verilmektedir. Sorunuzun cevabı için danışmanlık hizmeti almanız gerekmektedir. Danışmanlık almak için Whatsapp uygulaması veya GSM üzerinden randevu talep edebilirsiniz.

 18. Avatar
  Şenol sık Cevapla

  Merhaba sigorta girişim 14.03.2006 5190 pirim gün Sayım var tazminatımı kendi isteğim ile işten ayrılırsam alabilir miyim?

 19. Avatar
  Tuğba Cevapla

  Sigorta başlangıç tarihim 2007 .2012-2023 tarihleri arasında aynı işyerinde çalışmaktayım.tazminat alabilmek icin ne kadar prim doldurmam ve kaç yıl daha çalışmam lazım.

 20. Avatar
  ramazan yıldırım Cevapla

  10 yıldır sağlık bakanlığında taşeron firma personeli olarak çalışıyorum. her 2 yılda bir ihale yenileniyor ve her seferinde aynı firma ihaleyi alıyor ve her 2 yılın sonunda firma iş çıkışı verip arabulucu nezdinde tazminatları 6 aya bölüp ödüyor. sonrasında tekrar ertesi gün işe giriş yapıp aynı firmada fakat yeni ihale sözleşmesinde aynı yerde çalışmaya devam ediyoruz. böylece her iki senede bir tazminatları ödenmiş oluyor. bu yıl sonunda ihale bitiyor. ihale sonunda sadece içerde kalan 2 yıllık tazminatı alıp iş çıkışı verilecek. normalde 10 yıllık tazminat verilseydi büyük bir meblağ olurdu ama parça parça verildiğinden elimize az geçmiş oldu. mahkeme yoluyla çalışmalar birleştirilip ödenen miktar mahsuplaşma yapabilirmiyiz. dava açılırken nasıl bir dava açılmalı.cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir