Yazar: Av. Yekcan Öner

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi

Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği

 

İSTANBUL NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN : ….. ….. (T.C …)                                                                                                                      ADRES           :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ: 

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ:

İTİRAZ KONUSU: Çağlayan Trafik Denetleme Büro Amirliği`nin 02.07.2024 tarih MA seri, …. sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMA :

1-) 34 … 492 tescil plakasına kayıtlı aracın; karayolları trafik kanunu`nun 51/2-A maddesi hükmüne istinaden “Hız sınırını %10’dan %30’a kadar aşmak” suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu 02/07/2014 tarihli, toplam …. TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip …../…/… tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2-) Hız sınırının 70 KM olduğu, yasal %10 luk tolerans ile bu rakamın 77 KM olduğu ve tebliğ edilen tutanakta araç hızının 78 KM olduğu, hava ve yol durumu gibi çevresel faktörler birlikte değerlendirildiğinde, 1 kilometre/saatlik hız aşımı makul sınırlar dahilinde kaldığı kanaatindeyim.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı çekme parasının iptaline ve ödenen meblağın iadesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

 

İTİRAZ EDEN
……… …….

 

EK-1: Trafik ceza tutanağı ve tebligat tutanağı
EK-2: Araç Ruhsat Fotokopisi
EK-3: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Adli Sicil Arşiv Kaydı Sildirme Dilekçesi

Adli Sicil Arşiv Kaydı Sildirme Dilekçe Örneği

 

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE  

İSTEMDE BULUNAN      : ……. (T.C. ………)

KONU                               : Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi

TALEP                             : Adli Sicil Arşiv Kaydımda görünen sabıkalarımın gerekli yasal süre geçtiğinden silinmesi talebimdir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Hakkımda, 23.05.2001 tarihinde işlenen hırsızlık suçuna ilişkin olarak Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …….E. ve ……. K. sayılı ilamıyla verilen 6 ay hapis cezası kesinleşmiştir (EK-1). Verilen cezanın infazı tamamlanmıştır.

2-) 06.03.2024 tarihinde Bakırköy 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin başvuruda bulunmuş ve mahkemenin 30.04.2024 tarih ek kararıyla bu istem kabul edilmiştir (EK-2). Bu kararın alınmasının üzerinden 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu madde 12’de belirtilen on beş yıllık sürenin geçtiği açıktır.

3-) E-Devlet üzerinden sorgulama yaptığımda arşiv kaydımın bulunduğunu öğrendim. (EK-3). Tarafıma ait kaydın adli sicil belgesinde görülmesi nedeniyle, iş başvurularında ve günlük yaşama dair hususlarda bu kayıtlar hak kaybıma neden olmaktadır.

4-) Açıkladığımız sebeplerle, cezamın infaz edilmiş olduğu, infaz tarihinden bu tarihe kadar herhangi bir mahkumiyet almadığım ve Bakırköy 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin 30.04.2024 tarih ek kararıyla kararı gözetildiğinde adli sicil arşiv kaydımın silinmesi için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ ve İSTEM :

Yukarıda açıkladığım üzere Adil Sicil Arşiv Kaydımda yer alan tüm kayıtların, meselenin kişisel önemi ve aciliyeti de göz önünde bulundurularak Adli Sicil Arşiv Kayıtlarından silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim

 

İletişim bilgileri          

Telefon                       : 05… ….. …..
Adres                         : …………

EKLER          : 

1-) Bakıröy 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ……..  E. ve ……….  K. sayılı kesinleşmiş kararı
2-) Bakırköy 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin 30.04.2024 tarihli EK kararı.
3-) 19.04.2024 tarihli adli sicil kaydı

 

İSTEMDE BULUNAN
………

Aile Konutu Şerhi Dilekçesi

Aile Konutu Şerh Dilekçe Örneği  

AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               : ……. (T.C …..)
ADRES                                :

VEKİLİ                                 : Av. Yekcan ÖNER
ADRES                                :

DAVALI                                : ……. (T.C …..)
ADRES                                :

KONU                                  : Aile Konutu Şerhi Verilmesi İstemimiz Hakkındadır.

AÇIKLAMALAR                

1-) Müvekkilimiz ile davalı …. ….., …/…/… tarihinde evlenmiş ve bu evliliklerinden …  isimli bir çocukları olmuştur. Müvekkilimiz ile davalı … yıl süren evliliklerinin son 3 yılını …ada …pafta … parselde kayıtlı bulunan, … …. …. …. adresindeki taşınmazda (EK 1) sürdürmüşlerdir.

2-) Davalı taraf ile müvekkilim arasında yaşanan ufak gerginlikler nedeniyle davalı taraf sürekli olarak evi satacağından bahsetmektedir.

3-) Müvekkilimizin çocukları ile birlikte oturdukları konut, davacı ve davalının ortak biriktirdiği para ile alınmış olup davalı adına tapuya kayıt edilmiştir. (EK 1) Davalı sürekli olarak  evin kendisine ait olduğunu ve müvekkilimizin çocuğu ile birlikte oturdukları konutu satacağını söylemiştir.

4-) Müvekkilimiz, genç yaşta evlenmiş ve erken anne olmuştur. Çocuk olduktan sonra mesleği bırakmış ve şuan hiçbir geliri bulunmamaktadır. Davalının, müvekkilimizin çocuğu ile birlikte oturdukları konutu satması, müvekkilimizin, çocuğu ile birlikte gereksinim duyduğu barınma ihtiyacını karşılayamaz hale gelmesine yol açacaktır.

5-) İş bu nedenlerle ada …pafta … parselde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 4721 S. K.  m. 194, 6100 S. K. m. 119 ve ilgili tüm mevzuat

HUKUKİ DELİLLER         : …ada …pafta … parsele ait Tapu Kaydı, Nüfus Kaydı ve ilgili tüm deliller

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle ada …pafta … parselde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EK      :          

1- …ada …pafta … parsele ait tapu kaydı
2- Nüfus Kayıt Örneği
3- Vekaletname

 

Davacı Vekili
Av. Yekcan ÖNER

         

Study in Turkey University

University in Turkey

There are two types of university selection in Turkey: State universities and Foundation universities. State universities accept students with high exam scores.The exam is in Turkish, Mathematics and History. Foundation universities are paid universities that are not directly affiliated with the state but are operated autonomously by a foundation. Most foundation universities have both undergraduate and graduate programs. Some foundation universities are known for their success in Engineering and Medicine programs. The language of instruction in some foundation universities is English. Most foundation universities have English preparatory classes for students who do not have foreign language proficiency.

There are 123 state universities and 65 foundation universities across Turkey for 2024. As of January 2024, Turkey ranks 25th in the world in terms of the number of universities, with 208 higher education institutions (state/foundation universities and foundation vocational schools).

İnternational Students in Turkey  

Foundation universities for international students in Turkey are more widely used. Because it is possible for foreign students to enroll in foundation universities without taking an exam.

It is legally mandatory for every foreign student who will study in Turkey to obtain a student residence permit. Foreign students in Turkey can also obtain a “Student Residence Permit” if they enroll in universities. Additionally, some foundation universities apply for residence permits themselves. In this case, foreign students can easily stay in Turkey.

Foreign students must apply to the university to obtain a residence permit. After the application process is completed, it takes 90 days for the residence permit to be discussed and the decision to grant or reject it.

For foreign students, studying at foundation universities in Turkey is an exam-free option. Every year, foundation universities open a certain number of quotas for foreign students. If you want to benefit from special scholarships and discounts through Oner Law, you can CONTACT us.

YÖK Study in Turkey

YÖK is an institution that is responsible for the education provided by universities and was established in 1982.

What is YÖK? What Does It Do? There are some institutions that universities are affiliated with. People are wondering which of these institutions they are. YÖK is one of these institutions. The Higher Education Institution is responsible for the detailed processing of the training provided at universities. It is an institution that supervises and regulates the training provided. All universities are affiliated with the Higher Education Council regarding education.

There are two types of universities in Turkey: state and foundation universities. All universities are accredited by the Council of Higher Education (YÖK).

Foreign student university exam (YÖS) is an exam that foreign students who want to study in higher education institutions in Turkey will take and whose results they can use when applying for admission to these institutions. Foreign student exam;It is the exam that foreign students must take to get accepted and study at state universities in Turkey.Additionally, some public and private universities in Turkey accept foreign students through the YÖS Exam. Universities that accept YÖS announce the quotas themselves. YÖS exam results are announced by universities.

As Oner Law, we ensure that you can receive a scholarship of up to 75% without having to take university exams.

Study in Turkey For İnternational Students

International Students can apply to universities in Turkey without exams and with their diploma scores. In addition, foreign students can apply to the departments they want without taking any exams. As a foreign student in 2024, there are universities you can apply to through Öner Law and Consultancy with your diploma score. When applying with Öner Law and Consultancy, you can benefit from special discounts and quotas at the following universities.

Studying in Turkey Pros and Cons

Turkey, which has hosted many deep-rooted civilizations for thousands of years, is a cultural mosaic! In this country, which has hosted countless civilizations, everyone is tolerant and respectful towards each other. Turkey, where you can find a piece of your own roots and perhaps meet people who speak your language, is ideal for students with its safe and peaceful environment. Additionally Turkey, where four seasons are experienced, is famous all over the world for its natural beauties. You can enjoy swimming and water sports in the seas surrounding Turkey; You can ski in the mountains located in many cities; You can try rafting on its rivers and experience many extreme sports. You will feel like you are in heaven in Turkey, which has countless beauties that will fascinate you with its views alone!

The cons of studying in Turkey are the adaptation process to a different culture far from your own country, the distance from family or circle of friends, and some difficult processes in terms of understanding and getting used to the habits and routines of people in different cultures.

Top 10 Universities in Turkey

Turkey’s Top 10 Universities these are Hacettepe University, Istanbul Technical University (ITU), Istanbul University, Ankara University, Middle East Technical University, Koç University, Istanbul Cerrahpaşa University, Gazi University, Ege University and Near East University.

Turkey MBBS Universities

Turkish universities have a wide range of programs in the field of FACULTY OF MEDICINE. Turkish universities; It is known for the diversity of educational programs they offer, from general education to field-specific specialisation, academic excellence and the research they conduct, providing world-class education, especially in the field of MBBS, and training future professionals.

At the same time, Turkish universities, which have strong ties with the industry, provide internship opportunities to students aiming for a career in the MBBS field, the opportunity to work on research projects with world-class leading faculty members, professional training programs after university education and career guidance. You can contact us to get free preliminary information about Turkey and Turkish universities.

Study in Turkey For Free

How much does it cost to study in turkey for international students? Tuition fees for foreign students vary according to various departments of universities. The amounts students will pay start from 1,000$ and go up to 35,000$.

The cheapest university in Turkey for international students is the state university. However, it is necessary to take the exam to enroll in a state university. Therefore, for foreign students, studying at foundation universities in Turkey is an exam-free option and scholarship opportunities are also possible.

How much does it cost to study medicine in Turkey? Turkey MBBS fees start from 9,000$ and go up to 35,000$.

Study in Turkey Agency 

As Oner Law and Consultancy Office, we offer consultancy services to our foreign student clients who have come to Turkey from different countries, while they are able to fulfill the necessary official procedures.  There are some procedures that foreign students must follow in order to study at a university in Turkey. Many foreign students, on the other hand, experience delays in their procedures and problems in starting their education life due to their lack of knowledge on these subjects. It is also possible for foreigners abroad to register at the university and come to Turkey with a student visa.
As Oner Law and Consultancy Agency and study in Turkey consultants, we support our students at every stage of these difficult processes.

 

İşçinin Haklı Nedenle Feshi İhtarname

İşçinin Haklı Nedenle Feshi İhtarname Örneği

 

BAKIRKÖY   . NOTERLİĞİNE

İHTARA EDEN        : …….    T.C.:……..

VEKİLİ                    : Av. Yekcan ÖNER
                                 Kartaltepe Mah. Bahçesaray Sok. No:13/7 Bakırköy/İstanbul        

MUHATTAP             : ……. Limited Şirketi
                                   Zuhuratbaba Mah., İncirli Cad.  No: Bakırköy/İstanbul

KONU               : İş akdinin haklı nedenle feshedildiğinin ve işbu fesihten doğan tüm alacakların tarafımıza ödenmesi ihtarıdır.

AÇIKLAMA              :

Sayın Muhatap,

08.12.2011 tarihinden bu yana en son 3.700,00 TL-net ücret ile şef garson sıfatıyla yanınızda çalışmakta olan müvekkilimin hizmet akdinden doğan işçilik alacaklarından AGİ, fazla mesai ücreti, UBGT ücretinin ödenmemesi, yıllık izinlerinin kullandırılmaması, 26.01.2020 tarihinde sigortadan çıkış yapılarak sigortasız çalıştırılması ve çalıştığı süre boyunca sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmaması gibi İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedenleri ile iş akdini haklı nedenle feshettiğimizi tarafınıza bildiririz.

İşbu ihtarnamenin tarafınıza ulaşmasını takiben 3 gün içerisinde tarafımıza ödenmesi gereken kıdem tazminatı, AGİ, fazla mesai alacağı, ubgt ücret alacağı ve yıllık izin ücret alacağının hesaplanarak aşağıda belirtilen hesaba yatırılmasını, aksi halde hizmet akdinden ve kanundan doğan haklara dayanılarak yasal yollara başvuracağımızı ihtaren bildiririz.

Sayın Noter iş bu ihtarnamenin, tasdikli bir suretinin muhataba tebliğini, tasdikli bir suretinin tarafımıza verilmesini ve tasdikli bir suretin tarafınızda saklanmasını, vekaleten talep ederiz.

Hesap Sahibi :

İBAN No        :

…. Vekili 
Av. Yekcan ÖNER

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi

Çekişmeli Boşanmadan Anlaşmalı Boşanmaya

Çekişmeli boşanma davası, yargılanma sürecinde anlaşmalı boşanma davasına dönebilir. Bu durumda tarafların mahkemeye talepte bulunması gerekmektedir. Çekişmeli anlaşmalı boşanma davası için  mahkemeye talepte bulunurken bir dilekçe sunmanız ve dilekçenizde çekişmeli olarak açılmış bulunan davanın anlaşmalıya çevrilmesini istediğinizi belirtmeniz yeterlidir. Ayrıca bu dilekçenin eki olarak da anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye sunabilirler. Böylece dava süreci çekişmeliden anlaşmalıya döner ve dava süresi kısalmaktadır. Çekişmeli olan boşanmanın anlaşmalıya dönüşmesiyle beraber bu süreç kolay bir şekilde ilerler ve boşanma kararı da tek celsede gerçekleşir.

Çekişmeli Boşanma Anlaşmalı Boşanmaya Döner mi?

Çekişmeli anlaşmalıya döner mi? Çekişmeli boşanma davasının anlaşmalı boşanmaya dönüşmesi mümkündür. Aşağıdaki başlıkta çekişmeli davayı anlaşmalıya çevirme usulü anlatılmıştır.

Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalıya Nasıl Döner?

Çekişmeli boşanma anlaşmalı boşanmaya nasıl çevrilir? Eşler açtıkları boşanma davasında, mahkemeye anlaştıklarına dair beyanda bulunmalı, buna göre mahkemeden yakın bir anlaşmalı boşanma günü almaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü mahkemeye daha önce sunulabileceği gibi duruşma günü de sunulabilir. Ayrıca davanın hangi  aşamada olduğuna bakılmaksınız çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına dönmektedir. Mahkeme, anlaşmalı boşanma günü taraflar geldiği ve şartlar gerçekleştiği takdirde boşanma kararı verecek ve en geç 1 ay içerisinde gerekçeli karar yazacaktır. Gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesi ile birlikte taraflar karar kendilerine ulaştıktan sonra mahkeme kaleminden istinaftan feragat dilekçesi vermeli ya da istinaf başvuru (iki haftalık)  sürenin dolmasını beklemelidir. Bu süre dolduktan ya da dilekçeler verildikten sonra ise mahkeme dosyaya kesinleşme şerhi verecektir ve sonrasında çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına dönerek boşanma davası kesinleşecektir. 

Çekişmeli boşanma davası devam ederken anlaşmalı boşanma davasına dönüşmesi mümkündür. Ancak burada iki tarafında beyanı ve onayı gerekmektedir. Dolayısıyla yalnızca bir tarafın anlaşmalı boşanma yönünden beyanda bulunması süreci değiştirmez. Tarafların her ikisinin de bu beyanlarını dilekçe ile mahkemeye sunması gerekmektedir. Dilekçeler sunulduktan sonra dava süreci hemen işleme alınır. Sonrasında mahkeme gerekli incelemeyi yaparak taraflara duruşma tarihi vermektedir. Böylece çekişmeli boşanma davası devam ederken anlaşmalı boşanma davasına dönüştüğü için tek celsede boşanma gerçekleşmektedir. Böylece çekişmeli boşanma davası gibi yargılama uzun sürmemektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Devam Ederken Anlaşmalı Boşanma Davası Açılabilir Mi? 

Çekişmeli boşanma davası devam ederken anlaşmalı boşanma davası açmaya gerek yoktur. Çekişmeli boşanma davasına talep göndererek davayı anlaşmalı boşanmaya çevirebilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Anlaşmalı Boşanmaya Dönerse Vekalet Ücreti

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar avukata ödenecek karşı vekalet ücreti konusunda da  anlaşmaya varabilirler. Karşı vekalet ücreti de yargılama giderinden sayılmaktadır. Bu konuda anlaşmaya varılmaması halinde karşı vekalet ücreti ödeyecek olan taraf anlaşmalı boşanmadan vazgeçebilir.

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi Protokol

Çekişmeli boşanma davasının anlaşmalı boşanmaya dönüşmesi için mahkemeye protokol sunulması davanın daha sağlıklı ve hızlı ilerlemesini sağlayacaktır. Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği için linke tıklayabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi Dilekçesi

Çekişmeli Boşanma Davasının Anlaşmalı Boşanmaya Dönüşmesi Dilekçesi

…… AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO     :

DAVACI          :

VEKİLİ           : Av. Yekcan ÖNER

KONUSU     : Çekişmeli boşanma davamızın anlaşmalı boşanma davası olarak devamına karar verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda bilgileri verilen Mahkemeniz dosyası her ne kadar çekişmeli boşanma davası olarak açılmış ise de taraflar işbu dilekçemiz ekinde sunduğumuz Anlaşmalı Boşanma Protokolündeki şart ve koşullar konusunda anlaşmışlardır.

SONUÇ VE İSTEM: Ekte yer alan Anlaşmalı Boşanma Protokolü de dikkate alınarak mümkün olan en erken güne duruşma günü verilmesini ve Mahkemenizce uygun bulunması halinde ön inceleme ve tahkikat duruşmalarının birlikte yapılmasını talep ederiz.

EK      : 
– Anlaşmalı boşanma protokolü (Protokol aslı duruşma esnasında sunulacaktır.)

                                                                                                                Davacı Vekili
Av. Yekcan ÖNER

Uyuşturucu Etkin Pişmanlık Yargıtay Kararları

Uyuşturucu Madde Ticareti Etkin Pişmanlık Yargıtay – Uyuşturucu Etkin Pişmanlık Emsal Kararlar

1-) Üzerinde ele geçirilen ve kullanma sınırları içinde olan uyuşturucu madde ile ilgili suçun ortaya çıkmasına yardım eden kişi hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanmalıdır. 

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2014-4884 E. , 2014-12772 K. 

Üzerinde ele geçirilen kullanma sınırları içindeki 238 gramdan ibaret esrarın eşi Müslüm’e ait olduğunu ve onun isteğiyle üzerinde taşıdığını söylemek suretiyle, TCK’nın 188. maddesinin 3. fıkrasında tanımlanan “uyuşturucu madde nakletme” suçunun ortaya çıkmasına yardım eden sanık hakkında, etkin pişmanlıkla ilgili TCK’nın 192. maddesinin 3. fıkrasının uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, kanuna aykırıdır.

2-) Birden fazla kişinin bulunduğu araç içinde elel geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili suçun ortaya çıkmasına yardım eden kişi hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanmalıdır. 

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2013-12716 E. , 2014-396 K. 

Sanık ile birlikte beş kişinin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada ele geçirilen suç konusu uyuşturucu maddenin kime ait olduğunun bilinmediği bir aşamada, sanığın kendisine ait olduğunu söyleyerek suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ettiğinin anlaşılması karşısında; hakkında 5237 sayılı TCK’nın 192/3. maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, kanuna aykırıdır.

Uyuşturucu Kullanma Etkin Pişmanlık Yargıtay Kararları

1-) Kimlik kontrolü yapmak için durdurulan kişinin cebinde bulunduğu uyuşturucu maddeyi polise teslim eden kişinin TCK 192/3 maddesi gereğinde etkin pişmanlıktan yararlanmalıdır. 

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2012-8589 E. , 2014-12380 K. 

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipinin doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;

İncelenen dosya içeriğine göre; kimlik kontrolü yapmak için durdurulan sanığın, polis ekiplerini görünce, montunun sağ cebinde bulunan esrarı teslim ettiği anlaşıldığından; kendi suçunun ortaya çıkmasına ve uyuşturucu maddenin ele geçirilmesine yardım etmesi nedeniyle hakkında, TCK’nın 192. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen etkin pişmanlık hükmü gereğince cezasından indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, yasaya aykırıdır.

Yabancı Öğrenci Üniversite Kayıt 2024

Yabancı Öğrenci Sınavı

Yabancı öğrenci üniversite sınavı (YÖS), Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Yabancı öğrenci sınavı; Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkiye’de ki Devlet üniversitelerinden kabul almak ve okumak için girmeleri gerektiği sınavdır.  Ayrıca Türkiye’deki bazı devlet ve özel üniversiteleri YÖS Sınavı ile yabancı uyruklu öğrenci alımı yapmaktadırlar. YÖS kabul eden üniversiteler kontenjanları kendileri açıklamaktadır. YÖS sınav sonuçları ise üniversiteler tarafından açıklanmaktadır.

Öner Hukuk ve Danışmanlık olarak üniversite sınavlarına girmenize gerek kalmadan sizlere %75’e varan burs alabilmenizi sağlamaktayız. 

Yabancı Öğrenci Başvuru 2024

Yabancı öğrenciler Türkiye’de sınavsız ve diploma puanı ile üniversitelere başvuru yapabilirler. Ayrıca yabancı öğrenciler sınavsız bir şekilde istedikleri bölümlere başvuru yapabilirler. 2024 yılında Yabancı Uyruklu öğrenci olarak diploma puanınız ile Öner Hukuk ve Danışmanlık aracılığıyla başvuru yapabileceğiniz üniversiteler mevcuttur. Öner Hukuk ve Danışmanlık ile başvuru yaparken aşağıdaki üniversitelerde özel indirimler ve kontenjanlardan faydalanabilirsiniz.

Yabancı Öğrenci Sınavsız Kabul Eden Üniversiteler

Yabancı Öğrenci Kabul Eden Üniversiteler:

 • İstanbul Üniversitesi
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
 • Aydın Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi
 • İstanbul Medipol Üniversitesi
 • Koç Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Beykent Üniversitesi
 • Sabancı Üniversitesi
 • Karabük Üniversitesi
 • Altınbaş Üniversitesi
 • İstanbul Topkapı Üniversitesi
 • İstinye Üniversitesi
 • Biruni Üniversitesi
 • Kültür Üniversitesi

ve ayrıca istediğiniz farklı bir üniversite ve bölüm olması durumunda bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

Yabancı Öğrenciler İçin Üniversite Fiyatları

Yabancı uyruklu öğrenciler için eğitim ücretleri üniversitelerin çeşitli bölümlere göre değişkenlik gösteriyor. Öğrencilerin ödeyecekleri rakamlar 1.000 dolardan başlayıp 35.000 dolara kadar çıkıyor.

Yabancı Öğrenci Üniversite Başvuru Tarihleri

2024-2025 eğitim-öğretim yılı uluslararası öğrenci başvuruları 2024 Temmuz-Ekim ayları arasında yapılacaktır. Ancak üniversiteler sadece bu tarihlerde değil ayrıca yabancı öğrenci ek kontenjan tarihlerinde de başvuru kabul etmektedirler. Ek kontenjan kayıtlarından yararlanmak isterseniz bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

Öğrenci Oturma İzni

Yabancı uyruklu olup Türkiye’de eğitim alacak olan her öğrencinin öğrenci ikamet tezkeresi (oturum izni) alması yasal olarak zorunludur. Türkiye’de yabancı öğrencilerin üniversitelere kayıt olmaları durumunda “Öğrenci İkamet İzni” de alabilmektedirler. Ayrıca bazı vakıf üniversiteleri ikamet izni başvurularını kendileri yapmaktadırlar. Bu durumda yabancı öğrenciler kolaylıkla Türkiye’de kalabilmektedirler.

Yabancı öğrenci oturma izni almak için üniversiteye başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasından sonra ikamet izninin görüşülmesi, verilme ya da red kararının çıkması 90 gün sürmektedir.

Yabancı Öğrenci İçin Verilen Okula Kabul Kağıdı

Yabancı bir öğrenci için verilen okula kabul kağıdı, öğrencinin belirli bir okula kaydının kabul edildiğini gösteren resmi bir belgedir.

Türkiye’de yasal statüye sahip olan bir üniversitenin yüksek lisans, doktora, lisans veya ön lisans programına kabulü gerçekleşmiş ve bu Yabancı Öğrenci İçin Verilen Okula Kabul Kağıdıyla beraber ülkelerinde yer alan Türk Konsolosluğundan öğrenim vizesi almaları mümkündür. Yabancı öğrenci için verilen okula kabul kağıdını sonucunda yabancı öğrencilere genel itibariyle 1 aylık vize düzenlenir. Bu vize ile Türkiye’ye giriş yapılmasının ardından 1 ay süresinde üniversite kaydını tamamlamalı ve ikamet izni alabilmek için başvuru işlemlerini gerçekleştirmelidir. Yabancı Öğrenci İçin Verilen Okula Kabul Kağıdını almak istiyorsanız bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

Yabancı Öğrenci Ek Kontenjan Başvuru

Yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye’de sınavsız üniversite okuyabilmekteler. Sınavsız yabancı öğrenci kabul eden üniversiteler vakıf (özel) üniversiteleridir. Bu üniversitelerde yabancı uyruklu öğrenciler için özel kontenjanlar ayrılmaktadır. Yabancı Öğrenci Sınavına girmeden eğitim alabilecekleri toplam 76 üniversite vardır. Yabancı öğrenci ek kontenjan başvurusu için önemli olan üniversite başvuru tarihlerine dikkat etmek ve kontenjanları takip etmesi gerekmektedir. Bu durumda başvuru tarihlerini ve ek kontenjan başvurusunu kaçırdıysanız bizimle iletişime geçerek özel indirimler ve kontenjanlardan faydalanabilirsiniz.

Yabancı Öğrenci Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitim, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin bilgisayar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda gerçekleştirdiği eğitim türüdür. Yabancı Öğrenci Uzaktan Eğitim üniversiteleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yabancı öğrenci açık öğretim için Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi olmak üzere toplam 3 üniversitede açık öğretim vermektedir. Ancak açık öğretim ya da uzaktan eğitim gibi gerekçelerle yabancı öğrenci ikamet izni verilmemektedir.

Denklik başvuru 

Denklik belgesi, aldığınız eğitimin Türkiye’de verilmiş eğitime denk olduğunu onaylar. Denklik belgesi olmadan Türkiye’de eğitim veren bir üniversiteye kayıt olamazsınız. Ancak bazı üniversiteler öğrenci kayıt olduktan sonra belli bir süre içerisinde denklik belgesinin aslını talep etmektedir.

Denklik başvurusu için aşağıdaki şekilde çalışma yürütmekteyiz:

 • Gerekli tüm bilgi ve belgelerin toplanmasında yardımcı oluyoruz.
 • Topladığımız belgelerin kontrol ve analizlerini gerçekleştiriyoruz.
 • YÖK Denklik belgesi başvuru dosyanızı mevzuata uygun olarak hazırlıyoruz.
 • Ön başvuruda bulunarak YÖK’den randevu talep ediyoruz.
 • Vekaletname ile dosyanızı YÖK Başkanlığına teslim ediyoruz

Denklik belgesi için YÖK’ün başvuru usulü aşağıdaki şekildedir:

Denklik Belgesi Nedir Nasıl Alınır?

Denklik belgesi, yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kuramlarından alınmış olan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi ve diploma gibi belgelerin incelenerek görülen öğrenimin, Türkiye’deki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının hangi sınıf/alan/bölüm/dalına eş değer olduğunun tespit edilmesi işlemine denilmektedir.

Öner Hukuk ve Danışmanlık aracılığıyla denklik belgesi almak için:

1) Denklik Belgesi başvurusu için gerekli evraklar eksiksiz tamamlanır.

2)T.C. Milli Eğitim Bakanlığı web sayfası üzerinden belgelerinizi yükleyerek randevu almaktayız.

3) E-Denklik başvurunuzu yaptıktan sonra size verilen randevu gününde evraklarınızın asılları ve fotokopileriyle birlikte (şeffaf kapaklı) özel bir dosya içerisine konularak hazır hale getirilir.

4) Randevu gününüzde belgeleriniz ile birlikte randevu merkezine gidilir.

5) Başvurular, Denklik Belgesi talebinde bulunan kişinin bizzat kendisi veya yasal temsilcisi (olarak biz) tarafından Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Şubesine yapılır. Dosyalar incelendikten sonra (şeffaf kapaklı) özel dosyasıyla birlikte gerekli işlemler yapılmak üzere “Evrak Kayıt” birimine teslim edilir.

 • İlgili uzmanlar tarafından yapılan gerekli incelemeler sonunda uygun görülenlerin denklikleri hazırlanır.
 • Başvuru aşamasında teslim edilen evrakların asılları Büro 2 görevlilerince “Değerlendirildi” kaşesi basıldıktan sonra Denklik Belgesi ile birlikte (şeffaf kapaklı) özel dosya içerisinde başvuru sahibine ya da yasal temsilcisine (yani bize) imza karşılığı teslim edilir. Daha sonra denklik belgelerinizi kolaylıkla bizden teslim alabilirsiniz.

Yabancı Öğrenci Denklik Başvurusu

Yabancı öğrenci Öner Hukuk ve Danışmanlık olarak bizim aracılığımızla denklik başvurusu yapabilmektedirler. Denklik belgesi Türkmenistan, Özbekistan, İran, Kazakistan, Rusya, Azerbaycan vb ülke vatandaşları bizimle özelden iletişime geçerek denklik belgesi alabilmektedirler.

Yabancı Öğrenci Danışmanlık

Yabancı öğrencilerin Türkiye’de üniversite okuması için yerine getirmesi gereken bazı prosedürler bulunmaktadır. Pek çok yabancı öğrencinin ise bu konulardaki bilgi eksikliğinden dolayı işlemleri uzamakta ve eğitim hayatlarına başlamakta sorun yaşamaktadırlar. Öner Hukuk ve Danışmanlık olarak bu noktada danışan öğrencilerimizin bu zorlu süreçlerinin her aşamasında yanında oluyoruz.

 

Yoksulluk Nafakası Artırım Davası Dilekçe Örneği

Yoksulluk Nafakasının Artırılması Davası Dilekçe Örneği – Yoksulluk Nafakası Artırım Dilekçesi 

… AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                 : ……. (T.C. …..)
ADRES                  :

VEKİLİ                   :
ADRES                  :

DAVALI                  : ……. (T.C. …..) 
ADRES                  :

KONU                    : Aylık …TL. olan  Yoksulluk Nafakasının …TL. Arttırımı ile Aylık …TL.’ye Çıkartılması İstemimiz hakkındadır

AÇIKLAMALAR    :

1-) Davalı … ile müvekkilimiz …  Aile Mahkemesinin …/…/… tarih, …/… E. ve …/… K. sayılı ilamı ile boşanmışlardır. (EK-1)

2-) Boşanma kararı ile birlikte müvekkilimiz lehine aylık …. TL yoksulluk nafakası ödenmesine karar verilmiştir.

3-) Boşanma davasının kesinleşmesinden bu davanın açıldığı tarihe kadar 5 yıl geçmiştir. Bu süre içinde ülkede gerçekleşen aşırı enflasyon artışları karşısında alım gücü sürekli düşmüştür. Müvekkil halen kiralık bir evde yaşamakta ve boşanma tarihinden bu yana da edinmiş olduğu evi, taşınmazı ve herhangi bir mal varlığı da bulunmamakta olup ilgili kayıtları mahkemenize dilekçemiz ekinde ibraz ediyoruz. (EK-2)

4-) Davalı taraf boşanma sürecinde işçi pozisyonundayken şuan çalıştığı şirkette yönetici konumuna yükselmiş ve geliri çok daha iyi hale gelmiştir.

5-) Davalının gelir durumundaki artış, yüksek enflasyon karşısında paranın alım gücündeki düşüş ve nafaka ödenmesine karar verilmiş olduğu …/…/… tarihinden davanın açıldığı bu tarih arasında geçen beş yıl değerlendirildiğinde yoksulluk nafakasının artırılması istemimizi içerir bu davanın açılma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER  :4721 S. K. m. 175, 176 ve ilgili tüm mevzuatlar

HUKUKİ DELİLLER    : Aile Mahkemesi’nin …/…/… T. …/… E. …/…. K. sayılı boşanma ilamı, mal varlığını gösteren belgeler, tanık ve sair tüm deliller

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle aylık …TL. olan yoksulluk nafakasının dava/karar tarihinden başlamak üzere …TL. arttırımı ile aylık …TL. ‘ye çıkartılmasına ve nafaka miktarının her yıl ÜFE artış oranı ile arttırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine  karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

EKLER:
1-) …. Aile Mahkemesi’nin …/…/… T. …/… E. …/…. K. sayılı boşanma ilamı.
2-) Müvekkilimizin mal varlığını gösterir kayıtlar
3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

Davacı Vekili
Av. Yekcan ÖNER