Kategori: Aile ve Boşanma Kategori

hayata kast

Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Davası

Hayata kast, Türk Medeni Kanunu 162. maddesinde düzenlenen özel ve mutlak boşanma sebeplerindendir. TMK 162. maddeye göre;

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. 

Hayata kast mutlak boşanma sebeplerinden olduğu için bu vakanın ispatlanması durumunda evlilik birliğinin etkisine bakılmaksızın boşanma kararı verilecektir.

Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Davasında Kusur

Hayata kast sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için eşin hayatına kast oluşturan eylemin kasten yapılması gerekmektedir. İhmal veya tedbirsizlik sonucu oluşan hayata kast durumları nedeniyle boşanma davası açılamaz.

Hayata kast kusura dayanan bir boşanma nedeni olduğu için öldürmeye kalkışan eşin akıl hastası veya ayırt etme gücünden yoksun olmaması gerekmektedir. Akıl hastası olduğu anlaşılan eşin diğerini öldürmeye teşebbüsü halinde diğer koşulların da varlığı halinde akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılabilir.

Hayata kast sebebiyle açılacak olan boşanma davalarında kusur kıyaslaması yapılamayacaktır.

Hayata Kast Nedeniyle Boşanmada Maddi Tazminat 

Türk Medeni Kanunu 174. maddeye göre; mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

Hayata Kast Nedeniyle Boşanmada Manevi Tazminat 

Türk Medeni Kanunu 174. maddeye göre; boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan diğer taraftan uygun bir manevi tazminat talep edebilir.

Hayata Kast Nedeniyle Boşanmada Nafaka 

Türk Medeni Kanunu 175. maddeye göre; boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Hayata kast sebebiyle boşanma davasında davacı eş yoksulluğa düştüğü takdirde usulüne uygun şekilde talep edilmişse davacı eş yoksulluk nafakası isteme hakkına sahiptir.

Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Davasının Mal Rejimine Etkisi

Türk Medeni Kanunu 236. maddesine göre; Hayata kast sebebiyle boşanma durumunda hakim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.

Dava Hakkının Ortadan Kalkması 

Hayata kast sebebiyle boşanma davalarında dava hakkının ortadan kalması iki durumda gerçekleşir.

1-) Hak Düşürücü Süre 

Hayata kast sebebiyle boşanma davasında boşanma sebebinin öğrenilmesinden itibaren 6 ay ve her halde hayata kast eyleminin üzerinden 5 yıl geçmekle dava hakkı düşecektir. Bu süreler hak düşürücü sürelerdir. Hakim kendiliğinden dikkate almalıdır.

2-) Affetme 

Hayata kast mutlak bir boşanma sebebidir. Mağdur eşin affetmesi halinde dava hakkı düşecektir. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Af bir şekle bağlı değildir. Sözlü, yazılı, örtülü veya açık olabilir. Ceza şikayetinden vazgeçme af sayılmayacaktır.

Hayata Kast Nedeniyle Ayrılık Davası

Hayata kast sebebiyle açılan boşanma davalarında hakim ayrılığa hükmedebilir. Boşanma davası açmaya hakkı olan eş dilerse boşanma, dilerse ayrılık davası açabilecektir.

Oylayın

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Şiddetli Geçimsizlik Nedir?

Şiddetli geçimsizlik (Türk Medeni Kanunu’ndaki düzenlenmiş hali ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması) eşlerin ortak hayatlarını birlikte sürdüremeyecekleri düzeyde evlilik birliklerinin sarsılmasıdır. Bu sebeple şiddetli geçimsizlik Türk Medeni Kanunu’nda evliliğin genel sebepleri arasında sayılmıştır.

Okumaya devam et

Oylayın

Nafaka Hesaplama

Nafaka Nedir ?

Boşanma sürecinde ve boşanmasının kesinleşmesi neticesinde çocuk ve maddi durumu kötüleşen eşe yapılan maddi yardıma “Nafaka” denir.

Nafaka Türleri 

Türk hukuk sistemine göre nafaka türleri nelerdir ? Türk hukuk sistemine göre nafaka türleri; tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası ve yardım nafakasıdır.

Nafaka Yasası Son Durum 2021 

Türk Medeni Kanunu 175. maddeye göre, Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Maddede geçen “süresiz” kelimesi nedeniyle birçok kişi mağdur olmaktadır. Boşanmalarına rağmen yıllarca nafaka ödemeye devam eden kişi sayısı pek de azımsanacak değildir. Son zamanlarda çıkan nafaka tepkisinden sonra nafaka için yeni bir düzenleme yapılması planlanıyordu. Ancak şuan için nafaka ile ilgili yeni bir düzenleme çalışması bulunmamaktadır.

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu üyeleri, mağduriyetlerinin giderilmesi için yasal düzenleme yapılmasını istiyor, bu doğrultuda seslerini duyurmaya çalışıyor. Yeni nafaka düzenlemesi yapılarak süresiz nafaka konusunun çözüme kavuşturulması, adaletin sağlanması bekleniyor.

Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir ?

Asgari ücret alan biri ne kadar nafaka öder ? 5000 TL maaş alan biri ne kadar nafaka öder ? Nafaka avukatı olarak karşılaştığımız en sık sorulardan bazıları da bunlardır. Maaşını belirten kişi ne kadar nafaka ödeyeceğini bilmek ister.

Kanunda nafaka miktarının alt ve üst sınırı belirlenmemiştir. Boşanma davasında nafaka belirlenirken mahkeme araştırma yapmak zorundadır. Tarafların ekonomik ve sosyal durumları araştırılacaktır. Kişilerin aylık kazancı, malvarlıkları nafakanın belirlenmesinde en önemli etkenlerdir. Asgari ücret alan bir kişi bile nafaka ödemek zorunda kalabilir.

Nafaka Hesaplama Programı Var Mı ? 

Kanunda belirli bir nafaka miktarından bahsedilmediği için nafaka hesaplama programı bulunmamaktadır. Çünkü hakim, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre karar verecektir.

Nafaka Artış Oranı 

Mahkeme tarafından boşanma kararında nafakanın önümüzdeki yıllarda yeniden hükme gerek kalmaksızın TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından belirlenecek ÜFE artış oranında arttırılması kararı verildiyse bu durumda nafakanın bağlandığı ve başlatıldığı tarih esas alınarak her yıl aynı ayda olmak üzere TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE artış oranında geçerli nafaka miktarının arttırılması gerekmektedir. Eğer başka bir karar verilmediyse bu karara göre nafaka artırımı yapılmaktadır. Bu durumda nafaka artırım davası açılmalıdır.

Oylayın

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Eşlerin karşılıklı anlaşarak evlilik birliğini sonlandırmak istemelerine “Anlaşmalı boşanma” denmektedir. Evlilik birliğini en hızlı ve daha az masrafla bitirmenin yolu anlaşmalı boşanmadır. Eşlerden hangisinin kusurlu olduğu anlaşmalı boşanmada önemli değildir. Anlaşmalı boşanmada, boşanma nedeni evlilik birliğinin temelden sarsılması nedenine dayanmaktadır. Tarafların artık evlilik birliğini sürdüremeyecek olduğu anlamına gelmektedir.

Okumaya devam et

Oylayın

Soybağının Reddi Davası

Soybağı, çocuğun baba ve anası ile olan doğal bağı” olarak tanımlanabilir. Çocuk ile anne arasındaki soybağı “doğum” veya “evlat edinme” yoluyla oluşmaktadır. Baba ile çocuk arasındaki soybağı ise, “anne ile evlilik”, “tanıma”, “evlat edinme” ve “hakim kararı” ile oluşur.

Anne ve çocuk arasındaki soybağı doğum ile kolayca tespit edilebilmektedir. Ancak baba ile çocuk arasındaki soybağı kolayca tespit edilmemektedir. Bilimsel yollarla yapılan tespitler neticesinde soybağı tespit edilebilir. Ancak babanın tam olarak tespit edilebilmesi için biyolojik babanın teste katılması gerekmektedir. Kanunumuz, babanın kim olduğunun tespitindeki zorlukları, “babalık karinesi” yoluyla çözmeye çalışmıştır. Karine vasıtasıyla anneyle evli olan kişi ile çocuk arasında soybağı kurulmaktadır.

Soybağının reddi için “babalık karinesi” nin çürütülmesi gerekir. Bu da ancak soybağının reddi davası ile olacaktır. Yani çocuk ile baba arasındaki soybağının kaldırılması sadece soybağının reddi davası ile mümkündür.

TMK 285. madde gereği, evlilik içinde veya evliliğin bitiminden itibaren 300 gün içinde doğmuşsa, çocuğun babası soybağı ile bağlı olduğu kocadır.

Soybağının Reddi Davası

Soybağı ile ilgili davalar kamuyu ilgilendiren ve kamu yararı bulunan davalardır. Bu nedenle hakimin re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. Bu ilke doğrultusunda hakim, maddi olguları re’sen araştırabilecek ve delilleri serbestçe takdir edebilecektir. Davanın tarafları, sağlık açısından risk teşkil etmeyen araştırma ve incelemelere rıza göstermek zorundadırlar. Eğer taraf bu incelemeye rıza göstermezse hakim durum ve koşullara göre kişi aleyhine karar verebilecektir.

Soybağının Reddi Davasında Görevli Mahkeme

Soybağının reddi davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.

Soybağının Reddi Davasında Yetkili Mahkeme

Soybağının reddi davalarında yetkili mahkeme taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeridir.

Soybağının Reddi Davasını Kimler Açabilir ?

Türk Medeni Kanunu (TMK) 286. maddesine göre, soybağının reddi davası açma hakkı koca ve çocuğa verilmiştir. TMK 291. maddeye göre de, biyolojik babanın da dava açma hakkı vardır. Biyolojik baba, baba olduğunu iddia eden kişidir.

Soybağının Reddi Davası Kimlere Açılır ?

Soybağının reddi davası koca tarafından anne ve çocuğa karşı açılacaktır. Söz konusu davada anne ve çocuk arasında zorunlu dava arkadaşlığı vardır. Kocanın sadece çocuğa veya sadece anneye dava açması halinde davanın reddi gerekecektir. Anne ya da çocuktan birinin ölmesi durumunda dava sadece sağ kalan kişiye açılabilir. Hem anne hem de çocuğun ölmesi durumunda mirasçılarına dava açılabilecektir.

Çocuk ya da atanan kayyım tarafından açılacak olan davada ana ve koca davalı olarak gösterilir. Ana ve koca zorunlu dava arkadaşı olacaktır.

Genetik baba olduğunu iddia eden kişi tarafından dava açılması halinde, “ana, çocuk ve koca” davalı olarak gösterilecektir.

Soybağının Reddi Davasının Sonucunda Çocuğun Durumu

Soybağının reddi davasının sonucunda koca ile çocuk arasındaki soybağının kalkmasıyla birlikte, çocuk “evlilik dışında doğmuş çocuk” statüsüne geçecektir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki soybağının reddi davasının kabul edilmesiyle birlikte, çocuk ve biyolojik baba arasında soybağı kendiliğinden kurulmayacaktır. Soybağının kurulması için biyolojik babanın “tanıma” yoluyla çocuk ile soybağı kurulacaktır. Başka bir yol ise babalık davası açılması ile soybağı gerçekleşebilir.

Soybağının reddi kararı, çocuk ile koca arasındaki soybağı ilişkisini geçmişe etkili olarak ortadan kaldıracaktır. Bu nedenle, soybağı ilişkisine bağlı olarak eğitim ve bakım giderleri ve nafaka yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.

Soybağının Reddi Davasında Hak Düşürücü Süre

Türk Medeni Kanunu 289. maddesine göre; Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl içinde açmak zorundadır.
Çocuk ise, ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde dava açmak zorundadır. Gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar

Soybağının Reddi Davasında DNA Testi Ücreti 

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak olan DNA test ücreti için BURAYA göz atabilirsiniz.

Oylayın

Boşanma Sebepleri

Boşanma davası açan tarafın olumlu sonuç alabilmesi için Türk Hukuk sistemine göre boşanma sebeplerinden birine veya birkaçına dayanmalıdır. Boşanma sebepleri sayılı bir şekilde Medeni Kanunu’muzda belirtilmiştir. Boşanma sebepleri Mutlak boşanma sebepleri ve nisbi boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca bazı boşanma sebepleri özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olarak da ayrılmaktadır.

Mutlak Boşanma Sebepleri

Mutlak boşanma sebebinin davada ispat edilmesi durumunda hakimin boşanma kararı vermesinde takdir yetkisi yoktur. Söz konusu evliliğin çekilmez hale gelip gelmediği konusu araştırılmayacaktır. Mutlak sebep ispatlandığı zaman hakim tarafların boşanmasına karar vermelidir. Mutlak boşanma sebepleri hangileridir ?

Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, terk, eşlerin anlaşması veya eylemli ayrılık sebepleri mutlak boşanma sebeplerindendir.

Zina nedeniyle boşanma hakkında detaylı bilgi için MAKALEMİZE bakabilirsiniz.

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma için MAKALEMİZE bakabilirsiniz.

Nisbi Boşanma Sebepleri

Nisbi boşanma sebebinde ise hakimin takdir yetkisi bulunmaktadır. Bu takdir yetkisi de söz konusu evliliğin çekilmez hale gelip gelmediği konusu ile ilgilidir. Nisbi boşanma sebepleri hangileridir ?

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin sarsılma nisbi boşanma sebeplerindendir.

Özel Boşanma Sebepleri 

Özel boşanma sebepleri, kanunda belirtilen bir olguya dayanılan boşanma sebepleridir. Özel boşanma sebepleri hangileridir ?

Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, terk özel boşanma sebepleridir.

Genel Boşanma Sebepleri 

Genel boşanma sebepleri, belirli bir olguya dayanmayan sebeplerdir. Önceden belirlenmesi mümkün olmayan bir olay sebebiyle evlilik birliği temelinden sarsılmaktadır ve bu durum, eşlerden ortak hayata devam etmeleri beklenemez bir derecededir Genel boşanma sebepleri hangileridir ?

Türk Medeni Kanunu 166. maddeye göre, evlilik birliğinin temelden sarsılması, anlaşmalı boşanma ve ortak hayatın kurulamaması durumları genel boşanma sebepleridir.

Anlaşmalı boşanma ve ortak hayatın kurulamaması durumlarında; evlilik birliğinin sarsılmış olduğu kabul edilir. Yani bu hallerde evlilik birliğinin sarsılmış olduğu varsayımı vardır. Bunun anlamı şudur: Türk Medeni Kanunu 166. madde 1 ve 2 fıkraları uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle açılan bir boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olay ve temelden sarsılmanın varlığı davacı tarafından ispatlanmalıdır.  Buna karşılık diğer hallerde (MK 166/3 ve 4) sadece kanunun aradığı şartların gerçekleştiğinin ispat edilmesi yeterlidir. Kanun bu hallerde bir varsayım öngördüğü için ayrıca evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğunu ispat etmeye gerek yoktur.

Oylayın

Boşanmada Terk İhtarı

Türk Medeni Kanunu 185. Maddesinin 3. fıkrasına göre, eşler birlikte yaşamak zorundadırlar. Buna göre, evlilik birliğinin temel şartı; eşlerin bir arada yaşamalarıdır. Eşlerden biri, haklı bir neden olmaksızın bu görevi yerine getirmekten kaçındığı takdirde, kanunumuz diğer eşe öncelikle eşini eve davet etmek amacı ile ihtar isteminde bulunma hakkı vermiştir.

Geçerli bir ihtara rağmen, ortak konuta dönmeyen veya ortak konutu terk etmeye zorlayan eş aleyhine terk sebebine dayanılarak boşanma davası açılabilir.

Terk İhtarının Niteliği ve Amacı

İhtar, evlilik birliğinden doğan edimlerini ifa etmemek amacıyla ve haklı bir sebebe dayanmadan ortak konutu terk eden veya ortak konuta dönmeyen eşe, diğer eş tarafından yapılan son bir uyarıdır. Terk ihtarı bir dava değildir. Boşanma davası öncesinde hakim kararı veya noter aracılığı ile yaptırılması gereken bir işlem niteliğindedir. İhtarın amacı, boşanma davası açılmadan önce terk eden eşe son bir şans vermek ve Türk Aile Hukukunun temel felsefesi olan “boşanmanın son çare olması” ilkesinin yerine getirilmesidir.

Terk İhtarının Şekli İçeriği

Türk Medeni Kanunu 64. maddesinde terk eden eşe çekilecek ihtardan bahsedilmiş ise de bu ihtarın içeriğinin nasıl olması gerektiği konusunda açıklama yapılmamıştır. Bu durum Yargıtay kararları ile açıklığa kavuşturulmuştur. Bu konuda başvurulabilecek en önemli karar da 27.03.1957 tarih, 10/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararıdır. Anılan içtihat ve Yargıtay’ın diğer kararları doğrultusunda terk eden eşe çekilecek ihtarda bulunması gereken zorunlu unsurlar şu şekilde sıralanabilir:

1-) Dönülecek bağımsız ortak konutun açık ve ayrıntılı adresi ve evde sürekli birisinin bulunmaması halinde anahtarın alınabileceği yer (komşu, muhtar, dükkan, mahkeme, noter gibi) gösterilmelidir.

2-) Dönüş süresi “iki ay” olarak açıkça gösterilmeli, bu süre kısaltılmamalı ya da sınırlandırılmamalıdır.

3-) İhtara uymama halinde boşanma davası açılacağı uyarısı bulunmalıdır.

4-) İhtar gönderilerek ortak konuta davet edilen eş, başka bir şehirde ya da aynı şehirde uzak bir mesafede bulunuyor ise yol giderine ilişkin paranın kendisine konutta teslim kayıtlı olarak gönderildiğinin de ihtarda belirtilmesi gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan şekli unsurları içeren ihtarın terk sebebine dayalı olarak açılacak boşanma davasında geçerli kabul edilebilmesi için;

1-) Haklı Bir Sebep Olmaksızın Ortak Konut Terk Edilmiş Olmalıdır

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacı ile ortak konutu terk etmiş veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmemiş olmalıdır.

Eş, kendi iradesi dışındaki sebeplerle veya evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmeme amacı gütmeksizin ortak konutu fiilen terk zorunda kalmışsa, gönderilecek ihtar geçerli bir ihtar olarak kabul edilmez. Örneğin; bir eşin görevi gereği başka bir ülkeye gitmesi, askerlik görevini yapmak üzere evden ayrılması, cezaevinde cezasını çekiyor olması gibi.

2-) İhtarın Düzenlendiği Tarihte Ortak Konutun Terkinden İtibaren En Az Dört Ay Geçmiş Olmalıdır

Türk Medeni Kanunumuza göre; terk nedeniyle boşanma kararı verilebilmesi için terk tarihinden itibaren ayrılık, en az 6 ay sürmüş olmalıdır. Bu altı aylık süre iki bölümden meydana gelmektedir. En az 4 aylık ayrı yaşama süresi tamamlandıktan sonra gönderilen ihtarın tebliğ tarihinden itibaren kanunen verilen iki aylık süre içinde terk eden eş ortak konuta dönmezse boşanma davası açılabilecektir. Kanunda yazılı bu süreler hakim veya taraflarca değiştirilmesi mümkün olmayan hak düşürücü sürelerdir.

Kısaca anlatmak gerekirse, evden ayrıldıktan 4 ay sonra ilk ihtar çekilir, ihtar ulaştıktan sonra 2 ay daha süre verilir. Konutu terk eden eş 2 aylık sürede de eve dönmezse o zaman dava açılabilecektir.

5 / 5 ( 1 puan )

Velayet

Velayet Nedir ?

Ergin olmayan (18 yaş altı kişiler) veya hakkında kısıtlılık kararı verilmiş ergin kişiler ile ilgili gerekli kararları alabilmek ve onların sorumluluğunu üstlenmek için anne ve babaya, kanun koyucunun tanıdığı yetkiye “Velayet” denir.

Velayet Hakkı

Anne ve Baba Evliyse → Ayırt etme gücüne (temyiz kudretine)  sahip olan veya olmayan 18 yaşından gün almamış küçükler ana ve babaları tarafından velayeten birlikte temsil edilir. Evlilik birliği devam ettiği sürece, küçüğe ait velayeten temsil yetkisi eşler tarafından birlikte kullanılmaktadır.

Anne ve Baba Evli Değilse → Anne ve baba hiç evlenmemişse çocuğun velayet hakkı anneye aittir.

Ancak anne; Küçükse, kısıtlı ise, ölmüşse veya velayet kendisinden alınmışsa, çocuğun çıkarı göz önüne alınarak, hakim tarafından vasi atanır veya velayet babaya verilir.

Anne ve Baba Boşanmışsa → Anne ve baba boşanmışlarsa, mahkemenin kesinleşmiş boşanma kararında velayet hakkı eşlerden hangisine verilmiş ise yalnız onun tarafından velayet kullanılacaktır. Boşanma kararında velayet hakkı eşlerden hiçbirisine verilmeyip çocuğa vasi atanabilir. Böyle bir durumda çocuğun anne ve babası birbiriyle tekrar evlenince kendiliğinden velayet hakkına sahip olamazlar. Öncelikle çocuk üzerindeki vesayetin mahkeme kararıyla kaldırılması ve sonra mahkemece uygun görülüp velayet hakkının anne ve babaya verilmesi gerekir. Boşanan eşlerden birisine mahkeme kararı ile verilen velayet hakkı, eşlerin tekrar birbirleri ile evlenmesi durumunda kendiliğinden anne ve babaya ait olur.

Evlatlıkta Velayet

Ergin olmayan küçüğün evlat edinilmesi durumunda Türk Medeni Kanunun 314. Maddesine göre ” Ana babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlat edinene geçer. Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur ve soyadını alır. Eşler tarafından birlikte evlat edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına anne ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin adları yazılır.”

Evlat edinen evli değilse velayet hakkını yine tek başına kullanacaktır. Evlatlık verme ile gerçek anne ve babanın velayet hakkı sona erecektir.

Küçük evlatlığın velisi durumundaki birlikte evlat edinen eşlerden her ikisinin veya tek başına evlat edinenin vefat etmesi durumunda velayet hakkı evlatlığın ana ve babasına dönmez, vasi tayin edilmelidir.

Velayetin Kaldırılması

Çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınmaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hakim velayetin kaldırılmasına karar verecektir.

Velayet ana ve babanın her ikisinden kaldırılırsa, çocuğa bir vasi atanması gerekir.

Velayetin Sona Ermesi

Küçüğün ergin olması yani on sekiz yaşını doldurması veya on beş yaşını dolduran küçüğün mahkeme kararıyla ergin kılınması ya da on yedi yaşını doldurup evlenmekle veya on altı yaşını doldurup mahkemece evlenmeye izin kararı verilmesiyle velayet sona ermektedir.

Velayet Davası ile ilgili detaylı bilgi için BURADAN makalemize göz atabilirsiniz.

5 / 5 ( 1 puan )

Çekişmeli Boşanma Davası

Boşanma davası 2 türlü görülebilir. Bunlardan biri anlaşmalı boşanma diğeri ise çekişmeli boşanmadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir ?

Eşlerin, boşanmanın sonuçları konusunda anlaşamaması halinde taraflardan biri genel veya özel boşanma sebeplerinden birine dayanarak boşanma davası açar. Bu dava çekişmeli olarak görülür.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

1- Eşlerin boşanmanın sonuçları konusunda anlaşamaması halinde eşlerden biri çekişmeli boşanma davası açabilir. Öncelikle dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Dava dilekçesinin mutlaka bir avukat yardımıyla hazırlanmasını öneririz. Aksi takdirde dilekçede yapılacak bir yanlışlık geri dönülemez zararlara yol açabilecektir.

2- Dava dilekçesi hazırlandıktan sonra sunacağınız delillerle birlikte yetkili ve görevli mahkemede dava açmanız gerekir.

3- Dava açıldıktan sonra mahkeme bir tensip zaptı düzenleyecektir. Tensip zaptı ve dava dilekçesi davalıya tebliğ edilerek dilekçeler aşaması başlayacaktır. Dava dilekçenize karşı davalı taraf bir cevap dilekçesi yazacak, daha sonra davacı taraf tekrar bir dilekçe yazacaktır. Son olarak davalı taraf ikinci cevap dilekçesini verdikten sonra dilekçeler aşaması tamamlanmış olacaktır.

4- Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra en kısa sürede ön inceleme duruşması yapılır. Ön inceleme tamamlandıktan sonra da tahkikat aşamasına geçilecektir.

Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer ?

Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına göre çok daha uzun sürmektedir. Çekişmeli boşanmalar en az 1 yıl sürmektedir. Dosyanın durumu, mahkemenin yoğunluğu ve mücbir sebeplerden ( pandemi vs.) dolayı daha da uzayabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Boşanmaya Dönüşmesi

Taraflar boşanmanın sonuçları konusunda anlaşarak davaya başlamışlar ancak daha sonrasında anlaşmazlık yaşanmışsa anlaşmalı olarak görülen dava çekişmeli olarak görülmeye başlanır. Ayrıca boşanma protokolünde eksiklik bırakılmış ve sonrasında eksik konu üzerinde uzlaşılamamışsa yine aynı şekilde dava çekişmeli boşanma davasına dönecektir.

Çekişmeli boşanmada taraflar iddialarını ispatlamak durumundadır. Aynı zamanda hakim, tarafların ikrarı ile (kabullenmeleri) bağlı olmayacaktır.

Çekişmeli Boşanmada Avukat Şart Mı ? 

Boşanma davalarında avukat tutmak zorunlu değildir. Hem anlaşmalı hem de çekişmeli boşanma davasında avukat bulundurmak mecburi değildir.

Çekişmeli Boşanma Avukat Ücreti

Çekişmeli boşanmada avukatlık ücreti 2021 yılı için İstanbul Barosu’nun belirlediği asgari ücret 14.000,00 TL dir. Ücret konusunda daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

5 / 5 ( 1 puan )

Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarında, mal paylaşımı davalarında, nafaka ve velayet davasında, velayetin kaldırılması davası gibi aile hukuku kapsamında yer alan konularda uzmanlığı bulunan ve tecrübeye sahip olan avukattır. Türk hukuk sistemi boşanma davaları için avukatı zorunlu tutmamıştır. Ancak davadan önce boşanma konusuyla ilgili avukattan hukuki destek alınması, boşanma davasının avukatla görülmesi özellikle hak kayıplarının yaşanmaması açısından çok önemlidir. Taraflar bu dönemde manevi açıdan bir üzüntü yaşarken üstüne bir de maddi bir kayıp yaşamamak için boşanma avukatı desteğine başvurmaktadırlar. Duygusal açıdan zorlu geçen bu dönemde avukat desteği alınarak sağlıklı ve hızlı bir süreç ilerletilebilir ve sahip olunan haklar kaybedilmeden veya böyle bir riskle karşılaşmadan süreç sonuçlanabilir. Boşanma avukatı alanında tüm taleplerinizi Öner Hukuk ve Danışmanlık bürosu olarak uzmanlıkla karşılamaya çalışmaktadır. Haklarınızın belirlenmesi ve korunmasıyla birlikte zorlu olmayan bir hukuki süreç geçirilmesi için gerekli olan tüm yeterlilik avukatlarımız tarafından sağlanmaktadır.

Boşanma Süreci Teknik ve Ayrıntılı Bilgi Gerektirir

Taraflar boşanma süreçlerinde avukat desteği almadan ilerlemek istedikleri zaman hak kayıplarına uğrayabilir. Boşanma avukatıyla birlikte çalışmak bu sürecin olumlu sonuçlarla ve hızlı bir şekilde geçmesini sağlar. Kişiler boşanma davasına gereken önemi vermez, yanlış bilgilerden destek alır, süreci basit görerek hareket eder, boşanma alanında tecrübeli ve uzman olmayan kişilerden akıl alarak ilerlerlerse, geri dönüşü olmayan hatalarla karşılaşabilirler. Çünkü boşanma davaları teknik bilgi gerektirir. Usul kuralları, tedbir taleplerinin yerinde ve zamanında yapılması, dilekçedeki ifadeler, hukuki sürelerin takibi teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmektedir. Hukuk büromuz boşanma avukatı alanında var olan talebinizi en iyi şekilde karşılamaya çalışır. Mesleki yeterliliği tam olan ve alanında uzmanlığı bulunan avukatlarımızla hukuki anlamda sorun yaşamadığınız, hızlı ve hak kaybına uğramadığınız bir boşanma süreci geçirmeniz mümkündür.

Boşanma Davasının Türleri

Eşler boşanmayı kararlaştırdıkları zaman bunu iki farklı şekilde sonuçlandırabilirler. Bunlar, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanmadır. Taraflar boşanma sonucu gerçekleşecek tüm sonuçlar konusunda bir anlaşmaya varmışlarsa, hazırlanacak olan bir boşanma protokolü ile anlaşmalı boşanma davası açılabilecektir. Ancak eşlerden birinin anlaşmaya yanaşmaması durumunda o zaman taraflardan biri çekişmeli boşanma davası açması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına göre daha az maliyetli ve daha hızlı bir şekilde sonuçlanmaktadır. Çekişmeli boşanma davası hem maddi hem de manevi olarak tarafları yıpratabilmektedir.

İster anlaşmalı isterse de çekişmeli boşanma davalarınızda hukuk büromuz boşanma davanızla ilgili boşanma avukatı alanında en iyi hizmeti sizlere sunmayı amaçlar. Boşanma avukatlarımız boşanma davalarınızda tüm süreci mesleklerinin deneyimleriyle yönetmektedirler. Sizler de hukuk büromuzdan bu desteği alarak ve detay atlamadan avukatınıza anlatarak, hukuki süreçte en iyi sonucu alabilirsiniz.

Oylayın