Hırsızlık Suçu ve Cezası

hırsızlık

Hırsızlık suçu TCK’nin Malvarlığına karşı suçlar bölümünün 141. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Hırsızlık suçu sadece mal üzerindeki mülkiyet hakkını korumaz. Malın maliki olmayıp da zilyedi olan yani elinde bulunduran kişinin de elinde bulundurma hakkını korumaktadır.

TCK m. 141 – Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hırsızlık Cezası 2022? Hırsızlık suçunun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Nitelikli hırsızlık suçunda ise bu cezalar artmaktadır. Nitelikli hırsızlık suçu cezası için makalemize göz atabilirsiniz.

Hırsızlık Uzlaşmaya Tabi Mi?

Hırsızlık suçu uzlaşmaya tabi mi? 02.12.2016 tarihi itibariyle basit hırsızlık suçu ( TCK m.141/1) uzlaşma kapsamına alınmıştır. Soruşturma aşamasında savcılık, kovuşturma aşamasında ise mahkeme tarafından dosya uzlaştırma bürosuna gönderilecektir. Tarafların uzlaşması halinde yargılama aşaması sona erecektir. Ancak hırsızlık suçunun nitelikli halleri uzlaşma kapsamında değildir.

Ayrıca TCK m. 144/1-a,1-b olan hükümler de uzlaştırma kapsamındadır.

TCK m. 144 – (1) Hırsızlık suçunun;
a) Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,
b) Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla, İşlenmesi halinde, şikayet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

Hırsızlık Etkin Pişmanlık

Hırsızlık suçunda etkin pişmanlık var mı? Hırsızlık suçu tamamlandıktan sonra soruşturma aşamasında veya kovuşturma aşamasında şüphelinin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı gidermesi halinde etkin pişmanlıktan yararlanır ve cezasında indirim yapılacaktır. (TCK m.168)

** Hırsızlık suçu teşebbüs aşamasında kalmışsa etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaz. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için suçun tamamlanmış olması gerekir.

Hırsızlık suçunda etkin pişmanlıktan yararlanıldığında ceza indirimi aşağıdaki gibi uygulanır:

 • Fiili işleyen kişi, azmettiren veya suça yardım eden; dava açılmadan önce yani savcılık aşamasında, mağdurun uğradığı zararı aynen geri verirse ya da tazmin ederse, suça ilişkin cezada 2/3 oranına kadar ceza indirimi yapılır.
 • Fiili işleyen kişi, azmettiren veya suça yardım eden, mahkemede dava açıldıktan sonra, fakat hüküm verilmeden önce mağdurun uğradığı zararı aynen geri verirse ya da tazmin ederse kendisi hakkında 1/2 oranına kadar ceza indirimi yapılır.

Hırsızlık suçunda mağdurun çalınan malında kısmi iade olması halinde etkin pişmanlık uygulanır mı?

Örneğin; mağdura ait çantanın çalınmasından sonra yakalanan şüpheli şahıs görevlilere çantanın atıldığı yeri göstermiştir. Bunun üzerine çanta içindeki cüzdanla birlikte sahibine verilmiştir. Ancak cüzdanda bulunan 80 TL bulunamamıştır. Şüpheli hakkında etkin pişmanlıktan yararlanılabilmesi için müştekiye rızasının bulunup bulunmadığı sorulmalıdır. ( Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2021/4642 E. 2021/20611 K.)

Hırsızlık Suçunda Zararın Giderilmesi

Hırsızlık suçu nedeniyle oluşan zarar giderildiğinde TCK m. 168 hükmü dikkate alınarak şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanır. Etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheli hakkında cezasından indirim yapılacaktır.

Kullanma Hırsızlığı ve Etkin Pişmanlık

Kullanma hırsızlığı suçundan dolayı uygulanacak ceza indirimi ile TCK m.168’de düzenlenen etkin pişmanlık hükmünü birbirine karıştırmamak gerekir. Kullanma hırsızlığında, suçun özelliği gereği suç tamamlandığında veya bu suça teşebbüs edildiğinde TCK m.146 ve TCK m.35 uyarınca fail hakkında ceza tayin edilecektir. Etkin pişmanlıkta ise, hırsızlık suçu tamamlandıktan sonra, fakat kovuşturma başlamadan önce veya kovuşturma başladıktan sonra, ancak hüküm verilmeden önce pişmanlık gösteren fail tarafından mağdurun zararının giderilmesi veya mağdurun rızasıyla kısmen giderilmesi durumunda cezada yapılacak kademeli indirim düzenlenmiştir.

Hırsızlık Suçu Teşebbüs

Hırsızlık suçuna teşebbüs cezası ne kadar? Hırsızlık suçu teşebbüs aşamasında kalmaya elverişli bir suç türüdür. Hırsızlık suçu teşebbüs aşamasında kaldığında cezada indirime gidilir.

TCK m. 35- (1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.
(2) Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

Örneğin: AVM’de mağazaya girerek pantolon, kazak veya başka bir ürünü poşetine koyup tam mağazadan çıkarken görevlilere yakalanan kişinin işlediği hırsızlık suçu teşebbüs aşamasında kalmıştır.

Hırsızlık Suçunda Yardım Etme

Hırsızlık suçunda yardım eden kişi için TCK’nın 39. maddesindeki hükümlere bakılacaktır. Hırsızlık suçunda yardım eden kişinin cezasının yarısı indirilir. Ancak bu durumda verilecek olan ceza sekiz yılı geçmemelidir.

Aşağıdaki hâllerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur: (TCK m. 39/2)
Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek,
– Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak,
– Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak.

Kişinin eyleminin, bir suçun katılma aşamasına ulaşıp ulaşmadığı, ulaşmışsa da suça katılma düzeyinin belirlenmesi için, eylemin bir aşamasındaki durumun değil, eylemin yapılması için verilen kararın, bu kararın icra ediliş biçiminin, olay öncesi, sırası ve sonrasındaki davranışların da dikkate alınıp, tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi gerekir. Zira “yardım etme”yi müşterek faillikten ayıran en önemli unsur, kişinin suçun işlenişi sırasında fiil üzerinde ortak hâkimiyetinin bulunmamasıdır.

Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Azlığı

Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebilir.(TCK m.145)

Hırsızlık Suçu Şikayete Tabi Mi?

Hırsızlık suçu şikayete bağlı mı? Hırsızlık suçu şikayete tabi bir suç değildir. Bu sebeple soruşturulması ve kovuşturulması suçun öğrenildiği andan itibaren yetkili makamlar tarafından yapılır. Ancak; TCK 144. maddenin her iki fıkrası ve 146. madde şikayete tabidir. Mağdur şikayetçi olmadıkça kişi hakkında soruşturma başlamaz.

Hırsızlık Suçunda Şikayetten Vazgeçme

Şikayete bağlı suçlarda şikayetten vazgeçme dilekçesi veya duruşmada şikayetten vazgeçme beyanı verilmesiyle birlikte şüpheli kişi ceza almaz. Hırsızlık suçu şikayete tabi bir suç değildir. Sadece TCK 144. madde ve 146. madde şikayete tabi suçlardandır. Yani kullanma hırsızlığı, paydaş veya elbirliği ile malik olunan malda hırsızlık yapılması veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil etmek amacıyla hırsızlık yapılması halinde mağdur kişi şikayetten vazgeçerse şüpheli kişi hakkında ceza verilmez.

Hırsızlık Suç Duyurusu

Hırsızlık suç duyurusu dilekçesi suçun işlendiği yerdeki cumhuriyet başsavcılığına yazılarak ilgili başsavcılığın müracaat savcılığına verilir. Şikayet kolluk makamlarına da yapılabilir. Suçun işlendiği yerdeki polis merkezine giderek de suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Şikayetin kolluğa yapılması halinde bu durum cumhuriyet savcısına derhal bildirilmelidir.

Hırsızlık Hastalığı

Çalma hastalığı olarak bilinen kleptomani, dürtü kontrol bozukluğu sınıfına giren psikolojik bir rahatsızlıktır.
Kleptoman olduğunu söyleyen kişilerin, 5237 sayılı TCK’nın 32. maddesi uyarınca, suç tarihinde işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalıp azalmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulundan ya da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinden rapor aldırılıp sonucuna göre bu kişilerin hukuki durumunun belirlenmesi gerekmektedir.

Hırsızlık Avukat Ücreti 

Hırsızlık davası Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmektedir. Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen ceza davalarında avukatın alacağı ücretin alt sınırı, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl resmi gazetede yayımlanarak belirlenmektedir.  Ceza hukuku kapsamında görülen davalarda avukat ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla hırsızlık davası avukatlık ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Hırsızlık suçu avukat ücreti hakkında ya da davanızla ilgili daha detaylı bilgi almak için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

 1. Avatar
  murat özdemir Cevapla

  Merhabalar
  020002019C0237463 00.00.2009 5237SA 155/2 51/1-3 62 53/1-A-D-E 43/1 51. İSTANBUL ANADOLU;25.ASLCM
  1Y10A10G H. 27/03/2013 2010/494 2013/194 18/02/2019 bu maddelerden
  adli sicil kaydını kadar zamanda kaldırabilirim bana hukuki destek olurmusunuz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir