Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası

çocukların cinsel istismarı suçu

Cinsel İstismar Nedir ?

TDK’ya göre istismar, birinin iyi niyetini kötüye kullanma, sömürme, yararlanma olarak tanımlanır. Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinde ise; “istismar” küçük ve savunmasız durumunda olan çocuğun bedenine yönelik cinsel duygularla her türlü cinsel saldırı anlamında kullanılmaktadır.

Cinsel istismar; cinsel ilişki boyutuna varmayan, failin cinsel tatminine yönelik, mağdurun vücut bütünlüğüne karşı yapılan şehevi ve süreklilik arz eden davranışlar’ olarak tanımlanabilir. Bir başka değişle cinsel istismar, çocukların başkaları tarafından cinsel olarak kötüye kullanılmaları, sömürülmeleri ve  istemedikleri halde başkalarının cinsel yönelimlerine hedef olmalarıdır.

Cinsel İstismarın Cezası 

Türk Ceza Kanunu 103. maddeye göre; Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

Sarkıntılık Nedir ?

Sarkıntılık; mağdurun onurunu kıracak, süreklilik arz etmeyen ani dokunuşla gerçekleşen mağdurun erojen bölgelerine yönelik hareketlerdir. Başka bir değişle sarkıntılık; Failin mağdura yönelik yüzeysel, geçici ve hafif derecede cinsel davranışlarıdır.

Cinsel istismar suçunun sarkıntılık düzeyinde kalması durumunda sanık daha az ceza almaktadır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması durumunda sanık, 3-8 yıl arası ceza alacaktır.

Hangi Durumlar Sarkıntılık Düzeyinde Olur ?

 • Sanığın, arabada iken mağdurenin sol bacağının iç ve dış kısımlarıyla kıyafeti üzerinden sürekli olmayacak şekilde kalçasını okşamak,
 • Sanığın, kesintili bir şekilde elini mağdurun kıyafeti içine sokup karın bölgesini okşamak,
 • Sanığın, mağdureye karşı farklı zamanlarda gerçekleştirdiği öpme ve bacaklarını okşamak,
 • Sanığın, mağdurenin üzerindeki kıyafeti kontrol etme bahanesiyle cinsel organına dokunmak,
 • Sanığın, yolda yürümekte olan mağdurenin kalçasına dokunması,
 • Sanığın, yolda yürüyen mağdurenin ‘Gel aşkım’ deyip elini tutmasıgibi durumlar sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar durumlarıdır.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Nitelikli Haller 

TCK 103/1′ e göre; Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır.

TCK 103/2′ ye göre; Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

TCK 103/3’e göre; Çocuklara Karşı İşlenecek Olan Cinsel İstismar Suçunun;

 • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 •  İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle
 • Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,
 •  Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
 •  Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

TCK 103/4’e göre; Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

TCK 103/5’e göre; Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

TCK 103/6’ya göre; Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir