Kategori: Bilişim Kategori

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 245. maddesinde, başkasına ait gerçek bir banka veya kredi kartını elinde bulunduran kimsenin, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası bulunmadan, o kartı kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlaması  eylemi düzenlenmiştir.

Bu suç tipiyle korunan hukuksal değer yalnızca malvarlığı değil; bankacılık sistemi, ticari yaşam, kamu güveni, bilişim alanı ile bu alanın güvenliği ve bilişim sistemlerinin düzgün işlemesindeki topluma ait olan menfaat ve aynı zamanda kartlı ödemeler sisteminin güvenilirliğidir.

Fail tarafından başkasına ait banka ya da kredi kartı kullanılarak elde edilen yarar, maddi nitelikte  bir yarar olmalıdır. Bu kapsamda paranın hesaba havale edilmiş olması suçun tamamlanması bakımından yeterlidir. Yani failin hesabına aktarılan parayı çekip çekmemesinin önemi yoktur.

Suçun tamamlanabilmesi açısından önemli olan husus ise; failin kendisi ya da başkası için yarar elde etmesidir. Fail başkasının banka veya kredi kartını ele geçirdikten sonra, mağdurun zararına olarak kendi hesabına ya da üçüncü şahsa ait hesaba para havalesi yaptığı anda suç tamamlanmış kabul edilecektir.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunun Kapsamı

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu, ayrı ayrı 3 farklı suç tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar;

 1. Gerçek bir banka veya kredi kartının kötüye kullanılmasıyla hukuka aykırı yarar sağlama
 2. Sahte banka veya kredi kartı üretme
 3. Sahte banka veya kredi kartı kullanma suretiyle hukuka aykırı yarar sağlama suçlarıdır.

Söz konusu eylemler, “bilişim sistemi aracılığıyla hukuka aykırı yarar elde etme suçunun” kapsamı içinde değerlendirilen “banka veya kredi kartlarının yetkisiz kullanımı” eylemiyle örtüşmektedir. Bu sayede banka ve kredi kartları ister başkasından ele geçirilen bir gerçek kart olsun ister sahte olarak üretilmiş veya üzerinde sahtecilik yapılmış bir kart olsun, bunların kullanılması suretiyle haksız yarar elde suç haline getirilmiştir.

Ayrıca bu tür kartların üretimi ve her türlü el değiştirmesi de suç olarak düzenlenmiştir.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunun Cezası

Başkasına ait banka veya kredi kartıyla hukuka aykırı yarar sağlama suçunun gerçekleştirilmesi halinde faile üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası verilir.

Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan banka veya kredi kartıyla hukuka aykırı yarar sağlama eyleminin gerçekleştirilmesi halinde ise faile dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunun Faili ve Mağduru

Bu suçun mağduru herkes olabilir. Fail için özellikle belirtmek gerekir ki; sahte kredi veya banka kartı yapımında kullanılan araçların ve banka hesap bilgilerinin elde edilmesi ve kartlara uygulanması belli bir seviyede uzmanlık bilgisi gerektirir. Uygulamada bu suç genellikle örgütlü halde işlenmektedir.

Mağdurun belirlenmesi ise Yargıtay’a göre her somut olayda ayrıca ele alınmalıdır. Zira bazı kararlarda mağdur gerçek kişi iken bazı kararlarda da mağdurun banka olduğuna kanaat getirilmiştir. Her halde bu suç nedeniyle malvarlığında azalma olan kişi suçun mağdurudur.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Bu suçun yargılamasında görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi  Gazetede yer alan Hakimler Savcılar Kurulu kararı neticesinde belirlenen bilişim ihtisas mahkemeleri, bu suça ilişkin dava ve işleri görecektir. Bu kapsamda, 15.12.2021 tarihinden itibaren gelen yeni dava ve işler Bilişim İhtisas Mahkemelerine tevzi edilecektir.

Bilişim mahkemeleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye BURADAN ulaşabilirsiniz.

Yetkili mahkeme ise bilişim sisteminin bulunduğu yer mahkemesidir. Örnek verecek olursak hangi banka şubesinden para çekilmiş ise o şubenin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

Başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılarak haksız yarar sağlanması suçunun işlenmesi sonucunda yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında ise güvenlik tedbirine hükmolunacaktır.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunun Dolandırıcılık Suçu ile İlişkisi

Bu suçlardan biri diğerinin unsuru ya da nitelikli halini oluşturmaz. Zira banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunda yalnızca kart ele geçirilmesi ya da elde bulundurulması yeteri değildir, ayrıca kart kullanılarak haksız yarar elde edilmesi gerekir.

Dolandırıcılık suçu işlemeden de kartın ele geçirilmesi ya da elde bulundurulması mümkündür. Dolayısıyla, burada bu suçların cezaları toplanmalıdır. Fakat Yargıtay’ın yalnızca banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan ceza verilmesi gerekir şeklinde ifade ettiği kararlar da mevcuttur.

Örnek olarak;

 • Failin, internette yer alan sosyal ağlarla iletişime geçtiği mağdura, kendisini mağdurun bir arkadaşı gibi tanıtması ve bundan yararlanarak mağdurdan önce banka hesap bilgilerini alması, failin elde ettiği bu bilgilerle mağdurun hesabına girmesi ancak mağdurun hesabının boş olması nedeniyle para transferi yapamaması ve dolayısıyla haksız yarar sağlayamaması,
 • Failin aynı yöntemle aynı mağdurdan bu kez kredi kartı bilgilerini alması, bu defa da mağdurun kredi kartının eksi bakiyede olması nedeniyle alışveriş yapamaması eylemleri verilebilir.

Burada fail teşebbüs aşamasında kalmış her iki suçtan da ayrı ayrı cezalandırılmalıdır. Yargıtay da benzer bir olayda her iki suçun da teşebbüs aşamasında kaldığını belirterek, yalnızca nitelikli dolandırıcılık suçunun oluştuğu ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda Şahsi Cezasızlık Halleri

Kanunda suç olarak tanımlanan bir eylemin işlenmesine rağmen, bazı şartların gerçekleşmesi durumunda çeşitli nedenlerle faile ceza verilmez veya cezasında indirim yapılır.

Bu suçun şu kişilerin zararına işlenmesi halinde ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz:

 • Hakkında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden biri
 • Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından biri veya evlat edinen veya evlatlık
 • Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden biri

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda Etkin Pişmanlık

Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, taksirli iflas ve karşılıksız yararlanma suçları tamamlanıp kovuşturma başlamadan önce failin, bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi hallerinde geçerli olacaktır.

Bu durumda faile verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir. Eğer kovuşturma başladıysa ve hüküm verilmediyse cezanın yarısına kadarı indirilir.

Etkin pişmanlığın uygulanabilmesi için, failin söz konusu davranışları özgür iradesiyle ve bizzat kendisi yapmalıdır. Ceza indiriminin oranının belirlenmesinde hakimin takdir yetkisi vardır.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda Zamanaşımı

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, şikayete tabi suçlar arasında yer almayıp savcılık tarafından re’sen soruşturulacak suçlar arasındadır. Dolayısıyla herhangi bir şikayet süresi yoktur.

Bununla birlikte, dava zamanaşımı süresi suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıldır.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Şikayet Dilekçesi

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması şikayet dilekçesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Şikayet Dilekçesi

 

……………. NÖBETÇİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ : ………….

ADRES : ………….

ŞÜPHELİ : Faili Meçhul

SUÇ : Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu

SUÇ TARİHİ : ………

AÇIKLAMALAR :

……………… günü ……………bank …………….Şubesinin şahsıma vermiş olduğu ve ticari alışverişlerde kullanmakta olduğum kendime ait ……………….numaralı kredi kartından  bankadan tarafıma hesabımdan toplam ………… TL alışveriş yapıldığına ve bu alışverişin ardından tarafıma mesaj gelmesi üzerine internet bankacılığı vasıtası ile yaptığım araştırmada, rızam ve bilgim dışında ………….. sitesinden ……….TL internet alışverişi yapıldığı tespit olundu. Banka ile görüşerek bilgim dışında kopyalanan ve yetkisiz bir kimse tarafından kullanılan kartın iptalini sağladım.

Türk Ceza Kanunun 245’nci maddesine göre “Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Bu nedenler ile kartımdan …………TL alışveriş yapan ve kartı kopyalayan şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek yasaya aykırı ve suç teşkil eden eylemleri nedeniyle her türlü tazminat talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, eylemine uyan TCK’nın ilgili maddeleri gereği kovuşturma yapılarak cezalandırılması talep olunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER : TCK. 245 md. ve diğer ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüpheli/şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. (tarih)

Şikayetçi (Ad-Soyad)

EKLER: Kredi Kartı Fotokopisi, ……..Bankası Harcama itiraz formu

bilişim suç

Bilişim Suçları Mahkemesi

Bilişim Suçu Nedir?

Bilişim suçları, bilgisayar ya da herhangi bir teknoloji sistemini gayri ahlaki ve yasal olmayan yollarla kullanarak veya yetki dışı gerçekleştirilen suçlardır.

Bilişim Suçları Nelerdir?

Türk Ceza Kanununda bilişim suçlarına aşağıdaki maddelerde yer verilmiştir;
• 135. Madde: “Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu”
• 136. ve 137. Maddeleri: “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu”
• 138. Madde: “Verileri yok etme suçu”
• 243. Madde: “Hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme ve sistemde kalmaya devam etme suçu”
• 244. Madde: “Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme”
• 245. Madde: “Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması”

Bilişim suçlarına örnek olarak; bir sisteme izinsiz olarak girmek, verilerini değiştirmek ya da yok etmek veya bilişim sistemi kullanılarak hakaret, tehdit,  dolandırıcılık yapmak verilebilir.

Bilişim Suçları Mahkemesi

Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan ihtisaslaşma hedefi doğrultusunda belirlenen ihtisas mahkemelerinin arasında bulunan bilişim mahkemeleri, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 9/5 maddesinde, uzmanlaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak daireler arasındaki iş dağılımının Hakimler ve Savcılar Kurumu (HSK) tarafından belirlenebileceği düzenlenmiştir.

Finans teknolojileri ve bilişim alanlarındaki uyuşmazlıkların artması ile birlikte, bu alanlardaki iş yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak ihtisas mahkemelerinin kurulmasına karar verilmiştir. HSK’nın yeni ihtisas mahkemeleri kurulmasına ilişkin kararları 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlandı. İlgili kararlar uyarınca bilişim suçları ve finansal suçlar, diğer bazı suçlarla birlikte ihtisas mahkemeleri tarafından görülecek.

Bu kapsamda, iş yoğunluğunun oluşmaması da hedeflenerek aşağıda yer alan suçlardan kaynaklı davalara, mümkün olduğunda farklı dairelerde, bakılmak üzere ihtisas mahkemeleri belirlenmiştir.

Bilişim mahkemeleri de bazı asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerinin bu suçlara işbölümü ilişkisi içinde bakmaya görevli kılınması yoluyla uzmanlık mahkemeleri şeklinde kurulmuştur.

Bilişim Mahkemesi Hangi Suçlara Bakar?

Bilişim suçlarında yaşanan dava yoğunluğu ve genel olarak mahkemeler nezdinde yaşanan birikmeler nedeniyle ihtisaslaşma kararı verilmiştir. Bu karara göre, 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren artık Bilişim Mahkemelerinin kurulacağını söyleyebiliriz. Aşağıdaki suçlar ise artık Bilişim Mahkemelerinde kovuşturulacaktır.

Bilişim Mahkemesine Başvuru

Bilişim suçları mahkemesinde dava açma yetkiniz yoktur. Söz konusu suçun bilişim suçu olduğu takdirde öncelikli olarak emniyete ya da savcılığa giderek şikayette veya suç duyurusunda bulunulur. Ardından savcılık makamı suçun oluştuğu ve işlendiği kanaatine varırsa iddianame hazırlayarak Bilişim Mahkemesine bu durumu yönlendirir.

Bilişim suçları şikayete tabi suçlar değildir dolayısıyla savcı re-sen (kendiliğinden) de soruşturma başlatabilir. Dolayısıyla şikayetten vazgeçilse bile savcılık makamı soruşturmayı devam ettirebilir.

Bilişim Suçlarında Yetkili Mahkeme

Bilişim suçlarında yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir. Örneğin; banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunda paranın çekildiği yer suçun işlendiği yer olacaktır.

Bilişim Suçlarında Görevli Mahkeme 

Bilişim suçları işlenen fiilin şekline göre oldukça farklı biçimlerde cezalandırılmaktadır. Suçun niteliği ve ceza miktarına göre bazı bilişim suçları uzman asliye ceza bilişim mahkemeleri, bazı bilişim suçları ise uzman ağır ceza bilişim mahkemelerinde görülecektir.

Adliyelerde  bulunan Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinin bir bölümü uzman bilişim mahkemesi sıfatıyla bilişim suçlarına bakacaktır. Ancak, bu mahkemeler resmi yazışmalarda bilişim mahkemesi olarak değil, kendi adlarıyla anılacaklardır. Yani Uzman Bilişim Mahkemesi olarak görevlendirilse de bilişim suçlarına bakan bir mahkeme, örneğin Bakırköy 25. Asliye ceza mahkemesi şeklinde isimlendirilecektir.

bilişim

Bilişim Sistemine Girme Suçu ve Cezası

Bilişim, kısaca, “teknoloji ve bilgi kullanılarak üretilen sonuçlar” olarak tanımlanabilir. Bilgi ve hesaplamayı bir araya getiren bilim dalıdır. Bilişimin birkaç yönü vardır; bilgisayar yazılımı ve donanımı, bilgisayar kullanıcısı vb..

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilişim alanında işlenen suçlarda da artış görülmüştür. Bu nedenle Türk Ceza Kanunu’na da bilişim ile ilgili maddeler de eklenmiştir.

Bilişim sistemine girme suçu, Türk Ceza Kanunu 243. maddesinde düzenlenmiştir.

Bilişim Sistemi Nedir ?

Bilişim sisteminden maksat, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma
olanağını veren manyetik sistemlerdir.

Bilişim Sistemine Girmek Nedir ?

Bilişim sisteminin oluşturduğu yazılıma, programa girilmesi durumudur. Bilişim sistemine girme durumu, ağ aracılığıyla olabileceği gibi, doğrudan bilişim sisteminin bulunduğu cihaza fiziksel olarak müdahale etme şeklinde de gerçekleşebilir.

Bilişim Sistemine Girmenin Cezası 

Madde 243- (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.
(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bilişim Sistemine Girme Şikayet 

Bu suçun işlenmesi halinde soruşturma ve kovuşturma re’sen yapılacaktır.

Bilişim Sistemine Girme Suçu Görevli Mahkeme 

Bilişim sistemine girme suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Bilişim Sistemine Girme Örnekleri

 • İzinsiz bir şekilde bir başkasına ait olan mail hesabına girmek,
 • Facebook adresine bilgisi ve rızası olmaksızın girmek,
 • Bir başkasına ait twitter (X)  hesabına ondan izinsiz girmek,
 • İnternet bankacılığı hesabına izinsiz girilmesi,

Bilişim Sistemime İzinsiz Giriş Yapıldı Ne Yapmalıyım ? 

Bilişim sisteminize izinsiz bir şekilde girildiğini anladığınız an öncelikle önünüze çıkabilecek olumsuzluklara karşı önlem almanız gerekmektedir. Örneğin; mobil bankacılığınıza girildiğini anladığınız an bankayı arayıp gerekli önlemleri almalısınız. Daha sonra uzman bilişim avukatına danışmanızı önermekteyiz.

erişimin engellenmesi

Kişilik Hakları Nedeniyle Erişimin Engellenmesi

Kişilik haklarının ihlal edilmesi nedeniyle İnternette sizinle ilgili bulunun bir içeriğin çıkarılması veya erişime engellenmesi istenebilir.

5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” un 9. maddesinde “İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” konusu yer almaktadır.

İçerik veya Yer Sağlayıcısına Başvurma

Kişilik hakkı zarar gören ilgililer söz konusu içeriğin kaldırılması için içerik sağlayıcısına, buna ulaşılamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak içeriğin kaldırılmasını talep edebilirler. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır.

Sulh Ceza Hakimliğine Başvurma

Ayrıca ilgililer direkt olarak Sulh Ceza Hakimliği’ne de söz konusu içeriğin erişime engellenmesi amacıyla başvuru yapabilirler. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin
talepleri doğrultusunda Sulh Ceza hakimi bu maddede belirtilen kapsamda içeriğin çıkarılmasına ve/veya
erişimin engellenmesine karar verebilir. Hakim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde
yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi halinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.

Hakim bu madde kapsamında yapılan başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

Sosyal Ağ Sağlayıcısına Başvurma 

27.09.2020 tarihinde Yeni Sosyal Medya Yasası olarak bilinen değişiklikle, Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına ilgili kişiler başvuru yapabilirler. Bu başvurunun olumlu veya olumsuz 48 saat içinde sosyal ağ sağlayıcı tarafından cevaplandırılması gerekmektedir. Eğer verilecek cevap olumsuz ise mutlaka gerekçeli olmalıdır.

Erişimin Engellenmesi Başvuru Süresi

5651 Sayılı Kanun’un 9. maddesinde başvuru süresiyle ilgili herhangi bir süre düzenlenmemiştir. Bu nedenle internet ve sosyal medya ortamında içerik bulunduğu sürece başvuru yapılabilecektir.

Erişimin Engellenmesi Kişilik Haklarının İhlali

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir. (5651 sayılı kanun m.9)

9’uncu maddeye ilişkin süreç aşağıdaki şekildedir:

 • İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır.
 • İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hakim söz konusu içeriğe ilişkin içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verebilir.
 • Hakim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bolüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir.
 • Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.
 • İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hakim tarafından, başvuranın adının bu madde kapsamındaki karara konu internet adresleri ile ilişkilendirilmemesine karar verilebilir. Kararda, Birlik tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı gösterilir.

Erişimin Engellenmesi Dilekçesi 

Erişimin engellenmesi dilekçesi için tarafımızla İletişime geçebilirsiniz.

 

İçerik Sağlayıcı – Yer Sağlayıcı – Erişim Sağlayıcı

5651 Sayılı (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) yasada 30.07.2020 tarihinde 7253 Sayılı yasa ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu nedenle kamuda Yeni Sosyal Medya Yasası, Yeni Sosyal Medya Uygulaması diye belirtilmektedir.

Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi 

Okumaya devam et

freelance iş

Freelance İş ve Çalışanlar İçin Sözleşme

Freelance Ne Demek ?

Freelance, Türkçe’de “Serbest meslek” anlamına gelmektedir.

Freelance İş Nedir ?

Freelance çalışmanın kelime karşılığı, “serbest çalışma” veya “serbest meslek” anlamına gelmektedir. Bu yöntemle yazarlık, editörlük, tercümanlık, ders alma, bilgisayar programı yapma v.b internet üzerinden alınabilecek ve/veya yapılabilecek hizmetler “evde çalışma” yöntemiyle görülebilmektedir. Bu tür meslekler freelance iş olarak bilinmektedir.

Okumaya devam et