Adli Sicil Kaydı Sildirme

adli sicil kaydı

Adli Sicil Kaydı Nedir ?

Kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkumiyete ilişkin bilgilerin otomatik işleme tabi bir sistem kullanılarak toplandığı, sınıflandırıldığı, değerlendirildiği ve muhafaza edildiği sisteme “Adli Sicil” denir. Adli sicil kaydı, kişilerin kesinleştiği cezalarının devlet kurumu nezdinde tutulmasıdır. Adli sicil kaydının Bir diğer adı da “Sabıka Kaydı” olarak bilinmektedir.

Adli Sicil Kayıtları Nerede Tutulur? 

Hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkumiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dahil tüm adli sicil bilgileri; mahallinde bilgisayar ortamına aktarılmasını takiben, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Merkezi Adli Sicilde tutulur.

Adli Sicile Kaydedilecek Bilgiler

 • Hapis cezaları ile ilgili olarak;
  1. Hapis cezasına mahkumiyet kararı,
  2. Koşullu salıverilme kararı,
  3. Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,
  4. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,
  5. Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,
 • Hapis cezasının ertelenmesi halinde;
  1. Denetim süresi,
  2. Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla
  cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,
  3. Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,
 • Adlî para cezası ile ilgili olarak;
  1. Adli para cezasına ilişkin mahkumiyet hükmü,
  2. Adli para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
  3. Adli para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu,
  4. Adli para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz
  edildiği hususu,

Adli Sicile Kaydedilmeyecek Bilgiler

Türk mahkemeleri tarafından verilmiş olsa bile;
Disiplin suçlarına ve sırf askeri suçlara ilişkin mahkumiyet hükümleri, disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar, idari para cezasına ilişkin kararlar adli sicile kaydedilmez.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Alınır?

Adli Sicil Kaydı Nereden Alınır ? Adli sicil bilgileri; mahalli adli sicillerde Cumhuriyet başsavcılıklarınca, kaymakamlıklarca yurt dışında elçilik ve konsolosluklarca, merkezi adli sicilde ise Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce verilir. Ayrıca E-devlet sistemi üzerinden de adli sicil kaydına (sabıka kaydı) ulaşılabilecektir.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir? Ne zaman Silinir?  

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydını karıştırmamak gerekir. Adli sicil kaydının nasıl silineceği Adli Sicil Kanunu‘nda açıkça belirtilmiştir:

 • İlgili kişinin ölümü halinde,
 • Ceza veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması halinde adli sicil kaydı otomatik olarak silinmelidir. 5 yıl ceza alan birinin 2 yıl boyunca cezaevinde yatması sonucunda adli sicil kaydı (sabıka kaydı) 5. yılın sonunda,
 • Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık, ceza zamanaşımının gerçekleşmesi ya da genel af halinde (Ceza Genel Kurulu -2010/6-46 E.  ,  2010/93 K.),

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek arşiv kaydına alınacaktır.

Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi 

Adli Sicil arşiv kaydı nedir ? Adli sicil kayıtlarından silinen bilgiler adli sicil arşiv kaydına alınmaktadır. Cezaların infazının tamamlanması halinde adli sicil bilgileri arşive alınacaktır.

Peki, adli sicil arşiv kaydı nasıl silinir?

 • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,
 • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
 • Diğer mahkumiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle,

adli sicil arşiv kaydı tamamen silinir.

 • Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.
 • Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.
 • Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar, infazının tamamlanmasıyla tamamen silinir.

Adli Sicil Kaydı Otomatik Silinir Mi ? 

Adli sicildeki bilgiler; cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık, ceza zamanaşımının dolmasına ilişkin bildirme fişinin Genel Müdürlükteki merkezi sisteme girilerek güncellenmesini müteakip Genel Müdürlük tarafından silinerek arşiv kaydına alınır.

Genel af halinde silme işlemi Genel Müdürlükçe re’sen yapılarak kayıtlar arşive alınır.

İlgilinin ölümü halinde, kişinin ölümünü tevsik eden resmî belgenin Genel Müdürlüğe ulaşmasını müteakip adlî sicil kaydı tamamen silinir.

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ölüm bilgileri ise nüfus kayıt bilgileri ile birlikte en geç üç gün içinde ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca Genel Müdürlüğe bildirilir.

Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre adlî sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Genel Müdürlükçe adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adlî para cezasına mahkumiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme 

Adli sicil kayıtlarının silinme koşullarının oluşmasına rağmen Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce söz konusu kayıtlarının silinmemesi üzerine, ilgili kişilerin Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne başvurma hakkı vardır. Yapılacak olan başvuru ile, gerekli şartlar sağlanıyorsa adli sicil kaydı silinecektir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi 

Adli sicil kaydı sildirme dilekçesi nereye gönderilir ? Gerekli şartları sağlamanıza rağmen adli sicil kaydınız silinmemişse eğer, yazılacak olan bir dilekçe ilgili kuruma gönderilir.

Adli sicil kaydı sildirme dilekçesi ve diğer hukuki destek için bizimle İLETİŞİME geçebilirsiniz. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir