Adli Sicil Kaydının Silinmesi

adli sicil kaydı

Kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkumiyete ilişkin bilgilerin otomatik işleme tabi bir sistem kullanılarak toplandığı, sınıflandırıldığı, değerlendirildiği ve muhafaza edildiği sisteme “Adli Sicil” denir. Adli sicil kaydı, kişilerin kesinleştiği cezalarının devlet kurumu nezdinde tutulmasıdır. Adli sicil kaydının Bir diğer adı da “sabıka kaydı” olarak bilinmektedir.

Burada en önemli durum, cezanın kesinleşmiş olması gerekir. Kesinleşmeyen cezalar adli sicil kaydında bulunmaz.

Adli Sicil Kayıtları Nerede Tutulur? 

Hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkumiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dahil tüm adli sicil bilgileri; mahallinde bilgisayar ortamına aktarılmasını takiben, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Merkezi Adli Sicilde tutulur.

Adli Sicile Kaydedilecek Bilgiler

 • Hapis cezaları ile ilgili olarak;
  1. Hapis cezasına mahkumiyet kararı,
  2. Koşullu salıverilme kararı,
  3. Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,
  4. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,
  5. Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,
 • Hapis cezasının ertelenmesi halinde;
  1. Denetim süresi,
  2. Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla
  cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,
  3. Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,
 • Adlî para cezası ile ilgili olarak;
  1. Adli para cezasına ilişkin mahkumiyet hükmü,
  2. Adli para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
  3. Adli para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu,
  4. Adli para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz
  edildiği hususu,

Adli Sicile Kaydedilmeyecek Bilgiler

Türk mahkemeleri tarafından verilmiş olsa bile;
Disiplin suçlarına ve sırf askeri suçlara ilişkin mahkumiyet hükümleri, disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar, idari para cezasına ilişkin kararlar adli sicile kaydedilmez.

Adli Sicil Kaydı Nereden Alınabilir?

Adlî sicil bilgileri; mahalli adli sicillerde Cumhuriyet başsavcılıklarınca, kaymakamlıklarca yurt dışında elçilik ve konsolosluklarca, merkezi adli sicilde ise Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce verilir. Ayrıca E-devlet sistemi üzerinden de adli sicil kaydına (sabıka kaydı) ulaşılabilecektir.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir? Ne zaman Silinir?  

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydını karıştırmamak gerekir. Adli sicil kaydının nasıl silineceği Adli Sicil Kanunu‘nda açıkça belirtilmiştir:

 • İlgili kişinin ölümü halinde,
 • Ceza veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması halinde adli sicil kaydı otomatik olarak silinmelidir. 5 yıl ceza alan birinin 2 yıl boyunca cezaevinde yatması sonucunda adli sicil kaydı (sabıka kaydı) 5. yılın sonunda,
 • Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık, ceza zamanaşımının gerçekleşmesi ya da genel af halinde (Ceza Genel Kurulu -2010/6-46 E.  ,  2010/93 K.),

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek arşiv kaydına alınacaktır.

Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi 

Adli Sicil arşiv kaydı nedir? Adli sicil kayıtlarından silinen bilgiler adli sicil arşiv kaydına alınmaktadır. Cezaların infazının tamamlanması halinde adli sicil bilgileri arşive alınacaktır.

Peki, adli sicil arşiv kaydı nasıl silinir?

 • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,
 • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
 • Diğer mahkumiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle,

adli sicil arşiv kaydı tamamen silinir.

 • Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.
 • Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.
 • Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar, infazının tamamlanmasıyla tamamen silinir.

Adli sicil arşiv kaydı sildirme ve hukuki destek için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz. 

 

5 / 5 ( 5 puan )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir