İş Kazası Tazminat Davası

İş Kazasında Tazminat Alınır Mı? 

İşçinin yaralanması halinde işçi iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açabilir. İş kazası sonucu işçinin ölmesi halinde ise mirasçıları tarafından da iş kazası tazminat davaları açılabilecek, oluşan zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat talep edebileceklerdir.

İş Kazası Tazminat Nasıl Alınır?

İşçinin iş kazası geçirmesi sonucu sakatlanması veya ölmesi durumunda, işçinin veya mirasçılarının en kısa sürede iş kazası avukatıyla iletişime geçerek iş kazası maddi ve manevi tazminat davası için gerekli işlemleri yapmalıdır. İş kazası maddi ve manevi tazminat almak uzmanlık gerektiren bir alandı. İşçinin kendisi veya mirasçıları tek başına bu tazminat davasını yürütemeyecektir.

İş Kazası Maddi Tazminat (İş Kazası Sakatlık Tazminatı)

İş kazası maddi tazminatı halk arasında iş kazası yaralanma tazminatı ve iş kazası sakatlık tazminatı olarak bilinmektedir.

Meydana gelen iş kazası sonucu işçi bedenen veya ruhen bir zarar uğramış olabilir. İş kazası nedeniyle sürekli iş göremez durumuna gelen işçi, işverene karşı Türk Borçlar Kanunu madde 49 ve devamı uyarınca maddi tazminat davası açabilecektir.

İş kazası nedeniyle geçici iş göremezlik halinde de sigortalının çalışamadığı dönemde yoksun kaldığı gelir de iş kazası sonucu oluşan maddi zarar kapsamındadır.

Raporlu olunan dönemde çalışamayan sigortalının bu dönemde yoksun kaldığı ücreti kadar bir zararının oluşacağı ve bu zararın da maddi zarar içerisinde kabul edilmesi gerektiği açıktır.

Sigortalının zarara uğradığı olay nedeni ile tedavisinin devam ettiği ve çalışamadığı sürelerdeki maddi zararı bu dönemde % 100 iş gücü kaybına uğradığı kabulüne göre yapılmalıdır.

İş Kazasında Maddi Tazminat Kalemleri

 • Tedavi giderleri,
 • Kazanç kaybı,
 • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar,
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

İş Kazası Tazminat Hesaplama

İş kazası tazminat hesaplama 2024 için iş kazasında meydana gelen zararların tespiti amacıyla bir takım hesaplama metotları geliştirilmiştir. İş Kazası Tazminat Hesaplama Formülü:

  • Bedensel zarar halinde sürekli iş göremezlik tazminatı, hesabı hak sahibinin kusuru, aldığı ücret, bakiye ömür ve maluliyet oranının birlikte değerlendirilmesi sonucuna göre tespit edilir.
  • Ölüm halinde ise destekten yoksun kalma tazminatı, müteveffanın hayatta iken aldığı ücret, bakiye ömür, kusur oranı, destekten yoksun kalanların destek payları ve destek yıllarının çarpımı sonucunda elde edilmektedir.

İş kazası aktüerya hesaplaması yapılırken destekten yoksun kalma tazminatı için TRH 2010 tablosu kullanılmalıdır.

İş Kazası Maddi Tazminat Hesaplama

İş kazalarında öncelikle işçi ve işverenin kusur oranları bulunacaktır. Kusur oranlarından sonra işçinin sakat kalması halinde işçinin maluliyet raporu alması gerekmektedir. Mahkeme ve SGK aracılığıyla bu rapor alınabilir. Alınan maluliyet raporundan sonra da işçinin iş göremezlik oranı, yaşı, maaşı ve kusur durumuna göre iş kazası maddi tazminat hesaplaması yapılacaktır.

İş Kazası Manevi Tazminat 

İşçinin sakatlanması nedeniyle veya işçinin vefatı halinde yakınlarının yaşayacağı üzüntü, keder ve acının dindirilmesi amacıyla olayın özellikleri göz önünde tutularak zarar görenlere hakkaniyete uygun bir miktarın ödenmesi durumuna manevi tazminat denilir.

26.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.

Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları tarafların sosyal ve ekonomik durumları paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu olayın ağırlığı davacının sürekli iş göremezlik oranı, işçinin yaşı, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması, hükmedilecek tutarın manevi tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda olması gerekmektedir. (21. Hukuk Dairesi, 2018/3158 E.  ,  2019/1410 K.)

İş Kazası Manevi Tazminat Şartları

 • İş kazası nedeniyle işçinin bedensel veya ruhsal olarak zarar görmesi veya ölmesi,
 • Manevi zarar bulunmalı,
 • Manevi zarar ile fiil arasında uygun nedensellik bağı bulunmalı,
 • Zarar veren tarafın sorumlu olması için kusurunun bulunması ya da kusursuz sorumluluk hallerinden birisinin bulunması gerekir.

İş Kazası Manevi Tazminat Harca Tabi Mi? 

İş kazası manevi tazminat davalarında harç hesaplanması dava değeri üzerinden yapılır. Ayni manevi tazminat davası harçları maktu değil nisbi harç olarak alınır. Talep edilen manevi tazminat miktarı ne kadar fazlaysa dava harcı da fazla olacaktır.

İş Kazası Manevi Tazminat Kesinleşmeden İcra

İş kazasından kaynaklanan haksız fiil sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davasında dosya kesinleşmeden icra takibi yapılabilir.

İş kazası maddi tazminat veya iş kazası manevi tazminat alacakları dosyanın kesinleşmesine gerek kalmadan icraya konu edilebilir.

İş Kazası Manevi Tazminat Hesaplama

İş kazası sonucu sakatlanan işçi için belirlenecek olan manevi tazminat veya iş kazası sonucu ölen işçinin mirasçılarına verilecek olan manevi tazminatın belirlenmesinde herhangi sabit bir hesap bulunmamaktadır.

Olayın oluş şekline, işçi ve işverenin kusur oranlarına, işçi sakatlanmışsa meydana gelen sakatlık derecesine, meydana gelen elem ve ıstırabın derecesine, tarafların sosyal ve ekonomik durumuna, paranın alım gücüne özellikle 26.6.1966 gün ve 1966/7-7 sayılı İçtihadı Birleştirme kararının içeriğine ve öngördüğü koşulların somut olayda gerçekleşme biçimine, oranına, niteliğine hak ve nefaset kurallarına göre ve ayrıca taraflarda zenginleşme aracı oluşturmayacak şekilde manevi tazminat belirlenmelidir.

İş Kazası Ölüm Tazminatı (İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı) 

İş kazası geçiren işçinin ölmesi durumunda, işçinin yaşarken maddi destek sağladığı kişiler, destekten yoksun kalmaları nedeniyle destekten yoksun kalma tazminat davasını açabileceklerdir. Diğer bir adıyla “iş kazası ölüm tazminatı” alabileceklerdir.

Türk Borçlar Kanununun ilgili hükümlerinden anlaşıldığı üzere; destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan yardımdır. Bu tazminatın amacı, ölüm olayı olmasaydı ölenin yardımda bulunduğu kimselere yardımda bulunmaya devam edeceğinin düşünülmesi ve ölüm olayının bu süreci kesmesi sonucu destekten yararlanan kimselerin uğradıkları zararın peşin ve toptan şekilde tazmin edilmesi, bu kimselerin ölüm olayından önceki durumlarına kavuşturulmasıdır.

Diğer bir deyişle amaç; destekten yoksun kalanların, desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Burada önemle üzerinde durulması gereken husus, sigortalının destek gücünün, ana ve/veya babanın destek ihtiyacı ile beklenilen destek şeklinin ve miktarının yaşam deneylerine uygun olması gereğidir. Öte yandan; sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle ölümü halinde ana ve/veya babaya ölüm geliri bağlanabilmesi için 5510 sayılı Kanunun 34/d maddesindeki koşulların gerçekleşmiş olması gerekir:

Bu maddeye göre; “Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam % 25’i oranında; ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki şartlarla toplam % 25’i, oranında aylık bağlanır”.

İş Kazası Maddi Tazminat Belirsiz Alacak Davası

Davanın belirsiz alacak davası türünde açılabilmesi için davanın açıldığı tarih itibariyle uyuşmazlığa konu alacağın miktar veya değerinin tam ve kesin olarak davacı tarafça belirlenememesi gereklidir. Belirleyememe hâli, davacının gerekli dikkat ve özeni göstermesine rağmen miktar veya değerin belirlenmesinin kendisinden gerçekten beklenilmemesi durumuna ya da objektif olarak imkansızlığa dayanmalıdır. İş kazası maddi tazminat talepli dava belirsiz alacak davası olarak açılabilecektir. 

Geçici İş Göremezlik Tazminatı

Sigortalı çalışanın, iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına tutulması veya hastalık, trafik kazası, analık hallerinde çalışma gücünü geçici olarak kaybetmesine geçici iş görmezlik denir. Kısacası SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir. Dolayısıyla sigortalının aldığı rapor nedeniyle geçici olarak çalışamamasından ötürü işçinin gelirinde azalma olmakta ve kazanç kaybı yaşamaktadır. Bunun telafisi maksadıyla işçiye geçici iş göremezlik tazminatı altında bir miktar ödenek sağlamaktadır.

İş Kazası Tazminat Arabuluculuk

İş kazası arabuluculuğa tabi mi? İş kazası arabuluculuk zorunlu mu? İş kazası zorunlu arabuluculuk, iş kazası nedeniyle açılacak olan tazminat davaları açısından arabuluculuk dava şartı değildir. Dolayısıyla iş kazası tazminat açısından arabuluculuk zorunlu değildir. İş kazası arabuluculuğa elverişli bir dava türü değildir.

İş Kazası Uzlaşma

İş kazası sonucu yaralanan işçi savcılığa başvurarak işveren veya diğer sorumlular hakkında şikayette bulunabilir. Şikayetin savcılığa intikal etmesi sonucunda dosya uzlaştırmacıya gönderilir ve işçi ve işveren uzlaşarak ceza davasının açılmasını engelleyebilir. Ancak işçinin iş kazası sonucunda ölmesi halinde uzlaştırma hükümleri uygulanmayacaktır.

İş Kazası Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme

İş kazasına hangi mahkeme bakar? İş kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında iş mahkemeleri görevlidir. İş mahkemelerinin bulunmadığı yerde Asliye Hukuk Mahkemeleri (İş Mahkemesi sıfatıyla) yargılamayı yürütür.

İş Kazası Tazminat Davalarında Yetkili Mahkeme

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 6. maddesinde iş uyuşmazlıklarında yer itibari ile yetkili iş mahkemelerini belirlemiştir. Buna göre;

 • İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri (ikametgahı) mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir.
 • Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.
 • İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.( HMK md. 16)

Bu madde hükümlerine aykırı yetki sözleşmeleri geçersizdir.

Yetkinin kesin olmadığı davalarda, davalı, süresi içinde ve usulüne uygun olarak yetki itirazında bulunmazsa, davanın açıldığı mahkeme yetkili hale gelir.

Bir davada, birden fazla genel ve özel yetkili mahkeme varsa, davacı bu mahkemelerden birinde dava açmak hususunda bir seçimlik hakka sahiptir.

Davacı, davasını bu genel ve özel yetkili mahkemelerden hiçbirinde açmaz ve yetkisiz bir mahkemede açarsa, o zaman seçme hakkı davalılara geçer.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “yetki itirazının ileri sürülmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “yetkinin kesin olduğu davalarda, mahkeme yetkili olup olmadığını, davanın sonuna kadar kendiliğinden araştırmak zorundadır; taraflar da mahkemenin yetkisiz olduğunu her zaman ileri sürebilir.

Yetkinin kesin olmadığı davalarda, yetki itirazının, cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir. Yetki itirazında bulunan taraf, yetkili mahkemeyi; birden fazla yetkili mahkeme varsa seçtiği mahkemeyi bildirir.

Aksi takdirde yetki itirazı dikkate alınmaz. Mahkeme, yetkisizlik kararında yetkili mahkemeyi de gösterir. Yetkinin kesin olmadığı davalarda, davalı, süresi içinde ve usulüne uygun olarak yetki itirazında bulunmazsa, davanın açıldığı mahkeme yetkili hale gelir.

İş Kazası Tazminat Zamanaşımı

İş kazası sebebiyle açılacak olan tazminat davalarında iş kazası zamanaşımı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 146. Maddesi dikkate alınacaktır. Bu maddedeki düzenlemeler doğrultusunda iş kazasında zamanaşımı 10 yıllık süreye tabidir.

İş kazası maddi tazminat zamanaşımı 10 yıllık süreye tabidir. İş kazasına bağlı maddi tazminat zamanaşımı başlangıcı, failin ve zararın öğrenildiği tarihten başlamaktadır.

İş kazası manevi tazminat zamanaşımı 10 yıllık süreye tabidir. İş kazasına bağlı manevi tazminat zamanaşımı başlangıcı, failin ve zararın öğrenildiği tarihten başlamaktadır.

İş kazası dava zamanaşımı süresine yönelik ayrı bir düzenleme bulunmadığından 6098 sayılı Kanun’un 146 ncı (818 sayılı Kanun md.125) maddesine göre on yıllık zamanaşımı süresi uygulanacaktır.

İş kazası tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir. Yani iş kazası dava açma süresi on yıldır.

İş Kazası Zamanaşımı Başlangıcı Yargıtay Kararları

Uygulama ve öğretide kabul edildiği üzere, zamanaşımı failin ve zararın öğrenildiği tarihten başlatılmalıdır. Zarar görenin zararı öğrenmesi demek, zararın varlığı, mahiyeti ve esaslı unsurları hakkında bir dava açma ve davanın gerekçelerini göstermeye elverişli bütün hal ve şartları öğrenmiş olması demektir. Vücut bütünlüğünün ihlalinden doğan zarar, ancak bakım ve tedavi sonucunda düzenlenen hekim raporuyla belirli bir açıklığa kavuşur. Bedensel zararın gelişim gösterdiği durumlarda zamanaşımına başlangıç olarak hastalık seyrinin yani gelişimin tamamlandığı tarihin esas alınması gerekir. Davaya konu olayda davacının iş kazası neticesinde gerçekleşen maluliyetinde değişen durum olmadığı açıktır. (T.C. Yargıtay HG.HUKUK GENEL KURULU Esas:2018-906 Karar:2024-104 Karar Tarihi:14.02.2024)

İş Kazası Islah Zamanaşımı 

Davacı istediği maddi tazminat miktarını ıslah ile artırmış, davalılardan biri süresi içinde ıslaha karşı zamanaşımı def’i ileri sürmüştür. Olayda, tespit edilen sürekli iş göremezlik oranları arasındaki farklılığın değişen ve gelişen durumdan kaynaklanmadığı, bu nedenle olayla birlikte zararın öğrenildiği ve zaman aşımının başlangıç tarihinin olay tarihi olduğu açık olduğuna göre davalının asıl dava dosyasının dava dilekçesindeki taleple sınırlı olarak maddi tazminattan sorumlu tutulması gerekirken, ıslah ile artırılan kısımdan da sorumluluğu yoluna gidilmesi hatalı olmuştur. (T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2018/5373 K. 2019/5646 T. 1.10.2019)

İş Kazasında Faiz Türü 

İş kazası maddi tazminat faiz türü yasal faizdir. İş kazası nedeniyle talep edilen maddi tazminata yasal faiz türü uygulanarak hükmedilmelidir.

İş kazası manevi tazminat faiz türü yasal faizdir. İş kazası nedeniyle talep edilen manevi tazminata yasal faiz türü uygulanarak hükmedilmelidir.

İş Kazası Faiz Başlangıcı

İş kazası maddi tazminat faiz başlangıcı, iş kazasının meydana geldiği tarihtir. Yani iş kazasının gerçekleştiği tarihten itibaren maddi tazminata yasal faiz uygulanmalıdır.

İş kazası manevi tazminat faiz başlangıcı tıpkı maddi tazminattaki gibi iş kazasının meydana geldiği tarihtir. Yani iş kazasının gerçekleştiği tarihten itibaren manevi tazminata yasal faiz uygulanmalıdır.

İş kazası ıslah faiz başlangıcı, ıslah yoluyla artırılan miktar için faizin başlangıç tarihi, ıslah tarihi olacaktır

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer? 

İş kazalarında tazminat davasının süresi yaşanan kazaya, mahkemenin yoğunluğuna, gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi, bilirkişi raporlarının dosyaya sunulması durumlarına göre değişiklik göstermektedir. İş kazası nedeniyle açılacak olan tazminat davaları ortalama olarak 2-3 yıl sürebilmektedir.

İş Kazası Kusur Oranı 

İş kazası, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmesi durumunda, işveren Kuruma (SGK) karşı sorumlu hale gelir.

İş kazası kusur sorumluluğu belirlenirken mahkeme bir bilirkişiden faydalanabilir. Kusur oranı belirlenirken SGK da ilgili birimi aracılığıyla kusur oranını belirleyebilir.

İş Kazası Kusur Oranı Hesaplama

İşverenin ve iş kazası geçiren işçinin kusur oranı belirlenirken işyerindeki tüm çalışma dönemi ve işyeri ortamındaki etkenlerin gözetilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. İş kazası kusur oranını belirlemek uzmanlık gerektiren bir durumdur. Bu nedenle iş kazası kusur oranı hesaplanırken SGK’nın ilgili birimleri veya mahkemenin atayacağı bir bilirkişi tarafından iş kazası kusur oranı hesaplanır. Hakim özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde şahsi bilgisi ile kusur belirlemesi yapamaz.

İş Kazası Kusur Oranı Sorgulama

İş kazası kusur oranını sorgulamak için Sosyal Güvenlik Kurumunca bir rapor düzenlenmiş olması gerekir. Tazminat davası açılmış ise mahkeme de bir bilirkişi aracılığıyla kusur oranını belirleyecektir.

İş Kazası Kusur Raporu Nereden Alınır?

İş kazası kusur raporu SGK ya başvuru yapılmış olması şartıyla SKG’dan alınabilir. SGK bir denetmen atayarak gerekli inceleme ve araştırmanın yapılmasını sağlayarak bir kusur raporu oluşturacaktır. Ayrıca iş kazası mahkemeye intikal etmişse mahkeme de bir bilirkişi atayarak kusur raporu hazırlatacaktır.

İş Kazası Zarar Görenin Kusuru

Nedensellik bağı, işverenin iş sözleşmesine dayalı olarak kanundan kaynaklanan icrai veya ihmali yükümlülüğünü yerine getirmemesinin sonucu olarak meydana gelen zararın, yükümlülüğün yerine getirilmemesinden kaynaklanmış olmasını ifade eder. Bu nedenle, iş kazası sonucu meydana gelen
zarara, işverenin yükümlülüğünü yerine getirmemesinden başka nedenler sebep olmuşsa, nedensellik bağı bulunmayacaktır.  Dolayısıyla iş kazasında nedensellik bağını kesen bir sebepte, iş kazasına uğrayan işçinin kendi kusurunun ağırlığıdır. Buna göre işçi kendi kusurlu davranışı nedeniyle bir iş kazasına sebep olmuşsa ve bu davranışı kazanın işle olan nedensellik bağını ortadan kaldırıyorsa bu durumda işverenin sorumluluğuna gidilemez.

İş Kazası Nasıl İspatlanır?

İş kazasının ispatında, iş kazası tutanağı ispat aracı olarak kullanılmaktadır. İş kazası tutanağı, kaza halinde işverenler tarafından hazırlanması gereken bir belgedir. Ayrıca bu tutanağın tutulması işveren açısından bir zorunluluktur. Kaza sonrası açılan davalar açısından ispat aracı olması sebebiyle çok büyük bir önem taşımaktadır. Bu tutanakta işçinin bilgileri ve kazanın nasıl meydana geldiği belirtilir. Kazaya şahit olan başka işçiler varsa bu işçilerin de ifadelerine tutanakta yer verilmelidir.

İş Kazası Uzuv Kaybı 

İş kazaları sonucunda meydana gelen bedeni zararlarda uzuv kayıpları da yaşanmaktadır. Vücudun belli bir bölgesinin kopmasına “uzuv kaybı” denir. Uzuv kaybı sonucunda ilk olarak ceza davası ve maddi-manevi tazminat davaları açılabilir.

İş Kazası Uzuv Kaybı Tazminatı Ne Kadar?

İş kazası sonucunda uzuv kaybı meydana gelmişse kusur durumuna göre işçi maddi manevi tazminat alabilecektir. Uzuv kaybı tazminatının miktarı vücudun hangi bölgesinde uzuv kaybının meydana geldiği, kusur durumu, işçinin aylık geliri, yaşı, cinsiyeti gibi durumlar belirlenmeden hiçbir şekilde tazminat hesaplaması yapılamaz.

İş Kazası Parmak Kopması

İş kazası sonucunda parmağın kopması uzuv kaybı olarak değerlendirilmektedir. İş kazalarında sıklıkla parmak kopması meydana gelmektedir. Parmak kopması sonucunda uzman hekimler ile bir heyete girip maluliyet oranı alınmaktadır. Bu maluliyet oranını etkileyen faktörler arasında parmağın koptuğu, yaralandığı yer vb. durumlar oldukça önemlidir. Heyet sonrasında alınan rapor ile bize başvurarak maddi ve manevi tazminatta bulunabilirsiniz.

İş kazası parmak kopması tazminatı belirlenirken kişinin çalışma gücü kaybı oranı öncelikle belirlenmelidir. Bu çalışma gücü kaybına göre de tazminat miktarı hesaplanacaktır.

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer? 

İş kazası maddi ve manevi tazminat davası süresi ölümlü veya yaralanma olmasına göre değişiklik gösterir. Ölümlü dosyalarda maluliyet tespiti yapılmadığı için dava daha kısa sürmektedir. Ancak en basit iş kazası maddi manevi tazminat davası bile en az 1-2 yıl içinde sonuçlanmaktadır.

İş Kazası Kapsamı Hangi Kanun? 

İş Kazası davalarında birden fazla kanundan faydalanılarak karar verilmektedir. Bunlar; İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu.

İş Kazası Avukatları 

İş kazası geçirildikten hemen sonraki süreç çok önemlidir. Bu süreçte nasıl bir yol izleneceği, hangi sürede nerelere başvurulacağı önemlidir. Bu nedenle imkan olması dahilinde iş kazasından hemen sonra hukuki destek almak işçinin veya yakınlarının lehine bir durum olacaktır.

İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve yürütülmesi için de uzman bir iş kazası avukatı İstanbul olarak ofisimize ulaşarak hukuki destek alabilirsiniz. 

İlginizi Çekebilir

 1. Avatar
  Rıdvan K. Cevapla

  İşyerinde bir parmağımı dokuma makinesine kaptırarak kaybettim ama işveren senin hatan diye belirtip işin içinden çıkmak istiyor. senin hatan diyip sıyrılabilirmi bu işten?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, iş kazası geçirmişsiniz, öncelikle geçmiş olsun. İşveren senin hatan diyerek bu durumdan kesinlikle sıyrılamaz. İşverene karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Kusur oranı ve maluliyet durumunuza göre yüksek bir tazminat alabilirsiniz. Davanızın hızlı ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesini istiyorsanız uzman bir avukattan yardım alabilirsiniz. Saygılarımla

 2. Avatar
  Serkan Cevapla

  8 sene önce işyerine giderken servis aracıyla kaza yaptık. 1 buçuk sene boyunca çalışamadım ve 3 ameliyat geçirdim. Şuan çalışıyorum ama eski gücüm yok. %5 iş göremez raporum var. Sigortaya dava açmam için belli yerlerden arıyorlar. Sizce dava açmalı mıyım ve alacağım tazminat ne kadar olur?

  • Avatar
   Av. Yekcan Öner Gönderi yazarı

   Merhabalar, detaylı bilgi için iletişim adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir