Kategori: Aile ve Boşanma Kategori

nafaka ödememe

Nafakanın Ödenmemesi İle İlgili Soru – Cevaplar

Nafakanın Ödenmemesi Durumunda Ne Yapılabilir?

Mahkeme kararıyla eşlerden biri lehine nafaka verilmesine karar verilebilir. Bu karar üzerine diğer eş nafakayı ödemekle yükümlüdür. Mahkeme kararına karşın nafaka borcunu ödemeyen kişi hakkında icra takibi yapılabilecektir. Bu icra takibine karşı nafaka borçlusu herhangi bir itirazda bulunamayacaktır. İcra emrini alan borçlu, ancak bazı sebeplere dayanarak icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını isteyebilecektir.

Nafaka borçlusuna karşı icra takibi yapıldı ve buna rağmen borçlu nafakayı ödemezse o zaman nafaka alacaklısı borçluyu şikayet ederek hakkında “nafaka hükümlerine uymamak” nedeniyle dava açabilecektir.

Nafaka Kaç Ay Ödenmezse Dava Açılır ?

Bir aylık nafaka ödenmezse bile şikayet yoluna başvurma hakkı bulunmaktadır. Ama öncelikle bir icra takibi başlatılmalıdır. Aylık nafakanın ödeme tarihinden itibaren 3 ay içinde şikayet yoluna başvurulmalı. Ayrıca icra emrinin borçluya tebliğinden sonra en az 1 aylık süre geçmelidir. Nafaka borçlusunun ceza alabilmesi için diğer gerekli şartlar da sağlanmalıdır.

Nafakayı Ödememenin Cezası Nedir?

Nafaka ödeme yükümlüsü nafakayı ödemezse, alacaklı tarafın şikayeti üzerine borçlu hakkında üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Bu hapis kararının verilebilmesi için de belirli şartlar vardır. Bu şartlar aşağıda belirtilmiştir. (İcra İflas Kanunu Md. 344)

Nafaka borçlusu, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış ise, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.

Nafaka Ödememe Şikayetinin (Nafaka Ceza Davası) Şartları Nedir?

  • Nafaka ödenmesi için kesinleşmiş bir mahkeme kararının bulunması,
  • Aylık nafakanın tahsili için icra takibi yapılmış ve icra emrinin borçlu- sanığa tebliğ edilmiş olması,
  • İcra emrinin tebliği ile şikayet arasında en az 1 aylık sürenin bulunması,
  • Nafaka borçlusu kişinin ilamda yazılı olan ödeme koşullarına uymaması,
  • Şikayet hakkının suçun işlenilmiş olmasının öğrenilmesinden itibaren 3 ay ve her halde işlenilmesinden itibaren yıl içinde kullanılmış olması gerekmektedir.

Tazyik Hapsi Nedir?

Tazyik kelimesinin anlamı baskı ve zorlamadır. Tazyik hapsi, bir kimseyi bir işi yapmaya zorlamak için uygulanan bir yaptırımdır. Nafaka ödememe, çocuk teslimi kararına aykırı davranma gibi durumlarda tazyik hapsine hükmedilebilecektir. Tazyik hapsi para cezasına ve diğer seçenek yaptırımlara çevrilmez.

Tazyik Hapsinden Sonra Nafaka Borcu Silinir Mi?

Borçlu kişinin 3 aylık tazyik hapsinden sonra da nafaka borcu silinmeyecektir. Söz konusu borç icra dosyasında devam edecektir.

Nafaka Ödememe Şikayeti Nereye Yapılır?

Nafaka alacaklısı öncelikle takibin yapılmakta olduğu yer icra müdürlüğüne başvuracaktır. Nafaka alacağı bu şekilde tahsil edilemezse bu durumda şikayet hakkını kullanarak takibin yapılmakta olduğu yerin İcra Ceza Mahkemesine başvuracaktır.

Tazyik Hapsindeyken Nafakayı Ödeyen Kişi Hapisten Çıkar Mı ?

Hapiste olan kişi eğer nafaka borcunu öderse o zaman kişi tahliye edilecektir.

3-4 Yıl Önceki Nafakalarımı Alabilir miyim?

Nafaka alacakları geriye dönük olarak 10 yıl şeklinde talep edilebilir. 10 yılı geçen nafaka alacakları zamanaşımına uğrar ve artık talep edilemez.

Nafakayı Ödeyemiyorum Ne Yapabilirim ?

Nafakanın kaldırılması için dava açma hakkınız her zaman bulunmaktadır.

Nafaka İcra Takibi ve Nafaka Ödememe Şikayetini Kendim Yapabilir Miyim?

Bu tür hukuki işlemleri kendiniz yapabilirsiniz. Ancak yapacağınız işlemlerde olabilecek bir eksiklik sizin aleyhinize bir durum yaratabilecektir. İcra takibi ve icra ceza davaları teknik detayları olan bir alandır. Bu nedenle gerek icra takibi yapılmasında gerek de icra ceza davası açılması durumlarında tecrübeli bir hukuk bürosu tercih etmeniz sizin lehinize olacaktır. Sonuca daha hızlı ve sağlık bir şekilde ulaşmanızı sağlayacaktır.

 

Daha ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

5 / 5 ( 2 puan )

Velayet Davası

Velayet Nedir ?

Ergin olmayan (18 yaş altı kişiler) veya istisnai olarak haklarında kısıtlılık kararı alınmış ergin çocuklar ile ilgili gerekli kararları alabilmek ve onların sorumluluğunu üstlenmek için anne ve babaya, kanun koyucunun tanıdığı yetkiye “Velayet” denir.

Velayet Davası Nedir?

Bir eşin çocuğunun velayetiyle ilgili durumlar için diğer eşe açtığı davaya “velayet davası” denir.

Velayet Davaları, Velayetin Kaldırılması ve Velayetin Değiştirilmesi olarak iki şekilde ayrılır. Öncelikle velayetin tanımına bakalım.

Velayet Davası Nasıl Açılır ?

3 türlü velayet davası açılabilir. Bunlar; Velayetin değiştirilmesi davası, velayetin kaldırılması davası ve velayetin düzenlenmesi davası. Hangi dava türü açılacaksa o dava türüne uygun bir dilekçe hazırlanır ve tüm delillerle birlikte görevli mahkemede dava açılabilir.

Velayet Davasında Görevli Mahkeme

Velayet davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.

Velayet Davasında Yetkili Mahkeme

Çocuğun yerleşim yeri mahkemesi yetkili mahkemedir. Çocuğun velayeti annede ise ve anne Bakırköy’de oturuyorsa o zaman yetkili mahkeme Bakırköy Aile Mahkemesi’dir.

Velayet Davası Ücreti 

Velayet davaları için net bir ücret söylenmesi mümkün değildir. Bu nedenle avukatınızla görüşüp dava türü ve durumuna göre net bir fiyat alabilirsiniz.

Velayetin Kullanılması

1-) Anne ve Baba Evli İse

A- Evlilik Birliği Devam Ederken

Türk Medeni Kanunu 336. maddeye göre; Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Çocuğun doğumu anında evli olmayan anne ve baba, çocuğun doğumundan sonra evlenirse, evlilik birliği fiilen devam ettiği sürece yine velayeti birlikte kullanırlar.

Velayetin kullanılmasında anne ve baba birbirinden bağımsız olup eşit haklara sahiptirler. Eğer anne ve baba çocuğun velayetinin kullanılması konusunda anlaşmazlığa düşerlerse o zaman taraflar hakime başvuracak ve TMK 346. madde devreye girecektir.

Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, ana ve baba duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hakim, çocuğun korunması için uygun önlemleri alır. (TMK md. 346)

Hakim, anlaşmazlık durumunda öncelikle tarafların bir noktada anlaşmasını sağlamaya çalışacaktır. Hakim, ana ve babanın ortak rızası ile uzman kişilerin yardımına başvurabilir (TMK md.195 f.2).

Anne ve baba arasında velayet hakkının birlikte kullanılması esnasında ortaya çıkan uyuşmazlık, çocuğun yararını ve gelişimini tehlikeye düşürüyorsa hakim, anne ve babanın ortak rızası olmaksızın re’sen uzman kişilerin yardımına başvurabilir.

B- Ortak Yaşamaya Son Verilmiş İse

Eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir (TMK md. 197).

Bu durumu ayrılıkla karıştırmamak gerekir. Ayrılık olabilmesi için hakimin kararı gerekmektedir. Ortak hayata son verme 3 nedenden dolayı olabilecektir. Bunlardan ilki, ortak hayat sebebiyle eşlerden birinin kişiliğinin tehlikeye düşmesidir. Yani, ortak hayat sebebiyle eşlerden birinin özgürlük, vücut bütünlüğü, sağlık, şeref ve namus gibi kişilik değerlerinin tehlikeye düşmesi halinde bu eş için ayrı yaşama hakkı söz konusu olacaktır. İkincisi, ortak hayat sebebiyle eşlerden birinin ekonomik güvenliğinin tehlikeye düşmesidir. Üçüncüsü ise, ortak hayat sebebiyle ailenin huzurunun ciddi bir biçimde tehlikeye düşmesidir.

TMK 336. madde 2. fıkraya göre, ortak hayata son verilmiş olması halinde hakim velayeti tek başına ana veya babadan birine verebilecektir. Velayetin, eşlerden birine verilmesi zorunlu değildir. Ortak yaşama son verilmesi durumlarında da velayet birlikte kullanılabilecektir.

C- Eşlerin Ayrılması Durumunda

Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hakim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez. Dava boşanmaya ilişkinse, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir (TMK md. 170).

Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine verebilir (TMK md. 336).

D- Ana ve Babadan Birinin Ölmesi Durumunda

Velayet, ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir (TMK md. 336). Ölüm halinde velayetin değişmesi kendiliğinden gerçekleşir. Hakim kararına gerek yoktur.

Ölüm karinesi durumlarında da velayet sağ kalana geçecektir. Anne veya babadan birinin gaipliğine karar verilmesi halinde velayet tek başına diğerine ait olacaktır.

2-) Anne ve Baba Evli Değilse

A- Boşanma Durumunda

Boşanmada çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir (TMK md. 336 f.3).

Türk hukukunda boşanma durumunda ortak velayet hükmü yoktur. Boşanma sonucunda velayet bırakılan tarafa aittir. Velayetin anneye mi babaya mı bırakılacağı hususu hakimin kararındadır.

Çocuğun Yüksek Menfaati Açısından Yapılan Değerlendirme ve Dikkate Alınan Etkenler
Uzmanlar tarafından yapılan ve mahkemenin takdirine sunulan değerlendirmelerde dikkate alınan başlıca etkenleri izleyen şekilde sıralamak mümkündür :
• Çocuğun yaşı
• Tarafların çocuğa yönelik geçmiş davranışları
• Tarafların çocuğa bakma açısından uygun özelliklere sahip olması
• Çocuğun alıştığı ortamın korunması
• Varsa kardeşlerin ayrılmaması
• Çocuğa iyi bir aile ortamı sağlanması
• Çocuğun diğer tarafla kişisel ilişkisinin gözetilecek olması
• Çocuğun görüşü

B- Batıl (Geçersiz) Bir Evlilik Durumunda

Batıl bir evlilik sadece hakim kararıyla sona ermektedir. Hakim karar verinceye dek geçerli bir evlilik sayılacaktır. Bu nedenle batıl bir evliliğin içinden doğan çocukların velayeti evlilik bitinceye kadar ortak velayet olarak kalacak. Evlilik geçersiz sayıldığı an ise çocuğun velayeti anne veya babadan birisine verilecektir.

C- Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti

Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir (TMK md. 337).

Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velayet kendisinden alınmışsa hakim çocuğun menfaatine göre ya çocuğa vasi atar ya da çocuğun velayetini babaya verir (TMK md.337 f.2).

Adli Tatilde Velayet Davası Açılabilir Mi?

Adli tatilde her davada olduğu gibi velayet davası da açılabilmektedir. Velayet davasının duruşmaları adli tatilde de yapılmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz.

5 / 5 ( 6 puan )