Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Cevap Dilekçesi

Hakaret Manevi Tazminat Cevap Dilekçesi

 

…..  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No       : 

Davalı             :

Vekili              : Av.

Davacı           :

Vekili              : Av.

Konu             : Cevap dilekçemizin sunulması ve iş bu davanın reddinden ibarettir.

Açıklamalar :

Yukarıda numarası verilen dosya mahkemeniz nezdinde müvekkil aleyhine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi kapsamında hakaret suçundan ceza davası açılmış ve cezalandırılması istenmiştir. Ayrıca  ……..TL manevi tazminatın haksız fiilin gerçekleştiği tarih olan …/…/… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsili istemine ilişkin dava dilekçesi …/…/… tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş olmakla, davalı müvekkile karşı haksız ve yersiz olan iş bu davaya karşı süresi içinde cevap ve itirazlarımızı sunuyoruz. Şöyle ki;

1-) Müvekkilin davacıya yönelik …… ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde; müvekkilin davacı tarafa yönelttiği sözlerinin, davacının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, nezaket dışı ve kaba söz niteliğindedir. Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir.

2-)  Hal böyle iken, müvekkile karşı açılmış bu davanın reddi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, yerinde bulunmayan davanın reddine, masraf ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. …/…/…

 

Davalı Vekili
Av.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir