Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret Ne Demek?

Hakaret nedir? Hakaret TDK’ya göre; “Onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış” anlamına gelmektedir.

Hakaret Suçu Nedir?

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak “Hakaret Suçunu” oluşturur.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) sosyal medyada hakaret suçu özel olarak düzenlenmemiştir. Sosyal Medyada Hakaret Suçu ile ilgili yazımıza BURADAN bakabilirsiniz. Hakaret suçu TCK 125-131’inci maddeler arasında düzenlenmiştir.

TCK md. 125  – Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Hakaret Kasıtlı Suç Mu?

Hakaret suçu kasti bir suç mudur? Hakaret suçu kasten işlenmelidir. Ama olası kast ile de işlenebilir. Bu durumda faile verilecek ceza TCK’nın 21/2’nci maddesi uyarınca indirilecektir. Örneğin, bir kimse bahçede komşusu hakkında konuşurken “duyarsa duysun” diye hakaret içeren sözleri söyler, mağdur da bu sözleri duyarsa, suç olası kastla işlenmiş sayılacaktır.

Kanunda bu suçun taksirli haline yer verilmediğinden, hakaret suçunun taksirle işlenmesi mümkün değildir. Örneğin; yabancı ülke vatandaşı olan fail, Türk örf ve adetlerini veya Türkiye’yi iyi bilmese ve mağdura iltifat ettiğini düşünerek, sosyal medyada onur kırıcı içeren paylaşımlarda bulunsa veya gıyapta hakaret halinde fail bir veya iki kişiyle ihtilat etmek istemesine rağmen, bilgisi dışında başka kişilerin de hakaret içeren fiilleri öğrenmeleri durumunda fail söz konusu taksirli hareketlerden dolayı cezalandırılmayacaktır.

Hakaret Suçu Cezası

Hakaret etmenin cezası nedir? Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Eğer hakaret fiili sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti şeklinde işleniyorsa ceza yine 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası şeklinde olacaktır. Hakim para cezasına hükmedecekse, bu para cezasının alt sınırı, maddede belirtilen hapis cezasının alt sınırından az olmayacaktır. Aynı şekilde yine para cezası tercih edilecekse, üst sınır da, 2 yıla karşılık gelecek para cezasından fazla olamayacaktır. (TCK md. 61/9)

Hakaret Para Cezası

Hakaret suçu nedeniyle hakim hapis cezası verebileceği gibi bunun yerine hapis cezası süresine karşılık olarak adli para cezası da verebilecektir. Hakim, hapis cezası veya adli para cezası verdiğinde bu seçeneklerden hangisini neden seçtiğini gerekçelendirmelidir.

Hakaret para cezası ne kadar? Hakaret davası para cezası 2024? 1 Haziran 2024 tarihine kadar “en az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı” olarak adli para cezası verilebilir.

7499 Sayılı Kanun gereği 1 Haziran 2024 tarihinden sonra adli para cezası “en az yüz ve en fazla beşyüz Türk Lirası” şeklinde uygulanacaktır.

Hakaret adli para cezası en az 3 aylık en fazla 2 yıllık para cezası şeklinde verilir. 1 Haziran 2024 tarihine kadar en az 20 TL en fazla 100 TL şeklinde karar verilebilir. 1 Haziran 2024 tarihinden sonra ise en az 100 TL en fazla 500 TL şeklinde karar verilecektir.

Hakaret Suçunun Nitelikli Halleri

Hakaret suçu nitelikli hali;

  • Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
  • Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
  • Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamayacaktır.

Hakaretin alenen işlenmesi halinde de ceza altıda biri oranında artırılır.

Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Hakaret Davası

Hakaret davası denilirken akıllara hem hakaret suçu davası hem de hakaret nedeniyle manevi tazminat davası gelebilir. Hakaret suçu davası ile ilgili tüm detaylara bu makalemizden ulaşabilirsiniz.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası için linke tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Hakarete uğrayan kişi öncelikle suç duyurusunda bulunmalıdır. Suç duyurusunda bulunduktan sonra yetkili makamlar soruşturmayı yürütecektir.

Hakaret davası kaç gün içinde açılır? Hakaret suçu nedeniyle şikayet süresi 6 aydır. Hakaret sebebiyle manevi tazminat davası ise haksız fiil tarihinden itibaren 8 yıl içinde açılmalıdır.

Hakaret davası ne kadar sürer? Hakaret suçu davası mahkeme yoğunluğu, sanık ve şikayetçi sayısı ve olayın durumuna göre ortalama 1 yıl sürebilmektedir.

Hakaret Sayılmayan Kelimeler

Hakaret olmayan kelimeleri tek tek saymak mümkün değildir. Bir kelimenin küçük düşürücü, onur kırıcı olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Bu nedenle her kelimeyi olayın durumuna göre değerlendirmek gerekir.

Yargıtay’a göre hakaret yerine geçmeyen kelimeler:

Faşist – “faşist” kelimesinin ağır eleştiri olduğu (Yargıtay 4. CD Esas:2021-15587 Karar:2023-24321)

Utanmaz – söz konusu ifadelerin ağır eleştiri kapsamındadır. (Yargıtay 4. CD Esas:2021-13131 Karar:2023-20816)

Yalaka – “Yalaka” kelimesi nedeniyle hakaret suçundan mahkûmiyetine karar verilmiş ise de, anılan kelimenin kullanış şekli ve cümle kurgusu dikkate alındığında kaba söz kapsamında değerlendirilmesi gerektiği. (Yargıtay 4. CD Esas:2023-12063 Karar:2023-21799)

Terbiyesiz hakaret mi? Yargıtay 4.CD Esas:2021-25414 Karar:2024-4031 kararına göre “terbiyesiz” kelimesi hakaret değildir. 

Allah belanı versin hakaret mi? “Allah belanı versin” sözlerin, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, beddua niteliğinde olması nedeniyle hakaret sayılmaz. (Yargıtay 4. CD Esas:2021-22543 Karar:2024-1498)

Lan  hakaret mi? – “lan” sözünün muhattabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla “lan” kelimesi hakaret sayılmaz. (Yargıtay 4. CD Esas:2021-12233 Karar:2023-20655)

Karaktersiz hakaret mi? kaba ifade tarzı niteliğinde olup “karaktersiz” kelimesi hakaret sayılmaz. (Yargıtay 4. CD Esas:2021-17799 Karar:2023-25925)

Dangalak hakaret mi? “dangalak” şeklindeki sözün muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla “dangalak” kelimesi hakaret sayılmaz. (Yargıtay 4. CD Esas:2021-22328 Karar:2024-2111) 

Hakaret Sayılan Kelimeler

Geri zekalı hakaret mi? Yargıtay 4. CD Esas:2021-23512 Karar:2024-2086 kararına göre “gerizekalı” kelimesi hakaret sayılmaktadır.

Salak hakaret mi? Yargıtay 4. CD Esas:2021-22736 Karar:2024-1931 kararına göre “salak” kelimesi hakaret sayılmıştır. 

Hakaret Suçu Korunan Hukuki Değer

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı ve diğer fertler katındaki saygınlığıdır.

Hakaret Suçunun Faili Ve Mağduru

Türk Ceza Kanunu 125. Maddesinde fail (suç işleyen kişi) bakımından herhangi bir özellik aranmadığından dolayı herkes bu suçun faili olabilecektir. Hakaret suçunun faili, ancak gerçek kişiler olabilir.

Hakaret suçunun mağduru, gerçek ve tüzel kişiler olabilir. Tüzel kişiler, suçun faili olamasalar da, mağduru olabilirler. Çünkü mağdur olmak için, kişilik sahibi olmak yeterlidir.

Ölüler bu suçun mağduru olamazlar. Ölmekle kişi sıfatı sona erer. Ölülere hakaret halinde uygulanabilecek ayrı özel bir hüküm (TCK md. 130) bulunmaktadır.

Hakaret Suçunun Alenen İşlenmesi Ne Demek?

Aleniyet, kelime anlamı olarak “açıklık” anlamına gelmektedir. Hakaret fiilinin herhangi bir kimse tarafından görüp işitilebileceği bir ortamda söylenmesi halinde aleniyetin gerçekleştiğini kabul etmek gerekir. TCK 125. maddesinin 4. fıkrasında “hakaretin alenen işlenmesi halinde cezanın altıda biri oranında arttırılacağı” belirtilmiştir.

Aleniyetin gerçekleşmesi için mutlaka basın yayın araçlarıyla hakaret edilmiş olması gerekmez. Ancak basın yayın araçlarının bilgiyi birçok kişiye taşıma niteliğinden dolayı basın ve yayın yoluyla işlenmiş olan hakaret suçunda aleniyetin gerçekleştiğini kabul etmek gerekecektir. Günümüzde internet üzerinden yürütülen facebook, twitter (X) , instagram, tiktok vb. sosyal medya hesaplarında hakaret fiillerinde de aleniyetin gerçekleştiğini kabul etmek gerekir.

Suçun işlendiği yerin aleni yerlerden olup olmadığı konusunda tereddüt varsa, keşif yapılıp, bilirkişi raporu alınmalıdır. Kamu binaları herkesin girip çıkabileceği yerlerden olduğundan buraların aleni yerlerden olduğu konusunda şüphe bulunmamaktadır.

Hakaret Suçu Şikayete Tabi Mi ?

Hakaret şikayete bağlı bir suç mu? Hakaret şikayete bağlı mı? Hakaret suçunun takibi şikayete bağlıdır. Mağdur kişi şikayetçi olmadan fail hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmaz. Ancak hakaret suçu, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi durumunda soruşturma ve kovuşturma şikayete bağlı değildir. (TCK md. 131/1) Bunun sebebi, kamu görevlisinin şeref ve onurunun ve kamunun itibarının korunmasının amaçlanmasıdır.

Hakaret Suçu Şikayet Süresi

Hakaret şikayet süresi zamanaşımı? Mağdur kişi fiili öğrendiği günden itibaren 6 ay içinde şikayette bulunmalıdır. Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir. (TCK md. 131/2) Mağdurun şikayet hakkını kullandıktan sonra ölmesi halinde ise, vazgeçme ve uzlaşma kurumları uygulanmayacaktır.

Hakaret Suçu Zamanaşımı

Hakaret suçunun dava zamanaşımı süresi (nitelikli halleri de dahil) 8 yıldır. Dava zamanaşımını kesen sebeplerin varlığı halinde, dava zamanaşımı süresi en fazla 12 yıl olabilecektir.( TCK md. 66/1-e, ve 67/4.)

Suçun işlendiği sırada fail (suç işleyen kişi), 12 yaşını doldurmuş olup da henüz 15 yaşını doldurmamış ise bu sürelerin yarısı, 15 yaşını doldurmuş olup da henüz 18 yaşını doldurmamış ise bu sürelerin üçte ikisinin geçmesi, zamanaşımının dolması için yeterlidir. (TCK md.66/2)

Hakaret fiilinden dolayı kamu davası açıldıktan sonra mağdurun şikayetinden vazgeçmesi durumunda, vazgeçmeyi kabul edip etmediği sanığa sorulmalıdır. Sanık kabul ederse davanın düşmesine karar verilecektir.

Hakaret Suçunda Uzlaştırma

Hakaret uzlaşmaya tabi mi? Hakaret uzlaşma kapsamında mı? Öncelikle uzlaştırmanın ne olduğunu belirtelim. Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle başlatılan soruşturma veya kovuşturma sırasında; şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcinin, Cumhuriyet savcısı tarafından görevlendirilen tarafsız bir uzlaştırmacı marifetiyle anlaştırılmaları suretiyle, uyuşmazlığın giderilmesi sürecidir.

Hakaret suçu uzlaştırmaya tabi bir suçtur. Ancak; kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçu uzlaştırmaya tabi değildir. Ayrıca bu durum yukarıda belirttiğimiz gibi şikayete de tabi değildir.

Uzlaştırmaya giren suçlar hangileridir ?

Hakaret Suçunda Zincirleme Suç Hükümleri

Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi veya değişik zamanlarda aynı kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır. Zincirleme suç hükümlerine göre; sadece bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. (TCK md. 43/1-2)

Örnek vermek gerekirse; failin belli bir zaman aralığı girmeksizin aynı eylemin devamı niteliğinde olan mesajlardan dolayı hakaret suçuna zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır. Yani fail gönderdiği tüm mesajlardan dolayı tek bir ceza alacak ama bu ceza arttırılacaktır.

Başka bir örnek verirsek; Failin, bir topluluğa karşı “hepiniz şerefsizsiniz” demesi halinde tek bir hakaret suçu oluşacaktır. Bu hakaret suçuna zincirleme suç hükümleri uygulanarak cezada artırıma gidilecektir.

Kamu görevlisine zincirleme hakaret edilmesi halinde öncelikle kamu görevlisine hakaret suçu işlendiği için cezanın alt sınırı 1 yıldan az olmayacaktır. Zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret suçu işlendiği için de bu ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılacaktır.

Hakaret Suçunda Hukuka Uygunluk Nedenleri

Hakaret suçunda, hukuka aykırılığı kaldıran neden olarak, onur kırıcı fiile maruz kalan kişinin rızasının bulunması, fiili suç olmaktan çıkarır.

TCK’nın 127’nci maddesinde düzenlenen ispat koşullarının gerçekleşmesi halinde faile ceza verilmeyecektir. Benzer şekilde failin eylemi TCK’nın 128’inci maddesinde belirlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında görülmesi halinde de faile ceza verilmeyecektir.

Hakaret Suçunda Haksız Tahrik

TCK 129. Maddeye göre; Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Hakaret suçu, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez.

Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Haksız fiilde bulunan mağdurun akıl hastası veya sağır / dilsiz gibi isnat kabiliyeti bulunmayan bir kişi olması, bu özel tahrik hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

Hakaret Suçunda Teşebbüs

Teşebbüs; TCK’nın 35. maddesinde düzenlenmiştir. Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulacaktır. Yani netice gerçekleşirse suç oluşacaktır.

Örneğin, posta yoluyla yapılan hakaret suçunda, hakaret niteliği taşıyan mektup, postacının yanlışlıkla başkasının kutusuna atmasından dolayı, muhataba ulaşmaması halinde, suç teşebbüs aşamasında kalmış olacaktır.

Gıyapta Hakaret suçu

Gıyapta ne demek? Bir kişinin orada olmaması, yokluğunda anlamına gelmektedir.

Mağdurun yokluğunda hakaret suçu, hakaret edenin söz ve davranışlarını en az 3 kişinin öğrenmesiyle oluşabilir. Hakaret edilen ortamda mağdurun olmadığı hallerde kanun hakaret teşkil eden fiilin 3 kişiyle ihtilat halinde işlenmesi şartını aramaktadır. (TCK md. 125/1) Suçun faili ihtilatı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmelidir.

Peki, İhtilat nedir? Buradaki ihtilat kelimesinin sözlükteki karşılığı “karışıp görüşme, karışma, katılma, bir araya gelme” anlamındadır. Üç kişinin aynı yerde olması şartı aranmamaktadır. Önemli olan üç kişinin hakareti öğrenmesidir. Örneğin, bina koridorunda mağdura hitaben gıyabında, “X adam şerefsiz” diye bağıran bir kişinin sözlerini kendi evlerinde oturan 3 komşu duyduğu takdirde hakaret suçu oluşmuş sayılır. Hakaret içerikli aynı mailin mağdurun kendisine değil de kendisi dışındaki 3 kişiye gönderilmesi halinde de hakaret suçu oluşur. Mağdurun yokluğunda hakaret halinde, hakaret edenin sözlerini yalnızca 2 kişi veya 1 kişi öğrenirse hakaret suçu oluşmayacaktır.

Fail bir kişiyle ihtilat etmekle beraber, bu kimseden haberi yaymasını isterse, ihtilat gerçekleşmiş olacaktır. Burada önemli olan nedensellik bağının gerçekleşmesidir. Failin hareketi ile ihtilat arasında illiyet bulunmalıdır. Önemli olan failin söylediği sözleri veya yaptığı hareketleri kaç kişinin duyduğu veya gördüğü değil, failin kaç kişi ile ihtilat etmek istediğidir. İhtilat edilen şahısların birbirleriyle, fail ya da mağdurla aralarındaki bağın önemi yoktur. Bu kişilerin ihtilat konusunu anlayabilecek durumda olmaları gerekmektedir. Küçükler (temyiz kudreti bulunmayan), akıl hastaları, konuşulan dili bilmeyenler söz konusu olduğunda ihtilatın oluştuğundan söz edilmemelidir. Aynı şekilde, kişiler, sarhoşluk, dalgınlık gibi sebeplerle ihtilat konusunu algılayamamış iseler ihtilat unsuru yine oluşmayacaktır. İhtilatın sözle gerçekleştirilmesi zorunlu değildir. Herhangi bir iletim aracıyla (mektup, SMS, e-posta) en az üç kişiye ulaştırılmış olması suçun oluşması için yeterlidir.

Hakaret Nereye Şikayet Edilir?

Sosyal medyada hakarete uğradıysanız, yüzünüze karşı veya yokluğunuzda bir hakarete uğradıysanız savcılığa giderek hakaret nedeniyle suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Avukat aracılığı ile de adliyeye gitmeden tüm savcılık işlemlerini halledebilirsiniz.

Hakaret Yetkili Savcılık

İleti yolu ile gerçekleştirilen hakaret suçlarında suç yeri söz konusu eylemlerden haberdar olunan yerdir. Örneğin; Facebook veya Tiktokta hakarete uğramanız durumunda, bu hakareti İstanbul Bakırköy’de öğrendiğiniz zaman yetkili savcılık Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’dır.

Hakaret Suçunda Yetkili Mahkeme

Hakaret suçu yetkili mahkeme Ceza Muhakemesi Kanunu m. 12’ye göre belirlenecektir. Buna göre, dava esasen suçun işlendiği yer mahkemesinde görülecektir. Ancak suçun işlendiği yer belli değilse, bu durumda 13. maddeye göre şüphelinin yakalandığı yer, yakalanmamışsa yerleşim yeri mahkemesi; şüphelinin Türkiye’de yerleşim yeri yoksa Türkiye’de en son adresinin bulunduğu yer mahkemesi yetkili olacaktır.

Hakaret Suçunda Görevli Mahkeme

Hakaret suçu ile ilgili görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.

Hakaret Yüz Kızartıcı Suç Mudur?

Hakaret suçu yüz kızartıcı suç değildir.

Hakaret Suçunun İspatı

Hakaret nasıl ispat edilir? Hakaret suçunun ispatı, tanıklarla, maille, whatsapp yazışmaları ile, sosyal medyadaki mesajlaşma ile hakaret suçu ispat edilebilir.

Hakaret suçu tanıkla ispat edilebilir mi? Evet hakaret suçu tanıkla ispat edilebilir. Tanıkların, sanık hakkında iftira atmalarını haklı gösterecek herhangi bir neden bulunmadığının anlaşılması gerekmektedir.

Whatsapp Hakaret Suçu

Whatsappta hakaret etmek, TCK 125/2 maddesine göre cezalandırmayı gerektirir.

Whatsapp hakaret davası için, hakarete uğrayan mağdurun mesajların ekran görüntüsünü almasını ve hakaret eden kişinin numarasının bu ekran görüntülerinde net bir şekilde gözükmesi gerekmektedir.

Hakaret ve İftira Suçu

Hakaret ve iftira davası nasıl açılır?

İftira suçu cezası – Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Hakaret Cezası Memuriyete Engel Mi?

Bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alınması hâlinde işlenen suçun türü ve niteliğinin bir önemi bulunmamaktadır. Verilen hapis cezasının bir yıl veya daha fazla olması memuriyete engel durumu için yeterlidir.

Hakaret Suçu Basit Yargılama

Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilir. (Ek cümle:8/7/2021-7331/23 md.) 175 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca duruşma günü belirlendikten sonra basit yargılama usulü uygulanmaz.

Hakaret Davası Avukat Ücreti

Hakaret suçu davalarında sanık ve mağdur için belirlenecek olan avukatlık ücreti farklılık göstermektedir. Hakaret davası avukat ücreti 2024 öğrenmek için ofisimizle iletişime geçerek avukatlık ücretini öğrenebilirsiniz.

Hakaret Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mu?

Hakaret suçu davasında avukat gerekli mi? Hakaret suçu davasında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak hak kaybına uğramamak için uzman ceza avukatıyla çalışmanızı veya danışmanlık almanızı önermekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir