Alt Kira Sözleşmesi Örneği

 ALT KİRA SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan …………………………………… adresindeki ……………………………. (bundan sonra KİRAYA VEREN olarak anılacaktır) ile Diğer taraftan ………………………………………………….adresindeki ………………………….. (bundan sonra KİRACI olarak anılacaktır) arasında KİRAYA VEREN’in kiracı olarak bulunduğu ve alt kira sözleşmesi ile kiralama hakkına sahip olduğu ………………………………… adresindeki deponun tamamının (…m2) KİRACI’ya kiralanması ve depo olarak kullanımına tahsis edilmesi ile ilgili aşağıdaki şartlarla alt kira sözleşmesi akdedilmiştir.

MADDE – 1: TARAFLAR

1-)Kiraya Veren   :

 ADRES               :

2-) Kiracı              :

ADRES                :

MADDE – 2:  SÖZLEŞMENİN KONUSU VE GENEL ŞARTLAR

 • Kiracı, sözleşmenin konusu olan mecuru depo olarak kullanacak, yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmayacaktır.
 • Kiralanan deponun …………………’a isabet eden kısmının aydınlatılması ile ilgili elektrik sarfiyat bedelleri KİRAYA VEREN tarafından ödenecek, KİRACI’nın depo personelinin kullanma suyu KİRAYA VEREN tarafından temin edilecek ve ücreti KİRAYA VEREN tarafından ödenecektir. Deponun temizliği KİRACI tarafından sağlanacak ve temizlik giderleri KİRACI tarafından ödenecektir.
 • KİRACI’nın günlük malzeme indirme, boşaltma, yükleme işlemlerini 06.00-24.00 saatleri arasında yapabilecektir. KİRACI, KİRAYA VEREN’e en az 24 saat önceden yazılı olarak talep etmesi ve KİRAYA VEREN’in yazılı izni ile yukarıda belirtilen saatler dışında malzeme yükleme, boşaltma gibi işlemleri yapabilecektir.
 • Kalorifer yakıt bedeli ………………..’ın kullanımına tahsis edilen kısımdaki kalorifer peteklerinin, tüm binadaki kalorifer peteklerine oranına uygun şekilde hesaplanarak …………….. tarafından fatura karşılığında KİRAYA VEREN’e ödenecektir.
 • Deponun güvenliği KİRAYA VEREN tarafından sağlanacak olup günün 24 saati en az bir güvenlik elemanı deponun girişindeki kulübede bulunmak zorundadır. Güvenlik zaafı nedeniyle oluşabilecek zararlardan KİRAYA VEREN sorumludur.
 • Depoda bulunan kamera sistemlerinin bakım ve onarımı KİRACI tarafından sağlanacaktır. Depoda bulunan kameraların alacağı kayıtlar sadece KİRACI’nın belirleyeceği Kayıt Cihazında saklanacaktır.

MADDE – 3: TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMU

 • Bu sözleşmeye esas olan DEPONUN BULUNDUĞU TAŞINMAZ; “.. .. ..” adresinde bulunan ve KİRAYA VEREN tarafından … …. ’ndan on yıl süre ile kiralanmıştır. Sözleşme konusu depo bu taşınmazın en alt katında bulunan …. m2 lik olan alandır.
 • Ayrıca kiralama konusu gayrimenkul içinde mevcut olan tüm demirbaşlar ve ekipman, kiralama konusu gayrimenkul ile birlikte tutanak altına alınmak suretiyle KİRACI’ya teslim edilecektir. Söz konusu tutanak işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası mahiyetindedir.

MADDE – 4: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

 • Bu sözleşme ../../…. tarihinde başlar ve toplam ………. yıl kira dönemini kapsayarak ../../…. tarihinde sona erer. Sözleşme süresinin bitiminde taraflarca mutabık kalınması halinde, taraflarca kira süresi ve koşulları yeniden müzakere edilecektir. Aksi halde, kira süresinin bitiminden itibaren, kiracı …….. ay içerisinde kiralanan yeri tamamen tahliye edeceğini kabul ve taahhüt eder. Yeni kira dönemi için, herhangi bir fesih tarihi belirlenmemesi halinde, 6098 sayılı kanunun özel hükümleri taraflar arasında uygulanır.

MADDE – 5: KİRA BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

 • İkinci maddede belirtilen tüm hizmetler de dahil olmak üzere aylık kira bedeli KDV hariç …………………-TL (…………….. Türk Lirasıdır.) Devlet tarafından KDV oranlarında yapılacak tüm değişiklikler ile resmi olarak kira bedellerine yansıtılabilecek vergi ve fonlar kira bedeline edilir veya düşürülür.
 • Kira bedelleri her ayın 5.gününe kadar fatura karşılığı peşinen ödenecektir. Kira bedeli ……. Banka nezdinde bulunan …… numaralı Türk Lirası hesabına yatırılmak suretiyle yapılacaktır.
 • Kira bedelinin vadesinde ödenmemesi halinde aylık % ….. gecikme faizi uygulanır. Kira bedeline her 6 ayda bir (TÜFE 12 aylık ortalama) endeksindeki artırım oranı uygulanmak suretiyle artırımlı yeni kira bedeli tespit edilir. Kiracı bu şekilde tespit edilen artırımlı kira bedellerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE – 6: DEVİR YASAĞI VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

 • Kiracı kiraladığı yeri hiçbir şekilde başkasına devredemez, alt kiracıya kiralayamaz veya böyle bir teşebbüste bulunamaz.

MADDE – 7 : SÖZLEŞMENİN FESHİ DURUMLARI

 • İşbu sözleşmenin diğer maddelerinde yer alan fesih ve sona erme halleri saklı kalmak kaydıyla, KİRACI’nın yukarda sayılan sözleşme maddelerine muhalefet etmesi halinde, KİRAYA VEREN kendisini yazılı olarak ihtar eder. Yazılı ihtara rağmen, kiracı tarafından sözleşmeye uygun davranılmaması ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde dava yoluyla sözleşme feshedilir.
 • Diğer taraftan, KİRAYA VERENİN … …  ile olan asıl kira sözleşmesinin herhangi bir sebeple feshedilmesi ve/veya sona ermesi durumunda, bu sözleşme de kendiliğinden ve KİRACI tarafından hiçbir hak iddia edilmeden sona erer. …./…/…

KİRAYA VEREN                                                                                                                              KİRACI     

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir