Kategori: Ceza Kategori

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu ve Cezası

Suç Eşyası Nedir?

Suç eşyası bir suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan eşyadır.

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu Nedir?

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu Türk Ceza Kanunu madde 165’te düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesi şu şekildedir:

“Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

Söz konusu kanun maddesi, bir kimsenin herhangi bir suçun işlenmesine eşlik (iştirak) etmese bile bu suç sonucu elde edilmiş eşyayı satması, devretmesi, satın alması veya kabul etmesi halinin suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunun unsurlarını oluşturacağını ifade eder.

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçunun Cezası

TCK madde 165’e göre suç eşyasını satan, devreden, satın alan veya kabul eden fail altı aydan üç yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçunda Şikayet

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu şikayete tabi değildir. Cumhuriyet savcısı suçun varlığını kendiliğinden (resen) araştıracaktır.

Söz konusu suç şikayete tabi olmadığı gibi öngörülmüş bir şikayet süresi de yoktur. Şikayetten vazgeçilmesi ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz.

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçunda Dava Zamanaşımı

Söz konusu suçta dava zamanaşımı 8 senedir. Zamanaşımı suç eşyasının satıldığı, devredildiği, satın alındığı veya kabul edildiği tarihte başlar. Kanunda öngörülen süre içerisinde dava açılmaması ceza davasının düşmesi sonucunu doğuracaktır.

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçunda Görevli Mahkeme Hangisidir?

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir. Suçun işlendiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi’nde kovuşturma aşaması gerçekleştirilecektir.

Suç Eşyasının Satın Alınması Uzlaşmaya Tabi Midir?

Kanunda sayılı bazı suçlar uzlaşmaya tabi tutulmuştur. Bu suçlar hakkında kovuşturmaya başlanılmadan önce dosyaları uzlaştırma bürolarına gönderilir ve tarafların uzlaşıp uzlaşmayacağı öğrenilir. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu da uzlaşmaya tabi suçlar arasındadır.

Suç Eşyasının Satın Alınması Etkin Pişmanlık

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunda, etkin pişmanlık hükümleri uygulanamayacaktır

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Cezanın Ertelenmesi Kurumları Uygulanır mı?

Kanun maddelerinde yer alan koşulların açıkça gerçekleşmesi halinde adli para cezası, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme kararlarının suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu hakkında uygulanması mümkündür.

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçunun Maddi Unsurları Nelerdir ?

  • Önceden bir suç işlenmiş olmalıdır.

Söz konusu suçun oluşabilmesi için öncelikle bir suç işlenmiş olmalı ve bu suç sebebiyle elde edilen bir eşya olması gerekmektedir. Bu suç için kanunda bir şart öngörülmemiştir. Herhangi bir suçun işlenmiş olması bu şartı sağlayacaktır.

  • Fail önceden işlenmiş olan suça iştirak etmemiş olmamalıdır.

Fail önceden meydana gelen bir suçun işlenmesinde oynamamış olmalıdır. Aynı zamanda söz konusu suç bitmiş olmalıdır. Tamamlanmamış bir suçtan elde edilen eşyada söz konusu eylem işlenen suça iştirak sonucunu doğurmaktadır.

  • Satma, devretme, satın alma veya kabul etme söz konusu olmalıdır.

Satma, devretme, satın alma ve kabul etme hareketleri kanunda teker teker ve belirli olarak sayılmıştır. Bu hareketlerin teker teker sayılmış olması suçun seçimlik hareketli bir suç olduğunu göstermektedir. Bu sebeple suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunun oluşabilmesi için bu sayılan hareketlerden birinin gerçekleşmesi gerekmektedir.

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçunun Manevi Unsurları Nelerdir?

Fail söz konusu eşyanın bir suçun işlenmesi ile elde edildiğini bilmelidir. Fakat işlenen suçla ilgili detayları bilmesine gerek yoktur.

Söz konusu eşyanın fiyatının piyasa değerinin çokça altında olması durumunda failin ilgili eşyanın suç eşyası olduğunu bildiği kabul edilir.

Fail söz konusu eşyanın suç eşyası olduğunu sattığı, devrettiği, satın aldığı veya kabul ettiği anda biliyor olmalıdır. Eğer kişi bu eylemlerinden sonra söz konusu eşyanın suç eşyası olduğunu öğrenirse suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu değil TCK madde 166’ta düzenlenmiş olan bilgi vermeme suçunu işlemiş olur.

Oylayın

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Cinsel Taciz Nedir?

Cinsel taciz, taciz eden kişiye cinsel anlamda haz verirken maruz kalana rahatsızlık veren cinsel içerikli sözlü veya fiziksel temaslardır.

Türk Dil Kurumu, cinsel tacizin tanımını şu şekilde yapmıştır: “Ahlaksızca, ulu orta veya gizlice söz ve davranışlarla karşı cinse eziyet etme, tedirginlik ve sıkıntı verme.”

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Okumaya devam et

Oylayın

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit Suçu Nedir ?

Tehdit, bir kişiye yönelik tehlikeli bir durum oluşturularak, ileride haksız bir kötülüğün gerçekleşeceğinin bilgisinin verilmesi veya haksız kötülüğün gerçekleşmiş gibi gösterilip gerçekleşmesi failin isteğine bağlı olması olarak tanımlanmaktadır.

Okumaya devam et

Oylayın

Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası

Taksirle yaralama Türk Ceza Kanunu madde 89 da düzenlenmiştir. Bu maddeyi açıklamadan önce taksir ve yaralama kavramının neler olduğunu açıklamakta fayda vardır.

Taksir, basit (adi) taksir ve bilinçli taksir olarak ikiye ayrılır. Basit (adi) taksir, bir kişinin dikkat ve özensizliğinden kaynaklanarak meydana gelen neticeyi öngörmemesi ve istememesi olarak ifade edilebilir. Bilinçli taksir ise kişi neticeyi öngörüp istememe durumudur.

Yaralama ise en basit haliyle bir kimsenin vücut bütünlüğüne onun rızası olmadan zarar vermektir.

Taksirle Yaralama Ne Demek?

Taksirle yaralama bir kimsenin tedbirsizliği veya özensizliği sebebiyle bir başkasının vücut bütünlüğüne zarar vermesidir. Taksirle yaralama yaygın olarak trafik kazaları veya iş kazaları gibi durumlarda karşımıza çıkmaktadır.

Taksirle Yaralama Cezası

 Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (TCK 89/1)

  1. maddenin 2. fıkrasında ise suçun nitelikli hallerinden bahsedilmiştir. Bu haller;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Vücudunda kemik kırılmasına,

c) Konuşmasında sürekli zorluğa

d)Yüzünde sabit ize,

e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

şeklinde olmakla beraber burada bu sayılan halleri nitelikli olarak değerlendirmemizde sebep ise suçun basit haline verilecek cezanın yarısı oranında fazlasının verilmesi gerektiğindendir.

Örnek vermek gerekirse; Taksirle yaralama nedeniyle bir kişinin vücudunda kırık meydana gelmişse, 4.5 ay ile 1.5 yıl arasında ceza verilebilecektir.

Maddenin 3. fıkrasında ise taksirle yaralama suçunun ağırlaştırılmış halinden bahsedilmektedir. Bu haller ise;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,

şeklindedir. Burada ise nitelikli hallerden daha da ağır bir durum söz konusudur. Bunu da kanuna baktığımız da basit haline verilecek cezanın bir katından fazla verilmesi gerektiği ifadesinden anlıyoruz. Yani verilecek ceza 6 ay ve 2 yıl arasında olacaktır.

Maddenin 4 fıkrasında ise, taksirle yaralama fiilinin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu durumun en yaygın örneği ise trafik kazalarıdır.

Taksirle Yaralama Suçu Şikayete Bağlı Mı ?

 Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikayet aranmaz.

Şikayete tabii suçta re’sen soruşturma ve kovuşturma yapılmaz. Mağdurun şikayetinin olması gerekmektedir. Mağdur için verilen bu şikayet süresi fiili ve faili öğrendikten sonra 6 aydır.

Taksirle Yaralamada Uzlaşma

Taksirle yaralama suçu uzlaşma kapsamına giren suçlardandır. Suçu işleyen kimse ile yaralanan kimse uzlaştırmacı aracılığıyla bir araya gelerek uzlaşabilirler.

Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini defaten yerine getirmesi halinde hakkında “kovuşturmaya yer olmadığı kararı” verilir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz etmesi durumunda, CMK m. 171’de yer alan şartlar aranmaksızın, şüpheli hakkında “kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı” verilecektir.

Taksirle Yaralamada Tazminat

Tazminat, maddi tazminat ve manevi tazminat olarak ikiye ayrılmaktadır. Tazminat istemi için birçok farklı sebep dayanak olabilir. Taksirle yaralama da bu dayanaklardan bir tanesidir. Yaralanan kimse taksirle yaralamayı sebep göstererek maddi ve/veya manevi tazminat isteminde bulunabilir. Bu istemde bulunmak için süre ise dava zamanaşımı ile eş değerde olacaktır. Yani taksirle yaralamada dava zamanaşımı 8 yıl gerekli hallerde 12 yıl olduğu için maddi ve manevi tazminat istemleri içinde bu süre geçerlidir. En sık taksirle yaralamadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemi konuları ise;

  • İş kazalarından kaynaklanan taksirle yaralama
  • Trafik kazalarından kaynaklanan taksirle yaralama
  • Hekimlerin işlemlerinden kaynaklanan taksirle yaralamadır.

5 / 5 ( 1 puan )

Alkollü Araç Kullanma Cezası

Ülkemizde yaşanan trafik kazalarının en önemli nedenlerinden bir tanesi alkollü araç kullanmaktır. Alkollü araç kullanmanın cezası her yıl olduğu gibi 2021 yılında zam alarak uygulanmaya devam etmektedir.

Alkollü Araç Kullanmanın Cezası 2021

Karayolları Trafik Kanunu 48. maddenin 5. fıkrası gereğince alkollü araç kullanan kişi para cezası alır ve 6 ay süreyle ehliyetine el konulur. Eğer ikinci kez alkollü araç kullanırken yakalanırsa bu sefer ehliyete 2 yıl boyunca el konulacaktır. Üçüncü kez de aynı suçu işleyen kişinin ehliyetine 5 yıl süreyle el konulacaktır.

Alkollü Araç Kullanma Para Cezası 2021

  • İlk defa alkollü araç kullanırken yakalanan sürücü 1.340 TL,
  • İkinci kez alkollü araç kullanırken tespit edilen sürücü 1.679 TL,
  • Üçüncü kez ve daha fazla alkollü araç kullanırken tespit edilen sürücüler 2.698 TL trafik cezası ödemek mecburiyetindedir.

Alkollü Araç Kullanma Hapis Cezası

Türk Ceza Kanunu “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” başlıklı 179/3. maddesinde alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek olan kişinin araç kullanma hali suç olarak düzenlenmiştir.

Bu maddeye göre, alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek olan kişinin araç kullanan kişi üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Alkollü Araç Kullanırken Trafik Kazası Yapmak

Kişinin yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışması halinde, teknik cihaz kullanılarak kişinin kanında alkol bulunup bulunmadığı ölçülmelidir. Teknik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile ölçüm yapılmasına müsaade etmeyen bu sürücüler, en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır.

Trafik kazası sonucunda kişinin ölmesi veya teknik cihaza üfleyemeyecek kadar yaralanmış olması halinde, üçüncü fıkra hükümlerine göre bu kişilerden kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır.

Alkollü Araç Kullanma Sınırı

Ülkemizde ticari araç sürücüleri ve kamu hizmetinde çalışan sürücülerin alkollü olarak trafiğe çıkmaları tümüyle yasaklanmıştır. Diğer sürücüler içinse yasal sınır olarak bir litre kanda yarım gram alkole eşit olan, 0.50 Promil olarak belirlenmiştir. Bu halk arasında yanlış bir biçimde “yüzde elli alkollü olmak” diye ifade edilmekte, hatta bunun mümkün olduğu sanılmaktadır. Bu tamamen yanlış bir bilgidir. Bu yanlışlık genellikle promil değerinin nasıl hesaplandığının iyi bilinmemesinden kaynaklanmaktadır.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Sürem Bitti Ehliyetimi Nasıl Geri Alabilirim?

Alkollü araç kullanmaktan dolayı sürücü belgelerine el konulan sürücüler, sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne el koyma süresinin bitiminde dilekçe ile başvurarak sürücü belgelerini geri alabilirler.

Oylayın

Fuhuş Suçu

Fuhuş Nedir ?

Yaşadığı toplumun kurallarına uymayacak bir şekilde para veya benzeri şeyler karşılığında kişilerle cinsel ilişkiye girilmesine “Fuhuş” denir.

Türk Ceza Kanunu’nun 227. maddesinde “Fuhuş” başlığı altında fuhuşa teşvik suçunun koşulları ve cezası belirtilmiştir. Bu madde hazırlanırken uluslararası sözleşmeler de göz önünde bulundurulmuştur.

Fuhuşa Teşvikin Cezası

TCK 227. madde 1. fıkra

“Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.”

Çocuğun fuhuşa teşvik edilmesine herhangi bir şekilde yardım eden kişi hem hapis ceza hem de adli para cezası alacaktır. Suç tamamlanmamasına rağmen yine aynı ceza verilir. Örneğin; Çocuğun, fuhuş yapılması amacıyla bir yere götürülmesi.

TCK 227. madde 2. fıkra

“Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.”

Çocuk olmayan birisini fuhuşa teşvik eden veya bunu kolaylaştıran kişiye de hem hapis hem de adli para cezası verilecektir. Fuhuşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanarak geçim sağlamak yine bu suçu oluşturur. Örneğin; fuhuş yapan bir arkadaşının parasıyla kirasını ve diğer zaruri ihtiyaçlarını gideren kişi bu suçu işlemiş sayılacaktır.

TCK 227. madde 3. fıkra

“Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

Fuhuşu kolaylaştırmak amacıyla broşür, kartvizit, cd ve benzeri ürünler dağıtan, üreten kişi hem hapis cezası hem de adli para cezası alacaktır.

TCK 227. madde 4. fıkra

“Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.”

TCK 227. maddenin ilk üç fıkrasına göre fuhuşa teşviki zorla, hileyle veya tehdit ederek yaptıran kişi daha ağır şekilde cezalandırılacaktır.

Fuhşa Teşvik Suçunda Mağdur Kimdir ?

Fuhuşa teşvik suçunda mağdur kişi para veya benzeri şeyler karşılığında başkalarıyla cinsel ilişkiye giren kişidir. Halk tabiri ile eskort (escort) kişi mağdurdur diyebiliriz.

Fuhşa Teşvik Etmek

Mağdur kişiye kazanacağı parayı söyleyerek aklını çelmek fuhuşa teşvik suçunu oluşturur.

Fuhşun Yolunu Kolaylaştırmak 

Herhangi bir şekilde fuhuşla uğraşan kişilere yardımcı olmak fuhşun yolunu kolaylaştırma olarak kabul edilecektir.

Fuhşa Aracılık Etmek 

Örneğin; masaj salonuna gelen müşteriyi fuhuşa yapması için yönlendiren kişi fuhşa aracılık etmiş sayılacaktır.

Fuhuş İçin Yer Temin Etmek 

Fuhuş yapacak mağdur kişiye başkalarıyla cinsel ilişkiye girebilsin diye ev, araba, otel gibi yerleri temin eden kişi fuhuş için yer temin etmek sayılacaktır.

Fuhuştan Deport Edilen Bayan Ne Zaman Dönebilir ?

Geçtiğimiz yıllarda bir çok yabancı uyruklu kişi Türkiye’den vize ihlali, ülkeye kaçak giriş, fuhuş, yasa dışı işlerde bulunan vb. kanunda belirtilen (adli veya idari) olarak nitelendirilen suçlardan birini işlediği tespit edilen yabancı ülkemizden sınır dışı edilmek üzere ülkeye giriş yasağı kodları dediğimiz “tahdit kodları” verilerek ülkemizden deport edilmiştir. Bu nedenle bir çok ülke vatandaşının en büyük sorunu yada isteği giriş yasağı / deport kaldırma yapılarak yenidenTürkiye’ye gelmek istemektedirler.

Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

5 / 5 ( 2 puan )