Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Miktarı

Hakaret tazminatı ne kadar? Hakaret nedeniyle manevi tazminatın belli bir miktarı bulunmamaktadır. Her davada bu miktar farklılık göstermektedir.
Hakaret sebebiyle manevi tazminat zenginleşmeye sebep olmayacak şekilde uygun miktarda hükmedilmelidir. Mağdur kişinin zenginleşmesine sebep vermeyecek şekilde manevi tazminat belirlenmelidir.

Hakaret Davası Tazminat Miktarı 2024

Hakaret manevi tazminat ne kadar? Hakaret saldırısına ilişkin fiil ve olayın özelliği yanında, tarafların kusur durumu, sıfatları, işgal ettikleri makam, sosyal ve ekonomik durumları ile her olaya göre değişebilecek özel durum ve koşullar da dikkate alınarak hakaret davası tazminat miktarı belirlenecektir.

Hakaret Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Hakaret sebebiyle manevi tazminat davası; mahkeme yoğunluğu, dava konusuna ilişkin fiil ve olayın özelliği gibi durumlara dayanarak manevi tazminat davası süresi değişiklik gösterebilir. Ancak ortalama hakaret sebebiyle manevi tazminat davası 1 yıla yakın sürebilmektedir.

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Manevi zarar, kişilik değerlerinde oluşan objektif eksilmedir. Acı ve elemin karşılığı manevi zarar olarak kabul edilerek keder ve acılarını içlerinde gizleyenleri tazminat isteme haklarından yoksun bırakmamak için kanunlarımız manevi tazminat verilebilecek bazı olguları özel olarak düzenlemiştir.

Kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat davası hukuk mahkemelerinde açılmalıdır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 09/04/2014 tarihli 2013/4-1008 esas, 2014/490 sayılı kararında da belirtildiği üzere, ceza mahkemesi kararlarının hukuk mahkemesine (davasına) etkisi, hukukumuzda 6098 sayılı TBK’nın 74. maddesinde düzenlenmiş olup; hukuk hakimi, ceza mahkemesinin kesinleşmiş kararları karşısında ilke olarak bağımsız kılınmıştır.

6098 sayılı Kanun’un “I. Ceza hukuku ile ilişkisinde” başlıklı 74. maddesinde: “Hâkim, zarar verenin kusurunun olup olmadığı, ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığı hakkında karar verirken, ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle bağlı olmadığı gibi ceza hâkimi tarafından verilen beraat kararıyla da bağlı değildir. Aynı şekilde, ceza hâkiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin kararı da, hukuk hakimini bağlamaz” hükmü yer almaktadır. Bu düzenleme nedeniyle ceza mahkemesince verilen, beraat kararı, kusur ve derecesi, zarar tutarı, temyiz gücü ve yükletilme yeterliği, illiyet gibi esasların hukuk hâkimini bağlamayacağı konusunda duraksama bulunmadığı kabul edilmektedir. Ancak, öğretide ve Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarında, ceza hakiminin tespit ettiği “maddi olaylarla” ve özellikle \”fiilin hukuka aykırılığı\” konusuyla hukuk hâkiminin tamamen bağlı olacağı kabul edilmektedir. Yani, maddi olayları ve yasak eylemlerin varlığını saptayan ceza mahkemesi kararının, taraflar yönünden kesin delil niteliği taşıdığı kabul edilmektedir.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davasında Yetkili Mahkeme

Türk Medeni Kanunu’nun 25/son maddesine göre; davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 16. maddesine göre ise; haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer, ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Kişilik haklarının saldırıya uğramasından dolayı zarar gören, davayı kendisinin veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde veya haksız eylemin meydana geldiği yer mahkemesinde açabilir. Bu seçeneklerden herhangi birini kullanmak, bu tür davalarda davacıya tanınmış bir haktır.

Hakaret Tazminat Davası Zamanaşımı?

Hakaret manevi tazminat zamanaşımı sekiz yıldır. Haksız fiil tarihinden itibaren sekiz yıl içinde tazminat davası açma hakkı vardır.

6098 sayılı TBK m.72 gereğince tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımını öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa uygulanacak zamanaşımı süresi, o suçun bağlı olduğu ceza zamanaşımı süresidir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunun ceza zamanaşımı süresi, aynı Kanun’un 66. maddesi uyarınca 8 yıldır.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Faiz Başlangıcı

Tazminat hukuku ilkeleri gereğince, haksız eylemden kaynaklanan zararın ödetilmesi amacıyla açılan davalarda, istek bulunması durumunda, kabul edilecek tazminata olay gününden itibaren faiz yürütülmesi gerekir.

Hakaret sebebiyle manevi tazminat davalarında faiz başlangıcı olay tarihinden itibaren olmalıdır.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davasında Ceza Davası Bekletici Mesele Yapılır Mı?

6098 sayılı TBK’nın 74. maddesi uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmektedir.

Dava konusu olayın özelliğine göre ceza mahkemesindeki davanın kesinleşmesi beklenebilir. Bu durum her dava konusu için ayrı bir şekilde değerlendirilir.

Yani dava konusu olayın özelliğine göre ceza dosyasının kesinleşmesi beklenmeli ve tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre hukuk hakimi bir karar vermelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir