İnfazın Ertelenmesi

İnfaz Nedir?

İnfaz sözlük anlamı ile “yerine getirmek” demektir. İnfaz Hukuku, Mahkemece verilen ve kesinleşen ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kararların yerine getirilmesi olarak tanımlanabilir. İnfaz hukukunun asıl amacı cezası kesinleşen kişilerin verilmiş cezalarının yerine getirilerek onların topluma tekrar kazandırılmasıdır.

Birden Fazla Ceza Halinde İnfazın Ertelenmesi

Birden fazla cezası olan hükümlünün Kanuna göre cezaları toplanmalıdır. İnfaz erteleme durumu oluşması için ise şartlarının oluşması ve toplam ceza miktarına bakılması gerekir.

Bunun yanı sıra hükümlü hakkında uygulanan denetimli serbestlik durumu varsa ve bu esnada yeni bir hapis cezası kesinleşmişse de cezaların toplanması gerekir. Aynı şekilde infazın ertelenmesi şartlarının oluşup oluşmadığı bu toplam ceza miktarı üzerinden değerlendirilecektir.

İnfazın Ertelenmesi

Kanun’da infazın ertelenmesi ile ilgili üç uygulama vardır. Bunlar; hastalık sebebiyle erteleme, gebelik ve doğum sebebiyle erteleme ve hükümlünün isteği üzerine infaz ertelemedir. Bunların dışında, çekilecek cezanın hesabında duraksama veya mahkumiyet hükmünde duraksama durumlarında da mahkemeden ve infaz hakimliğinden talep edilerek infaz ertelenmesi mümkündür.

İnfaz ertelenmesi “hükümlü” sıfatına sahip kişiler için geçerlidir. Zira tutuklular infaz erteleme değil adli kontrol altında yargılanma mümkündür.

İnfazın Ertelenmesi Şartları

İnfaz ertelenmesi şartları, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 17. maddesinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla infazın ertelenmesinin şartları bunlardır:

 • Hamilelik,
 • Kişisel istek,
 • Ağır bir hastalığın oluşması,
 • Engellilik hali,
 • Akıl sağlığı dışındaki diğer hastalıkların ortaya çıkması durumunda, infazın ertelenmesi kararı alınabilir

İnfazın Ertelenmesi Nedenleri

Hastalık Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi

Ceza İnfaz Kurumunda hastalanan hükümlünün cezasının infazına resmi sağlık birimlerinin mahkumlara ayrılan bölümlerinde devam edilir. İfade edilen hastalık, akıl hastalığı veya fiziki bir hastalık olabilecektir. Mahkumların bu rahatsızlıklar sebebiyle resmi sağlık birimlerinde geçirdikleri süreler cezaevlerinde geçmiş sayılacaktır.

Ağır hastalık veya engellilik nedeniyle Ceza İnfaz Kurumu koşullarında hayatını yalnız geçiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır bir tehlike oluşturmayan mahkumun cezası geri bırakılabilecektir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlüler dışında tüm hapis cezalarında infaz erteleme mümkündür. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan mahkumların ise cezası ertelenemeyecek onların ceza infazları, devlet ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik mahkum koğuşlarında uygulanacaktır.

Bunun dışında, maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya daha az süre kalan hükümlüler denetimli serbestlikten faydalanacaklardır. Ağır sağlık sorunu hususunun Adalet Bakanlığınca belirlenen hastanelerin sağlık kurullarından alınacak bir rapor ile belgelenmesi şarttır. Bu durumda denetimli serbestlikte geçen süreler infaz edilmiş sayılacaktır.

Gebelik ve Doğum Sebebiyle İnfazın Ertelenmesi

Hapis cezasının infazı gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 1 yıl 6 ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren 2 ay geçince ceza infaz olunur.

Bunun dışında, 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler, koşullu salıverilmelerine 2 yıl veya daha az süre kalması halinde denetimli serbestlikten faydalanabileceklerdir.

Hükümlünün İstemiyle İnfazın Ertelenmesi

Erteleme ve infaza ara verme konusunda karar verme yönünden infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığına takdir hakkı tanınmıştır. Bununla birlikte, kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirle işlenen suçlarda ise 5 yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı hükümlünün istemi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir. Bu erteleme her defasında 1 yılı geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanır. Erteleme süresi içerisinde hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması söz konusu olursa erteleme kaldırılacak ve cezanın infazına başlanacaktır.

Hükümlünün infazının ertelenme kararı, cezanın infazına başlanmadan önce verilir. Fakat hükümlünün istemi üzerine cezanın ertelenmesi kararı, zorunlu ve acele hallerde, cezanın infazına başlanmış olsa bile 1 yılı geçmeyen sürelerle ve iki defadan fazla olmamak kaydıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca infaza ara verilebilir.

Zorunlu ve acele hallere;

 • Hükümlünün yükseköğrenimi bitirebilmesi,
 • Anne, baba, eş veya çocuklarının ölümü,
 • Sürekli hastalık hali,
 • Hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık nedeniyle bakıma muhtaç olmaları
 • Hükümlünün sürekli hastalığı nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyması verilebilir.

Hükümlünün istemi üzerine infazın ertelenmesi veya zorunlu hallerde infaza ara verilmesi şu durumlarda uygulanmaz:

 • Terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar
 • Mükerrirlere (Önceden işlenen bir suçtan ötürü verilen hüküm kesinleştikten sonra, suçun yenilenmesi halinde söz konusu suçları işleyene “mükerrir” denir.) özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler
 • Disiplin veya tazyik hapsine ( kişinin kanundan kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirmesi için bir işi yapmaya/yapmamaya veya bir şeyi vermeye mecbur kılındığı yaptırım) mahkum olanlar.

İnfaz Erteleme Hangi Suçları Kapsıyor

İnfaz erteleme, kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezaları gerektiren suçları kapsamaktadır. Hapis cezası bu süreleri aşmaması gerekmektedir.

İnfazın Ertelenmesi Talebi Nereye Yapılır?

İnfazın ertelenmesi talebi infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılacaktır. Örneğin; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen infaz işlemlerinde talep yeri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’dır.

İnfaz Erteleme Süresi Ne Kadar 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununa göre, infaz erteleme süresi her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanabilir. Hükümlünün talebi halinde, Cumhuriyet Başsavcılığınca altı ayı geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazı ertelenebilir. Ancak bu ara verme iki defadan fazla olamayacaktır. İnfaz erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılırsa, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur.

İnfazın ertelenmesi davası ne kadar sürer? İşlediği bir suçtan dolayı hapis cezasına çarptırılmış kimse infazın ertelenmesi davası açtığında dava süresi 1-2 ay sürmektedir.

İnfaz Erteleme Talep Süresi

Kesinleşen suç kasıtlı suçlar bakımından 3 yıl ve taksirle işlenen suçlar bakımından 5 yılın altında kalıyorsa, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği’nin 5. Maddesi gereği hükümlü hiç kapalı cezaevine girmeden doğrudan açık cezaevinde cezasını infaz edecektir ve bu tür durumlarda, hükümlünün ilam adresine Çağrı Kağıdı tebliğ edilir. Hakkında Çağrı Kağıdı çıkarılan ve tebliğinden itibaren 10 günlük süre içerisinde infaz savcılığına giderek teslim olan hükümlünün meşru bir mazereti varsa, bu süre içerisinde infazının ertelenmesini  talep edebilir.

İnfazın Ertelenmesine Kim Karar Verir?

İnfazın ertelenmesine infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilidir. 7242 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği tüm kararlara karşı İnfaz Hakimliğine şikayet yolu ile başvuru yapılabilecektir.

İnfazın Ertelenmesi İçin Teminat Şartı

Hükümlünün istemi üzerine cezanın ertelenmesi teminat yani bir güvenceye bağlanabilir. Bu teminat uygulamada belirli bir miktar paranın vergi dairesine yatırılması suretiyle gerçekleşir. İnfaz savcılığı bu miktarın yatırılması halinde infazın ertelenmesine karar verebilmektedir.

İnfaz Erteleme Sonrası Hükümlünün Teslim Olma Yükümlülüğü

İnfazın ertelenmesi süresi bittiğinde, hükümlünün teslim olma yükümlülüğü bulunmaktadır. Cezanın infazı için yeniden çağrı kağıdı gönderilmez. Zira sürenin sonunda hükümlünün kendiliğinden müracaatta bulunması gerekmektedir. Bu müracaatta bulunmayan hükümlü hakkında kaçma şüphesi uyanacak ve bu hükümlüye yakalama emri düzenlenebilecektir.

Terör Suçlarında İnfaz Erteleme

İnfazın ertelenmesi veya İnfaza ara verme 5275 sayılı CGTİHK’nın 17/6 maddesi gereğince, Terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar, hakkında hükümlünün isteğiyle infazın ertelenmesi uygulanmaz.

FETÖ İnfaz Erteleme

FETÖ, 5275 sayılı CGTİHK’nın 17/6 maddesi a bendine göre; terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar kapsamında olduğundan ötürü hükümlüler hakkında infaz ertelenmesi kararı verilemez.

İnfaz Erteleme Talebinin Reddine İtiraz

İnfaz erteleme talebi, 7242 sayılı kanuna göre hükümlünün veya vekilinin infaz ertelenme taleplerinin  infaz savcılığınca ret edilmesi durumunda, “infaz hakimliğine 15 gün içinde şikayet hakkı ” ile başvuru yapılası mümkündür. İnfaz erteleme talebi hangi infaz savcılığınca red edilmiş ise orada görev yapan infaz hakimliğine şikayet edilebilecektir.

Şikayet, dilekçe ile doğrudan doğruya infaz hakimliğine yapılabileceği gibi; Cumhuriyet başsavcılığı veya ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla da yapılabilir. İnfaz hakimliği dışında yapılan başvurular hemen ve en geç 3 gün içinde infaz hakimliğine gönderilir. Sözlü yapılan şikayet, tutanağa bağlanır ve bir sureti başvurana verilir.

Şikayet yoluna başvurulması, verilen kararın, yapılan işlem veya faaliyetin yerine getirilmesini durdurmaz. Ancak, infaz hakimi giderilmesi güç veya imkansız sonuçların doğması ve karar, işlem veya faaliyetin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda karar, işlem veya faaliyetin ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir.

5 Yıl Altı Cezalara Erteleme

5275 sayılı Kanunun 17/1 maddesine göre; Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazında, hükümlünün hapis cezasının infazına başlanmış olsa bile infazın ertelenmesi mümkündür.

İnfazın Ertelenmesi Yetkili Savcılık

İnfazın ertelemesi kararını, hükmü veren mahkemenin bağlı olduğu yerdeki infazdan sorumlu olan ve Çağrı Kağıdını çıkartan İnfaz savcılığı veya hükümlünün dilekçe ile infaz etmek üzere başvurduğu kendisine en yakın olan infaz savcılığı da verebilir.

İnfazın Ertelenmesi Dilekçesi Nereye Verilir

İnfazın ertelenmesi dilekçesi  Cumhuriyet Başsavcılığına veya en yakın İnfaz Savcılığına verilmektedir.

İnfazın Ertelenmesi Dilekçesi

İnfazın ertelenmesi nedenleri yukarıda sayılmıştır. Yukarıda sayılan nedenlerden bir veya iki tanesine dayanılarak infaz erteleme istenebilir. Bu durum için uzman ceza avukatından yardım alarak veya sayfamızdan infazın ertelenmesi dilekçesine ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir